Skip to Content

Volume II Chapter 07: Darcy Arrives at Hunsford

 Chapter 7: Darcy Arrives at Hunsford

ஹன்ஸ்போர்டில் டார்சியின் வருகை
 
Summary: Satisfied with the match, Sir William returns home. Every so often, Lady de Bourgh arrives to offer advice to Charlotte and invites them to her home for dinner. A few weeks into her stay, Darcy arrives with his cousin, Colonel Fitzwilliam. Darcy is slightly altered in his behavior. He visits the Parsonage often, but mostly stays silent.
 
ußÝøh¯ ©PÒ, uß PnÁ¸hß Á\v¯õP C¸UQÓõÒ Gߣøu¨ £õºzu ¤ÓS \º ÂÀ¼¯® Fº v¸®¦QÓõº. \õºö»miØS AÔÄøµ u¸ÁuØPõP ÷»i j £ºU AiUPi A[S Á¢x, AÁºPøÍ ÁõµzvØS C¸•øÓ¯õÁx ußÝøh¯ CÀ»zvØS ¸¢xsn Á¸®£i AøÇUQÓõÒ. G¼\ö£z A[S Á¢u ]» Áõµ[PÐUS¨ ¤ÓS, hõº] ußÝøh¯ JßÖÂmh \÷PõuµÚõÚ PºÚÀ ¤mìÂÀ¼¯•hß Á¸QÓõß. ]Ôx ÷|µzvØS¨ ¤ÓS ¤mìÂÀ¼¯® Põ¼ßêß CÀ»zvØS Á¢x, ÷áß GÆÁõÖ ¦ÓUPoUP¨£mhõÒ Gߣøu¨£ØÔ G¼\ö£zvh® ÷£_QÓõº. Hß hõº] ‰ßÖ ©õu[PÍõQ²® ÷áøÚ¨ £õºUPÂÀø» GßÖ «sk® «sk® ÷PmS® ÷PÒÂPÐUS, AÁß SǨ£zxhß Põn¨£mk, AÁøÍ \¢vUS® Áõ´¨¦ QøhUPÂÀø» GßQÓõß.
 

 
 
1.                     
Sir William staid only a week at Hunsford; but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them Mr. Collins devoted his mornings to driving him out in his gig, and shewing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden, or in reading and writing, and looking out of window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth at first had rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a pleasanter aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
\º ÂÀ¼¯®, íßì÷£õºiÀ J¸ Áõµ® ©mk÷© u[Q°¸¢uõº, BÚõÀ AÁº A[S u[Q°¸¢u Põ»®, AÁ¸US ußÝøh¯ ©PÒ A[S Á\v¯õP C¸¨£øu²®, GÀ÷»õ¸US® AÆÁÍÄ _»£zvÀ Qøhzvµõu J¸ |À» PnÁÝ®, A¸QÀ Á]US® |À» Sk®£•® Qøhzv¸¨£øu²® £õºzx v¸¨v Aøh²® AÍÂØS ÷£õx©õÚuõP C¸¢ux. \º ÂÀ¼¯® AÁºPÐhß C¸¢u ö£õÊx Põ¼ßì ußÝøh¯ ]Ô¯ Ási°À AÁøµ AøÇzxU öPõsk Føµa _ØÔU Põs¤¨£vÀ, uß Põø» ÷ÁøÍø¯ ö\»ÁÈzuõß. AÁº ö\ßÓÄhß, Sk®£zvÚº AøÚÁ¸® ÁÇUP©õÚ u[PÐøh¯ £oPÎÀ Dk£mhÚº. AÁß Põø» EnÂØS®, CµÄ EnÄ ÷ÁøÍUS® |kÂÀ C¸¢u ö£¸®£Svø¯ ÷uõmh ÷Áø» ö\´Áv¾®, £i¨£v¾®, GÊxÁv¾® öu¸øÁ ÷|õUQ C¸¢u, ußÝøh¯ ¦zuP[PÒ C¸US® AøÓ áßÚ¼¼¸¢x ÷ÁiUøP £õºzxU öPõsi¸¨£v¾® ö\»ÁÈzuuõÀ, AÁøÚ AiUPi \¢vUP ÷|›hõ©À C¸¢uuØS G¼\ö£z ªUP |ßÔ²hß C¸¢uõÒ. ö£sPÒ A©¸® AøÓ Ãmiß ¤ß¦Ó® C¸¢ux. ö£›¯uõPÄ®, ÷uõØÓzvÀ AÇPõPÄ® C¸¢u \õ¨£õmk AøÓø¯ Hß ö£õx E£÷¯õPzvØPõP ÷uº¢öukUPÂÀø» GßÖ •u¼À Ba\›¯¨£mhõ¾®, BÚõÀ Hß AÆÁõÖ uÚx ÷uõÈ ö\´uõÒ GߣuØS ªPa ]Ó¢uU Põµn® JßÖ ¦›¢ux. uõ[PÒ |À»öuõ¸ ChzvÀ C¸¢v¸¢uõÀ, Põ¼ßì \¢÷uPzvØS ChªÀ»õ©À ußÝøh¯ AøÓ°À AvP® u[Q°¸¢v¸UP ©õmhõß. C¨£i¨£mh HØ£õk ö\´uuØS \õºö»miØS •Ê ö£¸ø©ø¯²® AÁÒ ÁÇ[QÚõÒ.
 
1.        It is striking Austen never mentions Collins at his church.
2.        A rector has little work.
3.        Sir William was elated by his daughter’s fortune, feels a reward of a lifetime. Man, in seeking an essential reward, goes to extreme lengths to accommodate its seamy side.
G¼éö£z A¸Á¸¨¦ £k® {PÌa] \º ÂÀ¼¯®éüUS ÁõÌ|õÎÀ QøhUPõu ö£õUQå©õPz öu›QÓx. ÷£õØÔ¨ ¦PÌ¢x £µÁ\® G´vÚõº. AÁ]¯©õÚ Âå¯zøu BºÁ©õP |õk® ©Ûuß Azxhß Á¸® AÁ©õÚzøu HØP¨ £k®£õk ö£›¯x.
4.        Charlotte is painfully aware of the disgrace Collins is. Matrimony costs one mental independence.
Põ¼ßì AÁ©õÚ® Gߣx åõº÷»õm AÔ¢u÷u. v¸©n® ÁõÌÂß ]Öø©PøÍ HØPa ö\´Áx ÁÇUP®.
5.        “was thankful to find that they did not see more of her cousin”
Põ-¼ßøé Av-P-©õP \¢-vU-P-ÂÀ-ø»-ö¯Ú \¢-÷uõ-å¨-£m-hõÒ.
A bore never realises he is
one.
Aºz-u-©Ø-Ó-Á-ÝUS uõß Aºz-u-©Ø-Ó-Áß GÚz öu›-¯õ-x.
6.        “rather wondered”
Ba-\-›-¯¨-£m-hõÒ.
A simple fact to one is a wonder to the other who does not see the
fact.
G-ί ö\´-v-²® öu›-¯õ-u-Áß AÔ-Á-x Ba-\-›-¯®.
7.        “her friend had an excellent reason”
AÁÒ ÷uõ-ÈU-Sa \›-¯õÚ Põ-µ-n® Es-k.
It is rare to see the other man’s point of view.
Akz-u-Áº ÷Põ-nz-vÀ AÔ-Á-x A›-x.
8.        “credit for the arrangement”
HØ-£õm-øh¨ £õ-µõmh ÷Ás-k®.
Charlotte is a sensible girl.
åõº-÷»õm ÂÁ-µ-©-Ô¢-u-ÁÒ
2.                     
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss De Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed on to get out.
Áµ÷ÁØ£øÓ°¼¸¢x AÁºPÐUS öu¸ÂÀ |h¨£x GxÄ® öu›¯ÂÀø». AuÚõÀ öu¸ÂÀ GßöÚßÚ ÁsiPÒ ö\ßÓÚ, GÆÁÍÄ uhøÁ j £ºU ußÝøh¯ vÓ¢u |õ¾ \UPµ Svøµ Ási°À ö\ÀQÓõÒ,Gߣx ÷£õßÓ vÚ® vÚ® |hUS® Â寮 GßÓõ¾® JÆöÁõ¸ •øÓ²® Aøu¨£ØÔ CÁºPÐUS öu›Â¨£uØS Põ¼ßì uÁÓ÷Á CÀø». £» uhøÁ £õº\÷Úä•ß {ßÖ \õºö»mkhß ]» {ªh[PÒ ÷£]Âmka ö\ßÓõ¾®, J¸ uhøÁ²® AÁÒ Ásiø¯ Âmk öÁÎ÷¯ ÁµÂÀø».
 
9.        “coming to inform them”
AÁº-Pm-SU TÓ Á¸-Q-ÓõÒ.
News makes people big and causes physical movement.
ö\´v EØ-\õ-P¨-£-kzv Eh-ö»À-»õ® §›U-S®.
3.         
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture, or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
÷µõê[êØS, Põ¼ßì ö\À»õu |õmPÒ ªPÄ® SøÓÁõP÷Á C¸¢ux. A[S ö\ÀÁx AÁ]¯® GÚ AÁÝøh¯ ©øÚ²® {øÚzuõÒ. ÷»i Põu›ß AÁºPÐUSU öPõkUP ÷Ási¯x CßÝ® ]»x C¸US® GßÖ G¼\ö£zvØS ÷uõßÖ® Áøµ°À, Hß CÆÁÍÄ ©o ÷|µ® A[S ö\»ÁÈUQßÓÚº GßÖ AÁÍõÀ ¦›¢x öPõÒÍ •i¯ÂÀø». AÆÁ¨÷£õx ÷»i Põu›ß AÁºPÒ CÀ»zvØS Á¢x AÁºPÐUS¨ ö£¸ø© ÷\ºzuõÒ. C¢u Á¸øPPÎÀ A¢u AøÓ°À |hUS® Âå¯[PÒ GxÄ® AÁÒ £õºøÁ°¼¸¢x u¨£ÂÀø». AÁºPÒ ö\´²® ÷Áø»ø¯ PÁÛ¨£õÒ. ÷ÁÖÂu©õP ö\´¯»õ÷© GÚ AÔÄøµ ÁÇ[SÁõÒ, ©µa\õ©õßPÒ øÁUP¨£mi¸US® ÂuzvÀ H÷uÝ® SøÓ Psk¤i¨£õÒ, £o¨ö£s JÊ[PõP ÷Áø» ö\´Áx CÀø» Gߣøu²® Psk¤i¨£õÒ. H÷uÝ® EnÄ Esn J¨¦U öPõshõÀ, Ax v¸©v. Põ¼ßì Áõ[S® EnĨ £sh® AÁÒ Sk®£zvØS ÷Ási¯ AÍøÁÂh AvP® GÚU SØÓ® Psk¤i¨£uØPõP÷Áuõß C¸US®.
 
10.     Lady Catherine has no occupation, her mind is uncultivated, and she has acquired no culture. Her one need is to constantly express her domination over some unfortunate victims.
÷»i PõuŸÝUS ÷Áø»°Àø», ©Ú® £s£mhuÀ», E¯º¢u £ÇUP® ö£ÓÂÀø». G¢u ÷|µ•® H©õ¢uÁº GÁµõÁx QøhzuõÀ AÁºPøÍ AvPõµ® ö\´u£i°¸UP ÷Ásk®.
 
4.         
Elizabeth soon perceived that, though this great lady was not in the commission of the peace for the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrelsome, discontented, or too poor, she sallied forth into the village to settle their differences, silence their complaints, and scold them into harmony and plenty.
|õmiß Aø©vø¯U PõUS® ö£õÖ¨¤À CÀø»ö¯ÛÝ®, CÆįº¢u ö£s©o, ußÝøh¯ Chzøu¨ ö£õÖzu Áøµ°À J¸ ªP _Ö_Ö¨£õÚ }v£v¯õP ÂÍ[QÚõÒ GÚ G¼\ö£z ÂøµÂÀ ¦›¢x öPõshõÒ. A[S |hUS® JÆöÁõ¸ ]Ö Âå¯zøu¨£ØÔ²® Põ¼ßì AÁÐøh¯ PÁÚzvØS öPõsk Á¢uõß. Qµõ© ©UPÎøh÷¯ G¨ö£õÊöuÀ»õ® \søh \a\µÄPÒ HØ£kQÓ÷uõ, Av¸¨v {»ÄQÓ÷uõ, AÀ»x HÌø© J¸ Põµn©õP C¸¢uõ÷»õ, Eh÷Ú AUQµõ©zvØSa ö\ßÖ AÁºPøÍ \©õuõÚ¨£kzv, SøÓPøÍ wºzx øÁzx, _•P©õPÄ®, \¢÷uõå©õPÄ® C¸UP Pi¢x öPõshõÒ.
 
11.     The Lady extends her rule to the village.
A¢u Qµõ©zøu²® uß Bm]USÒ ÷»i PõuŸß öPõsk Á¢xÒÍõÒ.
5.         
The entertainment of dining at Rosings was repeated about twice a week; and, allowing for the loss of Sir William, and there being only one card-table in the evening, every such entertainment was the counterpart of the first. Their other engagements were few, as the style of living of the neighbourhood in general was beyond the Collinses' reach. This, however, was no evil to Elizabeth, and upon the whole she spent her time comfortably enough; there were half-hours of pleasant conversation with Charlotte, and the weather was so fine for the time of year that she had often great enjoyment out of doors. Her favourite walk, and where she frequently went while the others were calling on Lady Catherine, was along the open grove which edged that side of the park, where there was a nice sheltered path, which no one seemed to value but herself, and where she felt beyond the reach of Lady Catherine's curiosity.
ÁõµzvÀ C¸ •øÓ ÷µõê[êÀ ¸¢÷uõ®£À |øhö£ØÓx. \º ÂÀ¼¯® CÀ»õux® J÷µ J¸ ^mhõk® ÷©øá C¸¢uøu uµ A[S Âzv¯õ\©õP ÷ÁÖ JßÖ® CÀø», •ß¦ C¸¢ux ÷£õ»÷Áuõß GÀ»õ•® C¸¢uÚ. A¸QÀ Á]¨£ÁºPÎß ÁõÌUøPzuµ® Põ¼ßì Sk®£zvÚ¸US Gmhõu ChzvÀ C¸¢uuõÀ ©ØÓ {PÌa] {µÀPÒ AvP® JßÖ® AÁºPÐUS CÀø». Cx J¸ ö£›¯ Pèh©õP G¼\ö£zvØS ÷uõßÓÂÀø», ö©õzuzvÀ AÁÒ ußÝøh¯ ö£õÊøu ªP ö\ÍP›¯©õP ö\»ÁÈzuõÒ. AÆÁ¨÷£õx Aøµ©o ÷|µ® \õºö»mkhß Cߣ©õP¨ ÷£_ÁvÀ ö\»ÁÈzuõÒ. Á¸hzvß Ca\©¯zvÀ Põ»{ø»²® ªPÄ® |ßÓõP C¸¢uuõÀ, AÁÐUS öÁÎ÷¯ ö\ÀÁvÀ ö£¸zu ©QÌa] Eshõ°ØÖ. ©ØÓÁºPÒ ÷»i Põu›øÚ¨ £õºUPa ö\À¾® ö£õÊöuÀ»õ®, §[PõÂß J¸ £UP©õP Aø©¢v¸¢u ÷\õø»°À J¸ AÇPõÚ £õxPõ¨£õÚ £õøu°À AiUPi |h¨£x AÁÐUS¨ ¤izu©õÚuõP C¸¢ux. AÁøÍ uµ ÷ÁÖ ¯õ¸US® Auß ©v¨¦ öu›¯ÂÀø». ÷©¾® ÷»i Põu›Ýøh¯ BºÁzvÚõÀ HØ£k® uø»±miØS Ax Gmhõu Ch©õP Aø©¢v¸¢ux.
 
12.     The fineness of the weather is one indication of what will sprout in Elizabeth’s life.
13.     “weather was so fine for the time of the year”
C¢-u ©õ-u[-P-ÎÀ öÁ-Î-°À _P-©õP C¸¢-u-x.
It certainly is the psychological weather of her future.
Cx Gvº-öPõÒ-Ю ©Ú-{-ø».
14.     “half-hours of pleasant conversation”
Aøµ-©o BÁ»õÚ Eøµ-¯õ-hÀ.
Intimacy between Elizabeth and Charlotte gave way to companionship.
G¼-\-ö£z åõº-÷»õm ö|¸U-P® |mø£ EØ-£zv ö\´-u-x.
15.     “her favourite walk”
AÁ-ÐU-S¨ ¤izu £õ-øu
In Time and Space one has his favourites, as in
people.
Põ-»® Chz-v-¾® ©Û-uº-PÒ ÷£õÀ ¤iz-u-xs-k.
16.     “which no one seemed to value but herself”
AÁ-øÍz- u-µ GÁ-¸® Auß •U-Q-¯zøu AÔ-¯-ÂÀ-ø».
It is this week that gives her Darcy whom she does not value.
C¨£õøu°À hõº]ø¯a \¢vzuõÒ. AÁÐUS hõº] ö£õ¸mhÀ».
17.     “Beyond the reach of Lady Catherine’s curiosity”
÷»i Põ-u-Ÿß £õº-øÁ-ø¯U Ph¢-u-x.
Lady Catherine’s curiosity was well evoked by her personality.
÷»i Põ-u-Ÿß Bº-Á® AÁÒ _£õ-Áz-v¼-¸¢x Á¢-u-x.
6.         
In this quiet way the first fortnight of her visit soon passed away. Easter was approaching, and the week preceding it was to bring an addition to the family at Rosings, which in so small a circle must be important. Elizabeth had heard soon after her arrival that Mr. Darcy was expected there in the course of a few weeks, and though there were not many of her acquaintance whom she did not prefer, his coming would furnish one comparatively new to look at in their Rosings parties, and she might be amused in seeing how hopeless Miss Bingley's designs on him were, by his behaviour to his cousin, for whom he was evidently destined by Lady Catherine, who talked of his coming with the greatest satisfaction, spoke of him in terms of the highest admiration, and seemed almost angry to find that he had already been frequently seen by Miss Lucas and herself.
CÆÁõÖ Aø©v¯õP •uÀ Cµsk Áõµ[PÒ, ÂøµÁõP PÈ¢uÚ. Dìhº £siøP ö|¸[QU öPõsi¸¢ux, AuØS •uÀ ÁõµzvÀ ÷µõê[êØS J¸ ¸¢vÚº Á¸ÁuõP C¸¢ux, SÖQ¯ ÁmhzvØS Ax ªPÄ® •UQ¯©õP C¸US®. hõº] Akzx Á¸® ]» Áõµ[PÎÀ A[S Áµ C¸UQÓõß GßÓ ö\´vø¯ G¼\ö£z A[S Á¢uÄh÷Ú÷¯ ÷PÒ¨£mi¸¢uõÒ. hõº]ø¯Âh ¤izu |£ºPÒ AÁÐUS {øÓ¯ C¸¢uõ¾®, AÁß Á¸ÁvÚõÀ ÷µõê[êÀ |hUS® ¸¢xPÒ \ØÖ Âzv¯õ\©õP C¸US®. ÷»i Põu›ÚõÀ öÁΨ£øh¯õP÷Á AÁÝUSzuõß AÁÒ GÚz wº©õÛUP¨£mi¸US® ªì. j £ºQh® AÁß |h¢x öPõÒЮ Âuzøu £õºUS® ö£õÊx ªì. ¤[Q¼ hõº]ø¯ {øÚzx wmi¯ vmh® GÀ»õ® GÆÁÍÄ ¤µ÷¯õáÚ©ØÓx GÚ AÁÐUS ÷ÁiUøP¯õP C¸US®. AÁß Á¸Áøu¨£ØÔ ÷»i Põu›ß ªPÄ® v¸¨v¯õP¨ ÷£]ÚõÒ, AÁøÚ¨£ØÔ ªPÄ® ¦PÌ¢x ÷£]ÚõÒ, ªì. ¿Põéú®, AÁЮ AÁøÚ AiUPi \¢vzv¸¨£øuU ÷PÒ¨£mk ÷Põ£÷© Á¢xÂmhx÷£õÀ ÷uõßÔ¯x.
 
18.     Lady Catherine’s anger at the girls’ knowing Darcy is typical.
19.     To her Darcy is inaccessible to these girls.
20.     “First fortnightof her visit soon passed away”
15 |õÒ PÈ¢-u-x.
It required 15 days for her to settle down to receive Darcy.
hõº-]ø¯ Áµ-Á-øÇUP AÁ-ÐU-S¨ 15 |õÍõ-°Ø-Ö.
21.     “In this quiet way”
Cx ÷£õÀ \õ¢-u-©õ-P
This quiet precedes the turbulence.
P»-Á-µ® •ß \õ¢-u® GÊ®.
22.     “Easter was approaching”
Dì-hº ö|¸[Q Á¸-Q-Ó-x
Communities live in reference to religious festivals.
F¸US £s-i-øP-PÒ •U-Q-¯®.
23.     “Addition to the family at Rosings”
÷µõ-ê[-QØUS ¸¢-uõ-i-PÒ
In the family life functions, guests are next important only to moments of emotional intensity.
Sk®-£z-vÀ Enºa] E¯º-Áx •U-Q¯ ÷|µ®. AuØ-P-kz-uõØ-÷£õÀ ¸¢x, Ãmk Â÷\-å® •U-Q-¯®.
24.     “One comparatively new to look at”
Sk®-£z-vØS ¦v-¯ ÷uõØ-Ó®
The new look was a new phase in the life of Rosings.
¦v-¯ ÷uõØ-Ó® ÷µõ-ê[ ÁõÌ-ÂÀ ¦v-¯ Pm-h®
25.     “how hopeless Miss Bingley’s designs on him were”
ªì ¤[-Q-¼-°ß {øÚ¨¦ Ãs
Anne was not the cause, Elizabeth was the cause.
÷£õmi BÛÀø», G¼-\-ö£z.
A thought arising like this shows where the focus is.
Cx ÷£õßÓ Gs-n® ‰»z-øuU Põm-k-Q-Ó-x.  
26.     “frequently seen by Miss Lucas and herself”
AiU-Pi ©øµ-¯õ-Ä® AÁ-Ю Á¸-Q-Óõº-PÒ.
This extreme intolerance is one reason for her to lose Darcy to Elizabeth.
Cx-÷£õÀ ö£õ-ÖUP •i-¯õ-u-uõÀ ÷»i Põ-u-Ÿß hõº-]ø¯ CÇ¢-uõÒ.
7.         
His arrival was soon known at the Parsonage; for Mr. Collins was walking the whole morning within view of the lodges opening into Hunsford Lane, in order to have the earliest assurance of it; and after making his bow as the carriage turned into the Park, hurried home with the great intelligence. On the following morning he hastened to Rosings to pay his respects. There were two nephews of Lady Catherine to require them, for Mr. Darcy had brought with him a Colonel Fitzwilliam, the younger son of his uncle, Lord -- -- , and to the great surprise of all the party, when Mr. Collins returned, the gentlemen accompanied him. Charlotte had seen them from her husband's room crossing the road, and immediately running into the other, told the girls what an honour they might expect, adding –
íßì÷£õºm \¢vøÚ ÷|õUQ C¸US® ÂkvPÒ PsqUSz öu›²® ÁøP°À Põø» •ÊÁx® Põ¼ßì A[S |h¢x öPõsi¸¢uuõÀ, hõº]°ß Á¸øP £õºé÷ÚâÀ EÒÍÁºPÐUS ÂøµÂÀ öu›¯ Á¢ux. AÁß Á¸øPø¯ wº©õÚ©õPz öu›¢x öPõÒÁuØPõPÄ® A[S |h¢x öPõsi¸¢u Põ¼ßì, ÷uõmhzvß £UP©õP Ási v¸®¤¯Ähß, ußÝøh¯ ÁnUPzøuz öu›ÂzxÂmk •UQ¯©õÚ Âå¯zøu GkzxU öPõsk ÃmiØS AÁ\µ©õPz v¸®¤Úõß. ©Ö|õÒ Põø», ußÝøh¯ ©›¯õøuPøÍ ö\¾zu ÷µõê[êØS AÁ\µ©õPU QÍ®¤Úõß. hõº] ußÝøh¯ ©õ©õÂß ©PÚõÚ PºÚÀ ¤mìÂÀ¼¯ø©²® AøÇzxU öPõsk Á¢v¸¢uuõÀ, Põ¼ßêØS ÷»i Põu›Ýøh¯ Cµsk ©¸©PßPÐUS ©›¯õøu ö\¾zu ÷Ási°¸¢ux. AƸÁ¸hß Põ¼ßì ÃmiØS v¸®¤¯ ö£õÊx GÀ÷»õ¸® ªPÄ® Ba\›¯©øh¢uÚº. AÁºPÒ öu¸øÁ Ph¢x öPõsi¸US® ö£õÊx, ußÝøh¯ PnÁÚx AøÓ°¼¸¢x £õºzu \õºö»m Eh÷Ú ©ØöÓõ¸ AøÓUS Kia ö\ßÖ A[Q¸¢u ö£sPÎh® AÁºPÒ GÆÁÍÄ ö£›¯ £õUQ¯® Aøh¯¨ ÷£õQÓõºPÒ GÚU TÔ ÷©¾®,
 
27.     Darcy visits Elizabeth at the earliest possible hour.
28.     Darcy was expected at Rosings as a guest. He arrives there with his cousin Fitzwilliam. The moment Wickham vanishes from her life, Elizabeth finds Darcy entering into it. Human heart does not harbour intensely at a time more than one person. Nor is it empty for a long time. As soon as the place is vacant, another occupies it. Wickham’s falsehood pleasantly engaged her while Darcy’s falsehood rudely occupies her heart, shakes it from the bottom. Her own nature is cheerful and playful. It will not allow morose glumness for long. It happens Fitzwilliam, a well-bred gentleman of easy manners and expansive habits of ready conversation arrives with Darcy to relieve the monotony of Darcy’s silence. Darcy is head over ears in love with her. His heart is full to overflowing. Scarcely he attempts to speak. The moment Darcy arrived at Rosings; he makes for the parsonage on learning of the arrival of Elizabeth.
hõº] ]ßÚ®©õøÁ¨ £õºUP Á¸ÁuõPU ÷PÒÂ. Ehß ¤mì ÂÀ¼¯®éü® Á¸QÓõß. AÁß hõº]°ß uõ¯õ¸øh¯ \÷Põu›°ß ©Pß. ÂUPõ®, G¼éö£z ©Úzøu ÂmhPßÓ A÷u ÷|µ® hõº] A¢u ChzvØS Á¸QÓõß. ¤mì ÂÀ¼¯® AÇPÚÀ». BÚõÀ P»P»¨£õP¨ £ÇS® CÛø©¯õÚÁß. ©Ûu Cu¯® AvP |õÒ öÁØÔh©õP C¸UPõx. A[S BºÁ©õP J¸ \©¯zvÀ J¸Á¸US ÷©¼¸UP AÝ©v°Àø». ÂUPõ® ö£õ´¯ß. ö£õ´ø¯ CÛø©¯õP¨ ÷£_£Áß. hõº] •_k. AÁÒ «x E°øµ÷¯ øÁzv¸UQÓõß. ö|g_ Põu¾USU Pmk¨£mhõÀ ö\õÀ GÇõx. hõº]¯õÀ ÷£\ •iÁvÀø». ÂÀ¼¯® \µÍ©õP¨ ÷£_£Áß. GÁ¸hÝ® Gøu²® CÛUP¨ £ÇS® ußø©²øh¯Áß. ÷µõê[ Á¢x ÷\º¢u hõº] Põ¼ßì ÃmiÀ G¼éö£zv¸¨£uõPU ÷PÒ¨£mk ÷|µi¯õP AÁøͨ £õºUP ÂÀ¼¯zxhß Á¸QÓõß. Cx åõº÷»õmiØS Ba\›¯®. hõº] Ax ÷£õÀ Põ¼ßì ÂmiØS AÁ\µ©õP Á¸ÁvÀø». £Îaö\Ú åõº÷»õm ©ÚzvÀ G¼éö£z «xÒÍ Põu»õÀ hõº] C¨£i |hUQÓõß GÚz ÷uõßÖQÓx. Aøu G¼éö£zvh® ö\õÀQÓõÒ.
29.     “Darcy’s arrival was soon known at the Parsonage”
hõº] Á¢-ux £õ-v-›-¯õº Ãm-iÀ Eh-÷Ú öu›¢-u-x
Those who await news travel faster than news.
ö\´-vU-Põ-PU Põz-v-¸¨-£-Áº ö\´-vø¯ Âh ÷ÁP-©õ-Ú-Áº.
30.     “in order to have the earliest assurance”
^U-Q-µ® öu›-¯ ÷Ás-k® Gß-£-uõÀ
Squeamishness at its acme.
SøÇ-Á-vß ]P-µ®
31.     “hurried home with the great intelligence”
ö\´-v-²-hß Ãm-iØS Âøµ¢-uõß
Mr. Collins is in his snobbish elements.
SøÇ¢x ö|-Î-²® Põ-¼ßì £µ-Á-\-©õ-Úõß.
32.     “pay his respects”
ÁnU-P® ö\¾z-u
Mr. Collins knows no delay.
Põ-¼ß-éüUS uõ-©-vUP •i-¯õ-x.
33.     “Brought with him a Colonel Fitzwilliam”
Pº-Úø» Ehß AøÇzx Á¢-v-¸¢-uõß.
It is he who pricked Darcy’s bubble. It is worth knowing how he came to do it.
Pº-ÚÀ hõº-]-°ß Smøh Eøhzx Âm-hõß. G¨-£i A[-S Pº-ÚÀ Á¢x ÷\º¢-uõß GÚ AÔ-Á-x ]Ó¨-¦.
34.     “the gentlemen accompanied him”
¤µ-¦U-PÒ C¸-Á-¸® Põ-¼ß-éü-hß Á¢-u-Úº.
Neither a lover nor a snob can wait.
Põ-u-»-Ý®, SøÇ-£-Á-Ý® Põz-v-¸UP •i-¯õ-x.
8.         
"I may thank you, Eliza, for this piece of civility. Mr. Darcy would never have come so soon to wait upon me."
"C¢u J¸ ©›¯õøu¯õÚ ö\¯¾UPõP G¼\õ |õß EÚUS |ßÔ TÓ ÷Ásk®. GßøÚ¨ £õº¨£uØPõP hõº] CÆÁÍÄ ÂøµÁõP C[S Á¢v¸UP ©õmhõß" GßÓõÒ.
 
35.     “I may thank you, Eliza”. Charlotte is shrewd.
EÚU-Sz uõß |ßÔ TÓ ÷Ás-k® Gß-ÓõÒ åõº-÷»õm.
36.     Charlotte is too perceptive to miss the significance of Darcy’s visit.
37.     It is true, though her reasonings failed to divine them.
38.     Perceptions are true where reasoning may fail.
9.         
Elizabeth had scarcely time to disclaim all right to the compliment before their approach was announced by the door-bell, and shortly afterwards the three gentlemen entered the room. Colonel Fitzwilliam, who led the way, was about thirty, not handsome, but in person and address most truly the gentleman. Mr. Darcy looked just as he had been used to look in Hertfordshire -- paid his compliments, with his usual reserve, to Mrs. Collins, and whatever might be his feelings towards her friend, met her with every appearance of composure. Elizabeth merely curtseyed to him, without saying a word.
C¢u¨ ö£¸ø©US uõß G¢u Âuzv¾® Põµn® AÀ» GÚ ©Ö¨£uØSUTh G¼\ö£zvØS ÷|µ® CÀø», AuØSÒ AÁºPÒ Á¸Áøu AÔÂUS® Ásn® PuÂß AøǨ¦ ©oKø\ ÷Pmhx, AuØS Akzx, ‰ßÖ |£ºPЮ EÒ÷Í ~øÇ¢uÚº. •u¼À ~øÇ¢u v¸. ¤mìÂÀ¼¯ªØS Á¯x •¨£x C¸US®, £õº¨£uØS AÇPõP CÀø» GßÓõ¾® ÷£a]¾®, |hzøu°¾® ]Ó¢u |Ø£s¦PøÍ Eøh¯ÁµõP ÂÍ[QÚõº. íºm÷£õºm寛À C¸¢uøu¨ ÷£õ»÷Áuõß hõº] C¨ö£õÊx® Põn¨£mhõß. v¸©v. Põ¼ßêØS ußÝøh¯ AhUP©õÚ •øÓ°À ÁõÌzxUPøÍz öu›Âzuõß, ¤ÓS AÁÐøh¯ ÷uõÈø¯¨£ØÔ GßÚ {øÚzxU öPõsi¸¢uõ¾® \›, AÁøÍ ªPÄ® Aø©v÷¯õk \¢vzuõß. J¸ Áõºzøu²® ÷£\õ©À G¼\ö£z, AÁÝUS ußÝøh¯ Põø» ©hUQ ÁnUPzøu ©mk® öu›ÂzuõÒ.
 
 
10.      
Colonel Fitzwilliam entered into conversation directly with the readiness and ease of a well-bred man, and talked very pleasantly; but his cousin, after having addressed a slight observation on the house and garden to Mrs. Collins, sat for some time without speaking to anybody. At length, however, his civility was so far awakened as to inquire of Elizabeth after the health of her family. She answered him in the usual way, and after a moment's pause, added –
PºÚÀ ¤mìÂÀ¼¯®, G¢uÂu •¯Ø]²® GkUPõ©À \Pá©õPÄ®, GÆÂu u¯UP•® Põmhõ©À, |À» Áͺ¨¦U÷P E›¯ ußø©²hß GÀ÷»õ¸hÝ® ÷|µi¯õP¨ ÷£\ Bµ®¤zuõº, CÛø©¯õPÄ®, ÷£]Úõº. AÁµx \÷Põuµ÷Úõ, Ãmøh¨£ØÔ²® ÷uõmhzøu¨£ØÔ²® uõß £õºzuv¼¸¢x H÷uõ TÔ¯ ¤ÓS, ¯õ›h•® ÷£\õ©À ]Ôx ÷|µ® A©º¢v¸¢uõß. öÁS ÷|µ® PÈzx, G¼\ö£zvh® AÁÍx Sk®£ |»øÚ¨£ØÔ ÷Pm£uØS AÁÝøh¯ ©›¯õøu¯õÚ |hzøu AÁÝUS bõ£P¨£kzv¯x. ÁÇUP©õÚ ußÝøh¯ £õo°À £vÀ TÔ¯ AÁÒ, ]Ôx ÷|µ CøhöÁÎUS¨ ¤ÓS «sk®,
39.     Ready conversation is one quality of being well-bred.
40.     Darcy’s reserve is from shyness, an awareness of lack of equipment. As he later owns it, it is self-consciousness.
41.     Obviously the Darcys were not polished people. Wickham has developed captivating softness to spite them.
42.     Elizabeth has a joy in provoking Darcy. She did it at the Netherfield dance. Now she intentionally pokes him asking if he saw Jane in London. He did not meet Jane but he knew of her visit. He was confused as she powerfully touched him at a sensitive spot. He gave a truthful negative reply, which serves his diplomacy. It is he who takes initiative to ask her to dance. First time she refused. Next time she agreed. But it is she who plies him with questions, orders him to talk, tells him what to talk about. Just like that, now also she takes the initiative to reach his emotions. It is done negatively. I see she is subconsciously anxious for the contact. He comes to her by a conscious effort. She powerfully relates to him subconsciously. The complete relationship is fully forged below the surface.
hõº]ø¯ ^sh G¼éö£zvØS¨ ¤›¯®. ö|uº¥Àm |hÚzvÀ Aøu AÁÒ •ÊÁx® ö\´uõÒ. C¨ö£õÊx ÷Áskö©ß÷Ó AÁøÚU Qͨ¤ uß u©UøPø¯¨ £õºzuõ¯õ GÚU ÷PmQÓõÒ. AÁß ÷áøÚ¨ £õºUPÂÀø». BÚõÀ AÁÒ C»shÝUS Á¢ux öu›²®. SǨ£® HØ£kQÓx. ©øÓUP ÷Ási¯ AÁ]¯zuõÀ ©Ú® SÇ®¦QÓx. uÚUS¨ ö£õ¸zu©õÚ £vø», ö£õ´ ö\õÀÁøuz uºzx, \õxº¯©õPz uõß \¢vUPÂÀø» GÚU TÖQÓõß. AÁß ©øÓUP ¸®¦Áøu AÁÒ öuõmk ^si ÂmhõÒ. ö|uº¥ÀiÀ hõº] AÁøÍ |hÚ©õh AøÇUQÓõß. ußøÚ ©Ó¢u {ø»°À JzxU öPõÒQÓõÒ. AuØS •ß J¸ •øÓ AÁß ÷Pmhö£õÊx ©Özx ÂmhõÒ. |hÚ©õk®ö£õÊx AÁøÚ¨ ÷£\a ö\õÀQÓõÒ. GßÚ ÷£\ ÷Ásk® GÚU TÖQÓõÒ. GÆÁÍÄ ÷£\ ÷Ásk® GÚ {ºn°UQÓõÒ. AÆÁÍÄ _u¢vµ©õP AÁÛh® GÁ¸® ÷£_ÁvÀø». GÀø»ø¯ «Ô AÁÒ GkzxU öPõÒЮ _u¢vµ® AÁÝUS \¢÷uõå©õP C¸UQÓx. åõº÷»õm G¼éö£zvh® hõº] Eß«x Bø\¨£kQÓõßGßÖ TÔ¯x G¼éö£zvØS ÷ÁiUøP¯õP C¸UQÓx. hõº] AÁøÍ öÁΨ£øh¯õP |õkQÓõß. G¼éö£z ußøÚ¯Ô¯õ©À AÁߣõÀ DºUP¨£kQÓõÒ. AÁºPÎøh÷¯ EÓÄ A¢u AÍÂÀ HØ£mkÂmhx. _£õÁ® SÖU÷P {ØQÓx. \¢uº¨£® \› ÁµÂÀø». AÁÚõÀ öÁΨ£øh¯õP P»P»¨£õP ¤mì ÂÀ¼¯® ÷£õÀ ÷£\ •i¯ÂÀø». G¼éö£z ¯õ¸hß ÷£]Úõ¾®, yµ C¸¢x ÷£aø\U PÁÛUQÓõß. J¸ \©¯® AøuU Psh G¼éö£zvØSU ÷Põ£® Á¸QÓx. Hß GßøÚ PÁÛUP ÷Ásk® GÚ ÷PmP¨ ÷£õÁuõP åõº÷»õmih® TÔÚõÒ. AÁß C¢u E»Q¼Àø». uøµ°À PõÀ £v¯ÂÀø». AÁ÷Í AÁß E»P®. AÁ÷Í GÀ»õ® GßÓ {ø»US AÁß Á¢x |õÍõ°ØÖ.
 
 
43.     “Colonel Fitzwilliam entered into conversation”
Pº-ÚÀ Eøµ-¯õh Bµ®-¤z-uõº.
Darcy’s reticence energises him to open the conversation.
hõº] ö©Í-Ú-©õP C¸¨-£-uõÀ Pº-ÚÀ EØ-\õ-P-©õ-P¨ ÷£_-Q-Óõº.
 
 
44.     “inquire of Elizabeth after the health of her family”
Sk®-£z-v-Úøµ Â\õ-›z-uõº.
Pressing oneself into formality is a painful informality.
•øÓ-¯õP |hUP ußøÚ ÁØ-¦-Öz-x-Áx •øÓ-P-øÍU Ph¢-u-uõ-S®.
11.      
"My eldest sister has been in town these three months. Have you never happened to see her there?"
"GßÝøh¯ ‰zu \÷Põu› ‰ßÖ ©õu[PÍõP »shÛÀ C¸UQÓõÒ, A[S AÁøÍ EßÚõÀ £õºUP÷Á •i¯ÂÀø»¯õ?" GÚU ÷PmhõÒ.
 
45.     It is Elizabeth who initiates a conversation with him. It is the lady who initiates.
46.     “My eldest sister has been in town”
Gß u©UøP C»s-h-Û-¼-¸¢-uõÒ
Elizabeth is a genius to provoke people.
¤Ó-¸US Bz-v-µ-‰m-k-Á-vÀ G¼-\-ö£z ÷£º ÷£õ-Ú-ÁÒ.
12.      
She was perfectly sensible that he never had; but she wished to see whether he would betray any consciousness of what had passed between the Bingleys and Jane, and she thought he looked a little confused as he answered that he had never been so fortunate as to meet Miss Bennet. The subject was pursued no farther, and the gentlemen soon afterwards went away.
AÁß \¢vUPÂÀø» GßÖ AÁÐUS |ßÓõPz öu›²®. ¤[Q¼ Sk®£zvÚ¸US® ÷áÝUS® Cøh÷¯ |h¢uøu¨£ØÔ uß ©Ú\õm]US Â÷µõu©õP AÁß HuõÁx ö\õÀÁõ÷Úõ GÚ¨ £õºUP ¸¨£¨£mh G¼\ö£zvØS ªì. ö£ßÚmøh \¢vUS® £õUQ¯® QøhUPÂÀø» GÚ AÁß TÔ¯ ö£õÊx ]Ôx SǨ£zvÀ C¸¢uõß GÚz ÷uõßÔ¯x. CÆÂå¯zøu¨£ØÔ ÷©¾® ÷£a_ öuõhµ¨£hÂÀø», ¤ÓS ÂøµÂÀ C¸Á¸® QÍ®¤a ö\ßÓÚº.
47.     Confusion arises when one does not know how to answer.
48.     “She wished to see whether he would betray”
G¨-£i \©õ-ÎU-Q-Óõß GÚ AÁÒ {øÚz-uõÒ.
The dynamism of her mother for inadvertence is in her this way.
uõ-¯õ-›ß _Ö-_-Ö¨¦ ©P-Î-h® Bz-v-µz-øuU Qͨ-¦-Á-uõP Aø©¢-u-x.
49.     “looked a little confused”
SǨ-¤-Úõß
Confusion is unwillingness to speak the
truth.
EÒÍ-øuU TÓ •i-¯õ-ux SǨ-£®.
50.     “he had never been so fortunate as to meet Miss Bennet”
hõº] ªì ö£ß-Úm-øha \¢-vU-P-ÂÀ-ø».
An exact true statement can be completely false.
J¸ ö\õÀ-¾® ö£õ´-°À-»õ-©À ö£õ´ ö\õÀ» •i-²®.book | by Dr. Radut