Skip to Content

Volume II Chapter 06: Invitation to Rosings Park

Chapter 6: Invitation to Rosings Park

ரோஸிங்ஸ் பார்கிற்கு விடுக்கும் அழைப்பு
 
Summary: Collins congratulates his guests on their luck for so quickly being invited to dine with Lady de Bourgh. On the walk, the Lucases are duly nervous and after arriving Collins makes a show of complimenting everything in Lady de Bourgh’s home, to which she is grateful. The Lady gives Charlotte advice on running a household and various other domestic concerns. She turns her attentions then to Elizabeth, and is shocked by Elizabeth’s response to her questions, not as nervous and awestruck as the rest of her guests.
÷»i j £ºU u[PøÍ CÆÁÍÄ ÂøµÁõP ¸¢vØS AøÇzux ö£›¯ Avºèh®uõß, GÚ ©Ö|õÒ Põ¼ßì TÖQÓõß. A[S ö\ÀøP°À, ¿Põì A[PzvÚºPÒ £umh©õP C¸UQßÓÚº. A[S ÷£õ´ ÷\º¢uÄhß, ÷»i j £ºQß CÀ»zvÀ EÒÍ GÀ»õÁØøÓ²® AÁºPÐUSU Põs¤zx £õµõmkQÓõß. G¨£i Sk®£® |hzxÁx Gߣøu¨£ØÔ²®, ©ØÓ Ãmk ÂÁPõµ[Pøͨ£ØÔ²®, ÷»i Põu›ß \õºö»miØS AÔÄøµ ÁÇ[SQÓõÒ. ¤ÓS AÁÍx PÁÚ® G¼\ö£z ÷©À v¸®¦QÓx. I¢x ©PÒPÎÀ J¸zv¯õÚ AÁÎh® PÁºöÚì CÀ»õ©À ÁͺUP¨£mhx SÔzx ußÝøh¯ Ba\›¯zøuz öu›ÂUQÓõÒ. ©ØÓ Â¸¢vÚºPÒ ÷£õÀ £¯¨£hõ©¾®, ¤µª¨£øh¯õ©¾®, ußÝøh¯ ÷PÒÂPÐUS AÁÒ £vÀ TÖ® Âuzøu¨ £õºzx Avºa]¯øhQÓõÒ. ö£ßÚm Sk®£zx ö£sPÒ \›¯õP ÁͺUP¨£hÂÀø»; \›¯õÚ ÁÈPõmi°Àø»; £°Ø]²® CÀø»; ÷£\Ä® öu›¯ÂÀø»; GÚ {øÚUQÓõÒ.

 
 
1.                     
Mr. Collins's triumph, in consequence of this invitation, was complete. The power of displaying the grandeur of his patroness to his wondering visitors, and of letting them see her civility towards himself and his wife, was exactly what he had wished for; and that an opportunity of doing it should be given so soon, was such an instance of Lady Catherine's condescension, as he knew not how to admire enough.
C¢u AøǨ¤ß ÂøÍÁõP Põ¼ßêß öÁØÔ¨ ö£¸ªu® •Êø© Aøh¢ux. ußøÚ Bu›US® ö£s©o°ß P®¥›¯zøu, ©ø»zx {ØS® ußÝøh¯ ¸¢vÚºPÐUS GkzxUPõmhÄ®, ußÛh•® uß ©øÚ°h•® AÁÒ Põs¤US® ©›¯õøuø¯ AÁºPÒ £õºUPÄ®, Cøuzuõß AÁß Â¸®¤Úõß, AuØS CÆÁÍÄ ÂøµÂÀ \¢uº¨£® Qøh¨£x ÷»i Põu›Ýøh¯ CµUP SnzvØS J¸ GkzxUPõmk GßÖ® AuØS AÁøÍ G¢u AÍÄUS¨ ¦PÌ¢uõÀ ÷£õx©õÚx GßÖ® AÁÝUSz öu›¯ÂÀø».
1.        Possession grows in value by display.
2.        In life, social power lies in the attendance of family functions. Hence the importance of weddings. Nationally the celebrations of Independence days mark it. One’s status is fixed by such an event. The grandeur of a place, especially the palace, the headquarters, the house is thus important. It is a physical trait. Collins being utterly physical overdoes it with Lady Catherine.
ÂÇõ, Aµs©øÚ, Ãk A¢uìzøuU SÔUS®. £s¦ Aøu »US®. £Pmk Aøu |õk®. áh©õÚ Põ¼ßéüUS uß A¢uìøu ÷»i PõuŸß ‰»® ÂÍUQ¯£i C¸¨£x AÁ]¯®.
3.        For such a person, the measure of attention, its quality, its frequency, its timing, etc. are significant.
Põ»®, Ch®, uµ®, AÍÄ BQ¯øÁ AÁºPmS •UQ¯®.
4.        “Mr. Collins’ triumph, in consequence of this invitation”.
C¢u AøǨ¦ Põ¼ßéüUS öÁØÔ
Triumph is an increase of energy. Hence enthusiasm.
öÁØÔ öu®¦ u¸®. Ax EØ\õP®.
There are higher levels of triumph.
öÁØÔ²® EØ\õP•® E¯º¢u öÁØÔPÒ.
One of them gives the increasing energy sweetness.
Á͸® öu®¦ AÁØÖÒ JßÖ CÛø©¯õUS®.
His love of rank touched by the truth of its recognition becomes sweet in his contemplation.
A¢uìx «x AÁÝUSÒÍ Bø\ø¯ ÷»i PõuŸß HØ£øu {øÚzuõÀ {øÚÄ CÛUQÓx.
To Collins, Lady Catherine is divine.
Põ¼ßéüUS ÷»i PõuŸß öu´Á®.
In his intercourse with her he allows her to enjoy the touch.
AÁÐhß £ÇS®ö£õÊx A죺ézøu AÁß AÝ£ÂUQÓõß.
His love for rank is so elevated and pure that more than his enjoying the relationship, he delights in her enjoying him.
£uÂø¯ AÁß Â¸®¤ |õkQÓõß. Ax y´ø©¯õÚ E¯º¢u Enºa]. EÓøÁ¨ £õµõmkÁøuÂh ÷»i PõuŸß £õµõmk ©Ú{øÓÄ u¸QÓx.
We see that the story reveals more and more when we know it in terms of each act and more so in each act relating to other acts causing them. To know every act thus is related to every act is to have an integral understanding of the story.
JÆöÁõ¸ ö\¯¼¾® Pøu Cøu öÁΨ£kzxÁøuU PõsQ÷Óõ®. J¸ ö\¯À ©ØÓ ö\¯÷»õk CønÁvÀ AvP©õP Cx öÁΨ£kQÓx. JÆöÁõ¸ ö\¯¾® Ax÷£õÀ ©ØÓ ö\¯¾hß öPõsh öuõhºø£ AÔÁx Pøuø¯ ÿ AµÂ¢u©õP AÔÁuõS®.
What is true of acts is more true of thoughts.
ö\¯À Esø©¯õÚõÀ, Gsn® ö£›¯ Esø©.
It is a further higher state of integral existence.
Gsn® Akzu E¯º¢u öu´ÃP {ø».
Beyond acts and thoughts lies the Man.
Gsnzøu²® ö\¯ø»²® Ph¢uÁß ©Ûuß.
We can even know the story in terms of what each character is.
Pøuø¯ £õzvµ[PÒ ‰»©õP AÔ¯»õ®.
The same can be extended to what life is.
Aøu÷¯ Áõ̾® Põn»õ®.
There is only one more level; what existence is.
Akzx J¸ Pmh® Esk. Ax \z.
Surely all these are there in the text, but it needs a finer perception to discover them.
CøÁ¯øÚzx® Pøu°À EÒÍÚ. ~m£©õPU Põn ÷Ásk®.
In the story acted as a play, the elegance of bodily movements, the voice, its accent, tone, intonation, its power, charm, etc. will reveal it.
Pøuø¯ |õhP©õP |izuõÀ, Eh»ø\ÄPÒ, Sµ¼Ûø©, öuõÛ, Ea\›¨¦, Auß öuÎÄ, PÁºa], öÁÎ Á¸®.
We live in the gross plane only.
|õ® áh E»QÀ ÁõÌQ÷Óõ®.
But truly we live in the subtle, causal planes too.
Esø©°À `m_©, Põµn÷»õP ÁõÌÄ |®•øh¯x.
They exist in the physical, vital, mental, spiritual worlds.
EhÀ, E°º, ©Ú®, Bß©õUS›¯ E»QÀ AøÁ²ÒÍÚ.
One must discover them in the subconscient, intraconscient, circumconscient planes and occult worlds.
CÁØøÓ BÌ©Úzv¾® `m_© E»Q¾®, `ǼÀ `m_©zv¾® Põn ÷Ásk®.
 
 
5.        “The power of displaying the grandeur of his patroness to his wondering visitors”.
÷»i PõuŸÝøh¯ Aئuzøu AÁß PØ£øÚ ÁÍzuõÀ ÂÍUS® vÓß
This line takes the event in every facet to a deeper aspect as explained in the previous entry of “…prepared to see him in his glory”.
ö\ßÓ SÔ¨¤À GÊv¯ AøÚzx A®\•® CUSÔ¨¤À ÂÁµ©õP ÂÍUP¨£kQßÓÚ.
He does not see; it is his vision.
Ax £õºøÁ°¼Àø», v¸èi.
Seeing is of the mental senses.
£õºøÁ ©ÚzvØS›¯x.
Vision is of the mind when the senses cease to act.
¦»ßPøÍU Ph¢x ©Ú® Põs£x v¸èi.
It fills the mind with the silence appropriate to its level.
Ax ©ÚzvØS ö©ÍÚ® u¸®.
Man receives through senses, thinks and understands.
©Ûuß ¦»ßPÍõÀ ö\¯À£kQÓõß, ]¢vUQÓõß, ¦›¢x öPõÒQÓõß.
It is mental understanding.
Cx ©Ú® ¦›¢x öPõÒÍ ö\¯À£k® ÁøP.
When the Mind goes silent the Mind – the higher mind – in him understands in Silence without the intervention of understanding.
©Ú® ö©ÍÚ©õÚõÀ A[S •ÛÁº GÊ¢x ]¢øÚ°ßÔ ¦›¢x öPõÒQÓõº.
To have a vision one needs to rise further.
v¸èiUS Akzu Pmh® E¯µ÷Ásk®
He needs to dispense with Silence too.
ö©ÍÚzøu²® Ph¢ux v¸èi.
Now he is a Rishi – Illumined Mind.
Cx ›æ°ß ©Ú®.
The Rishi has drishti – vision.
›æUS v¸èi²sk.
It is light that reveals as vision.
÷áõv v¸èi¯õQÓx.
This is a mental vision.
Cx ©Ú® ö£ØÓ v¸èi.
Mr. Collins in his adoration of Lady Catherine rises to the level of a Rishi whose faculty of perception is vision.
÷»i PõuŸøÚ¨ £õµõmk® BºÁzuõÀ Põ¼ßì ›æø¯¨ ÷£õÀ AÔÄ •vºa]¯õÀ v¸èi ö£ÖQÓõº.
As there are several levels of understanding, wonder too exists at various levels. His sense of wonder is that of the vision.
AÔÂß {ø»PÒ £» Gߣx ÷£õÀ ö\õØPÐUS® £» {ø»PξÒÍÚ. ö\õØPøÍ Põ¼ßì v¸èi¯õÀ PõsQÓõß.
In this process, his energy rises to power through force.
Põ¼ßì \Uv CuÚõÀ ÷|º¨£kzu¨£mk £ÁµõQÓx.
Energy directed by will is force.
\Uvø¯ ©Ú® ÷|º¨£kzvÚõÀ Ax ö\¯»õØÖ® \Uv¯õQÓx.
Force organised by a structure is power.
ö\¯»õØÖ® \Uvø¯ •øÓ¨£kzvÚõÀ Ax £ÁµõQÓx.
Mr. Collins in speaking to the ladies rises to power of expression.
ö£sPÐhß ÷£_®ö£õÊx AÁº ö\õØPÒ ö©¸S ö£¸QßÓÚ.
Lady Catherine is no mere person. She is the patroness.
÷»i PõuŸß \õuõµn ©Ýæ°Àø». AÁÝUS ÷Áø» öPõkzuÁÒ.
What he delivers is the grandeur of his inner experience.
AÁß ö\õØö£¸US EÒÐøÓ BÚ¢u AÝ£Á®.
2.         
"I confess," said he, "that I should not have been at all surprised by her Ladyship's asking us on Sunday to drink tea and spend the evening at Rosings. I rather expected, from my knowledge of her affability, that it would happen. But who could have foreseen such an attention as this? Who could have imagined that we should receive an invitation to dine there (an invitation, moreover, including the whole party) so immediately after your arrival!"
"|õß J¨¦U öPõÒQ÷Óß" GßÓ AÁß "©v¨¤ØS›¯ A®ø©¯õº |®ø©, bõ°ÓßÖ ÷µõê[êÀ ÷u}º A¸¢v, ©õø»¨ ö£õÊøuU PȨ£uØS AøÇzv¸¢uõÀ GÚUS G¢uÂu Ba\›¯•® C¸¢v¸UPõx. ö\õÀ»¨÷£õÚõÀ, AÁÒ GÎvÀ AqPU Ti¯ Sn® EÒÍÁº Gߣøu AÔ¢v¸¨£uõÀ Cx |hUS® GÚ |õß Gvº£õºz÷uß. BÚõÀ C®©õv›¯õÚ J¸ AUPøÓø¯ ¯õº Gvº£õºzv¸UP •i²®? E[PÒ Á¸øPUS¨ ¤ÓS Eh÷Ú÷¯ (÷©¾® AøÚÁ¸US® ÂkzxÒÍ AøǨ¦) A[S ¸¢xsn AøǨ¦ Á¸® GßÖ ¯õº uõß {øÚzv¸UP •i²®!"
6.        Information spoils the surprise.
7.        Mr. Collins wants the surprise and is unable to resist giving information.
8.       “I confess that I should not have been at all surprised”.
|õß Ba\›¯¨£kÁx AÁ]¯ªÀø».
Confession is a conception of a work as guilt.
ö\´u uÁØøÓ EnºÁx £õÁ ©ßÛ¨¦.
Man perceives a work by sensation.
©Ûuß Phø©ø¯ EnºÁõÀ AÔQÓõß.
Conception of that work by mental sensation of cognition is an abstraction called conception.
÷Áø»ø¯ AÔÁõÀ EnºÁx ö£õxÁõÚ uzxÁ®. AøuU P¸zx GÚ»õ®.
That conception revealing a moral dimension reveals its moral character of purity, innocence or guilt.
AUP¸zx uõº«P©õÚuõÀ y´ø©¯õÚ \õß÷Óõº ö|Ô¯õS®. Ax SØÓ® AÀ»x P£h©ØÓuõS®.
Sense of guilt compels confession.
SØÓÄnºÄ ©ßÛ¨¦U ÷PmS®.
With respect to Lady Catherine Mr. Collins is extra sensitive.
÷»i PõuŸøÚ¨ ö£õ¸zuÁøµ Põ¼ßì ö|Ô¯õPa ö\¯À£kQÓõº.
Carried away by his initial enthusiasm he was surprised.
¦v¯ BºÁ® Ba\›¯zøu Gʨ¤¯x.
On mature consideration he overcomes the initial enthusiasm.
BÌ¢x ÷¯õ\øÚ ö\´²®ö£õÊx Ba\›¯ªÀø» GÚz öu›QÓx.
Now he appreciates the Lady’s greatness and realizes he need not be surprised.
÷»i PõuŸÛß ö£¸¢ußø©ø¯ AÔ¢x Ba\›¯® ©øÓQÓx.
It only means that Mr. Collins is discovering the innate value of Lady Catherine with every thought and experience.
JÆöÁõ¸ •øÓ AÝ£ÂUS® ö£õÊx®, ]zvUS®ö£õÊx® ÷»i PõuŸÛß ö£¸ø© AvP©õP öÁΨ£kQÓx.
He is an ardent devotee of this Lady.
AÁº ÷»i PõuŸÝøh¯ AߦªS ]诺.
He practises self-giving in sharing that opportunity with them.
C¢u Áõ´¨ø£ AÁºPÐhß £Qº¢x öPõÒÁx v¯õP®.
 
 
9.        “My knowledge of her affability”.
÷»i PõuŸß ¤›¯® |õß AÔ¢ux
To see a person is to know his form or name.
J¸Áøµ¨ £õºzuõÀ, AÁº ö£¯º, E¸Á® öu›²®.
To hear of him one knows what others tell him.
J¸Áº ÷£\ Bµ®¤zuõÀ, AÁøµ¨£ØÔ E»P® GßÚ TÖQÓx GÚz öu›²®.
One is by sensation and the other is by the sensation of listening.
JßÖ |õ® AÔÁx, Akzux ÷PmP •¯ßÖ AÔÁx.
What knows is not sensation but the Mind, its consciousness.
|®•Ò AÔÁx ¦»ÛÀø», ©Ú®, 㯮.
Consciousness consciously reaches the other’s consciousness.
㯮 AkzuÁº ã¯zøuz öuõmk AÔQÓx.
The uniting consciousness yield knowledge and its power of will.
Cøn²® 㯮 bõÚ©õS®, Ax EÖv°ß £Áº.
Mr. Collins is no servant or subordinate or even a clergyman.
Põ¼ßì ÷Áø»UPõµ÷Úõ, ]¨£¢v÷¯õ £õv›¯õ÷µõ CÀø».
He is one who seeks identity with her consciousness.
÷»i PõuŸÝhß ã¯zvÀ Cøn¯ •¯À£Áº Põ¼ßì.
This is direct knowledge.
Cx ÷|µi bõÚ®.
This direct knowledge lets him know what she really is.
÷|µi bõÚ® ÷|µi¯õP ÷»i PõuŸß ¯õº GÚ AÔ²®.
One such knowledge of her is she is affable.
A¨£i¨ ö£ØÓvÀ JßÖ AÁº ¤›¯®.
Affability is friendliness.
¤›¯® CÛ¯ |m¦.
It is friendliness out of good nature.
CÛ¯ Sn® |m¦›ø©°À ¤›¯©õS®.
Friendliness of good nature in an affair is affability.
A¨£i¨£mh ¤›¯® J¸ Âå¯zvÀ öÁΨ£kÁx ¤›¯®.
Mr. Collins is in high expectation just now.
uØ\©¯® Põ¼ßì ö£›¯ Âå¯zøu Gvº£õºUQÓõº.
It is mostly because he is taking them to Lady Catherine.
C¨ö£sPøÍ ÷»i PõuŸÛh® AøÇzx¨ ÷£õÁuõÀ A¢u Gvº£õº¨¦ GÊQÓx.
Sir Lucas is a titled knight and a father-in-law.
\º ¿Põì £mh® ö£ØÓ ©õ©Úõº.
He was presented at St. James.
¦Ûu ÷á®êÀ AÁº Aµ\øÚ \¢vzuõº.
Now Mr. Collins is to present him to Lady Catherine.
C¨ö£õÊx Põ¼ßì Ax ÷£õÀ ÷»i PõuŸøÚa \¢vUQÓõº.
Sir Lucas was overawed by the greatness of the Lady.
\º ¿Põì ÷»i PõuŸÛß ö£¸¢ußø©ø¯U Psk ¯¢uõº.
He is now taking Elizabeth who rejected his suit to show what she has rejected.
ußøÚ ©Özu G¼\ö£z Gøu CÇ¢uõÒ GÚ AÔ¯ ÷»i PõuŸÛh® AøÇzx¨ ÷£õQÓõß.
It is no ordinary triumph.
Cx \õuõµn©õÚ öÁØÔ¯À».
Hence his human foible of forgetting the original truths.
EÒÍøu ©ÓUS® ©Ûu _£õÁªx.
The affability later dawned on him.
÷»i PõuŸß ¤›¯® ¤ÓS {øÚÄUS Á¢ux.
Now he realizes that no surprise is called for.
Ba\›¯¨£h JßÖªÀø»ö¯Ú C¨ö£õÊx AÔQÓõº.
We see Mr. Collins here inside out.
Põ¼ßøé Cuß ‰»® •ÊÁx® AÔ¯»õ®.
 
 
10.     “Who could have imagined?”
¯õº Gvº£õºzv¸UP •i²®?
It is certainly extraordinary that the courtesy extended to Mr. Collins is extended to his wife, her sister and father and her guest as long as they stayed there.
Põ¼ßì ö£ØÓ E£\õµ® AÁß ©øÚ²® ö£ÖÁx, AÁß Â¸¢uõiPÒ C¸¢uÁøµ ö£ÖÁx GÁ¸® Gvº£õºUPU Ti¯uÀ».
Truly its base and foundation is aristocratic condescension.
Cx ö\ÀÁº u® QøÍPøÍz uõ[SÁx.
It may be so, but for it to run the whole length the Lady certainly should have opened in her personality an appropriate depth.
Cx |hUP»õ®. C¢u AÍÄUS |hUP ÷»i PõuŸÝøh¯ ö\õ¢u _£õÁ® ö\ÀÁº £sø£ HØÖU öPõsi¸UP ÷Ásk®.
Its greatness is seen by the fact, it escaped Collins.
Põ¼ßéüU÷P ©Ó¢x ÷£õÚx ÷»i PõuŸÝUS E£\õµ® C¯À£õÚøuU PõmkQÓx.
One can say she is lonely and needs company.
uÛø©¯õP C¸¨£uõÀ ÷£a_z xøn ÷ukQÓõº GßÖ TÓ»õ®.
If it is so, she does not need a crowd there.
Ax Esø©¯õÚõÀ CzuøÚ ÷£º ÷uøÁ¨£hõx.
She needs to dominate is another reason.
AvPõµ® ö\´¯ BÒ ÷uøÁ Gߣx Akzu Põµn®.
If it is true, we see Elizabeth’s life flowers after that. It does not shrink.
G¼\ö£z ÁõÌÄ Auß¤ß ©»ºÁx AvPõµªÀø» GÚU PõmkQÓx.
She, who resents the girls knowing Darcy, does not object to Darcy’s daily visits to Hunsford.
hõº]ø¯ HØPÚ÷Á öu›²® GߣøuU ÷PmkU ÷Põ£¨£mhÁº vÚ•® hõº] íßì÷£õºmkUS Á¸ÁøuU PsiUPÂÀø».
The Lady is foolish, arrogant, conceited, domineering but she is also good natured, capable of attention, generous in her deeper emotions.
CÁÒ AÔÂÀ»õuÁÒ, PºÁ©õÚÁÒ, ußøÚ E¯ºÁõPU P¸x£Áº, AvPõµ® ö\´£Áº. BÚõÀ |À» ußø©, PÁÛ¨¦, uõµõÍ ©Ú®, BÌ¢u Enºa]²øh¯Áº.
The very fact that her irrational tirade expedited Darcy’s wedding speaks of what she is deep down.
AÁÒ G›©ø»¯õP öÁizöuÊ¢ux Eh÷Ú hõº]°ß ©nzøu •izu÷u AÁÒ BÌ¢u µõ]ø¯U PõmkQÓx.
If she is conceited unpardonably, somewhere she is generous to a fault.
She is good deep down beyond our surface perception.
©ßÛUP •i¯õu PºÁ©õÚÁÒ BÚõÀ G[÷Põ ö£¸¢ußø© AÁøÍ BmöPõskÒÍx.
She does not put the youngsters or inferiors at ease but, maybe without her conscious knowledge, she gives them something of her they cannot conceive even in their dreams.
|® PsoÀ £hõu AÍÄUS BÌ¢u |À» Sn® AÁ¸USsk. P»P»¨£õP ]ÖªPÒ ÷£\ AÝ©v¨£vÀø». PÚ¾® P¸u •i¯õuøu AÁÒ CøÍbºPmSz u¸QÓõº.
3.         
"I am the less surprised at what has happened," replied Sir William, "from the knowledge of what the manners of the great really are, which my situation in life has allowed me to acquire. About the court such instances of elegant breeding are not uncommon."
"|h¢uøu {øÚzuõÀ GÚUS JßÖ® AÆÁÍÄ Ba\›¯® HØ£hÂÀø». E¯º¢÷uõ›ß |hzøu G¨£i°¸US® Gߣøu ÁõÌUøP°À |õß C¸US® {ø» GÚUSU PØÖU öPõkzxÒÍx. ÷Põºmøh¨ ö£õÖzu Áøµ°À ]Ó¢u Áͺ¨ø£U Põmk® CzuøP¯ {PÌa]PÒ \Pá®uõß" GßÖ \º ÂÀ¼¯® TÔÚõº.
11.     Sir Lucas has his own experience as reference.
12.     It is a reference to apperceptive mass.
13.     Sir William is one who lives by one event in his life.
\º ÂÀ¼¯® uÚUS¨ £mh©Îzu ÂÇõøÁ AiUPi {øÚÄ TÖÁõº.
14.     “I am less surprised at what has happened,” replied Sir William.
|h¢ux GÚUS Ba\›¯ªÀø»ö¯Ú \º ¿Põì TÔÚõº.
The greatest victory is surrender is the principle of Spirit.
\µnõPv ö£¸® öÁØÔ Gߣx Bß«P®.
That is the principle that guides a gentleman.
|ØSi¨ £s¤ß (gentleman) Ai¨£øh Ax÷Á.
A gentleman is not offended by abuse.
¤Óº vmkÁuõÀ |ØSi¨ ¤Ó¢uÁÝUS ÷Põ£® Áõµõx.
Darcy’s invitation to Wickham is such an act.
ÂUPõø© |hÚzvØS AøÇzux Ax ÷£õßÓ ö\¯À.
After his attempt at elopement Darcy did not remove his picture.
x÷µõP® ö\´u ¤ßÝ® ÂUPõ® £hzøu hõº] GkUPÂÀø».
Darcy acknowledged to her he was mean, selfish, conceited and said he would have continued to be so had she not told him that.
hõº] uß PºÁ®, P¯ø©, _¯|»zøu HØÖU öPõsk G¼\ö£z AÁØøÓ GkzxU TÓÂÀø»ö¯ÛÀ uõß ©õÔ°¸UP ©õm÷hß GßÓõß.
This is the aristocrat buried as a potential in him.
hõº]²Ò ö£õv¢xÒÍ |ØSi¨ £s¦ Cx.
We saw the Englishman voluntarily withdrawing from India.
B[Q÷»¯º Á¼¯ C¢v¯õøÁ Âmk¨ ÷£õÚõºPÒ.
Sir Lucas is aware of this superior courtesy at St. James.
ö\ßm. ÷á®êÀ C¨£s¦ ö\¯À£kÁøu \º ¿Põì AÔÁõº.
Kural says it is magnanimity to accept defeat at the hands of weak people.
GίÁ›h® ÷uõÀÂø¯ HØ£x \õßÓõsø© GÚU SÓÒ TÖQÓx.
Surely Lady Catherine continues that tradition.
÷»i PõuŸÛh® A¨£s¦ÒÍx.
Any marriage will be more than a success if only this spirit pervades the relationship.
v¸©n® CUöPõÒøP¯õÀ £»ß ö£Ö®.
As long as you are aware of a defect of another you are human.
¤Óº SøÓø¯ AÔÁx ©Ûu _£õÁ®.
Aspiring for divine life, there is no defect anywhere in the world.
öu´ÃP ÁõÌÂÀ E»öP[S® SøÓ Põn¨£hõx.
Not only in explanation but in substantial emotion this is true.
AÔÂÀ ©mk©À» Enºa]§ºÁ©õP Cx Esø©.
Indian chastity is not an ideal of integral yoga.
§µn ÷¯õPzvÀ ö£soß Pئ C»m]¯ªÀø».
But it secures moksha of the Rishis.
BÚõÀ Pئ ÷©õm\® ö£Ó ÁÀ»x.
It has the power to humble the Tirumurthis.
PئUS v¸‰ºzvPÒ uø» Án[QÚõº.
The harlot’s feet are, He says, more adorable.
£\õ›°ß Pئ Âø»©vUP •i¯õux GßQÓõº £PÁõß.
In the culture of a gentleman we see the nearest approach to it.
|ØSi ©Pß |hzøu Cøu GkzxU PõmkQÓx.
To be a gentleman is equivalent to the Indian chaste wife.
|ØSi ©PÚõP C¸¨£x ö£soß Pئ ÷£õßÓx.
No country has yet equalled the English gentleman.
B[Q»  gentlemanÝUS Cøn¯õP GÁ¸® GÇÂÀø».
There is a touch of it in Lady Lufton, Dr. Thorne.
Dr.uõºß, ÷»i ¿¨hÛh® Cuß \õ¯¾ÒÍx.
Self-giving excels devotion and dedication.
Aº¨£n® £Uvø¯U Ph¢ux.
 
 
15.     “Elegant breeding are not uncommon”.
EßÚu Áͺ¨¦ PõnU QøhUPõx.
We do not witness in this story such elegant breeding.
CUPøu°À Ax ÷£õßÓ E¯º¢u Áͺ¨ø£U PõnÂÀø».
Breeding is used for animals, upbringing is used for children.
ª¸P[PøÍ Áͺ¨£uØS® SÇ¢øuPøÍ Áͺ¨£x® ÷ÁÖ£k®.
Jane Austen using breeding may be men are still animals.
÷áß Bìiß SÇ¢øuPÐUS® ª¸P[PmS® J÷µ ö\õÀø»¨ £¯ß£kzxQÓõº. Cµsk® JßöÓÚU PõsQÓõº.
Inner greatness expressing as outer charm is elegance.
AP® ö£›¯uõQ ¦ÓzvÀ PÁºa]¯õP GÊ¢uõÀ Ax EßÚu®.
Elegant breeding involves seeing an offence as a complement.
E¯º¢u _u¢vµ® ¦s£k® ö\õÀø» E£\õµ©õP HØS®.
A man’s angry outburst seen as his weakness is comprehension.
÷Põ£©õP¨ ÷£_Áøu AÁß C¯»õø©ö¯Ú AÔÁx AÔÄ.
Elegant breeding is the capacity to FEEL that outburst an intense pleasant relationship.
E¯º¢u Áͺ¨¦ ÷Põ£zøu BÌ¢u CÛø©¯õPU öPõÒЮ.
Should it become formal it is hypocrisy.
J¨¦US¨ ÷£_Áx EÒöÍõßÖ øÁzx¨ ¦Óö©õßÖ ÷£_Áx.
How can anger become elegant excellence?
÷Põ£® G¨£i E¯º¢u AÇPõS®.
A gentleman is not to take notice of what another is.
©ØÓÁº G¨£i°¸UQÓõº Gߣøu |ØSi¨ ¤Ó¢uÁß Psk öPõÒÍ ©õmhõß.
He is to respond even to anger as a gentleman.
÷Põ£zøu²® |ØSi¨ ¤Ó¢uÁÚõP÷Á HØ£õß.
His first duty is to maintain his gentlemanliness.
AÁß •uØ Phø© Si¨£sø£ Põ¨£x.
Another’s anger should not have the capacity to dilute one’s gentlemanliness.
J¸Áº ÷Põ£® AÁß SnzøuU SøÓUPõx.
One cannot be a gentleman without inner culture.
£s¤À»õ©À |ØSi¨ ¤Ó¨£õPõx.
It is not enough one is generous in the emotions.
uõµÍ ©Ú¨£õßø© ÷£õuõx.
It is necessary to be compassionate truly inside.
©Ú® P¸øn²øh¯uõP C¸UP ÷Ásk®.
Compassion is only one step below grace.
P¸øn A¸ÐUS Akzux.
Compassion has the strength to relieve suffering which sympathy does not have.
P¸øn ¤Óøµz xߣzv¼¸¢x ÂkÂUS®. AÝuõ£zuõÀ Ax •i¯õx.
Here the compassion must have the strength to disarm the incoming ill-will of its vehemence.
GvºöPõÒЮ öPmh Gsnzøu P¸øn Á¾ÂÇUPa ö\´²®.
Churchill was moved to tears when he saw in Nehru no rancour for his having arrested him.
÷|¸øÁU øPx ö\´uuØPõP ÷|¸ ©Ú® öÁx®£ÂÀø» GÚU Psk \ºa]À Pspº Âmhõº.
Vijayalakshmi Pandit also exhibited the same inoffensiveness to Churchill.
Â᯻ôª £simiØS® A÷u ª¸xzußø©°¸¢ux.
4.         
Scarcely anything was talked of the whole day or next morning, but their visit to Rosings. Mr. Collins was carefully instructing them in what they were to expect, that the sight of such rooms, so many servants, and so splendid a dinner, might not wholly overpower them.
AßøÓ¯ vÚ•®, ©Ö|õÒ Põø»²® ÷µõê[êØS AÁºPÒ ÷£õP C¸¨£øuz uµ ÷ÁÖ GxÄ® ÷£\¨£hÂÀø». A[SÒÍ AøÓPÎß ¤µ®©õsh•®, A[SÒÍ ÷Áø»¯õmPÎß GsoUøP²®, AÆÁÍÄ Aئu©õÚ Â¸¢x® AÁºPøÍ •Êø©¯õP BmöPõÒÍõ©À C¸UP, Põ¼ßì AÁºPÎh® A[S GßÚ Gvº£õºUP ÷Ásk® GßÖ ªPÄ® PÁÚ©õP ö\õÀ¼U öPõkzxU öPõsi¸¢uõß.
16.     Enthusiasm expands in energy to occupy the whole being.
17.     “Scarcely anything was talked of the whole day”.
Põø» ÷|µ® •ÊÁx® Aøu÷¯ ÷£]Úõº.
Life exists in the living of it.
ÁõÌUøP ÁõÌÁv¾ÒÍx.
Living is talking.
÷£a÷\ ÁõÌUøP.
Talking of VIPs is talking that fulfils.
ö£›¯ ©Ûuøµ¨ £ØÔ ÷£_Áx Bz© v¸¨v u¸®.
Such talking makes for vital identification.
¯õøµ¨ £ØÔ¨ ÷£_Q÷Óõ÷©õ AÁ¸hß IUQ¯©õQ÷Óõ®.
The lady wears her rich dress for one day and talks of it for weeks.
Âø»²¯º¢u £mk¨ ¦høÁø¯ J¸ |õÒ EkzvÚõÀ £» |õÒ Aøu¨ £ØÔ¨ ÷£_QÓõÒ.
Book lovers mostly enjoy owning the books rather than reading them.
£i¨£ÁºPÒ ¦zuPzøu Áõ[P¨ ¤›¯¨£kÁx ÷£õÀ £iUP¨ ¤›¯¨£kÁvÀø».
A mother talks non-stop to her baby in arms.
øPUSÇ¢øu²hß uõ¯õº Áõ´ K¯õ©À ÷£_QÓõÒ.
To meet the Mughal King dispossessed of authority in Delhi was a romantic experience, said the Britisher.
Aµø\ CÇ¢u ö©õPÀ Aµ\øÚ \¢v¨£x Kº A§ºÁ AÝ£Á® GßÓõº Kº ¤›miè B¥\º.
Athletic games, card games, balls, public meetings, meeting of VIPs have this character.
£¢u¯®, ^mhõmh®, |hÚ®, ö£õxU Tmh®, ö£›¯ ©ÛuøÚa \¢v¨£x ÷£õßÓøÁ Cx ÷£õßÓøÁ.
It is this aspect of the heart that made us say it never grows old.
Cu¯zøu C¨£i AÔ¢uÁº Auß CÍø© }iUS® GßQÓõº.
This is human vitality.
Cx ©Ûu _£õÁzvß Enºa].
To live so is to be human.
C¨£i ÁõÌÁx ©Ûu ÁõÌÄ.
Mind treats such events as work or function.
©Ú® Cx ÷£õßÓ {PÌa]PøÍ Phø©, ÷Áø»ö¯ÚU P¸x®.
Such people are found to be cold.
A¨£i¨£mhÁº ãÁÚØÓÁº.
What is cold is Mind, the vital is warm.
Enºa] Cu©õÚx, ©Ú® ãÁÚØÓx.
Events of 60 years ago so described will appear to have been a recent experience.
60 BsiØS •ß |h¢uÁØøÓ ãÁ÷Úõk ÷£]ÚõÀ CßøÓ¯ {PÌa] ÷£õ¼¸US®.
Building a house, meeting the Prime Minister, arranging an alliance, even delivering a talk will be like that.
Ãk PmkÁx, •uß ©¢v›ø¯U Põs£x, Áµß ÷£_Áx, ÷©øh¨ ¤µ\[P® Cx ÷£õßÓøÁ.
It is an ever-living experience not to be forgotten.
AøÁ ©ÚzvÀ £_ø©¯õP, ©ÓUP •i¯õuuõP C¸US®.
The heart that loved once does not forget.
J¸ •øÓ Enºa]Á\¨£mh Cu¯® ©ÓUPõx.
One knows not that he is repeating endlessly.
Áõ´ K¯õ©À v¸®£z v¸®£¨ ÷£_Áøu ÷£_£Áº AÔ¯õº.
Original ideas come to mind like that.
¦v¯ P¸zxPÒ A¨£i ©ÚzvÀ GÊ®.
Any idea is like an original idea for stupidity.
©øh¯ÝUS G¢u Gsn•® ¦v¯ Gsn©õPz ÷uõßÖ®.
It is the secret of lingering novelty.
ÁõÌÂß ¦xø©°ß CµP쯮 Ax.
 
 
18.     “Collins was carefully instructing them in what they were to expect”.
GßÚ Gvº£õºUP»õ® GÚ Põ¼ßì ö£õ¸zu©õPU TÖQÓõß.
Sri Aurobindo say the primitive Man had our intelligence.
Bv ©ÛuÝUS |® AÔÄ C¸¢uuõP¨ £PÁõß TÖQÓõº.
It means each species is born with all the intelligence that belongs to it and over millennia gathers subconscious knowledge to evolve.
JÆ÷Áõº CÚ•® uÚUSÒÍ AÔÄhß ¤Ó¢x BÌ©Ú AÝ£ÁzuõÀ £›nõ© Áͺa] ö£ÖQÓx.
Mr. Collins has the highest intelligence possible in the social context of the primitive man.
Bv ©Ûu \‰Pzvß AvP£m\ AÔøÁU Põ¼ßì ö£ØÔ¸UQÓõß.
In thoughtfulness and resourcefulness, all men are equal in potential.
•ß Tmi ÷¯õ\øÚ ö\´Áv¾®, GßÚöÁÀ»õ® ö\´¯ •i²® GßÓ AÔ¾® AøÚÁ¸US® \©©õÚ vÓø©²sk.
What differs is the context to which it is applied.
©õÖÁx \¢uº¨£®, Â寪Àø».
The uneducated rural youth in his work, especially in work in which he is interested, exhibits thorough resourcefulness.
£iUPõu Qµõ©zx CøÍbß AÁß ÷Áø»°À BºÁ® öPõshõÀ GßÚöÁÀ»õ® ö\´¯ •i²® GÚ AÔÁõß.
No one can better his thoughtfulness as he has exhausted it.
AÁøÚ AvÀ GÁ¸® öÁÀ» •i¯õx.
To Collins, the centre of the world is Lady Catherine.
Põ¼ßì E»P® ÷»i PõuŸøÚ ø©¯©õP Eøh¯x.
And his world itself is Lady Catherine’s Rosings.
÷»i PõuŸÝ® ÷µõê[S® AÁß E»P®.
In his imagination he dwells on the multifarious details of its chimneys, windows, etc.
÷µõê[ ¦øP÷£õUQPÒ, áßÚÀPÒ AÁß PØ£øÚ E»øP {µ¨¦®.
He relates the various details of his own life to the various details of Rosings, Lady Catherine, etc.
uß ÁõÌÂß A®\[PøÍ ÷»i PõuŸß ÁõÌÂß A®\[PÐhß Cønzx¨ £õºUQÓõß.
A rich harvest of imaginative possibilities crops up.
PØ£øÚ E»QÀ ö£¸® AÖÁøh QøhUQÓx.
They are the raw material of his intellectual imagination.
AÁß AÔÄ»P PØ£øÚUS AøÁ EÖv¯ÎUS® ÂÁµ[PÒ.
When he gets into the flow of events, you can see how he releases the hidden springs of his long accumulated store.
ö|k|õÍõP AÁß ÷\Pµ® ö\´u ö\´vPÒ EØ\õP® Á¢uÄhß ¤µÁõP©õP GÊ®.
His abounding energy issues out of this abundance.
C¢u FØÔ¼¸¢x FØÓõP AÁß öu®¦ GÊQÓx.
We understand why he longs for occasions to hear Lady Catherine because they are moments of his Truth.
÷»i PõuŸÛh® ÷£_® \¢uº¨£zvØPõP AÁß ÂøÇQÓõß.
He is dynamic in this sense.
÷»i PõuŸøÚ \¢vUS® ÷|µ® AÁÝUS¨ ¦Ûu©õÚx.
He has found his infinity in his capacities.
CÆÁøP°À wµõu öu®¦øh¯Áß AÁß.
He is grateful to her who condescends to receive his services.
uß ÷\øÁø¯ AÁÒ HØÓuØS AÁß |ßÔ²øh¯Áß.
 
 
19.     “So splendid a dinner, might not wholly overpower them”.
E¯º¢u ¸¢x AÁºPøÍz vnÓ AiUPÂÀø».
Splendid dinner is a mark of social standing and status.
E¯º¢u ¸¢x \‰P A¢uìøuU Põmk®.
Dinners are occasionally designed to impress the guests.
¸¢uõi £õµõmkÁuØPõP ¸¢x E¯ºÁõS®.
For the feminine estimation, the splendour of the dinner is a scale of measurement of social worth.
ö£sPmS ¸¢vß uµ® u[PÒ A¢uìøuU Põmk®.
Dinner in that respect is on a par with gorgeous dress.
A¨£i¨ £õºzuõÀ iµìéü® ¸¢x® Jß÷Ó.
This dinner did create awe in Sir Lucas.
\º ¿Põì ißÚøµU Psk ¤µªzx Âmhõº.
Dinner is an external expression of family value.
Sk®£ A¢uìøuU PõmkÁx ißÚº uµ®.
Often a valuable dinner is the counterpart of a valueless family.
A¢uìvÀ»õu Sk®£® E¯º¢u ¸¢x u¸Áxsk.
Ordinary people are non-plussed before such display.
Gί ©UPÒ Ax ÷£õßÓ Â¸¢øuU Psk {ø»°Ç¢x ÂkÁº.
Ceremonies are so designed to evoke devotion by their splendour.
Bh®£µ©õÚ Â÷\å® AvP¨ £oøÁ HØ£kzx®.
Roman Catholicism is attractive for its ceremonies.
\h[SPmS¨ ÷£º ÷£õÚx Pz÷uõ¼UP ©u®.
England who shifted to Protestantism has retained the ceremonies.
¤µõhìhsm ©uzøuz uʯ B[Q÷»¯º \h[øP ÂhÂÀø».
Imagine a Bishop without his robes and wigs.
¤å¨ A[Q°À»õ©¼¸¢uõÀ Gk£hõx.
Dinner, ceremony, robes, wigs are a reality of nerves.
¸¢x, \h[S, A[Q, uø»¨£õøP BQ¯øÁ Enºa]US •UQ¯®.
Religion is a matter of nervous response to God.
PhÄøÍ EnºÁõÀ HØ£x ©u®.
Positively it is right and necessary.
E¯ºÁõP HØ£x AÁ]¯®.
Negatively it is superstition.
uõÌÁõP HØ£x ‰h |®¤UøP.
Collins is the best representative of the average man.
Gί ©ÛuÝUS ]Ó¢u Euõµn® Põ¼ßì.
In the measure Mind is developed the meaninglessness of ceremony is seen.
©Ú® Áͺ¢uõÀ \h[QØS AºzuªÀø».
Mind itself has its vital element as No. 2.
©ÚzvØS EnºÄsk.
May be a simple dinner will rob the Lady of her importance.
Gί ¸¢x ÷»i PõuŸÝUS •UQ¯zxÁªÀø» GßÓõUS®.
The value of the Indian Sannyasin is innate value.
\ßÛ¯õ]°ß ©Qø© Bz©õÄUS›¯x.
Even he acquired his beard, ochre robes sometimes.
AÁ¸US® PõÂ, uõi Aø©¢uÚ.
Pride and Prejudice itself told as a bare outline of a story will be bereft of all its splendour making Mrs. Bennet a loud-mouthed woman instead of an evolutionary spearhead.
Pride and PrejudicePøu¯õP¨ £izuõÀ Mrs.ö£ßÚm E»øP E´ÂUP Á¢uÁº Gߣøu ©Ó¢x Áõ¯õi¨ ö£snõPz öu›ÁõÒ.
5.         
When the ladies were separating for the toilette, he said to Elizabeth –
ö£s©oPÒ ¦Ó¨£h u¯õº ö\´x öPõÒÍ GÊ¢u ö£õÊx, AÁß G¼\ö£zvh®,
 
 
6.         
"Do not make yourself uneasy, my dear cousin, about your apparel. Lady Catherine is far from requiring that elegance of dress in us which becomes herself and daughter. I would advise you merely to put on whatever of your clothes is superior to the rest -- there is no occasion for anything more. Lady Catherine will not think the worse of you for being simply dressed. She likes to have the distinction of rank preserved."
"GßÚ Eøh Ao¯ ÷Ásk® GÚ } EßøÚ Á¸zvU öPõÒÍõ÷u, GÚu¸ø© \÷Põu›÷¯. G¢u Eøh AÁÐUS® AÁÍx ö£soØS® AÇPõP C¸US÷©õ A®©õv› ÷|ºzv¯õP Eøh Ao¯ ÷Ásk® GßÓ Gvº£õº¨¦PÐUS A¨£õØ£mhÁÒ ÷»i Põu›ß. EßÛh® C¸¨£vÀ ]Ó¢u JßÔøÚ } Ao¢x öPõshõÀ ÷£õx® GÚ |õß EÚUS AÔÄÖzxQ÷Óß. CuØS÷©À GxÄ® ÷Áshõ®. } GÎø©¯õP C¸¢uõÀ ÷»i Põu›ß EßøÚ¨£ØÔ uÁÓõP {øÚUP ©õmhõÒ. A¢uìvß ÷ÁÖ£õmøh AÁÒ £õxPõUP ¸®¦ÁõÒ."
20.     Keeping the distinction is one strategy of those who are not distinct.
21.     The Industrial Revolution bringing luxury products within the range of poor people was systematically abridging the gap.
22.     It also compelled the employers to pay more so that their goods would be sold. No wonder the standard of living began to rise after the advent of the Industrial Revolution.
23.     “She likes to have the distinction of rank preserved”.
A¢uìx Âzv¯õ\® A¨£i÷¯°¸UP ÷»i PõuŸß ¸®¦Áõº.
Industrial revolution that made luxuries necessities actively works to remove the distinctions of rank.
öuõÈØ ¦µm] Bh®£µ©õÚ ö£õ¸ÒPøÍ AÁ]¯©õUQ E¯ºÄ uõÌøÁ »UP •¯ÀQÓx.
America where the employee calls the employer by his first name does not respect the distinctions of rank.
Aö©›UP öuõÈ»õÎ •u»õÎø¯¨ ö£¯›mk AøÇUQÓõß. A¢u |õmiÀ A¢uìvØS ÷Áø»°Àø».
A psychological revolution will equalize people and render an ordinary man a Rishi when he uses Silent Will.
©Ú® Áͺ¢x ¦µm] ö\´uõÀ ©÷Úõ\Uv öÁÖ® ©ÛuøÚ ›æ¯õUS®.
Education removed the caste distinctions to some extent.
£i¨¦ áõv Âzv¯õ\zøuU SøÓUQÓx.
Rising real estate prices raised the poor man equal to the rich man.
©Ú{ø» HÖÁuõÀ HøDz® £nUPõµÝ® \©©õQÓõß.
Employment to women removes the economic superiority of men.
ö£s ÷Áø» ö\´uõÀ BqUSa \©©õÁõÒ.
Internet by its anonymity equalizes the best with the worst.
Cßhºö|m ö£¯øµ ©øÓ¨£uõÀ E¯ºÄ uõÌÄ AÈQÓx.
The close preserve of one century becomes a public endowment in another century.
J¸ Põ»zvÀ J¸ ÁøP°Úº ©mk® HP÷£õP E›ø©¯õP AÝ£Âzux Akzu PmhzvÀ ö£õx ö\õzuõQÓx.
In a democracy a car driver becomes the chief Minister.
©UPÍõm]°À iøµÁº ©¢v›¯õQÓõº.
A throne is a symbol of royal power.
][PõuÚ® Aµ\ ¥h®.
A degree is a token of academic equipment.
£mh® £i¨¤ß ]ßÚ®.
A Nobel Prize distinguishes the receiver from all others.
÷|õ£À £›_ E»QÀ •ußø©¯õUSQÓx.
An Oxford don is a man of importance.
BUì÷£õºm ÷£µõ]›¯º •UQ¯©õÚÁº.
Public opinion to literary criticism has raised every newspaper reader to become a literary critic.
C»UQ¯ ©º\Ú® ö£õx ©UPÎøh÷¯ Á¢x Âmhx.
Democracy equated the voter to the President in principle.
©UPÍõm]°À áÚõv£v²® ÁõUPõ͸® \©®.
Mother’s consciousness equated anyone to everyone.
AßøÚ ã¯® AøÚÁøµ²® \©©õUSQÓx.
Spirituality removes the distinctions religion confers.
©u® u¸® •UQ¯zxÁ® Bß«Pzv¼Àø».
Abolish the universities, Prizes, Special prerogatives to people in high posts; raise the youth to the importance of age, the world will be rid of superstitions of every known kind.
£ÀPø»UPÇP®, £›_, Â÷\å \¾øP, E¯º £uÂ, CÁØøÓ AÈzx CøÍbøµ •v¯ÁºUS \©©õUQÚõÀ, ‰h |®¤UøP AȲ®.
7.         
While they were dressing, he came two or three times to their different doors, to recommend their being quick, as Lady Catherine very much objected to be kept waiting for her dinner. Such formidable accounts of her ladyship, and her manner of living, quite frightened Maria Lucas, who had been little used to company, and she looked forward to her introduction at Rosings with as much apprehension, as her father had done to his presentation at St. James's.
CµÄ ¸¢xUS ußøÚ PõUP øÁzuõÀ AuØS ÷»i Põu›ß ªPÄ® Bm÷\¤¨£õÒ GߣuØPõP AÁºPÒ Eøh Ao²® ö£õÊx Cµsk ‰ßÖ •øÓ, öÁÆ÷ÁÖ AøÓ°ß PuÁ¸÷P ö\ßÖ AÁºPøÍ ÂøµÁõP QÍ®¦®£i AøÇzuõß. ÷»i Põu›øÚ¨£ØÔ²®, AÁÐøh¯ ÁõÌUøP •øÓPøͨ £ØÔ²® Aa\‰mkQßÓ ÁøP°À ö\õÀ»¨£mhx ©›¯õ ¿PõêØS £¯zøuU öPõkzux. HöÚÛÀ AÁÒ AvP® GÀ÷»õ¸hÝ® £ÇQ°¸UPÂÀø». AÁÐøh¯ uP¨£Úõº, ö\°ßm ÷á®êÀ ußÝøh¯ Eøµø¯ {PÌzx® ö£õÊx G¢u AÍÂØS £¯¢uõ÷µõ A÷u AÍÄ £¯®, ÷µõê[êÀ AÔ•P® BÁøu¨£ØÔ {øÚUS® ö£õÊx® GÊ¢ux.
 
24.     Punctuality is seen by the superiors as a mark of respect by the inferiors.
25.     “what the glazing altogether had originally cost Sir Lewis De Bourgh…”
\º ¿°US Bµ®£zvÀ £õ¼è ÷£õh GßÚ ö\»Áõ°ØÖ?
The origin of life and existence is Brahman.
ÁõÌÄ®, \zx® ¤µ®©zvÀ EvUQßÓÚ.
The ultimate test of human worth for mercenary people is cost.
Buõ¯ ©Ú¨£õßø©²ÒÍÁºUS •iÄ £n®.
Cost is measurable and that is why the status is referred to in cost.
Âø»ø¯ AÍUP •i²®. AuÚõÀ A¢uìøu¨ £nzuõÀ PnUQkQÓõºPÒ.
That the whole life can be abridged into one simple act is explained by this fact of cost.
ÁõÌÄ •ÊÁx® J¸ ö\¯¾Ò Ah[S® Gߣx Âø»°À öu›²®.
8.         
As the weather was fine they had a pleasant walk of about half a mile across the park. Every park has its beauty and its prospects; and Elizabeth saw much to be pleased with, though she could not be in such raptures as Mr. Collins expected the scene to inspire, and was but slightly affected by his enumeration of the windows in front of the house, and his relation of what the glazing altogether had originally cost Sir Lewis De Bourgh.
Põ» {ø»²® A¸ø©¯õP C¸¢uuõÀ, §[PõøÁz uõsia ö\ßÓ Aøµ ø©À yµ® |øh¨ £¯n® CÛø©¯õP C¸¢ux. JÆöÁõ¸ ÷uõmh•® AuØ÷P²›¯ AÇShß C¸¢ux, G¼\ö£z £õºzx µ]UP A[S AvP AÍÂÀ AÇPõÚ Põm]PÒ C¸¢uÚ. BÚõÀ AUPõm]Pøͨ £õºzx µ]UP ÷Ásk® GÚ Põ¼ßì Gvº£õºzu AÍÂØS AÁÍõÀ \¢÷uõ娣h •i¯ÂÀø». AÆÃmiØS •ß C¸¢u áßÚÀPøͨ £ØÔ²®, AuøÚ ö©¸Tmh \º ¿° j £ºU •uß •u»õP GÆÁÍÄ ö\»Ä ö\´uõº Gߣøu¨£ØÔ²® TÖ® ö£õÊx Ax AÁÐUS AÆÁÍÁõP µ]UPÂÀø».
 
26.     Weather is always an omen.
9.         
When they ascended the steps to the hall, Maria's alarm was every moment increasing, and even Sir William did not look perfectly calm. Elizabeth's courage did not fail her. She had heard nothing of Lady Catherine that spoke her awful from any extraordinary talents or miraculous virtue, and the mere stateliness of money and rank she thought she could witness without trepidation.
Áµ÷ÁØ£øÓUSa ö\À¾® £i°À HÔU öPõsi¸¢u ö£õÊx ©›¯õÂß £¯® JÆöÁõ¸ ö|õiUS® AvP›zxU öPõs÷h ÷£õ°ØÖ. \º ÂÀ¼¯•® Aø©v¯õPU Põn¨£hÂÀø» && G¼\ö£z øu›¯zxhß C¸¢uõÒ. ÷»i Põu›Ýøh¯ A\õuõµn vÓø©Pøͨ £ØÔ÷¯õ AÀ»x Aئu©õÚ Sn[Pøͨ £ØÔ÷¯õ AÁÒ GxÄ® ÷PÒ¨£hõuuõÀ, AÁÐøh¯ öÁÖ® £u ©ØÖ® £nzvÚõÀ HØ£mi¸¢u A¢uìvøÚ AÁÍõÀ G¢uÂu |kUP•® CÀ»õ©À £õºUP •i²® GÚ {øÚzuõÒ.
27.     Imposing structures physically impose on the visitors.
28.     The atmosphere of a capital, court, or headquarters cows down small people. Such is the significance of magnificence.
uø»|Pº, Aµs©øÚ, µõá \ø£, uø»ø© B¥ì BQ¯øÁ ÷uõØÓ¨ ö£õ¼ÁõÀ ~øÇ£ÁøµU PÁ¸®. Bh®£µ•®, A»[Põµ•® A¢uìøu {ºn°US®.
29.     Sir Lucas, Maria and Collins are brainless stupid people. They are overawed by splendour. Along with that goes authority, condescension, power, prestige, etc.
\º. ¿Põì, ©øµ¯õ C¸Á¸® £i¨¤À»õu AÔ¼PÒ. Põ¼ßì £izu ©øh¯ß. CÁºPmS Bh®£µ® Bz©õøÁU öPõÒøÍ öPõÒЮ. AvPõµ®, BuµÄ, ©›¯õøu AÁØøÓU Pmiz uõ[S® Aø©¨¦PÒ.
30.     “She could witness without trepidation”.
£umhªßÔ Áõ£ì ö\´¯ AÁÍõÀ •i²®.
The French photographer’s hand was shaking like a leaf while he was taking the photo of Sri Aurobindo.
£PÁõß ÿ AµÂ¢uøµ ÷£õm÷hõ Gkzu ¤öµg_UPõµº øP |k[Q¯x.
The weight of the personality makes an impact on the man.
Bz©õÂß uµ® A¢uµzøuz öuõmk E¾US®.
Weight of character, talents, ability can have that effect.
vÓø©, _£õÁ®, £s¦US A¨£»Ýsk.
Weight of rank and wealth is not something that can unnerve her.
£n•® £u²® G¼\ö£zøu BmkÂUPõx.
Empty headed people will shake before pompous people.
Bh®£µ©õÚÁº Gv›À ©ØÓÁºPÒ BkÁõºPÒ.
Maria was speechless.
©›¯õÄUS ÷£a_ GÇÂÀø».
Sir Lucas found calm descended on him.
\º ¿° ìu®¤zx Âmhõº.
Elizabeth has not responded like them.
G¼\ö£z Ax ÷£õ¼Àø».
The strength of Lady Catherine is socially real, but psychologically unreal.
÷»i PõuŸß A¢uìx \‰PzvÀ ö\À¾®, AÔÄ»QÀ Gk£hõx.
Elizabeth has wealth as well as character.
G¼\ö£zvØS ö\ÀÁ•®, ©Úzvß ø©¯•sk.
The presence of a huge bundle of currency does make all the difference in a negotiation.
÷£µ® ÷£_®ö£õÊx £nUPmkUS ©›¯õøu²sk.
Its very presence will reduce the cost somewhat.
£nUPmk Âø»ø¯U SøÓUS®.
Elizabeth’s mind is developed, her manners are cultivated. She is not one who can be pushed around.
G¼\ö£z öuÎÄøh¯ÁÒ. ]Ó¢u £ÇUP•ÒÍÁÒ.
 GuØS® Aø\£ÁÎÀø».

It may be true Elizabeth was moved by Pemberley, but it was to own the property, not a mere to visit to the place being impressed by its gorgeous splendour.
ö£®£º¼ G¼\ö£zøu BÌ¢x QÍÔ¯x. Ax ö\õzx.
£õºøÁ°h ÁµÂÀø». E›ø©ö£Ó Á¢uõÒ.
£õºøÁ¯õͺ AÇøP²®, ö£¸ø©ø¯²® Psk ¯UP»õ®.
10.      
From the entrance-hall, of which Mr. Collins pointed out, with a rapturous air, the fine proportion and finished ornaments, they followed the servants through an antechamber, to the room where Lady Catherine, her daughter, and Mrs. Jenkinson were sitting. Her ladyship, with great condescension, arose to receive them; and as Mrs. Collins had settled it with her husband that the office of introduction should be her's, it was performed in a proper manner, without any of those apologies and thanks which he would have thought necessary.
Áµ÷ÁØ£øÓ°¼¸¢x, ÷|ºzv¯õÚ AÍÄhß •iUP¨£mh A»[Põµ[PøͲ®, ªPÄ® EØ\õPzxhß Põ¼ßì _miU Põs¤zuõß. £o¯õmPøÍ ¤ß öuõhº¢x •ß AøÓ ÁȯõP ÷»i Põu›ß, AÁÍx ©PÒ, v¸©v. öáßQßéß A©º¢v¸¢u AøÓUSa ö\ßÓÚº. A¢u A®ø©¯õº ªS¢u £›Ähß AÁºPøÍ Áµ÷ÁØP GÊ¢uõÒ; AÁºPøÍ AÔ•P¨£kzx® ÷Áø» ußÝøh¯x GÚ v¸©v. Põ¼ßì uÚx PnÁÛh® ÷£]z wº©õÛzx C¸¢uõÒ. G¢uÂu ©ßÛ¨¦U ÷Põµõ©¾®, |ßÔ öu›ÂUPõ©¾®, GøÁö¯À»õ® AÁ]¯® GÚ AÁß {øÚzv¸¨£õ÷Úõ AøÁ GxĪßÔ \›¯õÚ •øÓ°À AÁºPøÍ AÔ•P¨£kzvÚõÒ.
31.     Condescension is the hallmark of the conceited in that century.
32.     Charlotte is wise enough in her discrimination with Collins.
33.     Charlotte knows where she cannot cross the vigour of her husband, when his exuberant apologies can be relieved of him.
G[S Põ¼ßøéU Pmk¨£kzu •i¯õx, G¢u ChzvÀ ÂmkU öPõk¨£õº GÚ åõº÷»õm AÔÁõÒ.
34.     “Collins pointed out, with a rapturous air, the fine proportion and finished ornaments.”
Põ¼ßì £µÁ\©õQ Pmih Aø©¨ø£²®, £Í£ÍUS® Bh®£µzøu²® _miU PõmiÚõß.
A building materially represents the culture.
J¸ Pmih® £s¤ß áha ]ßÚ®.
Country houses were called Hall in England because they were built for utility.
C[Q»õ¢vÀ Qµõ©zx ÃkPøÍ íõÀ GߣõºPÒ. Bµ®£zvÀ AøÁ uõ߯® ÷\Pµ® ö\´¯U Pmh¨£mhøÁ.
For refinements to enter into the building the same refinements must have matured in the minds.
CUPmih[PmS A»[Põµ® ÷uøÁö¯ÛÀ Ax PØ£øÚ°À EvUP ÷Ásk®.
Proportion in the buildings is balanced culture in the Mind.
Pmih[PÒ Aø©¨£õP C¸UP ©Ú® £s£õP C¸UP ÷Ásk®.
Finished ornaments are cultured products of ripe maturity.
E¯º¢u B£µn[PÒ •vº¢u £s¤ß öÁΨ£õk.
The rapturous air Collins feels is the rapture Elizabeth awaits.
G¼\ö£z ö£Ó¨÷£õS® £µÁ\® Põ¼ßì Aݣ¨£x.
Imagine the Wonder Charlotte must have felt on hearing of Darcy’s proposal, especially because she was the only one who sensed it.
åõº÷»õm ©mk÷© hõº]°ß Bø\ø¯ AÔÁõÒ. hõº]°ß proposal ø¯U ÷Pmk åõº÷»õm G¨£i Ba\›¯¨£mi¸¨£õÒ.
It is her coming rapture Collins now secures.
Áµ¨÷£õS® Ez\õP® Põ¼ßì ÷£a]À öu›QÓx.
Collins who escorts Elizabeth to Rosings was in the end bundled up and dispatched to Meryton by the storm of her anger.
G¼\ö£zøu ÷µõê[QØS AøÇzx¨ ÷£õÚ Põ¼ßì ¦¯»õÀ ö©›mhÝUSz uÒͨ£mhõß.
All that Elizabeth awaits at Pemberley Collins now sees here.
G¼\ö£z ö£®£º¼°À ö£Ó¨÷£õÁx GÀ»õ® Põ¼ßøé C¨ö£õÊx EØ\õP¨£kzxQÓx.
Collins’ proposal was a proxy proposal of Darcy.
hõº]°ß proposalPõ¼ßì ‰»® •u¼À Á¢ux.
In retrospect Collins looks like a clownish good angel.
v¸®¤¨ £õºzuõÀ Põ¼ßì ÷Põ©õÎ Avºèh ÷uÁøu¯õPz öu›QÓõß.
Wickham is a good angel through bad acts.
ÂUPõ® ö£õ´ ö\õÀ¼¯ Avºèh ÷uÁøu.
Collins in introducing Elizabeth to Rosings anticipates Pemberley.
Põ¼ßì G¼\ö£zøu ÷µõê[QØS AÔ•P¨£kzv¯x ö£®£º¼US AÔ•P¨£kzv¯uõQÓx.
In Collins, rapture is self-conceived.
Põ¼ßì ußøÚz uõ÷Ú £µÁ\¨£kzvU öPõÒQÓõß.
In that, he is the Absolute to produce rapture.
ußøÚ¨ £µÁ\¨£kzxÁvÀ Põ¼ßì ¤µ®©®.
It is noteworthy that on the way to Rosings Collins was the only one who talks. He talks in rapture.
÷µõê[QØS¨ ÷£õS®ö£õÊx Põ¼ßì ©mk® ÷£_Áx SÔ¨¤hzuUPx.
I feel like saying Collins has already sensed Lady Catherine was his relative. No rapture can exhaust those energies.
÷»i PõuŸß uÚUSa ö\õ¢u® GÚ Põ¼ßì HØPÚ÷Á EnºQÓõß. £µÁ\® AÁß EØ\õPzøu •iUPõx.
It is a wonder he is not in a permanent ecstasy.
{µ¢uµ©õP Põ¼ßì £µÁ\¨£hõux Ba\›¯®.
All others, including Elizabeth, were overawed.
G¼\ö£z Em£h AøÚÁ¸® ¤µªzx¨ ÷£õQÓõºPÒ.
 
 
35.     “With great condescension, arose to receive them”.
ö£›¯ ©Úx ö\´x GÊ¢uõÒ.
Condescension is the democracy of culture.
£»¸® £õµõmk® £s¦ ö£¸¢ußø©.
By rising to receive them she treats them as equals.
GÊ¢x Áµ÷ÁØ£x AÁºPøÍ \©©õP |hzxÁx.
Because she was this polite in the beginning, she was compelled to neutralize it during her visit to Longbourn by rudeness.
Bµ®£zvÀ C¢u AÍÄ ©›¯õøu •iÂÀ \søh¯õ°ØÖ.
Events require a cultural equilibrium to maintain the balance.
ÁõÌUøP BØöÓõÊUPõP Kh {PÌa]PÒ £s£õÀ £USÁ©øh¯ ÷Ásk®.
The desire to be pleasant is a cultural emotion.
CÛø©¯õP¨ £ÇP ¸®¦Áx £s¤ß ö|QÌÄ.
Condescension recognizes the Brahman in the other.
¤Ó›À ¤µ®©zøuU Põs£x ö£›¯ ©Ú®.
Reception is a significant part of hospitality.
E£\õµzvÀ •UQ¯©õÚx Áµ÷Áئ.
Hospitality humanizes relationship.
EÓøÁ CÛø©¯õUSÁx E£\õµ®.
Hospitality was evolved by centuries of cultured living.
£µ®£øµ¯õP Á¢ux E£\õµ®.
To be hospitable is to expand one’s emotion towards another and embrace him by the expanded goodness of warmth.
E£\õµ® GÛÀ AkzuÁøµ EnºÁõÀ HØÖ |Àö»sn CÛø©¯õÀ IUQ¯©õÁuõS®.
Kural says hospitality is a fine sensitive flower.
SÓÒ E£\õµ® ö©ßø©¯õÚ ©»öµÚU TÖQÓx.
A splendid dinner elevates the guest to the level of the host in that aspect of eating with pleasure.
E¯º¢u ¸¢x ¸¢uõiø¯ \õ¨£õmk Âå¯zvÀ ÃmkUPõµ¸US \©©õUS®.
The nature of pleasure is to share as sharing intensifies it.
P»¢x EÓÁõkÁx Cߣ®. P»¢uõÀ PÛ²®.
The pleasure in seeing the guest is completed when the guest is pleased at the thought of your providing a dinner of his choice.
¸¢øuU Psh Cߣ® AÁº ¸®¦® EnøÁ¨ £øh¨£uõÀ §ºzv¯õQÓx.
To know what another likes is a psychic sensibility.
¤Óº ¸®¦Áøu AÔÁx ø\zv¯ EnºÄ.
Those who have it cook for the other exactly to their taste.
AÆÄnºÄÒÍÁº ¤Óº CÛUP \ø©¨£õºPÒ.
The psychic is the universal Individual in that it brings the universal joy to the Individual heart.
ø\zv¯ ¦¸åß ¤µ£g\ ©Ûuß. ¤µ£g\ BÚ¢uzøu ©Ûuß AÝ£ÂUPa ö\´Áx ø\zv¯®.
The aristocratic living is not to be abolished. It must become the universal culture. Then we can call it the aristocracy of emotions.
ö\ÀÁº ÁõÌÄ AÈUP¨£kÁvÀø». Ax AøÚÁ¸øh¯ £s£õP ÷Ásk®. Ax EnºÂß ö\ÀÁ©õS®.
Aristocracy raises the affection, the acme of emotions, to that of universally felt emotion of sweet love.
¤›¯® EnºÂß Ea].
ö\ÀÁ® ¤›¯zøu E¯ºzx®.
E»PøÚzx® Enº¢x ÷£õØÖ® CÛ¯ AߣõS®.
 
 
36.     “Mrs. Collins had settled it with her husband that the office of introduction should be hers”.
÷»i PõuŸÛh® åõº÷»õm G¼\ö£zøu AÔ•P¨£kzxÁuõP AÁÒ HØ£õk ö\´uõÒ.
His introduction will be long-winded, full of apologies.
Põ¼ßì AÔ•P® }mi •ÇUQ SøÇÁuõP C¸US®.
She will introduce briefly to the point, functionally.
åõº÷»õm _¸UP©õP Âå¯zøu •i¨£õÒ.
Charlotte has forethought as well as penetration.
åõº÷»õmiØS •ß ÷¯õ\øÚ²® Tºzu ©v²•sk.
Maybe she knows that as is the first introduction, so will be the rest of the stay.
•iÄ Bµ®£® ÷£õ¼¸US® GÚ AÁÒ AÔÁõÒ ÷£õ¾®.
Her introduction led to Lizzy’s stay as it should be.
AÁÒ AÔ•P¨£kzv¯uõÀ G¼\ö£z u[Q¯x CÛø©¯õP •i¢ux.
I am tempted to say it was her introduction that brought Darcy there, as he was on her mind.
hõº] AÁÒ ©Úv¼¸¨£uõÀ åõº÷»õm AÔ•P® hõº]ø¯U öPõsk Á¢ux GÚ»õ®.
On his Mind is the thought Darcy should marry Anna.
Põ¼ßì ©Ú® hõº] ÷»i BøÚ ©nUP ÷Ásk® GßÔ¸UQÓx.
His introduction may lead to his own idea coming to fruition.
AÁÝøh¯ AÔ•P® AÁß Gsnzøu¨ §ºzv ö\´²®.
Her whole stay at Hunsford was eventless with respect to Rosings.
÷µõê[øP¨ ö£õ¸zuÁøµ AÁÒ u[Q°¸¢uvÀ G¢u Â÷\啪Àø».
If anything she was invited to London, asked to stay longer.
»shÝUS Áµ AøÇzuøu •UQ¯©õPa ö\õÀ»õ®.
Charlotte’s introduction was responsible for this.
åõº÷»õm AÔ•P® CuØSU Põµn®.
It is true the very first event sets the rest of the course.
•uØ Põ›¯® •Ê÷£õUøP²® {ºn°US®.
Bingley first danced with Charlotte, she was married.
¤[¼ •u¼À åõº÷»õmkhß |hÚ©õiÚõß. AÁÐUS •u¼À v¸©n©õ°ØÖ.
Darcy’s ‘tolerable’ can be traced to the end even up to his aunt’s visit.
hõº] £µÁõ°Àø» GÚU TÔ¯øu ÷»i PõuŸß »õ[£õºß Á¸®Áøµ Põn»õ®.
Mr. Bennet’s opening sarcasm brought it to him from Collins.
ö£ßÚm ÷P¼ Põ¼ßì PiuzøuU öPõsk Á¢ux.
Mrs. Bennet’s pushing hard in the beginning had its result.
ö£ßÚm £mh AÁ\µ® Auß £»øÚU öPõsk Á¢ux.
Lydia’s first wish ‘he will choose me’ ended up in her choosing a man.
¼i¯õ Bµ®£zvÀ ¤[¼ ußøÚ ©nUP ÷Ásk® GÚU TÔ¯x AÁÐUS •u¼À v¸©n©õ°ØÖ.
Introduction for the Britisher is an important ceremony.
C[Q»õ¢vÀ AÔ•P® •UQ¯®.
The story opens with the topic of introduction.
Pøu AÔ•PzvÀ Bµ®¤UQÓx.
No Englishman speaks to another without introduction.
G¢u B[Q÷»¯Ý® AÔ•PªÀ»õ©À ÷£\ ©õmhõß.
Wickham does and we see the fruits of breaking the tradition.
ÂUPõ® AÔ•PªÀ»õ©À ÷£_Ávß ÂøÍøÁU PõsQ÷Óõ®.
Though he was generally introduced to all the girls, there was no particular introduction to Elizabeth.
ö£õxÁõP AøÚÁ¸US® AÔ•P©õÚõ¾® SÔ¨£õP G¼\ö£zøu GÁ¸® AÔ•P¨£kzuÂÀø».
Endorsing the tradition is to be powerful.
ÁÇUøP «Óõ©¼¸¨£x •UQ¯®.
11.      
In spite of having been at St. James's, Sir William  was so completely awed by the grandeur surrounding him, that he had but just courage enough to make a very low bow, and take his seat without saying a word; and his daughter, frightened almost out of her senses, sat on the edge of her chair, not knowing which way to look. Elizabeth found herself quite equal to the scene, and could observe the three ladies before her composedly. -- Lady Catherine was a tall, large woman, with strongly marked features, which might once have been handsome. Her air was not conciliating, nor was her manner of receiving them such as to make her visitors forget their inferior rank. She was not rendered formidable by silence; but whatever she said was spoken in so authoritative a tone as marked her self-importance, and brought Mr. Wickham immediately to Elizabeth's mind; and from the observation of the day altogether, she believed Lady Catherine to be exactly what he had represented.
ö\°ßm ÷á®êÀ \º ÂÀ¼¯® £õºzv¸¢uõ¾®, C[S ußøÚa `Ì¢xÒÍ P®¥›¯zøu¨ £õºzx ªPÄ® Ba\›¯¨£mhõº. J¸ ]Ô¯ ÁnUP® TÖÁuØS ©mk÷© AÁ¸US øu›¯® C¸¢ux. ¤ÓS J¸ Áõºzøu Th ÷£\õ©À uß C¸UøP°À A©º¢uõº. AÁµx ©P÷Íõ, AÍÄUS ªg]¯ £¯zxhß C¸¢uuõÀ C¸UøP°ß Âή¤À A©º¢x G¢u¨ £UP® £õº¨£x GÚz öu›¯õ©À ÂÈzuõÒ. G¼\ö£z A[Q¸¢u `Ì{ø»US \©©õP C¸¢uõÒ. AÁÍõÀ uß•ß C¸¢u ‰ßÖ ö£s©oPøͲ® {uõÚzxhß PÁÛUP •i¢ux. J¸ Põ»zvÀ AÇPõP C¸¢v¸UPUP Ti¯ ÷»i Põu›ß, wºUP©õÚ A[P »m\nzxhß, E¯µ©õÚ, ö£›¯ E¸Á•ÒÍ ö£s©o¯õP C¸¢uõÒ. AÁÐøh¯ |hzøu²® •Pz ÷uõØÓ•® AÆÁÍÄ CÛø©¯õP CÀø», ÷©¾® AÁÒ AÁºPøÍ Áµ÷ÁØÓ Âu® AÁºPÐøh¯ uõÌ¢u {ø»ø¯ bõ£P¨£kzx® Ásn® C¸¢ux. AÁÐøh¯ ö©ÍÚ® ©ØÓÁºPøÍ Aa_ÖzuÂÀø». BÚõÀ GßÚ TÔÚõ¾® Aøu J¸ AvPõµz ÷uõµøn²hÝ®, uÚUSzuõ÷Ú •UQ¯zxÁ® öPõkzx¨ ÷£]¯x®, ÂUPõªÝøh¯ bõ£Pzøuuõß EhÚi¯õP G¼\ö£zvØS ÁµÁøÇzux. AßÖ •ÊÁx® AÁøÍ PÁÛzuv¼¸¢x, ÷»i Põu›ß ÂUPõ® TÔ¯x ÷£õ»÷Á C¸UQÓõÒ GÚ {øÚzuõÒ.
37.     Sir Lucas is awed.
38.     St. James is impersonal, this is personal.
39.     To be free before greatness needs social courage.
40.     One is frightened out of his senses when the senses are overpowered.
41.     Every girl in Meryton was out of her senses when Wickham came.
42.     One is power and the other is charm.
43.     Senses can be overpowered, not mind. Mind can be overwhelmed by a great idea, not the spirit.
44.     Samadhi is the overpowering of the Mind contemplating spirit.
45.     Supermind having infinite capacity, instead of being overpowered, sees the Marvel.
46.     Greatness of power overwhelms.
47.     Greatness of culture puts one at ease.
48.     Silence renders power formidable.
49.     cf. the strong man who met Mother.
50.     Authoritative tone makes one formidable by the poise.
51.     Elizabeth sees the truth of Wickham’s words in Lady Catherine.
52.     Sitting on the edge of the chair, bodily shrinking, readiness to smile approval, etc. are the characteristics of snobs.
£u塧 •ß SÖS£Áº |õØPõ¼ •øÚ°À EmPõ¸Áº, AÁº Eh÷» SÖS®, ö\õÀÁøuö¯À»õ® uø» uõ÷Ú Bi B÷©õvUS®.
53.     Sir William who knows of St. James impersonally, is overawed by Lady Catherine as it touched him to the quick.
µõä¯ \ø£°ß Bh®£µzøu \º ÂÀ¼¯®ì AÔ¢uõ¾® ÷»i PõuŸÝøh¯ Ãk AÁøµz vøPUP øÁzux.
54.     Still Elizabeth is at the point of infatuation that refers anything constantly to her favourite Wickham. She found Lady Catherine exactly as he described.
ø©¯¼À EÒÍÁº ÷£õÀ G¼éö£z ÷»i PõuŸøÚ¨ £õºzuö£õÊx ÂUPõø© {øÚzxU öPõÒQÓõÒ. AÁß TÔ¯x ÷£õÀ PõuŸß Põn¨£kQÓõÒ.
55.      “She was not rendered  formidable by silence”.
ö©ÍÚzuõÀ AÁÒ ©ø» ÷£õ»õPÂÀø».
Aristocracy maintains its status by distance.
£nUPõµºPÒ Â»Q A¢uìøuU Põ¨£õØÖQÓõºPÒ.
It is spatial distance as well as psychological distance.
©Úzuõ¾®, ö\¯»õ¾® AÁºPÒ Â»SQÓõºPÒ.
In fact it is social distance.
|øh•øÓ°À Ax \‰P A¢uìx »SÁuõS®.
The use of luxuries puts them out of reach of common man.
Bh®£µ©õÚ ö£õ¸ÒPøͨ £¯ß£kzxÁuõÀ AÁºPÒ ©ØÓÁ›hª¸¢x »Q°¸UQßÓÚº.
The title, the form of address, their mode of behaviour, their membership in exclusive clubs maintain the distance.
£mh®, ÷£a_, £ÇUP®, ö£›¯ Qͨ¤¼¸¨£x, yµ C¸UP EuÄQÓx.
The English aristocrat does not speak to anyone unless he is introduced.
AÔ•PªÀ»õ©À GÁ¸hÝ® ÷£\ ©õmhõºPÒ.
Silence is distance.
ö©ÍÚ® yµ®.
Lady Catherine does not maintain that aristocratic silence.
÷»i PõuŸÝUS A¢u yµªÀø».
But whatever she speaks, she speaks with authority.
Gx ÷£]Úõ¾®, AvPõµzxhß ÷£_QÓõº.
The scope of intimacy she gave to Collins is a chink in her armour.
Põ¼ßøé A¸QÀ ÷\ºzux AÁ¸US £»ïÚ®.
Her intimacy with Collins made her lose Darcy to one of them.
Põ¼ßì ö|¸[Q¯uõÀ hõº]ø¯ CÇ¢uõº.
An analysis from energy, space, time, rank, distance, etc. will easily reveal how Darcy was lost to Anne.
\Uv, Põ»®, Ch®, £mh®, yµ® BQ¯øÁ ‰»® ÷¯õ\øÚ ö\´uõÀ hõº]ø¯ CÇ¢uÁøP ¦›²®.
Even within the family, silence suddenly makes one powerful.
ÃmiÝÒ ö©ÍÚ® J¸Áøµ »US®.
A dominating husband will soon find himself powerless if the wife goes into silence without resentment.
AvPõµ® ö\´²® PnÁß, ©øÚ ©Ú® Aø©v²ØÖ ö©ÍÚ©õÚõÀ, ö\´ÁuÔ¯õx vøP¨£õº.
Before the Mughal Emperor, one had to bend horizontally three times. And that did make him humble.
ö©õP»õ¯ Aµ\º •ß Á¸£Áº ‰ßÖ •øÓ •ÊÁx® SÛ¯ ÷Ásk®. AuÚõÀ £oÄ Á¸QÓx.
He was not to speak to the Emperor unless spoken to.
Aµ\º ÷£]Úõö»õȯ Á¸£Áº ÷£\U Thõx.
Any weak boss taking to silence will see his weakness gone.
öu®¤À»õu AvPõ› ö©ÍÚ©õÚõÀ öu®¦ Á¸ÁøuU Põs£õº.
We see the power of silence in Jane.
÷áß ö©ÍÚ® öu®¦ u¸ÁøuU PõsQ÷Óõ®.
We see the opposite in Mrs. Bennet.
AuØS GvµõÚøu AÁÒ uõ¯õ›h® PõsQ÷Óõ®.
Lady Catherine does not want to be distant, but wants to preserve her rank.
÷»i PõuŸß »Põ©À A¢uìøuU Põ¨£õØÓ •¯ÀQÓõº.
Rank will be eroded by proximity.
ö|¸[Q Á¢uõÀ £mh® ©Qø©ø¯ CÇUS®.
 
 
56.     “brought Mr. Wickham immediately to Elizabeth’s mind”.
Eh÷Ú ÂUPõø© {øÚÄ£kzv¯x
People who tell false stories initially succeed.
ö£õ´ ö\õÀ£ÁºPÒ Bµ®£zvÀ öá°¨£õºPÒ.
Wickham was right in his description of Lady Catherine.
÷»i PõuŸß Âå¯zvÀ ÂUPõ® ö\õßÚx ö©´.
That reinforces in Elizabeth’s mind Wickham’s truth.
AÁÒ ©ÚvÀ ÂUPõ® ö©´¯ÚõQÓõß.
Falsehood seeks entry through a truth or fact.
ö£õ´ ö©´ ‰»©õPÄ®, ö£õ´ ‰»©õPÄ® EÒ÷Í Á¸®.
Falsehood too ultimately survives on truth.
•iÁõP ö£õ´°ØS Ai¨£øh ö©´.
To bring back to Mind lovingly the memory of the beloved is the nature of love.
Põu¼ß P¸ Põu»øÚ¨ ¤›¯©õP {øÚÄ£kzx®.
While in love, the lover is always in the Mind, readily renewing his intensity by memory on any incoming pretext.
Põu¼À Põu»ß ¤›¯õ©À ©Úzv¼¸¨£õß.JÆöÁõ¸ ö\¯¾® AÁß {ø»ø¯z wµ©õP¨ ¦x¨¤US®.
Elizabeth reaches negatively Darcy through Wickham.
G¼\ö£z ÂUPõ® ‰»©õP hõº]ø¯ AÔ¢uõÒ.
The deepest urge in Elizabeth is for the finest behaviour amiable, agreeable, soft and captivating.
|À» £ÇUP®, ö£õ¸zu©õÚx, ¸¨£©õÚx, ª¸xÁõÚx, PÁºa]²øh¯x, AÁÐUS BºÁ©õP HØPU Ti¯x.
As she misses it in her father, perhaps she longed for it.
uP¨£Úõ›hªÀ»õu A¢u CÛø©ø¯ AÁÒ Â¸®¦QÓõÒ.
So, in answer Wickham came with a handsome face too.
Aøuz uµ ÂUPõ® AÇPõÚ •Pzxhß Á¢uõß.
She has such a practical common sense about the realities of life as her mother and she could never marry Wickham.
uõ¯õº ÷£õ» E»P Â寮 AÔ¢uÁÒ G¼\ö£z.
She could only marry a Darcy on her own exclusive terms.
hõº]ø¯ uß {£¢uøÚ ÷£›À ©nUP •i²®.
AÁÍõÀ ÂUPõø© ©nUP •i¯õx.
Life fulfils it first offering Wickham to satisfy her surface being.
AÁÒ ÷©ö»Ê¢u ¸¨£zøu §ºzv ö\´x AÁÐUS Aøu ÁõÌÄ u¸QÓx.
Even in meeting Wickham she gathers news of Darcy.
ÂUPõø© \¢vzx hõº]ø¯¨ £ØÔ AÔ¢uõÒ.
Her inclinations are towards Wickham, urges towards Darcy.
PÁÚ® ÂUPõ® «x, BºÁ® hõº] «x.
Collins proposed to her as she intensely hated him.
Põ¼ßì «x öÁÖ¨¦ C¸¢uuõÀ AÁß propose ö\´uõß.
She ultimately reaches Darcy through Wickham and Collins. One by intense attraction and the other by intense dislike.
Põ¼ßì ÂUPõ® ‰»® AÁÒ •iÂÀ hõº]ø¯ Aøh¢uõÒ.
Everyone is ORIGINAL in some point of her personality.
ÂUPõ® «x Bø\, Põ¼ßì «x öÁÖ¨¦.
Elizabeth’s originality emerges in her being a rebel in the society.
GÀ÷»õ¸US® uÛ¨£mh Sn® Esk. G¼\ö£z \‰Pzøu Gvº¨£ÁÒ.
Her rebellion takes the shape of studying characters.
AÁÒ ¤Óº _£õÁzøu AÔÁvÀ ¦µm] ö\´uõÒ.
That blissfully deserted her while in infatuation.
ø©¯¼À Ax ©Ó¢x Âmhx.
12.      
When, after examining the mother, in whose countenance and deportment she soon found some resemblance of Mr. Darcy, she turned her eyes on the daughter, she could almost have joined in Maria's astonishment at her being so thin, and so small. There was neither in figure nor face any likeness between the ladies. Miss De Bourgh was pale and sickly; her features, though not plain, were insignificant; and she spoke very little, except in a low voice to Mrs. Jenkinson, in whose appearance there was nothing remarkable, and who was entirely engaged in listening to what she said, and placing a screen in the proper direction before her eyes.
•P áõøh°¾®, |h¢x öPõÒЮ Âuzv¾® uõ¯õº, hõº]ø¯ Jzx C¸¢uõÒ Gߣøu Psk¤izu G¼\ö£z, ©PÎß £UP® uß £õºøÁø¯ v¸¨¤ÚõÒ. ªPÄ® ö©¼¢x®, E¸ÁzvÀ ]Ô¯ÁЩõP C¸¢u AÁøͨ £õºzx, ©›¯õøÁ¨ ÷£õ»÷Á uõÝ® Ba\›¯¨£mhõÒ. E¸Ázv¾®, •P \õ¯¼¼¾® C¸ ö£s©oPÎøh÷¯ G¢uÂu JØÖø©²® CÀø». ªì. j £ºU öÁÐzx, EhÀ |»® SßÔ¯ÁÒ÷£õÀ ÷uõØÓ©ÎzuõÒ; AÁÐøh¯ •P Aø©¨¦ \õuõµn©õP CÀø» GßÓõ¾®, SÔ¨¤k®£i¯õP JßÖªÀø»; ªPÄ® SøÓÁõP÷Á ÷£]ÚõÒ, AxÄ® v¸©v. öáßQßéÛh® ©mk÷© uõÌ¢u Sµ¼À ÷£]ÚõÒ. v¸©v. öáßQßéÛß ÷uõØÓzv¾® Â÷\å©õP JßÖªÀø», ©PÒ ÷£_Áøu÷¯ •ØÔ¾©õPU ÷PmkU öPõsi¸¢uõÒ, AÁÒ PsPÎÀ öÁÎa\® £hõuÁõÖ vøµa^ø»ø¯ \› ö\´x öPõsi¸¢uõÒ.
57.     Elizabeth’s mind is so full of Mr. Darcy, she examines Anne from his point of view as she heard he was to marry her.
58.     At a time when Darcy was no object of any kind to Elizabeth, he occupies her thoughts so much.
59.     It is a subconscious interest, almost a presentiment.
60.      “Found some resemblance of Mr. Darcy”.
hõº-]-°ß áõøh öu›¢-u-x.
In blood relatives there is always a discernible resemblance.
EÓ-ÂÀ öu-Î-ÁõP \õ-¯À öu›-²®.
Only striking resemblances are readily seen.
]» £-Îa-ö\-Úz öu›-²®.
Women are very good to trace them in children.
SÇ¢-øu-PÒ, áõ-øh-ø¯¨ ö£s-PÒ G-Î-vÀ Põs-£õº-PÒ.
Sri Aurobindo says there is no pure race on earth.
£P-Áõß ÿ Aµ-¢-uº E»-QÀ uÛzu _z-u-©õÚ CÚ-ªÀø» Gß-Q-Óõº.
In a closed community like Ashram a common jargon is seen.
]Ö \•-uõ-¯[-PÒ & Bì-µ-©® ÷£õß-Ó-ÁØ-ÖÒ & AøÚ-Á-¸® J÷µ ö©õÈ ÷£_Áº.
Within the same family the voice is indistinguishable.
J¸ Ãmk ©Û-u-¸Ò SµÀ JßÖ ÷£õ-¼-¸U-S®.
Among the devotees of Mother the same is heard because voice is the best representative of consciousness.
Aß-£º-PÒ Sµ-¼À JØ-Öø© öu›-²®. SµÀ ãÂ-¯z-vß ¤µv£¼¨¦.
Members of the same organization have similar gestures.
J÷µ ìuõ-£-Úz-v-¾ÒÍ-Áº Eh-»-ø\-Ä-PÒ JßÖ ÷£õ-¼-¸U-S®.
Elizabeth’s interest in Darcy is enduring to see him in his aunt.
]z-v-°-h® hõº-]-ø¯U Põn G¼-\-ö£z •¯À-Q-ÓõÒ.
Accents are the same in a whole district.
J¸ âÀ-»õ •Ê-Á-x® J÷µ Ea-\-›¨-¦.
Mental attitude is spread over a whole nation sometimes a whole religion beyond the nation.
|õk •Ê-Á-x® J÷µ ©Ú¨÷£õU-Ssk.
|õm-øhU Ph¢x J÷µ ©uz-v-Ú-›-h-•® Ax Põ-n¨-£-k®

Scientific attitude has spread to all subjects, all walks of  life,  all over the world. It is all pervasive.
Âg-bõÚ ©Ú¨-£õßø© GÀ-»õz xøÓ-Pm-S®, E»-öP[-S® £µ-Â-²ÒÍx. Ax £µ-Áõu Ch-ªÀ-ø».
Policemen are trained to spot party loyalties from the vocabulary of the arrested members.
øPuõ-Ú-Á-›-h® Pm-]-ø¯U Põn ÷£õ-½ì-Põ-µº-PÒ ö\õØ-PøÍ Bµõ´-Áõº-PÒ.
The bent of Mind in criminals in certain areas is the same all over the world.
SØ-Ó-Áõ-Î-°ß ©Ú¨-÷£õUS E»-öP[-S® Jß-÷Ó.
Women respond to kitchen utensils or prosperity the same way in all cultures, in all centuries, all over the world, sons of kings all over the world do not hesitate to kill the father to usurp the throne.
E»-P[-PÒ GÀ-»õ ©uz-v-¾®, GÀ-»õ |õm-i-¾® ö£s-PÒ \ø©-¯À
£õz-v-µ[-Pøͨ £õ-µõm-k-Q-Óõº-PÒ.
£m-h® ÷ui uP¨-£-Úõ-øµU öPõø» ö\´¯ Aµ-\-S-©õ-µº-PÒ E»öP[-S® JßÖ ÷£õÀ ö\¯À-£-k-Q-Óõº-PÒ.

The domination of Man of his wife has not changed over a few thousand years.
Bs ö£søn AhU-Q-¯õÒ-Áx £» B°-µ® Bsk
öuõ-hº¢-u-x.
The partiality of the father for the first born and the mother for the last born remains the same over the ages.
‰z-u-ÁøÚ uP¨-£-Úõ-¸® CøÍ-¯-Á-øÚz uõ-¯õ-¸® ¤›-¯¨-£-k-Áx E»-öP[-S® Es-k.
 
 
61.     “She turned her eyes on the daughter”.
©PøÍz v¸®-¤¨ £õºz-uõÒ.
Elizabeth had already seen the daughter. Therefore she saw the mother.
G¼-\-ö£z HØ-P-Ú÷Á ©Pøͨ £õºz-v-¸U-Q-ÓõÒ. Au-ÚõÀ 
uõ-¯õ-øµ¨ £õºz-uõÒ.
The daughter is a rival in the subconscious world.
©PÒ G¼-\-ö£z-vØS uß-øÚ-¯-Ô-¯õu Chz-vÀ ÷£õm-i.
Of course, subconsciously Elizabeth compares herself with Anne.
G¼-\-ö£z uß-øÚ-²® BøÚ-²® J¨-¤m-k¨ £õºU-Q-ÓõÒ.
Her sickness or thinness may not be a bar to her marriage.
ö©¼-Ä® ÷|õ-²®, v¸-©-nz-vØ-Sz uøh-°À-ø».
They may be a reason for Darcy to marry her.
Ax-÷Á hõº] v¸-©-n® ö\´-²® Põ-µ-n-©õ-P-Ä® Aø©-¯-»õ®.
Lady Catherine may be lost in her own greatness.
÷»i Põ-u-Ÿß uß ö£¸-ø©-°À ußøÚ CÇ¢-v-¸U-Q-ÓõÒ.
By bringing Elizabeth and Anne together, Darcy unconsciously compared one with the other. It may have prompted the proposal.
G¼-\-ö£z-x® BÝ® ÷\º¢-ux hõº-]US C¸-Á-øµ-²® J¨-¤h Áõ´¨¦ GÊ¢-ux.
That may be the reason for his proposing at Hunsford.
íßì-÷£õº-iÀ proposal GÊ¢u Põ-µ-n® Ax-ÁõP C¸U-P-»õ®.
The only hint in the text is he stands up from them and moves to Elizabeth playing the piano.
Pøu°À J÷µö¯õ¸ SÔ¨¦ Á¸QÓx. hõº] AÁºPÎøh÷¯°¸¢x GÊ¢x ¤¯õ÷Úõ Áõ]US® G¼\ö£zvh® ÷£õQÓõß.
It must be possible for us to trace the consequences of  Charlotte’s initiative in the events at Hunsford.
åõº-÷»õm {øÚz-uøu íßì-÷£õºm {PÌa-]-P-ÎÀ ö£õ-¸z-v¨ £õºUP •i-²®.
More than once when Darcy came Charlotte and Maria were not there.
hõº] Á¸-®ö£õ-Êx ö£¸®-£õ-¾® åõº-÷»õm, ©øµ-¯õ
C¸¨-£-vÀ-ø».
That is clearly a subconscious consent on her part.
åõº-÷»õm-iß BÌ¢u AÝ-©-v-°-¸¨-£-øuU Põm-k-Q-Ó-x.
It is at Charlotte’s house she sees Anne first.
åõº-÷»õm Ãm-iÀ G¼-\-ö£z •u-¼À BøÚ¨ £õºU-Q-ÓõÒ.
These are all subtle hints of the subconscious.
BÌ -©Ú ÁõÌ-ÂÀ CøÁ `m-_© ~qU-P[-PÒ.
When we lay our finger on the central knot all will reveal.
•ia-ø\z öuõm-hõÀ •Ê-Á-x® öu›-²®.
Darcy’s ‘tolerable’, his meeting her at Netherfield, her dirty petticoat, his self defence in the conversation, his offer to Waltz, his renewal of dancing offer all become clear when we know he was uncontrollably in love with her.
hõº] £µ-Áõ-°Àø» Gß-Óx, ö|uº-¥À-iÀ \¢-vz-ux, AÁÒ
£õ-Áõøh AÊU-Põ-Úx, ÷£_®-ö£õ-Êx ußøÚ Á¼-²-Öz-v-¯x, hõßì Bh AøÇz-ux, «s-k® hõßì Bh Â¸®-¤-¯x,
Cz-u-øÚ-²® hõº-]-°ß Põ-uÀ Pøµ Ph¢-ux GßÖ ÂÍ[-Q-ÚõÀ ¦›-²®.
To infer only from the hints is partial, unconvincing.
SÔ¨-¤-¼-¸¢x ¦›¢x öPõÒÍ \› Áõ-µõ-x.
Jane Austen takes care to tell us of Darcy’s interest in Elizabeth even during her stay at Netherfield.
ö|uº-¥À-iÀ AÁÒ u[-Q-¯-ö£õ-Ê÷u hõº-]US AÁÒ «x ¤›-¯® GÚ ÷áß Bì-iß TÖ-Q-ÓõÒ.
We must be able to see it ourselves.
|õ÷© AøuU Põn ÷Ás-k®.
 
 
62.     “At her being so thin, and so small”.
ö©¼¢x SÖ-Q-¯-ÁÍõP C¸¨-£-x.
Size of the person indicates physicality.
E¸-Áz-vß AÍÄ áhz-uß-ø©-ø¯U Põm-k®.
For those who are not physical, it indicates robust vitality.
áh-©õP CÀ-»õ-Âm-hõÀ E¯º¢u ©Ú EÖ-v-°ß v-sø©-ø¯U Põm-k®.
Greater social status will crush small spirits.
SÖ-Q-¯ EÒÍ® A¢-uìx E¯º¢-uõÀ |_[-S®.
Anne’s smallness as against her mother’s well blown up size shows she cannot inherit the status in full.
uõ-¯õº Áͺ¢u ö£›-¯ -E-¸-Á®. ©PÒ SÖ-Q-¯-ÁÒ.
uõ-¯õº A¢-uìx ö£søn Á¢x ÷\µõ-x.

Physical sickness is temperamental smallness.
Sn® SÖ-Q-ÚõÀ EhÀ ÷|õ´-Áõ´-¨£-k®.
Darcy being a well grown tall man is not for her.
hõº-] E¯º¢u E¯-µ-©õ-Ú-Áß. AÁß BÝU-QÀ-ø».
Darcy may for several reasons marry her.
÷ÁÖ Põ-µ-n[-Pm-PõP hõº] AÁøÍ ©nU-P-»õ®.
In that case she will die an early death leaving him the property.
©n¢-uõÀ ^U-Q-µ® AÁÒ CÓ¨-£õÒ.
Lady Catherine bases herself on blood relationship, but she ignores that blood has not given health.
÷»i Põ-u-Ÿß ¤Ó¨¦, A¢-uìx BQ-¯-ÁØ-øÓU P¸-x-Q-ÓõÒ. AøÁ BÝUS EhÀ |»® uµ-ÂÀ-ø»-÷¯.
She may think of property, but she ignores her daughter cannot inherit the weight of the property.
ö\õzøu uõ-¯õº P¸-x-Q-Óõº. ©PÒ ö\õz-øu¨ ö£Ó •i-¯õx GÚ AÁÒ AÔ-¯-ÂÀ-ø».
In such cases, circumstances will give the property to one who deserves it for some reason. Anne will not enjoy it.
C¢u ÷|µ® ö\õzx AuØ-S-›-¯-ÁºU-S¨ ÷£õ´a ÷\¸®.
BÝUS Ax Áõ-µõ-x.

Collins inherits the property because he is not one who can tolerate the domination of a wife.
Põ-¼ßì ö\õzx ö£Ø-Óõß. AÁ-ÚõÀ ©øÚ-Âø¯ Av-Põ-µ® ö\´¯ AÝ-©-vUP •i-¯õ-x.
Property movement has its rules.
ö\õzx ö£Ó \m-h® Es-k.
Its qualifications are many.
A¢-{-£¢-uøÚPÒ £».
Of which the psychological strength is one.
©÷Úõvh® AÁØ-ÖÒ Jß-Ö.
Thus Elizabeth answers to the description of Pemberley.
ö£®-£º-¼-ø¯¨ ö£Ó G¼-\-ö£z-uõÀ •i-²®.
It is noteworthy that neither Wickham, nor Darcy will be dominated by the wives. Jane is not one who can dominate anyone even if she is invited.
ÂU-Põ-÷©õ, hõº-]-÷¯õ ©øÚ-Â-ø¯ A-v-Põ-µ® ö\´¯ AÝ-©-vUP ©õm-hõº-PÒ.
÷áÝUS AÝ-©v A-Îz-uõ-¾® GÁ-øµ-²® AÁÍõÀ Av-Põ-µ® ö\´¯ •i-¯õ-x.
There is no event which is not governed by a rule.
G¢u {PÌa-]U-S® E›-¯ \m-h® Es-k.
Not one rule, but there are rules from every side.
J¸ \m-h-ªÀø». JÆ-öÁõ¸ A®-\z-vØ-S® \m-h® Es-k.
By no rule Anne can marry Darcy.
G¢u \m-h¨-£-i-²® hõº-]ø¯ Bß ©nUP •i-¯õ-x.
 
 
63.     “Miss De Bourgh was pale and sickly”.
÷»i Bß öÁÐz-x¨ ÷£õ´ |¼-ÄØ-Ô-¸¢-uõÒ.
Paleness is lack of vitality.
E°-›À öu®-¤À-»õ-Âm-hõÀ öÁÐz-x¨ ÷£õ-S®.
Sickliness is lack of health.
|»® Sß-Ö-Áx ÷|õ´.
Parents’ vitality is inherited by children.
ö£Ø-÷Óõº EhÀ |»® ¤Ò-øÍ-Pm-Ss-k.
Parents’ temperament that does not hurt them will hurt the children as they are the next generation.
ö£Ø-÷Óõº Sn® AÁº-Pøͨ £õ-vU-Põ-ux, Akzu uø»-•øÓ Gß-£-uõÀ ¤Ò-øÍ-Pøͨ £õ-vU-S®.
Such temperament can prevent the inheritance of health or vitality.
A-x ÷£õßÓ Sn® ö\õzx EhÀ |»® ö£Óz uøh.
We can safely infer that the mother’s temperament is undesirable.
uõ-¯õº Sn® \›-°À-ø»-ö¯ß-£x öu-Î-Ä.
Anne is sick because of the unsavory temperament of the mother.
uõ-¯õ›ß ÷Ás-hõu Sn® ö£s-oß ÷|õ´.
Aristocracy is the acme of social power and culture.
E¯º-Si ©U-PÒ \‰-P Av-Põ-µz-øu-²®, £s-ø£-²® ö£Ø-ÖÒÍ-Úº.
In every subsequent generation a greater capacity is called for to be an aristocrat.
E¯º-Si ©U-P-ÐUS Akzuk-zu uø»-•-øÓ-°À Av-P E¯º¢u £ÇU-P® ÷uøÁ.
It is generally transmitted and the children rise to that occasion.
ö£õ-x-ÁõP SÇ¢-øu-PÒ |À» £ÇU-P® ö£ØÖ E¯º-Q-Óõº-PÒ.
Either when it is not transmitted or the opposite is transmitted it becomes poverty, disease or stupidity in the children.
|Ø-£s-¦-PÒ Áµ-ÂÀ-ø»-ö¯-Û-Ý®, Gv-µõÚ £ÇU-P[-PÒ
SÇ¢-øu-PmS Á¢-uõ-¾® Ax ÁÖ-ø©, ÷|õ´, ©h-ø©-¯õ-S®.
Lydia who has inherited her mother’s undesirable temperament in full is empty-headed but with the vigour of her mother.
uõ-¯õ-›ß ö£¸® \U-v-ø¯¨ ö£ØÓ ¼i-¯õ-ÄU-S¨ ¦z-v-°Àø», uõ-¯õ-›ß ÷Ás-hõu Sn® Á¢-xÒÍ-x.
Georgiana is mild, Darcy is conceited.
áõº-â-¯õ-Úõ ª¸-x-Áõ-Ú-ÁÒ, hõº] Pº-Â.
His father’s pardonable selfishness inherited becomes conceit in him.
uP¨£Úõ›À _¯|»® AÁÛh® PºÁ©õP C¸UQÓx.
Darcy was taught to look upon people outside his family as mean.
Sk®-£z-vØS öÁ-Î-°-¾ÒÍ-Áøµ ©m-h-©õP |hz-x-Áx hõº-].
Its direct result is Elizabeth accuses him of not being gentlemanly which tortured him for long.
Auß ÷|›-øh-¯õÚ £»ß G¼-\-ö£z AÁß gentleman CÀø» Gß-£x. Ax AÁ-ÝUS EÖz-u-»õ-°Ø-Ö.
He can stand the accusation of conceit but cannot swallow the fact he is not a gentleman.
PºÂ Gß-£-øu¨ ö£õ-Öz-xU öPõÒÍ-»õ®. GentlemanCÀø» Gß-£x ö£õ-ÖUP •i-¯õu-x.
His father’s gentlemanliness transferred to him as it is loses its flavour very much.
uP¨-£-Úõ-›ß E¯º¢u Sn® hõº-]US Á¸®-ö£õ-Êx ö©¸-Q-Ç¢x ©n-ª-Ç¢x öÁÖ® ö£õ-¸Íõ-°Ø-Ö.
 
 
64.     “Her features, though not plain, were insignificant”.
÷»i Bß EÖ¨-¦-PÒ AÇ-PØ-Ó-øÁ-¯À»,
SÔ¨-¤-hz-uU-P-øÁ-°À-ø».
Darcy saw no feature of Elizabeth beautiful, but found significance in her fine eyes.
G¼-\-ö£z-v-h® Gx-Ä® AÇ-Põ-°Àø» GßÓ hõº] AÁÒ
Ps-P-ÎÀ ÷áõ-v-ø¯U Ps-hõß.
It is true Anne’s features were not significant, but she carried an enormous property.
÷»i BÝU-S ]Ó¨-£õÚ Eh-»®-\® Gx-Ä-ªÀø». BÚõÀ ö£›¯
ö\õz-v-¸U-Q-Ó-x.

The weight of that vast property sitting on her person ate away the significance of its features.
ö\õzx £õ-µ-©õ-Úx. Ax EhÀ EÖ¨-¤ß AÇ-øP ÂÊ[-Q-¯-x.
It is significant that she is not plain.
AÁÒ AÇ-PØÓÁ-ÎÀø» Gß-£x PÁ-ÛU-Pz-uU-P-x.
The little beauty she has is not of her physical person but of the inner psychological personality.
]Ô-uÍ-ÄÒÍ AÇ-S Eh-»-ø©¨-£õ-¼Àø», EÒÍa]Ó¨-£õÀ.
Should the conceit of the mother change into humility, the daughter will be cured of her sickness and her features will regain their significance.
uõ-¯õ-›ß Pº-Á® AhU-P-©õP ©õ-Ô-ÚõÀ ö£s ÷|õ´ Sn©õS®. EÖ¨-¦-P-Îß ]Ó¨¦ ÷©ö»-Ê®.
Plain Charlotte won Longbourn. Plain Anne owns an immense property. What has plainness to do with property. Man’s foundation is property, his body.
AÇ-PØÓ åõº-÷»õm-iØS »õ[-£õºß Qøhz-ux.
AÇ-PØÓ ÷»i BÝUS¨ ö£›¯ ö\õz-xsk.
AÇ-QØ-S® ö\õz-vØ-S® GßÚ \®-£¢-u®?

His energy comes from the vital. Mind is final.
öu®¦ E°-›-¼-¸¢x Á¸-Q-Ó-x. ©Ú® •i-Ä.
Property is plain. Being plain acquires property.
ö\õzx ©Û-u-Ý-øh¯ Ai¨-£øh. Eh÷» Aìv-Áõ-µ®.
Plainness is a qualification to acquire a big property.
ö\õz-vØS AÇ-QÀø». AÇ-QÀ-»õ-Âm-hõÀ ö\õz-x Á¸QÓx.
Out of sickness she speaks in a low voice.
÷|õ-°-ÚõÀ ö©À-¼¯ Sµ-¼À ÷£_-Q-ÓõÒ.
Low voice is a qualification to own vast property.
ö©À¼¯ SµÀ ö£¸® ö\õzx ö£Ö® Sn®.
Features of the body are proportioned by the inner being.
Eh-¾-Ö¨-¦-PÒ A¢-u-µõz-©õ-ÁõÀ E¸-ÁõU-P¨-£-k-Qß-Ó-Ú.
Features are the forms through which the inner being formulates itself as the outer being.
Eh-¾-Ö¨¦-PÒ ¹£®. A¢-u-µõz-©õ ¹£® ‰»® Ehø» 
E¸-ÁõU-S-Q-Ó-x.
The aim of the inner being is not marriage.
A¢-u-µõz-©õ v¸-©-nzøu |õhÂÀ-ø».
Marriage is a social goal.
v¸-©-n® \‰-Pz-vØ-S-›-¯-x.
The goal of the inner being in emerging as the outer being is to create a perfect form.
A¢-u-µõz-©õ-Âß C»m-]-¯® ¦Ó EÖ¨-¦-PÍõÀ ö£Ö® E¸-Á-P® ¹£®.
13.      
After sitting a few minutes they were all sent to one of the windows to admire the view, Mr. Collins attending them to point out its beauties, and Lady Catherine kindly informing them that it was much better worth looking at in the summer.
]Ôx ÷|µ® A©º¢u¤ß, áßÚÀ ÁȯõP öu›²® Põm]PøÍU Põn AøÇUP¨£mhÚº. Põ¼ßì AuÝøh¯ AÇQøÚ _miU PõmiU öPõsi¸¢uõß. ÷Põøh°À £õºzuõÀuõß AøÁ CßÚ•® AÇPõP C¸US® GÚ ÷»i Põu›ß öu›ÂzuõÒ.
 
65.     Anyone wants their possessions to be fully admired.  
14.      
The dinner was exceedingly handsome, and there were all the servants and all the articles of plate which Mr. Collins had promised; and, as he had likewise foretold, he took his seat at the bottom of the table, by her ladyship's desire, and looked as if he felt that life could furnish nothing greater. He carved, and ate, and praised with delighted alacrity; and every dish was commended, first by him and then by Sir William, who was now enough recovered to echo whatever his son in law said, in a manner which Elizabeth wondered Lady Catherine could bear. But Lady Catherine seemed gratified by their excessive admiration, and gave most gracious smiles, especially when any dish on the table proved a novelty to them. The party did not supply much conversation. Elizabeth was ready to speak whenever there was an opening, but she was seated between Charlotte and Miss De Bourgh -- the former of whom was engaged in listening to Lady Catherine, and the latter said not a word to her all dinner-time. Mrs. Jenkinson was chiefly employed in watching how little Miss De Bourgh ate, pressing her to try some other dish, and fearing she were indisposed. Maria thought speaking out of the question, and the gentlemen did nothing but eat and admire.
¸¢x ªP¨ ¤µ©õu©õP C¸¢ux. Põ¼ßì EÖv¯õP ö\õßÚøu¨÷£õ»÷Á, •ßÚÔÂzuøu¨÷£õ»÷Á, GÀ»õ £o¯õmPЮ C¸¢uÚº, GÀ»õ ÁøP¯õÚ umkPЮ C¸¢uÚ. AÁß •ß÷£ TÔ¯x ÷£õ», A®ø©¯õº Bø\¨£mhx ÷£õ»÷Á ÷©ø\°ß Gvº¨¦ÓzvÀ AÁß A©º¢uõß. CøuÂh ]Ó¨£õP ÁõÌUøP ÷ÁöÓøu²® öPõkUP •i¯õx Gߣx÷£õÀ AÁß Põn¨£mhõß&&AÁß EnÄ £shzøu öÁmi Gkzx \õ¨¤h Bµ®¤zuõß. GÀ»õÁØøÓ²® \¢÷uõåzxhß EhÝUShß ¦PÌ¢uõß. •u¼À Põ¼ßéõ¾® Akzx \Ø÷Ó £¯® öu΢x, uß ©¸©Pß ö\õÀÁøuö¯À»õ® Gvöµõ¼zxU öPõsi¸¢u \º ÂÀ¼¯ªÚõ¾® JÆöÁõ¸ EnÄ ÁøP²® ¦PǨ£mhx. CÁØøÓ GÀ»õ® ÷»i Põu›ß G¨£i uõ[QU öPõÒÁõÒ GÚ G¼\ö£z {øÚzuõÒ. BÚõÀ ÷»i Põu›÷Úõ AÁºPÐøh¯ Awu ¦PÌa]°À ªPÄ® \¢÷uõå©øh¢uõÒ GÚz ÷uõßÔ¯x. AxÄ® SÔ¨£õP HuõÁx J¸ EnÄ ÁøP Âzv¯õ\©õP ¦xÂu©õP C¸¢ux GÚ AÁºPÒ TÖÁøuU ÷PmS® ö£õÊx ußÝøh¯ ªPÄ® AÇPõÚ ¦ßÚøP¯õÀ AuøÚ HØÖU öPõshõÒ. A[S C¸¢÷uõº GÀ÷»õ¸® AvP® ÷£\ÂÀø». G¼\ö£z \¢uº¨£® QøhUS® ö£õÊöuÀ»õ® ÷£\ u¯õµõP C¸¢uõÒ. BÚõÀ ªì. j £ºQØS®, \õºö»miØS® Cøh÷¯ A©º¢v¸¢uuõÀ, \õºö»m÷hõ ÷»i Põu›ß ÷£_Áøu÷¯ ÷PmkU öPõsi¸¢uuõÀ, ö£s÷nõ ¸¢vß •Ê ÷|µzvÀ J¸ ÁõºzøuUTh ÷£\õ©À C¸¢uuõÀ, AÁÍõ¾® AvP® ÷£\ C¯»ÂÀø». ªì. j £ºU GÆÁÍÄ SøÓÁõP \õ¨¤kQÓõÒ GßÖ PÁÛ¨£v÷»÷¯ v¸©v. öáßQßéß SÔ¯õP C¸¢uõÒ. ÷ÁÖ HuõÁx EnÄ ÁøPø¯ \õ¨¤k®£i ÁئÖzvÚõÒ, EhÀ |»® \›°Àø»÷¯õ GÚ £¯¢uõÒ. ÷£_Áx Gߣ÷u ußÚõÀ •i¯õx GÚ ©›¯õ {øÚzuõÒ, BsPÒ \õ¨¤kÁx®, ¦PÌÁx® uµ ÷ÁöÓõßÖ® ö\´¯ÂÀø».
66.     Sir William concedes his son-in-law’s precedence over him.
\º ÂÀ¼¯® Põ¼ßì •UQ¯zxÁzøu HØQÓõº.
67.     Excessive admiration is an essential ingredient to people like this Lady.
Áõ¯õµ¨ ¦PÌ£Áº ÷»i PõuŸß ÷£õßÓÁºUS AÁ]¯®.
68.     The Lady gave the most gracious of smiles.  
Selfish monied power smiles at its own greatness praised.
÷»i PõuŸß ö£¸©QÌÄÖQÓõÒ. _¯|»©õÚ ö\ÀÁ® u¸® A¢uìx ußøÚz uõ÷Ú ¦PÌ¢x ©QÌQÓx.
69.     Not much of conversation was there because they are free only to speak praise.
£õµõmøh¨ £ØÔ ©mk® ÷£\•i²® GߣuõÀ GÁ¸® AvP©õP¨ ÷£\ÂÀø».
70.     Elizabeth could not speak out, as the context was one of submissiveness.
÷£\ ¸®¤Úõ¾® G¼éö£zuõÀ A[S ÷£\ •i¯ÂÀø», ChªÀø».
71.     All Maria’s faculties were suspended.
©øµ¯õÄUS ÷£aö\ÇÂÀø».
72.     The gentlemen ate and admired. Eating is inoffensive, but they were not sure which expression would be out of place.
BsPÒ ö£¸ªu©õPa \õ¨¤mhÚº. \õ¨¤kÁx uÁÓõPõx. G¢u ö\õÀ uÁÓõP¨ ÷£õS® GÚ {ø»°À»õuuõÀ AÁºPÒ ÷£\ •ß ÁµÂÀø».
73.     Wealth overwhelms by its rich display.
74.     Personality overpowers by silencing the object.
75.     Power dominates and silences.
76.     Pleasantness overpowers by its expansiveness when the object loses its power of speech.
77.     Senses go out by anything powerfully sensational.
78.     Mrs. Bennet lost her speech on hearing Darcy’s proposal. Mr. Bennet lost himself in a sense of wonder on knowing of his help to Lydia. Mr. Collins is a grateful object ready to lose himself in speech at the thought of greatness.
79.     Sir Lucas is properly admiring the luck his daughter has stepped into by becoming motionless and speechless.
80.     The mark of smallness is to expand by what shrinks greatness.
81.     Lack of sight needs bright colours. Lack of culture loves praise that is cloying.
82.     Surprise is an emotion of novelty.
83.     He who needs continuous adulation lives on sensations.
84.     Dinnertime conversation discloses the equality of the members.
85.     “Lady Catherine seemed gratified by their excessive admiration”.
÷»i Põ-u-Ÿß AÁº-P-Ð-øh¯ AÍÄ Ph¢u £õ-µõm-hõÀ ©QÌ¢-uõº.
Bright colours, loud voice, flattery, display belong to the neo-rich as well as degenerating aristocracy.
¤µ-Põ-\-©õP P»º, Eµzu SµÀ, •Pì-xv, £Pmk ¦v¯ £nU-Põ-µ-ÝU-S®, AÈ-²® ö\À-Á¢-u-¸U-S® E›-¯-x.
When the ear is hard of hearing, a loud voice is needed.
Põ-x \›-¯õ-PU ÷Pm-Põ-Âm-hõÀ, Eµzu SµÀ ÷uøÁ.
Failing eye sight appreciates loud colours.
£õºøÁ \›-¯õP CÀ-»õ-Âm-hõÀ £-Îa-ö\ßÓ {Ó® öu›-²®.
The neo rich and failing aristocracy, due to failing cultural forms resort to these substandard exhibitions.
¦v-¯ £nU-Põ-µß, AÈ-²® ö\À-Á®, £s¦ AÈ-Á-uõÀ uµUSøÓ-ÁõP £Pmøh |õ-k-Qß-Ó-Úº.
The child newly getting a drum continues to beat it.
SÇ¢øu ÷©Ízøu {Ø-Põ-©À AiU-S®.
To its nascent hearing continuous loud noise is pleasing.
¦v-¯ Põ-vÀ öuõ-hº¢u ÷©Í \z-u® CÛ-ø©-¯õP C¸U-S®.
Sub-conscious awareness of non-existent values demand some one assuring it is there time and again in exaggeration.
CÀ-»õu £sø£ BÌ-©-Ú® AÔ¢x ªøP¨-£-kzv EÖ-v
TÖ-Á-øu |õ-k®.
Sycophancy is self-assuring own voice out of another mouth.
xv¨-£-Á-ÝUS •u-»õ-Î-²-h-ÛÀ-»õu öuõ-hºø£ Eµzu SµÀ PÚzu {Ó®, öuõ-hº¢u £õ-µõm-hõÀ HØ-£-kz-x-Q-Óõß.
As the night watch rings every hour, the flatterer needs to repeat his mantra every few minutes to assure his presence.
Cµ-ÂÀ ©oU-öPõ¸ uµ® AiU-S® ©o Eåõº ö\´-Áx ÷£õÀ uõ-Û-¸¨-£øu AÔ-ÂUP £õ-µõm-k-£-Áß AiU-Pi ÷£_-Q-Óõß.
Collins is the right complement to Lady Catherine as she needs excessive adoration.
Põ-¼ßì ÷»i Põ-u-Ÿ-ÝU-S¨ ö£õ-¸z-u®. AÍÄ Ph¢u £õ-µõmk
Põ-¼ßì Ps-©-o.
Sir Lucas easily pairs with Mr. Collins as both are empty-headed.
\º ¿Põéü® Põ-¼ß-éü® Jz-x¨ ÷£õ-Qß-Ó-Úº. C¸-Á-¸U-S® ¦z-v-©m-k.
Collins being a vigorous one leads the way.
Põ-¼ßì _Ö-_-Ö¨-£õ-Ú-Á-µõ-Ú-uõÀ uø»-ø© uõ[-S-Q-Óõº.
His vigour comes from the prospect of Longbourn.
Gvº-Põ-»z-vÀ Áµ¨÷£õ-S® »õ[-£õºß _Ö-_-Ö¨¦ u¸-Q-Ó-x.
Satisfaction is on the surface, gratification is deep down.
÷©ö»-Ê¢-u-Áõ-›-¯õP v¸¨v. BÇ® {øÓÄ ö£Ø-Ó-x.
Adoration dwells on the surface; excessive adoration enjoys what is deep down.
£õµõmk ÷©ö»Ê¢uÁõ›¯õÚx, BÇzv¾ÒÍøu AvP¨ £õµõmk En¸®.
Deep down in Lady Catherine is a hollowness.
BÇz-vÀ ÷»i Põ-u-Ÿ-ÝU-S AºzuªÀø».
An empty head alone can appreciate hollowness.
Põ-¼-¯õÚ ©søh Põ-¼¨ £õz-v-µzøu ¸®-¦®, ÷£õØ-Ö®.
Flattery is the prerogative of stupidity.
•Pì-xv ©øh-¯-ÝU-S¨ ¤Ó¨-¦-›ø©.
 
 
86.     “gave most gracious smiles, especially when any dish on the table proved a novelty to them”.
¦v¯ \ø©-¯ø» ¦v-¯-uõP AÁº-PÒ Ps-h-ö£õ-Êx ÷»i Põ-u-Ÿß ¦ß-ÚøP ¦Û-u-©õ--°Ø-Ö.
Movements acquiring divine beauty are grace; hence smiles that express inner divinity are gracious.
Eh-»-ø\-Ä-PÒ öu´-ÃP AÇS ö£Ö-Áx A¸Ò. ¦ß-ÚøP
EÒ-ÐøÓ Bz-©õøÁ öÁ-Ψ-£-kz-v-ÚõÀ Ax AÇ-Qß ]Ó¨-¦.
Grace and graciousness are also understood in the spiritual sense when God chooses to act without any human cause.
öu´-Á® Põ-µ-n-ªßÔ ö\¯À-£-k-Áøu Bß-«-P® A¸Ò GÚU TÖ®. Ax ©Ûu •¯Ø-]-°ßÔ |h¨-£-x.
The first is a movement we insist on the process and move from below.
©Û-u •¯Ø] •øÓ-PÒ ‰»® RÈ-¸¢x ÷©ö»-Ê-Áx.
Theoretically it can never cross the border into divinity.
uz-x-Á¨-£i Ax GÀ-ø»-ø¯U Ph¢x A¸ÍõP •i-¯õ-x.
The second is one of essence which comes from above and includes what is below. The salaried employee never becomes a millionaire.
A¸Ò ©Ø-Óx. Ax \õ-µ-©õ-Úx. ÷©¼-¸¢x Á¸-Á-x.
R-ÊÒÍ-øuz uß-ÝmöPõs-hx.
\®-£Í® ö£Ö-£-Áß
÷Põ-jì-Á-µ-ÚõP •i-¯õ-x.
The brightness from below wants to increase in its brightness but also wants no one else to become bright as it is of ego.
RÈ-¸¢x Á¸® ¤µ-Põ-\® ÷©¾® ¤µ-Põ-\-©õP •¯À-Á-x-hß, ÷ÁÖ GÁ-¸® ¤µ-Põ-]UPU Thõx GÚ Â¸®-¦® AP¢-øu.
That is the reason all others join to persecute one.
AU-Põ-µ-nz-uõÀ AøÚ-Á-¸® ÷\º¢x AÁøµ µm-k-Qß-Ó-Úº.
One will be persecuted if he wants no one else to rise.
GÁ-¸® •ß-ÝUS ÁµU Thõx GߣÁøµ AøÚ-Á-¸® µm-k-Áº.
He will also be persecuted if he wants everyone else to rise.
AøÚ-Á-¸® E¯-µ ¸®-¦-£-Á-øµ-²® µm-k-£-Áº.
Here the unregenerate vital does not want to be under an obligation.
Põm-k-ª-µõsi E°º ö£Ó ¸®-£õ-x.
The above is a localized version of a wider social phenomenon without having a wider significance.
Fº ¤ß-£Ø-Ö® £µ¢u öPõÒøP E¯º¢-u-uõP CÀ-»õ-Âm-hõÀ Cx ÷£õ-¼-¸U-S®.
They flatter and enjoy eating. She is flattered and enjoys entertaining. It can end there as an episode.
AÁº \õ¨-¤h, •Pì-xv ö\´-¯¨ ¤›-¯¨-£-k-£-Áº.
÷»i Põ-u-Ÿ-øÚ¨ £õ-µõm-k-Q-Óõº-PÒ. ¸¢x \õ¨-¤-h¨
¤›-¯¨£k-Q-Óõº-PÒ. Ax A¨-£-i÷¯ J¸ Âå-¯-©õP •i-²®.
It can also be understood in the extension when these gracious smiles have turned into a storm against Collins and a tirade against Elizabeth.
CøÁ Áͺ¢x Põ-¼ßì «x ¦¯-»õP Ã], G¼-\-ö£z «x G›-©-ø»-¯õP öÁiz-u-x.
Genuine graciousness wishing to entertain in the later circumstances would not have let off steam; at best Lady Catherine would have been depressed. The later violence comes out of the excessive enjoyment of her own exalted status which is not real.
¤›-¯-©õP ¸¢x öPõ-kz-uõÀ Cx ÷£õÀ ¤ß-ÚõÀ |h¢-v-¸U-Põx. Av-P-£m-\® Á¸z-u® ÷uõ´¢-v-¸¨-£õº. ¤Ø-£õk Á¢u Áß-•øÓ Bµ®-£z-vÀ CÀ-»õu ö£¸-ø©ø¯ AÝ-£-Âz-u-uõÀ Á¢-ux.
 
 
87.     “The party did not supply much conversation”.
Á¢-u-Áº Av-P-©õP Eøµ-¯õ-h-ÂÀ-ø».
As the Rishi is unable to speak by virtue of being deeply buried in his soul, these poor souls are veritably lost inside and are not able to speak.
›æ Bz-©õ-ÂÀ EøÓ-Á-uõÀ ÷£\ •i-¯-ÂÀø» Gß-£x ÷£õÀ G-Î-ø©-¯õ-Ú-Áº u®-•Ò÷Í ©øÓ¢x Âm-h-uõÀ ÷£\ •i-Á-vÀ-ø».
Conversation is a cultural accomplishment.
Eøµ-¯õ-hÀ EÓ-ÂÀ £s¦ öÁ-Ψ-£-k® £õ[-S.
The phrase conversationalist, not translatable in Tamil, tells us that one can have a cultural, temperamental, linguistic capacity for conversation expanding ideas into current phrases.
Eøµ-¯õ-k-£-ÁºU-S-›¯ ö\õÀ uª-È-¼Àø».
|øh-•-øÓ ö\¯-»õ-P öÁ-Ψ-£-kz-x-Áx Eøµ-¯õ-hÀ.

English prose is ill equipped to express spiritual thoughts but it is an excellent vehicle to create balancing phrases that takes in the view of the other man and to refine it socially without adding substance.
Bß-«-PU P¸z-x-PøÍ öÁ-Î-°h B[-Q-»® vÓ-Ý-øh-¯-vÀ-ø». ¤Óº P¸zøu HØÖ E»-P® HØ-S-©õÖ Aøu ÂÁ-›U-S® CÛ-ø©US B[-Q-»® ö£Ö® vÓ-Ý-øh-¯-x.
French is intellectual, precise, and expressive of thought which English is not.
¤öµg_ AÔÄUS›¯x, öuÎÁõÚx, Gsnzøu öÁΨ£kzx® vÓÝøh¯x. AzvÓß B[Q»zvØQÀø».
Phrases such as it is ages since we met are created for conversation.
Eøµ-¯õ-h-¾U÷P E›-¯ ö\õØ-PÒ HµõÍ®. ²P[-PÒ Ph¢x EÒÍ® |¼-Q-Óx Gß-£x £õºzx |õÍõ-°ØÖ GÚ¨ ö£õ-¸Ò.
Conversation for conversation sake will be enjoyable but will be only a linguistic exercise not meaning much in thought.
÷£\¨¤›¯¨£mk ÷£_ÁuØPõP ÷£_Áx CÛø©¯õÚx. Ax ö\õÀ»õm]US›¯ Aµ[P®, Gsn® öÁΨ£hõx.
To describe an event in all shades positively is no mean effort.
J¸ {PÌa-]ø¯ £» ÷Põ-nz-vÀ AÇ-PõP ÂÁ-›¨-£x G-Î-uÀ-».
English prose is not only developed enough for that purpose but is flexible and creative that way.
CuØS B[-Q» Eøµ-|øh ö£õ-¸z-u-©õ-Ú-x. ö©õÈ |¯®
ö|QÌ¢-x ]¸è-iU-S® ÁøP-°À Eøµ-|øh Aø©¢xÒÍx.
Sri Aurobindo could create a philosophical system in this language unacquainted with similar thought. He being a born poet and is creative in everything he touches could do it, but it is not without credit to the composition of the language.
ö©õÈ Bß-«-P¨ £µ®-£-øµ-²-øh-¯-vÀ-ø»-ö¯-Û-Ý® J¸ ¦v-¯ uz-x-Ázøu C®-ö©õ-È°À £P-Áõß ÁSz-uõº.
£P-Áõß ¤Ó-Â-°À PÂ. Gøuz öuõm-hõ-¾® AÁº 죺-\® Aøu ]¸è-iU-S® ¦Û-u-©õU-S®. GÛ-Ý® B[-Q-»® Aøu¨ ö£Ö® uS-v ö£Ø-Ô-¸¢-u-x.
Humour is native to English, but not all can try his hand at it.
|øPa_øÁ B[-Q-»z-vØ-S-›-¯x. Ax G-Î-vÀ AøÚ-Á-¸U-S® Áõ-µõ-x.
No page of His writing is without English humour with the touch of Sri Aurobindo.
£P-Áõß |øPa-_øÁ Gk¨-£õP Aø©-¯õu GÊz-vÀ-ø».
Since He wrote in English, English has become the world language.
£P-Áõß B[-Q-»z-vÀ GÊ-v-¯¤ß B[-Q-»® E»-P
ö©õ-È-¯õ-°Ø-Ö.
It had even permitted Him to write mantras in it.
B[Q»® ©¢vµ[PøͲ® GÊu £PÁõøÚ AÝ©vzux.
Certainly it lacks massiveness and tonality but in flexibility and creative linguistic potential it is rich.
PÚzu \¨-u-•-øh-¯-uÀ» B[-Q-»®. ö|QÌ-Â-¾®, ö©õÈ°ß ]¸è-i-°-¾® B[-Q-»® E¯º¢-ux.
 
 
88.     “Elizabeth was ready to speak whenever there was an opening”.
\¢-uº¨-£® GÊ¢-uõÀ G¼-\-ö£z ÷£\z u¯õ-µõ-ÚõÒ.
Elizabeth is a spirited girl who loves to talk.
G¼-\-ö£z öu-Î-ÁõÚ ö£s ÷£\¨ ¤›-¯¨-£-k-ÁõÒ.
In a new situation Elizabeth loves to study people.
¦v-¯ Chz-vÀ ©Û-uº-Pøͨ ¦›¢x öPõÒÍ AÁÒ •¯À-ÁõÒ.
Rosings is not a place where she can have full scope for talking.
uõ-µõÍ-©õ-P¨ ÷£_-ª-h® ÷µõ-ê[ì CÀ-ø».
Elizabeth talks like a normal person without the snobbish trappings of Sir Lucas or Mr. Collins.
Põ-¼ßì \º ¿° ÷£õßÖ Sß-ÔU SøÇ-¯õ-©À G¼-\-ö£z
C¯À-£õ-P¨ ÷£_-£-ÁÒ.
This atmosphere and the Lady’s personality will not permit it.
÷»i Põ-u-Ÿß _£õ-Á-•®, C¢u `Ç-¾®, G¼-\-ö£z ÷£\
AÝ-©-vU-Põ-x.
Her eagerness to talk even on the first day drew a negative comment from the Lady that she speaks freely.
•uÀ- |õÒ G¼-\-ö£z Bº-Á-©õ-P¨ ÷£]-¯-øu ÷»i Põ-u-Ÿß ©Öz-x¨ ÷£]-ÚõÒ.
Conversation at Rosings is monologue.
÷µõ-ê[-êÀ Eøµ-¯õ-hÀ GÛÀ ÷»i Põ-u-Ÿß ÷£_-ÁõÒ.
There is no scope for another person there to speak.
Akz-u-Áº A[S ÷£\ Ch-ªÀ-ø».
Everyone honours those rules, but Elizabeth.
G¼-\-ö£z uÂ-µ AøÚ-Á-¸® Aøu HØ-Q-Óõº-PÒ.
To seek an opening where there is none is to attract something negative.
Ch-ªÀ-»õ-u-ö£õ-Êx ÷£\ •¯À-Áx Gvº¨ø£ Gʨ-¦®.
Sir Lucas and all others are more than anxious to please.
\º ¿°-²® ©Ø-Ó-Áº-P-Ю ÷»i Põ-u-Ÿ-øÚz v¸¨-v¨-£-kzu
•¯À-Q-Óõº-PÒ.
It is not an emotion Elizabeth knows.
G¼-\-ö£z-vØS Ax ÷£õßÓ A¤¨-¤-µõ-¯-ªÀ-ø».
She loves to talk and seeks an opportunity for it.
÷£_® \¢-uº¨-£z-vÀ ÷£_-Á-x AÁÒ _£õ-Á®.
The very first urge mentioned here is enough to explain.
C[S SÔ¨¤mh •uØ÷£a_ AøÚzøu²® ÂÍUS®.
Lady Catherine’s vituperation at the end.
C[S Põ-n¨-£-k® _£õ-Á® •i-ÁõP ÷»i Põ-u-Ÿß
\s-øh-°-k-Áøu ÂÍU-S®.
Also Elizabeth’s attitude is set off against the dumb docility of Charlotte.
åõº-÷»õm Áõ´ ‰i ö©Í-Ú-©õP C¸¨-£-uØS G¼-\-ö£z ÷£õUS Dk-Pm-k®.
Even in the Netherfield dance she draws out Darcy and tells him what to talk and when to talk.
ö|uº-¥Àm hõß-êÀ hõº] Áõ-ø¯U QÍÔ GßÚ ÷£_-Áx, G¨-£-i¨ ÷£_-Á-x GÚU TÖ-Q-ÓõÒ.
Her very eagerness attracts Lady Catherine who addresses so many questions to her.
G¼-\-ö£z Bº-Á® ÷»i Põ-u-Ÿ-øÚ¨ £» ÷PÒ-Â-PÒ ÷Pm-Pz
ys-k-Q-Ó-x.
There is an indirect connection between this visit and Darcy’s unexpected arrival there along with Colonel Fitzwilliam. We must locate it.
CÁº-PÒ Á¢-u-x®, hõº-]-²® Pº-Ú-¾® Á¢-u-x® ©øÓ-•-P-©õÚ öuõ-hº-¦ÒÍøÁ. |õ® AøuU Põn ÷Ás-k®.
Lady Catherine's comparison of Anne and Elizabeth brings Darcy there.
÷»i Põ-u-Ÿß BøÚ-²® G¼-\-ö£z-øu-²® J¨-¤-k-Á-uõÀ hõº] Á¢-uõß.
 
 
89.     “Gentlemen did nothing but eat and admire”.
|Ø-S-i¨ ¤Ó¢-u-Áº \õ¨-¤-k-Áx, £õ-µõm-k-Áx uÂ-µ ÷ÁÖ Gx-Ä-® ö\´-Á-vÀ-ø».
The best part of aristocracy does nothing but eat and exist like Mr. Hurst.
|Ø-S-i¨ ¤Ó¢-u-Á-›À ö£¸®-£õ-÷»õº \õ¨-¤-k-Áx uµ ÷ÁÖ Gx-Ä® ö\´-Á-vÀ-ø». Euõ-µ-n® íºìm.
15.      
When the ladies returned to the drawing-room, there was little to be done but to hear Lady Catherine talk, which she did without any intermission till coffee came in, delivering her opinion on every subject in so decisive a manner as proved that she was not used to have her judgment controverted. She inquired into Charlotte's domestic concerns familiarly and minutely, and gave her a great deal of advice as to the management of them all; told her how everything ought to be regulated in so small a family as her's, and instructed her as to the care of her cows and her poultry. Elizabeth found that nothing was beneath this great Lady's attention, which could furnish her with an occasion of dictating to others. In the intervals of her discourse with Mrs. Collins, she addressed a variety of questions to Maria and Elizabeth, but especially to the latter, of whose connexions she knew the least, and who, she observed to Mrs. Collins, was a very genteel, pretty kind of girl. She asked her, at different times, how many sisters she had, whether they were older or younger than herself, whether any of them were likely to be married, whether they were handsome, where they had been educated, what carriage her father kept, and what had been her mother's maiden name? Elizabeth felt all the impertinence of her questions, but answered them very composedly. Lady Catherine then observed –
ö£s©oPÒ ¯õÁ¸® Áµ÷ÁØ£øÓUSz v¸®¤Úº. AÁºPÐUS ÷ÁÖ JßÖ® ö\´ÁuØQÀø». AuÚõÀ Põ¤ Á¸®Áøµ CøhÂhõ©À ÷£]U öPõsi¸¢u ÷»i Põu›Ýøh¯ ÷£aø\U ÷PmP ÷Ási¯uõ°ØÖ. GÀ»õÁØøÓ²®£ØÔ ußÝøh¯ P¸zxUPøÍ AÊzu¢v¸zu©õPU TÔU öPõsi¸¢ux, AÁÐøh¯ P¸zvøÚ ¯õ¸® CxÁøµ Gvºzv¸UP ©õmhõºPÒ Gߣøu {¹¤zux, \õºö»miß Ãmk Âå¯[Pøͨ£ØÔ, A¢uµ[P©õPÄ®, »õÁõ›¯õPÄ® Â\õ›zuõÒ, GÀ»õÁØøÓ²® G¨£i {ºÁõP® ö\´Áx Gߣx£ØÔ {øÓ¯ AÔÄøµPÒ ÁÇ[QÚõÒ, ]Ô¯ Sk®£©õP C¸US® AÁÍx Sk®£zvÀ GÀ»õÁØøÓ²® G¨£i JÊ[S£kzu ÷Ásk® Gߣøu£ØÔ TÔÚõÒ, ©õkPøͲ®, ÷PõȨ£sønø¯²® G¨£i £µõ©›UP ÷Ásk® Gߣøu£ØÔ ö\õÀ¼U öPõkzuõÒ. ©ØÓÁºPÐUS AvPõµ¨§ºÁ©õP E£÷u\® ÁÇ[PU Ti¯ GxÄ÷© C¨ö£s©o°ß PÁÚzv¼¸¢x u¨£õx Gߣøu G¼\ö£z PshõÒ. v¸©v. Põ¼ßéúhß ÷£]U öPõsi¸US® ö£õÊx Cøh°À ©›¯õÂh•®, G¼\ö£zvh•® £»Âu©õÚ ÷PÒÂPøÍU ÷PmhõÒ. SÔ¨£õP, G¼\ö£zvß Sk®£zvÚøµ¨£ØÔ GxÄ® öu›¯õuuõÀ, AÁÎh® AvPU ÷PÒÂPÒ ÷PmhõÒ. AÁÒ ªPÄ® |Ø£s¦PøͲøh¯ AÇPõÚ ö£s GÚ v¸©v. Põ¼ßêh® TÔÚõÒ. AÁÐUS GÆÁÍÄ \÷Põu›PÒ, AÁøÍÂh Á¯vÀ ö£›¯ÁºPÍõ, ]Ô¯ÁºPÍõ, ¯õ¸U÷PÝ® v¸©n® |hUP¨ ÷£õQÓuõ, AÁºPÒ AÇPõÚÁºPÍõ, AÁºPÒ £izuÁºPÍõ, AÁÍx u¢øu°h® GßÚ Ási°¸UQÓx, AÁÐøh¯ uõ¯õ›ß •uØö£¯º GßÚ, GßÖ £»ÁõÖ öÁÆ÷ÁÖ \©¯[PÎÀ, ÷PÒÂPÒ ÷PmhõÒ. ÷uøÁ°À»õu ÷PÒÂPÒ GÚ {øÚzu G¼\ö£z ªPÄ® Aø©v¯õP £v»ÎzuõÒ&&÷»i Põu›ß ¤ÓS,
 
90.     Authoritative persons come to love their own voice as no one speaks in their presence.
91.     Interference is officious.
92.     Respect for privacy is gentlemanly.
93.     Anything she says to Charlotte explains her own smallness to her.
94.     Elizabeth attracts Lady Catherine.
95.     Her personality is striking, she is eager to talk.
96.     A further reason is she will become a member of her family.
97.     Lady Catherine’s praise issued out naturally.
98.     Inquisitiveness makes for intimacy.
99.     Impertinence makes for intensity in the absence of intimacy.
100. To talk of entail is indelicate impertinence.
101. A discussion with Lady Catherine meant listening to her.
Eøµ¯õhÀ Gߣx ÷»i PõuŸß ÷£_ÁøuU ÷PmkU öPõsi¸¨£x.
102. Elizabeth impressed Catherine as a pretty genteel girl.
AÇS® £s¦® Áõ´¢uÁÍõP G¼éö£z PõuŸÝUS¨ £mhx.
103. She asks Mrs. Bennet’s maiden name to know her status. Nowhere in the book it is given.
Mrs. ö£ßÚmiß uP¨£Úõº ö£¯º öu›¢uõÀ AÁº Sk®£zøu¨ £ØÔ¯Ô¯»õ®. ¦zuPzvÀ Ax öÁÎÁµÂÀø».
104. Lady Catherine is impertinent, boorish, uncultured, uncivilised. Mrs. Bennet is her counterpart. This explains what brought Darcy to Elizabeth.
÷»i PõuŸß A|õPŸP©õÚ, £s£ØÓ, •µmk_£õÁ•ÒÍÁº. Mrs. ö£ßÚmk® AÁ¸® JßÖ ÷£õßÓÁº. hõº] G¼éö£zøu |õi¯uß Põµn® Cx÷Á.
105. “Lady Catherine talked without any intermission till coffee came”
Põ¤ Á¸®-Áøµ ‰a-_-Â-hõ-©À ÷»i Põ-u-Ÿß ÷£]-Úõº.
It is the momentum of past initiated energy unwinding itself.
ö\´u ÷Áø»-°ß ÷ÁP® uõ÷Ú ö\¯À-£-k-Áx Ax.
106. “delivering her opinion on every subject in so decisive a manner”
Gøu¨-£Ø-Ô-²® wºU-P-©õÚ •i-øÁ öu›-ÂU-Q-Óõº.
An opinion is invalid; a decisive opinion is decidedly negative.
A¤¨-¤-µõ-¯® Aºz-u-©Ø-Óx. wºU-P-©õÚ A¤¨-¤-µõ-¯® {a-\-¯-©õP ÷Ás-hõ-u-x.
107. “She was not used to have her judgment controverted”
uß •iøÁ GÁ-¸® ©Öz-u-vÀ-ø».
Once that check is removed non-sense organizes itself.
A¢u Pm-k¨-£õk ÷£õ-ÚõÀ, Aºz-u-©Ø-Óx Bº-Á-©õ-Pa ö\¯À-£-k®.
108. “inquired into Charlotte’s domestic concerns familiarly and minutely”
Ãmk Âå-¯[-PøÍ x¸-Âz- x-¸-ÂU ÷Pm-£õÒ.
That is the level of Lady Catherine’s personality.
Ax-÷Á ÷»i Põ-u-Ÿß _£õ-Á®.
109. “so small a family as hers”
Cx ÷£õßÓ ]Ô¯ Sk®-£®.
It is an insult only an uncultured person is capable of.
£s-£Ø-Ó-Á-µõÀ ©m-k÷© Ax ÷£õÀ ¦s-£-kzu •i-²®.
110. “An occasion of dictating to others”
¤Ó-øµ Av-Põ-µ® ö\´-²® \¢-uº¨-£®.
Life will soon dictate to her, as it did with Darcy.
hõº-]US |h¢-ux ÷£õÀ Eh÷Ú ¤Óº AÁøÍ Av-Põ-µ® ö\´-Áõº.
111. “was a very genteel, pretty kind of a girl”
ª¸-x-ÁõÚ, AÇ-PõÚ ö£s.
This appreciation made her lose Darcy to Elizabeth.
C¨-£õ-µõmk hõº-]ø¯ CÇU-Pa ö\´-u-x.
112. “Elizabeth felt all the impertinence of her questions”
÷PÒÂ xkU-Põ-Úx GÚ G¼-\-ö£z {øÚz-uõÒ.
Elizabeth’s composure won her Darcy.
G¼-\-ö£z {uõ-Ú® hõº-]-ø¯¨ ö£Ø-Ó-x.
16.      
"Your father's estate is entailed on Mr. Collins, I think. For your sake," turning to Charlotte, "I am glad of it; but otherwise I see no occasion for entailing estates from the female line. It was not thought necessary in Sir Lewis de Bourgh's family. Do you play and sing, Miss Bennet?"
"EßÝøh¯ uP¨£Úõ›ß Gì÷hm v¸. Põ¼ßéúUS E°À ‰»® AÎUP¨£mi¸UQÓx GßÖ {øÚUQ÷Óß" \õºö»møh ÷|õUQ "EÚUPõP |õß \¢÷uõ娣kQ÷Óß. BÚõÀ ö£s ÁȯõP ö\õzx Á¸ÁuØS G¢u J¸ \¢uº¨£•® C¸¨£uõP GÚUSz öu›¯ÂÀø»&&\º ¿°ì j £ºU Sk®£zvÀ Ax AÁ]¯® GÚ {øÚUP¨£hÂÀø»&&ªì. ö£ßÚm, EÚUS £õhz öu›²©õ, ¤¯õ÷Úõ Áõ]UPz öu›²©õ?" GßÖ ÷PmhõÒ.
 
113. To raise the entail of Longbourn on Mrs. Collins in the presence of both is indelicate in the extreme. Lady Catherine revels in such low intensities.
ö£ßÚm Gì÷hm Põ¼ßéüUS¨ ÷£õÁøu C¸Áº Gv›À ÷£_Áx A|õPŸP®. ÷»i PõuŸÝUS A|õPŸP® Aºzu•ÒÍ |õPŸP®.
114. “Your father’s estate is entailed on Mr. Collins”
Eß uP¨-£-Úõº Gì-÷hm AÁ-¸U-S¨ ¤ß Põ-¼ß-éüU-S¨
÷£õ-S®.
Elizabeth lost Longbourn. In touching upon she lost Darcy.
G¼-\-ö£z »õ[-£õºøÚ CÇ¢-uõÒ. Aøu¨ £Ø-Ô¨ ÷£]-¯-uõÀ ÷»i Põ-u-Ÿß hõº-]ø¯ CÇ¢-uõÒ.
 
17.      
"A little."
"KµÍÂØS."
115. “A little”
öPõg-\®
Lady Catherine instinctively goes to every weak point of Elizabeth little knowing she is undermining, thus, her strong point – Darcy.
G¼-\-ö£z-vß SøÓ-P-øÍ ÷»i Põ-u-Ÿß JÆ-öÁõß-Óõ´ Gkz-xU TÖ-Q-ÓõÒ. Auß ‰»® uõß hõº-]ø¯ CǨ-£øu AÔ-¯õÒ.
18.      
"Oh! Then -- some time or other we shall be happy to hear you. Our instrument is a capital one, probably superior to -- You shall try it some day. Do your sisters play and sing?"
"K! A¨£iö¯ÛÀ&&HuõÁx J¸ u¸nzvÀ, } £õi ÷PmP, |õ[PÒ \¢÷uõ娣k÷Áõ®. G[PÐøh¯ Cø\U P¸Â Âø» ©v¨£ØÓx, GÀ»õÁØøÓ²®Âh ªPa ]Ó¢ux&&÷ÁÖ J¸ |õÒ } •¯Ø] ö\´x £õº && EßÝøh¯ \÷Põu›PÒ ¤¯õ÷Úõ Áõ]¨£õºPÍõ, £õkÁõºPÍõ?"
 
116. “Our instrument is a capital one”
|® ¤¯õ-÷Úõ ¤µ-©õ-u®.
Unpardonable.
©ß-ÛUP •i-¯õ-u-x.
19.      
"One of them does."
"J¸zvUSz öu›²®."
 
 
20.      
"Why did not you all learn? You ought all to have learned. The Miss Webbs all play, and their father has not so good an income as your's. Do you draw?"
"Hß GÀ÷»õ¸® PØÖU öPõÒÍÂÀø»? && }[PÒ GÀ÷»õ¸® PØÖU öPõsi¸UP ÷Ásk®. öÁ¨ì \÷Põu›PÒ GÀ÷»õ¸® Áõ]¨£õºPÒ, EßÝøh¯ u¢øuø¯¨÷£õÀ AÁºPÐøh¯ u¢øuUS AÆÁÍÄ Á¸©õÚ® Qøh¯õx && EÚUS Áøµ¯z öu›²©õ?"
 
117. To question the obvious is mean perversity.
118. Lady Catherine assumes lack of culture as authority of status.
119. All her questions are insensitive.
120. “you ought all to have learned”
}[-PÍøÚ-Á-¸® PØ-ÖU öPõs-i-¸UP ÷Ás-k®.
Hits her again, in another weak point.
SøÓ-ø¯a _m-iU Põm-k-Q-ÓõÒ.
121. “Do you draw” – A recurrence of the theme.
} Áøµ-Áõ-¯õ?Aøu-÷¯ «s-k® ö\´-Q-ÓõÒ.
21.      
"No, not at all."
"CÀø», öu›¯÷Á öu›¯õx."
 
 
22.      
"What, none of you?"
"GßÚ, ¯õ¸US÷© öu›¯õuõ?"
 
 
23.      
"Not one."
"J¸Á¸US® öu›¯õx."
 
 
24.      
"That is very strange. But I suppose you had no opportunity. Your mother should have taken you to town every spring for the benefit of masters."
"Cx ªPÄ® Â÷|õu©õP C¸UQÓ÷u. E[PÐUSU PØÖU öPõÒÍ \¢uº¨£® QøhUPÂÀø» GÚ {øÚUQ÷Óß. JÆöÁõ¸ Á\¢u Põ»zv¾® E[PÐøh¯ uõ¯õº, CøÁ GÀ»õ® PØÖU öPõÒÁuØS B]›¯ºPøÍz ÷ui »shÝUS AøÇzxa ö\ßÔ¸UP ÷Ásk®."
 
 
25.      
"My mother would have had no objection, but my father hates London."
"GßÝøh¯ uõ¯õ¸US GÆÂu Bm÷\£øn²® C¸¢v¸UPõx, BÚõÀ GÚx uP¨£Úõ¸US »shøÚU Pshõ÷» ¤iUPõx."
 
 
26.      
"Has your governess left you?"
"E[PøÍ PÁÛzxU öPõÒЮ PÁºÚì E[PøÍ Âmk ö\ßÖ ÂmhõÍõ?"
122. Mr. Bennet has a good income of £2000. A governess cost only £50 a year. The extravagance of Mrs. Bennet was so great that even the education of the children was neglected. To that extent, Mr. Bennet withdrew from the family. He neither saved, nor educated the children nor controlled his wife.
£2000 ö£›¯ Á¸©õÚ®. Ãm÷hõk B]›¯øµ A©ºzvÚõÀ Á¸å® £50 ö\»ÁõS®. Mrs. ö£ßÚm ö\´²® µ¯zvÀ ö£sPÒ £iUPÂÀø». ö£ßÚm ÷\ªUPÂÀø». ö£sPøͨ £iUP øÁUPÂÀø». ©øÚÂø¯U PsiUPÂÀø». Jx[Q Âmhõº.
27.      
"We never had any governess."
"G[PøÍ PÁÛzxU öPõÒÍ G¢u PÁºÚìéú® C¸¢ux Qøh¯õx."
 
 
28.      
"No governess! How was that possible? Five daughters brought up at home without a governess! I never heard of such a thing. Your mother must have been quite a slave to your education."
"Qøh¯õuõ! Ax G¨£i •i²®? I¢x ö£sPЮ PÁÛzxU öPõÒÍ ö£s©o CÀ»õ©À ÁͺUP¨£mjºPÍõ! C¨£i¨£mh J¸ Âå¯zøu |õß ÷PÒ¨£mh÷u°Àø». E[Pøͨ £iUP øÁUP, E[PÐøh¯ uõ¯õº Kº Aiø©÷£õÀ |h¢x öPõsi¸UP ÷Ásk÷©."
 
123. “No governess”
B]-›ø¯ CÀ-ø»-¯õ?
A sore point.
P\¨-£õÚ Âå-¯®.
29.      
Elizabeth could hardly help smiling, as she assured her that had not been the case.
G¼\ö£zuõÀ ]›UPõ©À C¸UP •i¯ÂÀø», AÆÁõÖ CÀø» GÚ AÁÐUS EÖv¯ÎzuõÒ.
 
124. “that had not been the case”
A¨-£-i-°À-ø».
No governess, mother was not a slave – fully exposed in their low status.
B]-›-ø¯ CÀø». & uõ-¯õº ]µ-©¨-£-h-ÂÀø» & AÁº-PÒ uõÌ¢u {ø» öÁ-Ψ-£m-h-x.
30.      
"Then, who taught you? Who attended to you? Without a governess, you must have been neglected."
"¤ß ¯õº E[PÐUSU Pؤzux? E[PøÍ ¯õº PÁÛzxU öPõshÚº? PÁºÚìCÀ»õ©À }[PÒ ¦ÓUPoUP¨£mi¸¨¥ºPÒ."
 
125. “Must have been neglected”
E[-P-øÍ PÁ-ÛU-Põ-©À Âmk Âm-hõº-PÒ.
The Lady showed Elizabeth that they were all uneducated cook maids little realising that she is subconsciously realising Anne is a sickly doll, worse than a dog.
G¼-\-ö£z Ehß ¤Ó¢-u-Áº-PÒ £iU-Põu ÷Áø»U-Põ-›-PÒ GÚ ÷»i Põ-u-Ÿß TÖ-Á-x ÷»i Bß ÷|õ-¯õÎ ö£õ®ø©, |õø¯ ÂhU ÷PÁ-»® Gß-£-uõ-S® GÚ AÔ-¯-ÂÀ-ø».
31.      
"Compared with some families, I believe we were; but such of us as wished to learn never wanted the means. We were always encouraged to read, and had all the masters that were necessary. Those who chose to be idle, certainly might."
"]» Sk®£[P÷Íõk J¨¤k® ö£õÊx, B®. BÚõÀ |õ[PÒ ¯õº ¯õº PØÖU öPõÒÍ ÷Ásk® GßÖ Â¸®¤÷Úõ÷©õ AÁºPÐUS Á\vPÐUS JßÖ® SøÓ°¸¢uvÀø» |õ[PÒ G¨ö£õÊx÷© £i¨£uØS FUSÂUP¨£m÷hõ®, ÷uøÁ¨£mh B]›¯ºPÒ C¸¢uÚº. ÷\õ®÷£ÔzuÚ©õP C¸UP ¸¨£¨£mhÁºPÒ, AÁºPÒ Cèh¨£i C¸¢uÚº."
 
126. Elizabeth factually answers without assertion.
32.      
"Ay, no doubt; but that is what a governess will prevent, and if I had known your mother, I should have advised her most strenuously to engage one. I always say that nothing is to be done in education without steady and regular instruction, and nobody but a governess can give it. It was wonderful how many families I have been the means of supplying in that way. I am always glad to get a young person well placed out. Four nieces of Mrs. Jenkinson are most delightfully situated through my means; and it was but the other day that I recommended another young person, who was merely accidentally mentioned to me, and the family are quite delighted with her. Mrs. Collins, did I tell you of Lady Metcalfe's calling yesterday to thank me? She finds Miss Pope a treasure. 'Lady Catherine,' said she, 'you have given me a treasure.' Are any of your younger sisters out, Miss Bennet?"
"B©õ®, \¢÷uPªÀ»õ©À, E[PøÍ PÁÛzxU öPõÒÍ PÁºÚì C¸¢v¸¢uõÀ Cøu AÝ©vzv¸UP©õmhõº, GÚUS EÚx uõ¯õøµ öu›¢v¸¢uõÀ, Eh÷Ú J¸ ö£s©oø¯ A©ºzvU öPõÒÍa ö\õÀ¼ ÁئÖzv AÔÄøµ ÁÇ[Q°¸¨÷£ß." EÖv¯õP JÊ[PõP £õh® |hzvÚõÀuõß PÀ PØP •i²®. Cøu C¢u PÁºÚøéuµ ÷ÁÖ ¯õµõ¾® ö\´¯ •i¯õx. |õß £» Sk®£[PÐUS C®©õv› ö£s©oPøÍ ÷Áø»US A©ºzv°¸UQ÷Óß. J¸ CÍ® Á¯xÒÍ |À» |£øµ |À» ChzvÀ |À» Á¸©õÚzvÀ ÷Áø»°À C¸zv øÁ¨£x GÚUS ªUP \¢÷uõåzøuU öPõkUS®. v¸©v. öáßQßéÛß |õ¾ ©¸©PÒPÒ Gß ‰»©õP ªP \¢÷uõå©õÚ Ch® Qøhzx ÷Áø»°À EÒÍÚº, ©ØöÓõ¸ |õÒ, GßÛh® G÷uaø\¯õP AÔ•P¨£kzu¨£mh J¸ CÍ® ö£søn |õß ]£õ›_ ö\´÷uß, A¢u Sk®£® C¨ö£õÊx AÁÍõÀ ªPÄ® \¢÷uõå©õP EÒÍÚº. v¸©v. Põ¼ßì, ÷|ØÖ ÷»i ö©mPõÀ÷£ |ßÔ TÖÁuØPõP GßøÚ¨ £õºUP Á¢uõÒ GßÖ EßÛh® ö\õß÷ÚÚõ? ªì. ÷£õ¨ J¸ ö£õUQå® GßÓõÒ. "÷»i Põu›ß, } GÚUS J¸ ö£õUQåzøuz u¢v¸UQÓõ´" GßÓõÒ. "ªì. ö£ßÚm EßÝøh¯ Cøͯ \÷Põu›PÎÀ GÁ÷µÝ® \‰Pzxhß £ÇP öÁÎ÷¯ Á¢x ÂmhÚµõ?"
 
127. Their visit provides occasions for the domination of the Lady.
128. Lady Catherine prides in advising everyone she meets and does not meet.
£õº¨£ÁºPmöPÀ»õ® ¦zv©v ö\õÀÁ÷u Mrs. ö£ßÚm ÁÇUP®. £õºUPõuÁ¸US® ¦zv©v ö\õÀ» ¸®¦QÓõº.
129. Old age goes with anecdotage.
Á¯uõÚ¤ß Áõ°À GÊÁx ø|¢u £Ç[PøuPÒ.
130. Lady Catherine advises everyone she meets and wants to meet others for the purpose of advice.
131. The Lady’s opinion about the governess is true.
132. The governess is an instrument that became an institution. Had they had a governess, Lydia would not have become wild.
133. A governess is a miniature of the family with respect to education and culture. Mr. Bennet never engaged a governess in view of the expense which his extravagant wife dispensed with in favour of laces.
134. It looks as though she would place Elizabeth as a governess.
135. Lady Catherine is a busybody.
136. “that is what a governess will prevent”
Cøu B]-›-ø¯ uº¨-£õº.
Analysis of a sore point opens a sensivity and rubs salt on it – what happened to the Lady.
P\¨-£õÚ Âå-¯zøu Bµõ´¢-uõÀ öÁ¢u ¦s-oÀ ÷ÁÀ £õ-²® & ÷»i Põ-u-Ÿ-ÝUS Auß £»ß Gß-Ú?
137. “advised her most strenuously to engage one”
J¸ B]-›ø¯ {¯-ªUP ÷Ás-k® GÚ wÂ-µ-©õP ÷¯õ-\øÚ
TÔ-ÚõÒ.
Elizabeth strenuously advised the Lady later to mind her own business.
•i-ÂÀ ÷»i Põ-u-ŸøÚ AÁÒ Põ-›-¯z-øuz wÂ-µ-©õ-PU PÁ-ÛUP ÷Ás-k® GÚ ÷¯õ-\øÚ TÔ-ÚõÒ.
138. “Nobody but a governess can give it”
B]-›ø¯ uµ ÷ÁÖ GÁ-¸® Cøua ö\´¯ •i-¯õ-x.
A governess is a school and a family merged into one.
£Ò-Î-²® Ãk® ÷\º¢u £»øÚ B]-›ø¯ u¸-ÁõÒ.
139. “It was wonderful how many families I have been the means of supplying”
Gz-uøÚ Sk®-£[-PmS |õß B]-›ø¯ \¨øÍ ö\´-v-¸U-Q-÷Óß Gß-£x Ba-\-›-¯®.
She has the element of being useful as she was to Darcy
hõº-]US Eu-Â-Úõº.
140. “Are any of your younger sisters out?”
EÚUS Cøͯ ö£s-PÒ öÁÎ Á¢-u-Ú-µõ-?
Involuntarily she touches upon Elizabeth’s weakness.
uß-øÚ-¯-Ô-¯õ-©À G¼-\-ö£z SøÓ-ø¯a _m-iU Põm-k-Q-Óõº.
She has all along lived on her authority. It needs this.
Cx-Á-øµ Av-Põ-µ® ö\´-u-Áº, Cx AÁ-ÐUS AÁ-]-¯®.
33.      
"Yes, ma'am, all."
"B©õ® ÷©h®, GÀ÷»õ¸÷©"
141. Contrary to custom, all Elizabeth’s sisters are out. Even in Charlotte’s home, the younger girls are not out.
v¸©nzvØS {ØS® ö£s |hÚzvØS Á¸ÁõÒ. AÁÒ v¸©nzvØS¨ ¤ß AÁÒ u[øPPÒ |hÚzvØS Á¸ÁõºPÒ. ö£ßÚm ©øÚ塧 Bm]USm£mk Fµõº £ÇUPzøu «Ô GÀ»õ¨ ö£sPøͲ® |hÚzvØS Aݨ¤ Á¢uõº.
 
 
142. No one speaks to Lady Catherine. She alone speaks to them.
G¼éö£z uß A¤¨¤µõ¯zøuU TÖÁx PõuŸÝUS Avºa]¯õQÓx. Cx ÷»i PõuŸß AÔ¯õux.
34.      
"All! -- What, all five out at once? Very odd! -- And you only the second. The younger ones out before the elder are married! Your younger sisters must be very young?"
"GÀ÷»õ¸©õ!&&GßÚ, I¢x ÷£ºPЮ Eh÷Ú÷¯ öÁÎ÷¯ Á¢x ÂmjºPÍõ? Â÷|õu©õP C¸UQÓx!&&} Cµshõ©ÁÒuõß&&‰zu \÷Põu›PÐUS v¸©n® |h¨£uØS •ß£õP÷Á Cøͯ \÷Põu›PÒ öÁÎ÷¯ Á¢xÂmhÚµõ!&&EßÝøh¯ Cøͯ \÷Põu›PÒ Á¯vÀ ]Ô¯ÁºPÍõP C¸UP ÷Ásk÷©?"
 
143. Lady Catherine roughly insists on knowing Elizabeth’s age.
G¼éö£z Á¯øuU TÓ ÷Ásk® GÚ PõuŸß Pmhõ¯¨£kzxQÓõÒ. Cx ©õÚU÷Pk.
144. Her comment on the girls being ‘out’ is offensive.
145. In the novel, no one except her commented on it, though Maria was not out.
146. “All five out at once”
AøÚ-Á-¸® öÁÎ Á¢x Âm-h-Úº.
It is an outrage. The Lady delights in seeing the outrage.
Cx ö£¸® uÁ-Ö. AøuU Põn ÷»i Põ-u-Ÿß \¢-÷uõ-å¨-£-k-Q-ÓõÒ.
35.      
"Yes, my youngest is not sixteen. Perhaps she is full young to be much in company. But really, ma'am, I think it would be very hard upon younger sisters, that they should not have their share of society and amusement, because the elder may not have the means or inclination to marry early. The last-born has as good a right to the pleasures of youth as the first. And to be kept back on such a motive! I think it would not be very likely to promote sisterly affection or delicacy of mind."
"B©õ®, ]Ô¯ÁÐUS £vÚõÖ Á¯uõQÓx. J¸÷ÁøÍ, AÁÒ öÁΰÀ Á¢x £ÇSÁuØS Á¯vÀ ]Ô¯ÁÍõP C¸UP»õ®. ‰zu \÷Põu›PÐUS ^UQµ©õP v¸©n® ö\´x öPõÒÁuØS Á\v²® AÀ»x ©Ú•® CÀ»õ©À C¸UP»õ®, AuØPõP CøͯÁºPÒ \‰PzvÀ AÁºPÐøh¯ £[QøÚ²®, \¢÷uõå[PøͲ® AÝ£ÂUPU Thõx GßÖ ö\õÀÁx {¯õ¯©õPõx. CÍÁ¯vß \¢÷uõå[PøÍ AÝ£ÂUP •u¼À ¤Ó¢uÁ¸US GßÚ E›ø© C¸UQÓ÷uõ A÷u AÍÄ E›ø© Pøh]¯õP¨ ¤Ó¢uÁ¸US® Esk. CuØPõP AÁºPøÍ Ãmi÷»÷¯ u[P øÁzxU öPõshõÀ!&&Cx, \÷Põu›PÒ J¸Áº÷©À J¸Á¸US C¸US® £õ\zøu²®, ©Úvß ö©ßø©¯õÚ EnºÄPøͲ® Á͵ Âhõx GÚ |õß {øÚUQ÷Óß."
 
147. The Lady’s outrageous comment gave the occasion to Elizabeth to reply.
148. “It would be very hard upon younger sisters”
Ax CøÍ-¯-Áº-PmS Pè-h®.
The coming elopement is first indicated.
¼i-¯õ K-i¨-÷£õ-Á-uØ-S •uÀ AÔ-S-Ô.
149. “The last-born has as good a right”
Pøh] ö£s-qU-S® E›-ø©-²s-k.
Elizabeth acknowledges her consent to elopement.
¼i-¯õ Ki¨ ÷£õ-Áøu G¼-\-ö£z B÷©õ-vU-Q-ÓõÒ.
150. “Sisterly affection or delicacy of mind”.
Es-ø©-¯õÚ ¤›-¯® AÀ-»x ©Úz-vß ö©ß-ø©.
Elopement is not delicacy of mind.
Ki¨ ÷£õ-Áx ©Úz-vß ö©ß-ø©-°À-ø».
Delicacy of mind is the positive side of freedom.
_u¢-v-µzøu |ß-ÓõP AÝ-£-¨-£x ©Ú® ª¸-x-Áõ-Á-x.
Elopement is the negative side of freedom.
Ki¨ ÷£õ-Áx Gv-µõ-Úx.
36.      
"Upon my word," said her ladyship, "you give your opinion very decidedly for so young a person. Pray, what is your age?"
"Ahhõ CÆÁÍÄ ]Ô¯ÁÍõP C¸¢x öPõsk EßÝøh¯ A¤¨¤µõ¯[PøÍ ªP wº©õÚ©õPU TÖQÓõ÷¯ && Eß Á¯x GßÚ?"
 
151. The Lady is further outraged by it.
152. It is improper and inappropriate for her to ask for a girl’s age.
153. “Pray what is your age”
Eß Á¯-öuß-Ú?
Foretaste of her encounter at Longbourn.
»õ[-£õº-ÛÀ ¤Ó-S \¢-vUP Cx Bµ®-£®.
37.      
"With three younger sisters grown up," replied Elizabeth smiling, "your ladyship can hardly expect me to own it."
"‰ßÖ Áͺ¢u Cøͯ \÷Põu›PÒ C¸US® ö£õÊx, |õß Aøua ö\õÀ÷Áß GÚ }[PÒ Gvº£õºUPU Thõx" GßÓõÒ G¼\ö£z ]›zuÁõÖ.
 
154. “can hardly expect me to own it”
Gß Á¯-øuU TÓ G¨-£i Gvº-£õºU-Q-Õº-PÒ?
She is truthful, unwilling to lie.
Esø© ÷£_-Q-ÓõÒ. ö£õ´ ö\õÀ» ©ÖU-Q-ÓõÒ.
38.      
Lady Catherine seemed quite astonished at not receiving a direct answer; and Elizabeth suspected herself to be the first creature who had ever dared to trifle with so much dignified impertinence.
÷|µõÚ £vÀ QøhUPõux ÷»i Põu›ÛØS ªPÄ® Ba\›¯zøu AÎzux÷£õÀ ÷uõßÔ¯x; P®¥µ©õP, xkUPõP, øu›¯zxhß £›Põ\® ö\´u •uÀ |£º uõÚõPzuõß C¸US® GÚ G¼\ö£z \¢÷uP¨£mhõÒ.
 
155. “astonished at not receiving a direct answer”
÷|µ-i-¯õÚ £vÀ Áµõ-ux Ba-\-›-¯zøu HØ-£-kz-v-¯-x.
Lady Catherine takes for granted that her authority is universal.
uß Av-Põ-µ® GÀ-»õ Ch[-P-Î-¾® ö\À-¾® GÚ ÷»i Põ-u-Ÿß {øÚU-Q-ÓõÒ.
156. “Dignified impertinence”
öPÍ-µ-Á-©õÚ Av-P¨-¤-µ-\[-Qz-u-Ú®.
What Elizabeth started there, she completed at Longbourn.
C[S Bµ®-¤z-uøu G¼-\-ö£z »õ[-£õº-ÛÀ •iU-Q-ÓõÒ.
39.      
"You cannot be more than twenty, I am sure, therefore you need not conceal your age."
"EÚUS Á¯x C¸£vØS÷©À C¸UPõx GßÖ GÚUSz öu›²®&&Bu»õÀ } Eß Á¯øu ©øÓUP ÷Áshõ®."
 
157. “Cannot be more than twenty”
20 US ÷©¼-¸U-Põ-x.
Elizabeth looks a year younger.
G¼-\-ö£z J¸ Á¯-x SøÓ-Áõ-Pz ÷uõß-Ö-Q-ÓõÒ.
40.      
"I am not one-and-twenty."
"GÚUS Á¯x C¸£zöuõßÖ •i¯ÂÀø»."
158. “I am not one-and-twenty”
GÚUS 21 BP-ÂÀ-ø».
Lady Catherine is lonely because her impertinence drives away visitors.
Av-P¨-¤-µ-\[Q AøÚ-Á-øµ-²® µmi uÛz-v-¸U-Q-ÓõÒ.
41.      
When the gentlemen had joined them, and tea was over, the card-tables were placed. Lady Catherine, Sir William, and Mr. and Mrs. Collins sat down to quadrille; and as Miss De Bourgh chose to play at cassino, the two girls had the honour of assisting Mrs. Jenkinson to make up her party. Their table was superlatively stupid. Scarcely a syllable was uttered that did not relate to the game, except when Mrs. Jenkinson expressed her fears of Miss De Bourgh's being too hot or too cold, or having too much or too little light. A great deal more passed at the other table. Lady Catherine was generally speaking -- stating the mistakes of the three others, or relating some anecdote of herself. Mr. Collins was employed in agreeing to everything her Ladyship said, thanking her for every fish he won, and apologising if he thought he won too many. Sir William did not say much. He was storing his memory with anecdotes and noble names.
÷u}º ¸¢x •i¢u ¤ÓS, BsPÒ AÁºPÐhß ÷\º¢x öPõshÚº, ^mhõkÁuØS HØ£õk ö\´¯¨£mhx. ÷»i Põu›ß, \º ÂÀ¼¯®, Põ¼ßì, v¸©v. Põ¼ßì AøÚÁ¸® ^mhõh EmPõº¢uÚº, ªì. j £ºU ¤¯õ÷Úõ Áõ]UP •Ø£mhõÒ, Cµsk ö£sPÐUS® v¸©v. öáßQßéÝhß Âøͯõk® ö£¸ø© Qøhzux. AÁºPÒ ‰Á¸® A©º¢x Bi¯vÀ J¸ •mhõÒuÚ® öu›¢ux. Âøͯõmøh¨£ØÔ¯ ÷£aø\ uµ ÷ÁÖ J¸ Áõºzøu²® A[S ÷£\¨£hÂÀø». ªì. j £ºQØS ªPÄ® `hõP C¸US® Gß÷Óõ, AÀ»x ªPÄ® SεõP C¸US® Gß÷Óõ, AÀ»x öÁÎa\® SøÓÁõP÷Áõ, AvP©õP C¸UQÓ÷uõ GßÓ PÁø»ø¯ ©mk® v¸©v. öáßQßéß öÁΨ£kzvÚõÒ. ©ØÓ ÷©ø\°À £» Âå¯[PÒ |h¢x öPõsi¸¢uÚ. ©ØÓ ‰ßÖ ÷£ºPÐøh¯ uÁØøÓ _miU Põmi²®, ußøÚ¨£ØÔ¯ H÷uõ PøuPøͲ® ÷»i Põu›ß TÔ¯ Ásn® C¸¢uõÒ. ÷»i Põu›ß TÔ¯ JÆöÁõßøÓ²® Põ¼ßì B÷©õvzu Ásn® C¸¢uõß, JÆöÁõ¸ •øÓ öá°US® ö£õÊx® |ßÔ TÔÚõß, AvP©õP öá°zuuõP {øÚzuõÀ, AuØS ©ßÛ¨¦ ÷PmkU öPõshõß. \º ÂÀ¼¯® AvP® ÷£\ÂÀø». ÷»i Põu›ß TÔ¯ {PÌa]PøͲ®, E¯º¢÷uõ›ß ö£¯ºPøͲ® ußÝøh¯ bõ£PzvÀ C¸zvU öPõsi¸¢uõº.
 
159. “Their table was superlatively stupid”
Dead forms violently insisting on lifeless appearances, stupidity rises to superlative eminence
ãÁÚØÓ \®¤µuõ¯® Aºzu©ØÓ £ÇUPzøu Á¼²ÖzvÚõÀ ©hø© ©Qø© ö£Ö®.
160. Lady Catherine is voluble and vociferous.
Põ¼ßì ÷£õÀ PõuŸß uß ö£¸ø©ø¯¨ £øÓ\õØÔ¯ Ásnª¸UQÓõÒ.
161. An undeveloped mind possessing any virtue insists on eternal display.
Áͺa]¯ØÓ ©Ú® ö£Ö®÷£Ö ö£ØÓõÀ E»P® AÔ¯ EÍÔ ÁȲ®.
162. Small men on great occasions collect noble anecdotes.
\º ÂÀ¼¯® ÃmiÀ ÷£õ´a ö\õÀ» ÷Ási¯ÁØøÓa ÷\Pµ® ö\´QÓõº.
163. Jane Austen’s phrase superlatively stupid fully expresses the basic constitution of all the Darcys.
164. Darcy’s admiration of Elizabeth is because of the distance in intelligence.
165. Lady Catherine states the mistakes of others!
166. Memory retains what it admires.
167. “As she chose to play at cassino”
Põ-ê-÷Úõ Bm-h® Bµ®-¤z-u-x.
Her choice is order.
÷»i Põ-u-Ÿß øÁz-ux \m-h®.
168. “Superlatively stupid”
AÍÄ Ph¢u ©h-ø©.
Once you rise to superlatives, everything partakes of it.
ö£›¯ ö\õÀ-ø»a ö\õß-ÚõÀ, Ax GÀ-»õ Chz-v-¾® Á¸®.
169. “Stating the mistakes of the three others”
¤Óº SøÓ-ø¯U TÖ-Á-x
This is superlative discourtesy.
Cx AÍÄ Ph¢u AÁ-©-›-¯õ-øu.
170. “anecdotes and noble names”
ö£›-¯ ö£¯º £Ø-Ô¯ Pøu.
The public gossip finds all names noble.
Áu¢-vUS GÀ-»õ¨ ö£¯-¸® ö£›-¯ ö£¯-÷µ.
42.      
When Lady Catherine and her daughter had played as long as they chose, the tables were broke up, the carriage was offered to Mrs. Collins, gratefully accepted, and immediately ordered. The party then gathered round the fire to hear Lady Catherine determine what weather they were to have on the morrow. From these instructions they were summoned by the arrival of the coach; and with many speeches of thankfulness on Mr. Collins's side, and as many bows on Sir William's, they departed. As soon as they had driven from the door, Elizabeth was called on by her cousin to give her opinion of all that she had seen at Rosings, which, for Charlotte's sake, she made more favourable than it really was. But her commendation, though costing her some trouble, could by no means satisfy Mr. Collins, and he was very soon obliged to take her ladyship's praise into his own hands.
÷»i Põu›Ý®, AÁÍx ©PЮ u[PÐUS v¸¨v¯ÎUS®Áøµ Âøͯõi •izu ¤ß¦, ^mhõmh® Pø»UP¨£mhx. v¸©v. Põ¼ßêØS, ÃmiØSU QÍ®£ Ási öPõk¨£uõPU TÓ¨£mhx, Ax ªUP |ßÔ²hß HØÖU öPõÒͨ£mhx, ¤ÓS Eh÷Ú Ási ÁµÁøÇUP¨£mhx. ¤ÓS AÁºPÒ, |õøÍ ÁõÛø» G¨£i C¸US® GÚ ÷»i Põu›ß wº©õÚ® ö\´ÁøuU ÷PmP Ak¨¤ß A¸QÀ Sʪں. C¢u ÂÁµ[PÒ GÀ»õ® TÔ •izu ¤ÓS, Ási Á¢uvÚõÀ GÀ÷»õ¸® AuÚ¸QÀ AøÇUP¨£mhÚº. Põ¼ßì £» uhøÁPÒ uÚx |ßÔ²øµ°øÚ TÓ, \º ÂÀ¼¯® £» •øÓ Án[P, AÁºPÒ QÍ®¤Úº. Áõ\ø»z uõsia ö\ßÓÄhß, ÷µõê[êÀ £õºzuøÁPøͨ£ØÔ¯ G¼\ö£zvß A¤¨¤µõ¯zøu AÁÍx \÷Põuµß ÷PmP, \õºö»miØPõP AÁÒ Esø©ø¯Âh \ØÖ AvP¨£i¯õP÷Á E¯ºÁõPa ö\õßÚõÒ. BÚõÀ AÆÁõÖ ¦PÌ¢x ÷£_Áx AÁÐUS \ØÖ \[Phzøuz u¢u ÷£õv¾®, Ax Põ¼ßøé G¢u Âuzv¾® v¸¨v£kzu •i¯ÂÀø», ÂøµÂ÷»÷¯ ÷»i Põu›øÚ¨ ¦PÊ® £o°øÚ uß øP°À GkzxU öPõshõß.
171. Lady Catherine’s authority tries to extend to the weather.
C¯ØøP²® uß BvUPzvØSÒ Áµ÷Áskö©ß£x PõuŸß ¸¨£®.
172. The extent of authority Lady Catherine felt is seen in her view of the weather. Incidentally, it speaks of England of those days.
173. A man in love never hears all the praise his lady deserves from others.
174. “played as long as they chose”
÷Ás-i-¯-Áøµ ÂøÍ-¯õ-i-Úº.
Courtesy requires the hosts honouring the guests.
¸¢-v-Úøµ ©›-¯õ-øu-¯õP |hzu ÷Ás-k®.
175. “determine what weather”
Põ-»z-øu-²® {º-n-°U-P.
The best indication of her mind.
AÁÒ ©Ú® ÂÍ[-S-Q-Ó-x.
176. “Elizabeth was called on to give her opinion”
G¼-\-ö£z A¤¨-¤-µõ-¯z-øuU ÷Pm-hõº.
She was politely ordered to fully praise.
•ÊUP £õ-µõmh Cx Ez-u-µ-Ä.
177. “Collins took up her Ladyship’s praise into his own hands”
÷»i Põ-u-Ÿß ¦P-øÇ uõ÷Ú Põ-¼ßì Gkz-xU öPõs-hõß.
A dedicated Man feels what is not done by himself is not done.
Dk-£õ-hõ-Ú-Áß uõ÷Ú ö\´-¯õ-uøu ö\´-u-uõ-PU öPõÒÍ ©õm-hõß.book | by Dr. Radut