Skip to Content

Volume II Chapter 03: Wickham Turns to Mary King

Chapter 3: Wickham Turns to Mary King

மேரிகிங் மீது விக்காமின் கவனம்

 

Summary: (January 1812) Mrs. Gardiner advises Elizabeth to keep away from Wickham, as he does not have any money and she will only disappoint her father if she were to marry the man. Later, Collins returns to marry Charlotte. They return to Kent, and Charlotte invites Elizabeth to visit her. It has been four weeks since Jane left for London and she relays in her letters to Elizabeth that she is yet to see Bingley or hear from his sister. She eventually decides that he would have come by then if he really cared and that his sister is not a true friend. Wickham has found another woman with money of her own to lavish his attentions on.

ÂUPõªh® £n® GxÄ® CÀ»õuvÚõ¾®, ÷©¾® AÁÐøh¯ uP¨£Úõ¸US H©õØÓzøu AÎUPU Thõx GߣvÚõ¾®, ÂUPõ®÷©À G¢uÂu Dk£õk® öPõÒÍ ÷Áshõ® GßÖ G¼\ö£zvØS v¸©v. PõºiÚº AÔÄøµ ÁÇ[SQÓõÒ. ¤ÓS Põ¼ßì v¸®¤ Á¸QÓõß. AÁÝUS®, \õºö»miØS® v¸©n® |hUQÓx. AÁºPÒ öPßiØS v¸®¦QßÓÚº. u[Pøͨ £õºUP Á¸©õÖ \õºö»m, G¼\ö£zvØS ÷Ásk÷PõÒ ÂkUQÓõÒ. ÷áß »shÛØSa ö\ßÖ |õßS Áõµ[PÍõQÂmhÚ. BÚõ¾® ¤[Q¼ø¯ CßÚ•® \¢vUPÂÀø», AÁÝøh¯ \÷Põu›PÎhª¸¢x® G¢u uPÁ¾® CÀø» GßÖ ÷áß, G¼\ö£zvØS GÊx® Piu[PÎÀ öu›¯¨£kzxQÓõÒ. AÁÝUS Esø©°÷»÷¯ AUPøÓ C¸¢v¸¢uõÀ C¢÷|µ® Á¢v¸¨£õß GßÖ® H÷uõ Põµn[PøÍU TÔ Áµõ©À C¸US® AÁÝøh¯ \÷Põu› Esø©¯õÚ ÷uõȯÀ» GßÓ •iÄUS Á¸QÓõÒ. ußÝøh¯ PÁÚzøu C¨ö£õÊx J¸ £nUPõµ ö£soß÷©À øÁzv¸UQÓõß GßÖ v¸©v. PõºiÚº, ÂUPõø©¨£ØÔ GÊv¯ Piu[PÐUS G¼\ö£z £v»ÎUQÓõÒ. AuÚõÀ AÁÐUS G¢u J¸ Á¸zu•® HØ£kÁvÀø». AÁøÚ Esø©°÷»÷¯ Põu¼zv¸¢uõÀuõß uÚUS CuÚõÀ Á¸zu® HØ£mi¸US® GßÖ {øÚUQÓõÒ.

1.                     
Mrs. Gardiner's caution to Elizabeth was punctually and kindly given on the first favourable opportunity of speaking to her alone: after honestly telling her what she thought, she thus went on –
G¼\ö£zxhß uÛ¯õP¨ ÷£\U Qøhzu •uÀ \¢uº¨£zv÷»÷¯ v¸©v. PõºiÚº ÷|µzøu ÃniUPõ©À Aߦhß AÁøÍ Ga\›zuõÒ. uõß {øÚzuøu Esø©¯õP TÔ¯ ¤ÓS, ÷©¾® öuõhº¢uõÒ:
1.    No one can be pleasant in handling an unpleasant subject.
2.    Punctuality, kindness, honesty are beside the point when the personality is negatively touched.
3.    Negative characters do a thing warned against. Elizabeth is not negative, though her liking for Wickham is not one that can be given up easily. It is more than a passing fancy. As he has no truth or strength, she could break away from him later.
SuºUP©õÚÁº ÷Áshõ® Gߣøua ö\´ÁõºPÒ. G¼éö£z A¨£i°Àø». ÂUPõ® «x AÁÐUSÒÍ ©¯UP® GÎvÀ »PU Ti¯vÀø». ÂUPõªh® Esø©°Àø» Á¼ø©°Àø». AuÚõÀ AÁÍõÀ Âh •i¢ux.
4.    Elizabeth was brought up in a house of £2000 a year. How could she live and bring up children in £200 a year? Her father does not seem to object to Wickham. He actually resisted Darcy tooth and nail.
Á¸å® £2000 ö\»ÁõS® ÃmiÀ Áͺ¢u ö£s G¨£i £200 £ÄÛÀ Sk®£® |hzv SÇ¢øuPøÍ £µõ©›¨£x?  Mr. ö£ßÚm ÂUPõø© HØQÓõº. hõº]ø¯ öÁÖzx Gvºzuõº.
 
 
5.        He who waits for the first opportunity gets it at once.
Aئu©õÚ Áõ´¨¦US Aø©v¯õPU Põzv¸¢uõÀ Ax Eh÷Ú GÊ®.
Opportunity is of life, hence of the sensation.
Áõ´¨¦ ÁõÌÄUS›¯x. AuÚõÀ Ax Enºa]¯õP Á¸®.
There is no gap between understanding and action in senses.
EnºÂÝÒ ö\¯¾US® ]¢uøÚUS® CøhöÁΰÀø».
2.                     
"You are too sensible a girl, Lizzy, to fall in love merely because you are warned against it; and therefore I am not afraid of speaking openly. Seriously, I would have you be on your guard. Do not involve yourself or endeavour to involve him in an affection which the want of fortune would make so very imprudent. I have nothing to say against him; he is a most interesting young man; and if he had the fortune he ought to have, I should think you could not do better. But as it is, you must not let your fancy run away with you. You have sense, and we all expect you to use it. Your father would depend on your resolution and good conduct, I am sure. You must not disappoint your father."
"} ªPÄ® ¦zv\õ¼ ¼], EßøÚ Ga\›UQ÷Óß GߣuØPõP÷Á } PõuÀ Áø»°À ÂÇ©õmhõ´, Bu»õÀ |õß EßÛh® öÁΨ£øh¯õP¨ ÷£_ÁuØS £¯¨£hÂÀø». }, Esø©°÷»÷¯ AvP Ga\›UøP²hß C¸UP ÷Ásk® GÚ |õß {øÚUQ÷Óß. £nªÀ»õ©À GÊ® PõuÀ Â÷ÁP©ØÓx GߣuõÀ } CvÀ EßøÚ Dk£kzvU öPõÒÍõ÷u, AÁøÚ²® Dk£kzuõ÷u. AÁÝUS GvµõP ö\õÀÁuØS GÚUS JßÖªÀø». AÁß J¸ _Áõµ]¯©õÚ ©Ûußuõß, AÁÝUS C¸UP ÷Ási¯ AÍÄ ö\õzx C¸¢v¸¢uõÀ } ö\´Áx \›¯õP C¸US®. BÚõÀ CßÖ C¸US® {ø»ø©°À&&Eß PØ£øÚø¯ ÁͺzxU öPõÒÍõ÷u. } ¦zv\õ¼, } Auߣi |h¢x öPõÒÁõ´ GÚ |õ[PÒ Gvº£õºUQ÷Óõ®. EßÝøh¯ wº©õÚ[Pξ® |ßÚhzøu°¾®, EÚx uP¨£Úõº ö£›x® |®¤UøP øÁzv¸UQÓõº GÚ GÚUS |ßÓõPz öu›²®. EßÝøh¯ u¢øuUS } H©õØÓ® AÎUPU Thõx."
6.    People go and do the exact thing they are warned against.
7.    The advice gives energy, not understanding.
8.    By sensibility the advisor means the listener would identify with her own senses.
9.    Mrs. Gardiner has an emotional rapport with Elizabeth.
10.It is through that she takes Elizabeth to Darcy weaning her from Wickham.
11.She warns Elizabeth of want of fortune, in reality it is want of truth.
12.Fancy can take possession of anyone.
13.Sense and fancy do not go together.
14.Mrs. Gardiner appeals to her father, not what is right or good.
15.This is the very first warning Elizabeth gets in the whole complex matrix.
16.     Sincerity is of the mind, the vital and can go deeper.
©Ú®, EnºÂÀ Esø© ÷©¾® BÇ©õP»õ®.
Insincerity can never be convinced by sincerity.
Esø©¯ØÓÁøÚ Esø©¯õÚÁß |®£ øÁUP •i¯õx.
Sincerity has no power of conviction, but can achieve.
Esø©¯õÀ |®£ øÁUP •i¯õx, BÚõÀ \õvUS®.
It achieves through life.
Ax ÁõÌÂÀ \õvUS®.
17.     The spirit of contradiction is on the surface.
©Ö¨¦ ©Úzv¾ÒÍx.
Even the things it likes, it receives through refusal.
¤izu©õÚÁØøÓ²® ©Ö¨£õÀ HØQÓx.
Samuel Johnson’s “No Sir…” is the ultimate confirmation.
\õ•÷ÁÀ áõßéßA¨£i°Àø» I¯õ ……”GÚ Bµ®¤zx¨ ÷£_Áx •iÁõÚ {¹£n®.
Public opinion never fails to sense the true purpose.
©UPÒ A¤¨¤µõ¯® EÒÍøu GÎvÀ Põq®.
18.     The last thing one wants to know is her own error.
uß SøÓø¯ GÁ¸® AÔ¯ ¸®£ ©õmhõº.
Partial knowledge of that error reacts more vehemently when the truth is pointed out.
KµÍÄ Ax ¦›¢uõÀ, _miU Põmk®ö£õÊx ÷ÁP©õP Gvº¨ö£Ê®.
Mrs. Gardiner’s warning had the power of making him go away.
Mrs. PõºiÚ¸øh¯ Ga\›UøPUS ÂUPõø© »US® vÓÛ¸¢ux.
Even after that warning Mrs. Gardiner cherished him and his company.
Auß ¤ßÝ® Mrs. PõºiÚº AÁøÚ¨ £õµõmiÚõº.
19.     Fancy running away with us is the general behaviour.
PØ£øÚ Áͺ¢x PØ£øÚU ÷Põmøh¯õÁx C¯À¦.
Fancy is the knowledge of the surface emotion when it has seen an ideal.
PØ£øÚ C»m]¯©õÚõÀ Ax ©Ú® Enº¢x AÔ²® AÔÁõS®.
Man in recent centuries looks for an ideal.
\«£ Põ»©õP ©Ûuß C»m]¯zøu |õkQÓõß.
The ideal is discerned by the thought of the discriminating Mind.
£õS£õkÒÍ ©Ú® ]¢uøÚ¯õÀ C»m]¯zøu Aøh²®.
The richness of the ideal comes from its emotional inner content.
Enºa] C»m]¯zvß EÒÐøÓ E¯ºÄ.
All these can be at several depths.
GÀ»õ {ø»PmS® CUP¸zx ö£õxÁõÚx.
No man is at fault for being shallow.
öÁÖ® ©ÛuÚõP C¸¨£x ©ÛuÛß SøÓ¯À».
A shallow man is best guided.
öÁÖ® ©Ûuß ußøÚ AÔ¢uÁß. AÁÝUS ¦zv©v ÷uøÁ.
The guidance is given by parents, family, and community.
ö£Ø÷Óõº, Sk®£®, Fº ¦zv©v ö\õÀ»UTi¯ÁºPÒ.
The case is entirely different for one who wants to break out of them.
AÁºPÎhª¸¢x ¤›¢x ÷£õP •¯À£Áº {ø» ÷ÁÖ.
He can break when he is exhausted with them.
AÁºPÍõÀ ö£ØÓ £»ß •i¢x ÂmhõÀ »P»õ®.
Who is to decide where he is?
uß {ø» Gx GÚ G¨£i J¸Áº AÔ¯ •i²®.
The rule is to exhaust the authority you are under.
¯õ¸US Em£mkÒ÷Íõ÷©õ AÁº AvPõµ® •i²®Áøµ Aøu HØP ÷Ásk®.
Beyond this he is his own authority.
Auß¤ß AÁß ö\õ¢u AvPõµzvØ÷P Em£mhÁß.
If you have something to give, wait for people to come.
öPõkUP •i²©õÚõÀ, ÷PmS® Áøµ ö£õÖzv¸.
Be sure you have it really.
Ax C¸¨£øuz öuÎÄ £kzvU öPõÒ.
Don’t give till it is asked for.
÷PmS®Áøµ öPõkUPõ÷u.
Know which piece of knowledge can be given when.
Gøu G¨ö£õÊx öPõkUP»õ® GÚz öu›¯ ÷Ásk®.
Mostly one wants to give what he does not have.
CÀ»õuøuU öPõkUP¨ ¤›¯¨£kÁx ÁÇUP®.
Once he has it, he does not want to give.
C¸¢uõÀ öPõkUP ©Ú® Áµõx.
Look back on your experience.
ö\õ¢u AÝ£Á® ÂÍUS®.
Self giving is the act of giving what he fully possesses.
E›ø©²hß ö£ØÓøuz u¸Áx Aº¨£n®.
The past experience will be unerring.
Ph¢u AÝ£Á® uÁÓõx.
Mrs. Gardiner was not taken seriously.
Mrs. PõºiÚº ö£õ¸m£kzu£hÂÀø».
The sincerity of her advice removed Wickham.
AÁº ¦zv©v ÂUPõø© »UQ¯x.
She had power over Elizabeth, not Lydia.
G¼\ö£z Pmk¨£mhõÒ, ¼i¯õ Pmk¨£hÂÀø».
The golden rule is to wait for the inner command.
AP® u¯õµõS® Áøµ ö£õÖzv¸¨£x \›.
Such a waiting needs patience.
AuØS¨ ö£õÖø© ÷Ásk®.
It comes from equality.
\©zxÁ® Aøuz u¸®.
Equality is the consciousness of the Infinite.
AÚ¢u 㯮 \©zxÁ®.
Everything has our own version.
GxÄ® |®©ÍÂÀ ¦›¢x öPõÒÍ ÷Ásk®.
 
 
20.     Ultimately ‘your resolution’ matters.
•iÁõP E[PÒ wº©õÚ® •UQ¯®.
Her father never endorses ‘her resolution’ of marrying Darcy.
hõº]ø¯ ©nUS® AÁÒ •iøÁ uP¨£Úõº HØPÂÀø».
3.                     
"My dear aunt, this is being serious indeed."
"GÚu¸ø© Azøu÷¯, Cx ªPÄ® wµ©õÚ Â審õP C¸UQÓ÷u."
21.Elizabeth makes light of the advice.
22.     Seriousness evokes seriousness.
|õ® •UQ¯©õPU P¸vÚõÀ Ax •UQ¯©õS®.
Great good advice is never lost.
ö£›¯ |À» ¦zv©v Ãs ÷£õPõx.
No one can expect advice without authority prevailing.
AvPõµ©ØÓÁº TÖ® ¦zv©vø¯ HØ£õº GÚ GÁ¸® Gvº£õº¨£vÀø».
At best advice without authority can reach seriousness.
Ax÷£õßÓ ¦zv©vø¯ AvP£m\® •UQ¯©õPU P¸xÁº.
The fact Mrs. Gardiner evoked seriousness in a 21 year old girl is to her credit.
21 Á¯x ö£s AÁº ö\¯ø» •UQ¯©õP HØ£x Mrs. PõºiÚ¸øh¯ ©›¯õøuø¯U PõmkQÓx.
Seriousness presupposes knowledge.
AÔ¸¢uõÀ •UQ¯® Esk.
Knowledge is useful only to the extent of experience.
AÝ£Á® EÒÍÁºU÷P AÔÄ £¯ß£k®.
Elizabeth has mental experience.
G¼\ö£zvØS AÝ£Á® AÔÂÀ Esk.
She knows all the aspects involved in falling in love.
Põu¼ß GÀ»õ A®\[PøͲ® G¼\ö£z AÔÁõÒ.
Something in her prevented her from the last step.
Pøh] •iøÁ GkUP AÁÐÒ uøhö¯Ê¢ux.
Life itself was on her side making him absent at Netherfield.
ö|uº¥ÀkUS Áµõ©À Avºèh® AÁøÚz uøh ö\´ux.
She certainly lost her emotions, but not her head.
{uõÚ® AÁÐUSU Sø»¯ÂÀø». ö|g_ £Ô÷£õ°ØÖ.
Wickham is not a Man any girl can escape when he is willing.
ÂUPõ® ¤›¯¨£mhõÀ G¢u ö£sq® AÁøÚ ©ÖUP •i¯õx.
The saving grace here is he is not willing to take the last step.
AÁÝUS G¼\ö£zøu ©nUP •iÂÀø» Gߣ÷u Avºèh®.
Bingley is prevented from the last step, Darcy restrains himself from the first step. Wickham does too. What is it?
Pøh] ÷|µ® ¤[¼USz uøh. hõº] •u¼¼¸¢÷u AhUP©õP C¸UQÓõß. ÂUPõ•® A¨£i÷¯. Ax GßÚ?
More has come than Meryton can receive.
ö©›hÝUS Á¢ux ö£õÖUPÂÀø».
We see the hesitation all around.
AøÚÁ¸® u¯[SQßÓÚº.
On the other side a virulent insistence is there in Mrs. Bennet.
Mrs.ö£ßÚm Bº¨£õmh©õP AÁ\µ¨£kQÓõÒ.
That insistence and these hesitations are complements.
AøÚÁ¸øh¯ u¯UP•® ö£ßÚmiß AÁ\µ•® Cøn¢uøÁ.
To explain all the details to us in this context is knowledge of life.
Ca\¢uº¨£zvÀ EÒÍ GÀ»õ ÂÁµ[PøͲ® ÂÍUSÁx bõÚ®.
Except in Wickham, malice is not seen in anyone.
ÂUPõ® uµ GÁ¸US® £È Áõ[S® ©Ú¨£õßø©°Àø».
It is thoughtlessness, not spite or venom.
AÔÂÀ»õ©À AøÚÁ¸® ö\¯À£kQßÓÚº. öPmh Gsn®, ÂåªÀø».
Even in Wickham the malice has not yet become vicious.
ÂUPõªß öPmh Gsn•® Âå©õP ©õÓÂÀø».
His receiving more money from Darcy confirms this.
A¨£i°¸¢v¸¢uõÀ hõº]¯õÀ ÷©¾® £n® AÁÝUSU öPõkzv¸UP •i¯õx.
Jane Austen’s atmosphere is not markedly dark and negative as Shakespearean tragedies.
÷áß BìiÝøh¯ `ÇÀ C¸shuÀ», uÁÓõÚuÀ». ÷åU줯›ß ÷©uõ»õ\® (tragedies) ÷\õPzvÀ öÁΨ£kQÓx.
It is a great work that carries the essence of the French Revolution.
CUPøu ¤öµg_¨ ¦µm]°ß P¸øÁ H¢v Á¸QÓx.
4.                     
"Yes, and I hope to engage you to be serious likewise."
"B©õ®. }²® Cx÷£õÀ C¢u Âå¯zøu wµ©õP GkzxU öPõÒÍ ÷Ásk® GÚ |õß {øÚUQ÷Óß."
 
 
5.                     
"Well, then, you need not be under any alarm. I will take care of myself, and of Mr. Wickham too. He shall not be in love with me, if I can prevent it."
"ªUP |ßÖ, E[PÐUS G¢uÂu £¯•® ÷Áshõ®. |õß GßøÚ¨ £õºzxU öPõÒQ÷Óß. ÂUPõø©²® PÁÛzxU öPõÒQ÷Óß. GßÚõÀ ukUP •i²® GßÓõÀ, AÁß GßøÚU Põu¼UP •i¯õx."
23.Even in replying she loves to mention his name.
24.     Alarm arises when a man is touched.
Â寮 Á¢x ÂmhõÀ ö|g_ £øuUS®.
It is not in his surface mind Man is touched.
÷©À©Ú® Ax ÷£õÀ £øuUPõx.
He is touched in his emotions.
ö|g\zøuz öuõmhõÀ AøÚzx® Bk®.
More so in his subconscious existence, he is surely touched.
BÌ©Ú® Aø\¢uõÀ CøuÂh EhÀ Bk®.
Touching one in his subconscious emotions, he is alarmed.
BÌ ©Ú® Aø\¢uõÀ, AÁß A»ÖÁõß.
Normal man is rarely touched there.
Gί ©ÛuÝUS A¢{ø» GÊÁvÀø».
All vital decisions are taken from there.
EnºÂß •iöÁÀ»õ® EÒÍzvß BÇzx •iÄPÒ.
Rich men, those in power, act often from there.
£u°¾ÒÍÁº, £n® £øhzuÁº A[Q¸¢x ö\¯À£kÁõºPÒ.
Human experience is a collection of such responses.
ÁõÌÂß AÝ£Á® Gߣx A¨£i¨£mh AÝ£ÁU S¯À.
It is the outer life that touches a Man like that.
CzuøÚ²® ¦Ó ÁõÌÂß ¦xø©PÒ.
It is the idealist who, on his initiative, touches himself there.
C»m]¯Áõv, AÁ÷Ú •ßÁ¢x, A¢u BÇzvÀ Aø\Áõß.
He touches himself inwardly.
AÁß ußøÚ APzxÒ öuõmiʨ£õß.
 
 
25.     “He shall not be in love with me”.
ÂUPõ® GßøÚ Â¸®£ ÷Áshõ®
No one likes to hear what he does not like.
uÚUS¨ ¤iUPõuøu GÁ¸® ÷PmkUöPõÒÍ Â¸®£ ©õmhõº.
When it becomes necessary, the Mind conceives how it is impossible.
AÁ]¯©õÚõÀ, ©Ú® G¨£i |hUPõx GÚU TÖ®.
Good and desire, Mind and vital, conflict. Man chooses the desire.
|À»x® Bø\²®, ©Ú•® EnºÄ® •µs£kQßÓÚ. ©Ûuß Bø\ø¯z ÷ukQÓõß.
Sometimes he seeks the GOOD through desire.
]» \©¯® |À»x Bø\ ‰»©õP Á¸©õ GÚ {øÚUQÓõß.
To change the raw desire for the desire of Good is progress.
©mh©õÚ Bø\ø¯ |À»uØS Bø\¨£kÁuõP ©õØÖÁx |À»x.
The pursuit of desire leads him to eliminate the Good.
Bø\ø¯z ÷ui¨ ÷£õÚõÀ, BshÁß Â»SÁõº.
A story begins at the wrong end and moves to the right end.
J¸ Pøu uÁÓõP Bµ®¤zx |À»uõP •i²®.
There are characters at the wrong end stuck there.
uÁØÔÀ ©õmi¯ £õzvµ[PÒ, A¨£i÷¯ ©õmiU öPõÒÁõºPÒ.
There are other characters who move to the right impulse.
÷ÁÖ £õzvµ[PÒ, uÁØÔ¼¸¢x |À»uØS ©õÖÁõºPÒ.
To evaluate each character on this scale would help.
JÆöÁõ¸ £õzvµzøu²® C¨£iU Po¨£x EuÄ®.
Theoretically there can be characters who move from the right to wrong.
|À»vÛßÖ öPmhuØS Á¸® £õzvµ[PθUP»õ®.
It is rare in stories, as they are constructed.
CßÖ öÁÎ Á¸® PøuPÎÀ Cx A›x.
6.                     
"Elizabeth, you are not serious now."
"G¼\ö£z C¨ö£õÊx } ÂøͯõmhõP¨ ÷£_QÓõ´."
 
 
7.                     
"I beg your pardon, I will try again. At present I am not in love with Mr. Wickham; no, I certainly am not. But he is, beyond all comparison, the most agreeable man I ever saw -- and if he becomes really attached to me -- I believe it will be better that he should not. I see the imprudence of it. -- Oh! That abominable Mr. Darcy! -- My father's opinion of me does me the greatest honor, and I should be miserable to forfeit it. My father, however, is partial to Mr. Wickham. In short, my dear aunt, I should be very sorry to be the means of making any of you unhappy; but since we see every day that where there is affection, young people are seldom withheld by immediate want of fortune from entering into engagements with each other, how can I promise to be wiser than so many of my fellow-creatures if I am tempted, or how am I even to know that it would be wisdom to resist? All that I can promise you, therefore, is not to be in a hurry. I will not be in a hurry to believe myself his first object. When I am in company with him, I will not be wishing. In short, I will do my best."
"©ßÛUPÄ®. |õß «sk® •¯Ø] ö\´Q÷Óß. uØ\©¯® |õß ÂUPõø© Põu¼UPÂÀø», CÀø», {a\¯©õP CÀø». BÚõÀ ¯õ¸hÝ® J¨¤h •i¯õu AÍÂØS |õß £õºzuv÷»÷¯ AÁß ªPÄ® CÛø©¯õÚÁß &&GßøÚ AÁÝUS Esø©°÷»÷¯ ¤izxÂmhõÀ&&BÚõÀ A¨£i CÀ»õ©À C¸¨£x |À»x GÚ |õß {øÚUQ÷Óß. AvÀ J¸ ¦zv\õ¼zuÚ® CÀø» GÚz öu›QÓx. K! A¢u öÁÖUPzuUP hõº]!&&GÚx u¢øu Gß«x öPõskÒÍ A¤¨¤µõ¯®, GÚUS® ö£¸ø©¯õP EÒÍx. Aøu CÇUP |õß u¯õµõP CÀø». C¸¢uõ¾® GÚx uP¨£Úõº ÂUPõªh® £a\õuõ£zxhßuõß |h¢x öPõÒQÓõº. _¸UP©õPa ö\õßÚõÀ, GÚu¸ø© Azøu÷¯, E[PÎÀ J¸ÁøµTh G¢uÂuzv»õÁx Pèh¨£kzvÚõÀ, |õß AuØPõP ©ßÛ¨¦U ÷Pmk öPõÒÍ ÷Ásk®. CßøÓ¯ Cøͯ uø»•øÓ°Úº J¸Áøµ J¸Áº ¸®¤ÚõÀ, uõ[PÒ v¸©n® ö\´x öPõÒÍ ÷Ásk® GÚz wº©õÛzuõÀ £n® J¸ uøh¯õP C¸¨£vÀø», Cxuõß CßÖ |õ® £õº¨£x. GÚUS® C®©õv› J¸ {ø»ø© Á¢uõÀ, |õß ©mk® G¨£i CÁºPøÍÂh ¦zv\õ¼¯õP |h¢x öPõÒ÷Áß GÚ EÖv TÓ •i²®, AÀ»x CuøÚ uº¨£xuõß ¦zv\õ¼zuÚ® GÚ |õß G¨£i öu›¢x öPõÒÁx? |õß AÁ\µ¨£h ©õm÷hß GßÖ ©mk® \zv¯® ö\´¯ •i²®. AÁß GßøÚ Põu¼UQÓõß GßÖ |®¦Áv¾® |õß AÁ\µ¨£h ©õm÷hß. |õß AÁÝhß C¸US® ö£õÊx® GÚUS G¢u Bø\²® GÇõx. |õß GßÚõÀ •i¢u AÍÄ •¯Ø] ö\´Q÷Óß.
 
26.There is truth in Elizabeth saying she is not in love with him at that moment. For all the closeness they enjoy, Wickham has not shown any tendency to develop any intimacy with her.
27.He does not mean to be intimate and his character can charm but will not grow intimate.
28.Elizabeth takes the occasion to say he is the most agreeable man.
29.There is truth, again, in her saying ‘if he really becomes attached to me’ as there is none at present however much she may wish for it.
30.Just at that moment she exclaims ‘Oh that abominable Darcy’.
31.It is Darcy who is in her mind.
32.She points out that her father is partial to Wickham.
33.Obviously this is the first occasion, the only occasion, when her life is described in the context of love of Wickham. She enjoys it fully.
34.The issue is put squarely before her. She seeks the force of its danger.
35.She DOES have the sense of her not being the first object of his attention.
36.“I will take care of Wickham too,” says Elizabeth. Here she fancies that even if she gives him up, he would not give her up. A total illusion.
ÂUPõø©²® |õß PÁÛzxU öPõÒQ÷Óß GÚ G¼éö£z TÖÁx uõß AÁøÚ Âmhõ¾®, AÁß ußøÚ Âh ©õmhõß GßÓ |®¤UøP°À ÷£_QÓõÒ. A¢u Âå¯zvÀ AÁÐUS `m_©ªÀø». PõuÀ Psøn ©øÓUQÓx.
37.“At present I am not in love with Wickham,” says Elizabeth. It is not true. She is head over heels in love with him. ‘Oh, that abominable Darcy’. Perhaps see thinks Darcy made him poor depriving him of the living. In a subtle sense, her exclamation about Darcy is her attraction to him.
C¨ö£õÊx GÚUS AÁß «x ¤›¯ªÀø» GÚ G¼éö£z ö\õÀÁx ö£õ´. ußøÚ AÁÛÀ AÁÒ ©Ó¢xÒÍõÒ. £k£õ hõº] GÚU TUSµÀ Gʨ¦QÓõÒ.  hõº] uõß ÂUPõø© ÁÖø©USÒÍõUQ Âmhõß GÚ {øÚUQÓõÒ ÷£õ¾®. `m_©©õPU P¸vÚõÀ ÂUPõø©U Ph¢x AÁÒ BÌ©Ú® hõº]ø¯ {øÚÄ TºÁuõPz öu›QÓx.
38.The long facetious explanation of Elizabeth to her aunt is really a loud thinking of how she cannot give him up.
G¼éö£z u¸® }sh ÂÍUP® Â÷Úõu©õÚx. ußøÚ¯Ô¯õ©À G¨£i |õß ÂUPõø© ©ÓUP •i²®?uÚUSz uõ÷Ú ö\õÀÁx ÷£õÀ Aø©QÓx.
39.     “I am not in love with Mr. Wickham” is not fully true.
|õß ÂUPõø© Põu¼UQ÷Óß Gߣx •Ê Esø©°Àø».
“He is the most agreeable man” is more than true.
ªPÄ® ¸®£zuUPÁß Gߣx •Ê Esø©.
Subconsciously she is trying to use a complete truth in defence of a partial truth.
£Sv¯õÚ Esø©ø¯ {ø»{Özu •Ê Esø©ø¯ AÁÒ BÌ©Ú® |õkQÓx.
This para is the first evidence of her inner struggle.
AÁÒ ©Ú® ÷£õµõkÁøuU Põmk® •u¼h® Cx÷Á.
40.     She sees the imprudence of it – To her it is imprudent of him to marry a penniless girl.
Czv¸©n® £¯ß£hõx GÚ AÁÒ AÔÁõÒ & £nªÀ»õu ußøÚ ÂUPõ® ©n¨£x AÁÝUS \›°Àø»ö¯Ú AÁÒ {øÚUQÓõÒ.
41.     “That abominableMr. Darcy” – whatever the issue the anger is directed to him one dislikes.
A¢u ö£õÀ»õu hõº] & ¤µa]øÚ GxÁõÚõ¾® ÷Põ£® ¤iUPõuÁº «x GÊ®.
Such a dislike is subconscious liking.
A¨£i¨£mh öÁÖ¨¦ BÌ ©Ú ¸¨£®.
42.     “I should be miserable to forfeit it”. She really is thinking aloud that she would be miserable to forfeit Wickham’s love.
Aøu ©Ó¨£x uÁÖ & ÂUPõø© ©Ó¨£x uÁÖ GÚ AÁÒ ©Ú® {øÚUQÓx.
43.     Mrs. Gardiner has a greater perception than her father.
AÁÒ uP¨£Úõøµ Âh Mrs.PõºiÚ¸USz öu›²®.
44.     She is not sure of refusing him.
AÁøÚ ©Özux öuÎÁõPz öu›¯ÂÀø».
The struggle is evident.
©Ú® ÷£õµõkÁx öu›QÓx.
She is on the wrong side.
AÁÒ ©Ú® uÁØøÓ Bu›UQÓx.
She finds her father on the wrong side.
uP¨£Úõº uÁÓõÚ £UP® ÷£_ÁøuU PõsQÓõÒ.
In these conditions it was luck she was saved.
C¢u \¢uº¨£zvÀ AÁÒ u¨¤zux Avºèh®.
Subconscious truth is she never wants to be saved.
BÌ ©Ú® AÁÒ u¨¤UPU Thõx GÚU TÖQÓx.
8.                     
"Perhaps it will be as well if you discourage his coming here so very often. At least, you should not remind your mother of inviting him."
"AÁß AiUPi C[S Á¸Áøu } FUSÂUPõ©À C¸¢uõÀ, J¸÷ÁøÍ Ax÷Á ÷£õx®. AÀ»x AÁøÚ C[S AøǨ£uØS Eß uõ¯õ›h® bõ£P¨£kzuõ©À C¸¢uõÀ Ax÷Á ÷£õx®."
 
45.     Every idea and ideal will have its translation in the physical plane.
G¢u C»m]¯•®, Gsn•® |øh•øÓUS›¯ÁõÖ ©õÖ®.
9.                     
"As I did the other day," said Elizabeth, with a conscious smile; "very true, it will be wise in me to refrain from that. But do not imagine that he is always here so often. It is on your account that he has been so frequently invited this week. You know my mother's ideas as to the necessity of constant company for her friends. But really, and upon my honour, I will try to do what I think to be wisest; and now I hope you are satisfied."
"|õß AßÖ ö\´ux ÷£õ»" GßÖ Aa\®£Á® bõ£PzvØS Á¢uvÚõÀ J¸ ]›¨¦hß TÔ¯ G¼\ö£z "Esø©uõß, |õß AÆÁõÖ ö\´Áøuz uº¨£xuõß ¦zv\õ¼zuÚ®. BÚõÀ AÁß AiUPi C[Suõß C¸UQÓõß GÚ {øÚzxU öPõÒÍõwºPÒ. E[PÐUPõPzuõß AÁøÚ C[S AiUPi AøÇz÷uõ®. ußÝøh¯ |s£ºPÐhß G¨ö£õÊx® ¯õµõÁxTh C¸UP ÷Ásk® Gߣxuõß GßÝøh¯ uõ¯õ›ß Gsn®. Cx E[PÐUSz öu›²®. BÚõÀ Esø©¯õP÷Á Gß÷©À Bøn°mk ö\õÀQ÷Óß, Gx ¦zv\õ¼zuÚ® GÚ {øÚUQ÷Ó÷Úõ Aøu ©mk® ö\´¯ •¯Ø] GkUQ÷Óß. C¨ö£õÊx E[PÐUSz v¸¨v GÚ |®¦Q÷Óß."
46.Wickham is not there as often as she would wish.
47.She does wish him always there.
48.It is true Wickham is more often invited for Mrs. Gardiner’s sake.
49.It is also true when Elizabeth’s enthusiasm expands because of the aunt’s arrival, he comes more often.
50.Elizabeth gives her word to her aunt honestly.
51.She was to maintain it later. The truth of the promise does it.
52.     To accuse a person of the crime he points out in you is one of the cleverest of perversities of human nature.
SøÓø¯U TÖ£Á÷µ SøÓUS AìvÁõµ® Gߣx ©Ûu _£õÁ® SuºUPzøu Ea\ PmhzvÀ Gʨ¦Áx.
53.     There is a genuine effort to satisfy Mrs. Gardiner.
Mrs. PõºiÚøµz v¸¨v ö\´¯ G¼\ö£z •¯ÀQÓõÒ.
It is this role of hers which saved her at last.
C¢u ÷|õUP® •iÁõP AÁøÍU Põ¨£õØÔ¯x.
Grace does not need a point of cooperation from us to act.
A¸ÐUS |® JzxøǨ¦z ÷uøÁ°Àø».
Still, grace always acts through any point of cooperation in us.
C¸¨¤Ý® A¸Ò ö\¯À£k® ö£õÊx |õ® JzxøÇUS® •øÚ°ß ‰»® ö\¯À£kQÓx.
Grace allowed to act on its terms becomes supergrace.
A¸Ò ußÛaø\¯õPa ö\¯À£k® ö£õÊx ÷£µ¸ÍõS®.
That involves man fully eliminating himself and his capacities too.
AuØS ©Ûuß ußøÚ²®, uß vÓø©PøͲ® Â»UP ÷Ásk®.
Grace refused never returns.
A¸øÍ ©ÖzuõÀ «sk® Áõµõx.
For those to whom supergrace came, Grace returns to them even after refusal.
÷£µ¸Ò Á¢x ©ÖzuõÀ «sk® Á¸®.
Mother’s atmosphere is SuperGrace saturated.
AßøÚ`ÇÀ ÷£µ¸Ò {øÓ¢ux.
Supergrace chooses the path of transformation.
÷£µ¸Îß £õøu v¸Ä¸©õØÓ®.
Grace waits for the clearance of karma in the path.
Pº©® »P A¸Ò Põzv¸UQÓx.
Even when the Supergrace is determined to act Man insists on Karma, Swabhava, etc. Supergrace waits for a chink in his armour to enter. That becomes a one time performance of Super grace. Darcy’s persistence, Elizabeth’s constant efforts to remove Darcy, her insistence he behave according to her all explain these principles.
÷£µ¸Ò •øÚ¢x ö\¯À£mhõ¾® ©Ûuß _£õÁzøu²® Pº©zøu²® Á¼²ÖzxÁõß. ÷£µ¸Ò AÁß PÁ\zvÀ J¸ ›\¾UPõP Põzv¸UQÓx. A¨£i ÷£µ¸Ò J¸ •øÓ ö\¯À£k®. hõº]°ß Âhõ •¯Ø], G¼\ö£zvß Gvº¨¦, hõº]ø¯ »UP •øÚÁx, ußÛèh¨£i hõº] |hUP ÂøÇÁx \mh[PøÍ Â»US®.
10.                  
Her aunt assured her that she was; and Elizabeth having thanked her for the kindness of her hints, they parted; -- a wonderful instance of advice being given on such a point without being resented.
AÁÒ Azøu ußÝøh¯ ©Úv¸¨vø¯ öu›ÂzuõÒ. AÁÐøh¯ AߣõÚ AÔÄøµUS G¼\ö£z |ßÔ TÔ¯ ¤ÓS, C¸Á¸® ¤›¢uÚº. G¢uÂu©õÚ ÷Põ£zøu²® QÍÓõ©À A¢u J¸ Âå¯zvØPõPU öPõkUP¨£mh Aئu©õÚ AÔÄøµ.
54.Mrs. Gardiner is wise, kind and honest.
55.Otherwise she could not have advised Lizzy on this point.
56.Advice on such a point is not resented. Elizabeth is extraordinarily capable of comprehending her situation so as not to resent the wisdom of her aunt.
Cx ÷£õßÓ Âå¯zvÀ ÷¯õ\øÚ TÖÁx §P®£zøuU Qͨ¦®. Aø©v¯õPU ÷PmkU öPõÒÍ AÔÄøh AÝ£Á® ÷uøÁ. G¼éö£z C¢u ÷¯õ\øÚø¯ G›a\¼À»õ©À ÷PmkU öPõshx •iÄ _•P©õÚx GÚU PõmkQÓx.
57.     “A wonderful instance of advice being given on such a point without being resented”.
CÆÁÍÄ •UQ¯©õÚ Âå¯zvÀ E£÷u\® ö\´Áx Aئu©õÚ {PÌa].
It is a wonder as it is not within Austen’s experience.
÷áß BìiÝUS AÝ£ÁªÀ»õu Âå²® GߣuõÀ Cx Ba\›¯®.
Within limits an experience can be striking.
J¸ AÍÄUSm£mk AÝ£Á® ©ÚvÀ £k®.
It becomes a wonder only outside the boundaries.
GÀø»ø¯U Ph¢uõÀ uõß Ax Ba\›¯©õS®.
Advice is sought.
¦zv©v ÷Pmk¨ ö£ÖÁx.
It is never given meaningfully.
AºzuªÀ»õ©À ¦zv©v ö\õÀÁvÀø».
Advice offered is refused in one fashion or another.
÷PmPõ©À TÖÁøu HuõÁx J¸ ÁÈ°À ©Ö¨£õºPÒ.
It is usually acted against, as she says in the beginning.
Bµ®£zvÀ PõºiÚº TÖÁx ÷£õÀ ö\õÀÁuØS GvµõP |h¨£x ÁÇUP®.
Advice is resented, sincerity is accepted.
ö\õÀÁøu ©Ö¨£õºPÒ, ©Úzvß Esø©ø¯ HØ£õºPÒ.
Results show how far it is taken or not.
G¢u AÍÄUS HØÓõº Gߣøu •iÄ Põmk®.
This is the most sensitive point of privacy for any one.
Cøu Âh¨ ö£›¯ CµP쯩õÚ ö\õ¢u Â寪Àø».
To the end Elizabeth has not spoken to Jane or her father about the promptings of her heart either about Wickham or Darcy.
Pøh] Áøµ G¼\ö£z ÷áÛh÷©õ, uP¨£Úõ›h÷©õ ÂUPõø©¨ £ØÔ÷¯õ hõº]ø¯¨ £ØÔ÷¯õ, GxÄ® TÓÂÀø».
Even when the advice works resentment is inevitable.
AÔÄøµø¯ HØÓõ¾®, P\¨¦ uÁÓõv¸US®.
Without appreciating the sincerity of the advice, resentment will be there.
ö\õÀ£Á¸øh¯ Esø©ø¯ HØPõÂmhõÀ, öÁÖ¨¦ {a\¯©õP C¸US®.
At Pemberley we know how the Gardiners totally avoided the topic.
ö£®£º¼°À PõºiÚº u®£v G¨£i C¢u Âå¯zøuU Psk öPõÒÍÂÀø» GÚ |õ® AÔ÷Áõ®.
That is why this advice is a wonder.
AuÚõÀ uõß C¢u ¦zv©v Ba\›¯©õÚx.
Wisdom collected by excess of experience recognised prompts the asking for advice.
¦zv©vø¯ |õh AvP AÝ£ÁzuõÀ Â÷ÁP® ö£ØÔ¸UP ÷Ásk®.
To offer advice is to offend, to start a quarrel.
¦zv©v TÔÚõÀ ©Ú® ¦s£k®, \søh GÊ®.
At the last the advice will have the opposite effect.
SøÓ¢u£m\® ¦zv©vUS GvµõÚ £»Û¸US®.
The unregenerate vital resents being under an obligation.
£USÁ©ØÓ Enºa] ÷PmkUöPõÒÍ öÁÖUS®.
People pick up other’s ideas, follow it as their own.
¤Óº P¸zøu Gkzx uß P¸zx ÷£õ»¨ ¤ß£ØÖÁº.
What Man has not learned on his own, is not learnt.
ö\õ¢u©õP AÔ¯õux, £»ß uµõx.
To value experience is maturity of goodness.
AÝ£Ázøu HØ£x |Àö»sn® •vºa]¯øhÁx.
To seek its support is to seek initiation into Jnanam.
Aøuz ÷ukÁx bõÚ wmø\ ÷Pm£x.
To feel gratitude for the higher knowledge is spiritual.
bõÚ® ö£Ó |ßÔ TÖÁx Bß«P®.
To follow the advice neither as it is given, nor as it is taken is surrender – mental surrender.
¦zv©vø¯ ö\õÀ¼¯£i HØ£x ©Ú® \µnøhÁx.
To know such advice exists, is available is grace.
A¨£i¨£mh ¦zv©v C¸¨£øu AÔÁx A¸Ò.
To avail of it is SuperGrace.
AøuU ÷Pmk¨ ö£ÖÁx ÷£µ¸Ò.
11.                  
Mr. Collins returned into Hertfordshire soon after it had been quitted by the Gardiners and Jane; but as he took up his abode with the Lucases, his arrival was no great inconvenience to Mrs. Bennet. His marriage was now fast approaching, and she was at length so far resigned as to think it inevitable, and even repeatedly to say, in an ill-natured tone, that she "wished they might be happy." Thursday was to be the wedding day, and on Wednesday Miss Lucas paid her farewell visit; and when she rose to take leave, Elizabeth, ashamed of her mother's ungracious and reluctant good wishes, and sincerely affected herself, accompanied her out of the room. As they went downstairs together, Charlotte said –
PõºiÚº Sk®£zvÚ¸®, ÷áÝ® íºm÷£õºmå¯øµ Âmk QÍ®¤¯Ähß, Põ¼ßì A[S Á¢uõß. ¿Põì Sk®£zxhß u[QU öPõshuõÀ v¸©v. ö£ßÚmiØS G¢uÂu Aö\ÍP›¯•® HØ£hÂÀø». AÁÚx v¸©n® ö|¸[QU öPõsi¸¢ux. AÁºPÒ \¢÷uõå©õP C¸UP ÷Ásk® GÚ {øÚUP Bµ®¤zuõÒ, "\¢÷uõå©õP C¸UP ÁõÌzxQ÷Óß" GßÖ Pkø©¯õP «sk® «sk® TÓÄ® Bµ®¤zuõÒ." ¯õÇÚßÖ v¸©n® |h¨£uõP C¸¢ux, AuÚõÀ ¦uÚßÖ ªì. ¿Põì AÁºPÎh® Âøh ö£Ó Á¢uõÒ. AÁÒ ¦Ó¨£h u¯õµõÚ ö£õÊx, ußÝøh¯ uõ¯õ›ß £s£ØÓ, ÷Áshõ öÁÖ¨£õP TÔ¯ ÁõÌzxUPøÍU Psk AÁ©õÚ©øh¢u G¼\ö£z, uõÝ® ªPÄ® £õvUP¨£mi¸¢uuõÀ AÁÒ Th÷Á AøÓø¯ Âmk öÁÎ÷¯ Á¢uõÒ.
58.It is significant Mr. Collins and Mrs. Gardiner missed each other.
59.Elizabeth is shifting from Collins to Darcy.
60.Mrs. Bennet till the end hopes that Collins’ wedding will not take place. For different reasons Elizabeth too had wishes of that description.
uõ¯õ¸® ö£sq® öÁÆ÷ÁÖ Põµn[PmPõP åõº÷»õm v¸©n® •i¯U Thõx GÚU Pøh]Áøµ Gvº£õºUQßÓÚº.
61.This is an instance where one resents the good fortune coming to them.
Á¸® Avºèhzøu EÒ÷Í AøÚzx® GvºUS® GߣuØS Cx |À» Euõµn®.
62.Mrs. Bennet responds like this to Darcy’s visits to her. Mr. Bennet violently reacts to Elizabeth’s engagement. Miss Bennet is incredulous about the same.
Mrs. ö£ßÚm hõº] AÁÒ ÃmiØS Á¸Áøu²® Mr. ö£ßÚm G¼éö£z v¸©nzvØS® Gvº¨¦ öu›ÂzuÚº. ÷áÝ® Aøu÷¯ ö\´uõÒ.  Mrs. ö£ßÚm Â審Ԣuö£õÊx Áõ¯øhzx ÂmhõÒ. Mr. ö£ßÚm Cx GßÚ Av\¯® GÚ ©ø»zuõº. ÷áÝUS uß v¸©nz uøh »Q¯x ¤Ó÷P öu›¢ux.
63.     There is a significance of Lydia’s role in Collins’ wedding.
Põ¼ßì v¸©nzvÀ ¼i¯õÄUS •UQ¯ £[Ssk.
Equally his coming and the stay of the Gardiners are related.
Põ¼ßì «sk® »õ[£õºß Á¸Áv¾®, PõºiÚº u®£v Á¸Áv¾® A÷u •UQ¯zxÁ® Esk.
It is worthwhile to discover the relationships and significances.
Czöuõhº¦PÎß •UQ¯zxÁzøuU Põs£x |À»x.
64.     “To think it inevitable”.
Aøu {øÚ¨£x uºUP •i¯õux.
Inevitability is to see unalterable forces at work.
uºUP •i¯õx Gߣx Aøu {øÚ¨£vÛßÖ ÷ÁÖ£mhx.
Man seeing forces greater than him at work makes him see it.
©õØÓ •i¯õu \UvPÒ ÷Áø» ö\´ÁøuU PshõÀ uºUP •i¯õx GÚz öu›²®.
To be able to see him below the forces is to rise above them.
ußøÚ Âh¨ ö£›¯ \UvPÒ ö\¯À£kÁøuU Põs£ÁÝUS Ax öu›²®.
To know is power.
Aa\UvPmS R÷Ç PshõÀ, |õ® AøuU PhUP»õ®.
How does knowledge become power?
bõÚ® G¨£i vÓø©¯õS®?
Power issues out of knowledge and therefore is more powerful.
£Áº bõÚzv¼¸¢x Á¸ÁuõÀ, bõÚ® £Áøµ Âh¨ ö£›¯x.
When knowledge and power are separate, power appears greater.
bõÚ•®, £Á¸® ¤›¢xÒÍö£õÊx £Áº ö£›¯uõPz ÷uõßÖ®.
When they are together, power is subordinated to knowledge.
AøÁ ÷\º¢xÒÍö£õÊx bõÚ® ö£›¯uõS®.
To know the knowledge before it issues out of it is to be powerful.
bõÚ® AÁØÖÒθ¢x GÊ•ß AÔÁx ö£›¯x.
The proprietor can recall the power that he gave to his manager.
©õ÷Úá¸US öPõkzu £Áøµ •u»õÎ v¸®£¨ ö£Ó»õ®.
In that case, there is no inevitability.
A¨£i¯õÚõÀ uºUP •i¯õux CÀø».
Mrs. Bennet functions as attorney’s daughter.
Mrs.ö£ßÚm ÁURÀ ©PÍõP |hUQÓõº.
Raising herself as the wife of Mr. Bennet, what is inevitable today will not be inevitable.
Mr.ö£ßÚmiØS ©øÚ¯õÚõÀ, CßÖ uºUP •i¯õux uºUP •i¯õuuõPõx.
To that Mrs. Bennet’s daughter, Darcy will feel the full uninhibited privilege of coming to superior connections.
A¨£i¨£mhÁº ©PÒ G¼\ö£zøu hõº] ö£›¯ Sk®£¨ ö£snõPU P¸xÁõß.
Inevitable is what Man creates, not what exists.
uºUP •i¯õux |õ® HØ£kzxÁx, uõ÷Ú C¸¨£vÀø».
Moving from the physical to the vital to the mental, one can see the strength of inevitability of any situation.
Eh¼¼¸¢x EnºÄUS®, EnºÂ¼¸¢x ©ÚzvØS® E¯º¢uõÀ G¢u {ø»ø©US›¯ uºUP •i¯õux® öu›²®.
Resigning to the inevitable is discipline.
uºUP •i¯õuøu HØ£x Pmk¨£õk.
It can lead to culture.
Ax £s£õP ©õÖ®.
Understanding the ‘inevitable’ alters its character.
uºUP •i¯õuøu¨ ¦›Áx Auß P¸zøu ©õØÖ®.
Understanding can rise to appreciation.
¦›¢uõÀ AvP©õP¨ £õµõmh •i²®.
Appreciation can generate cheerfulness and joy.
£õµõmiÚõÀ \¢÷uõå® Á¸®, P»P»¨£õP C¸UP»õ®.
In the face of joy that is permanent, the inevitable changes its character into its opposite.
{ø»¯õÚ \¢÷uõå® uºUP •i¯õuøu GvµõP ©õØÖ®.
 
 
65.     “To say, in an ill-natured tone”.
Aøu J¸ Pkø©¯õÚ öuõÛ°À ÷£_Áx
Ill-nature is low consciousness.
Pkø©¯õÚ öuõÛ uõÌ¢u ©Ú®.
Out of poverty, disease and ignorance nothing good can issue.
HÌø©, ÷|õ´, AÔ¯õø©°ÛßÖ GxÄ® |À»x Áõµõx.
She is uneducated.
Mrs.ö£ßÚmiØS¨ £i¨¤Àø».
Not only that, she resents education.
Az÷uõiÀø», AÁ¸US £i¨¦ «x öÁÖ¨¦.
She sees education; culture will deprive her of her freedom to act.
£i¨¦®, £s¦® AÁøµ CßÖ ÷£õÀ |hUP AÝ©vUPõx.
She is enjoying the Taste of Ignorance, indulging in it.
AÔ¯õø©ø¯ ¸]zx AÝ£Âzxz vøÍUQÓõº.
To her culture is an eye-sore.
£s¦ Gߣx AÁº Psøn EÖzxQÓx.
She evaluates life in terms of her material benefit.
uõß ö£Ö® Buõ¯zuõÀ AÁº ÁõÌUøPø¯ AÔQÓõº.
She will be good-natured to things that suit her.
uÚUS¨ ö£õ¸zu©õÚÁØÖhß CÛø©¯õP C¸¨£õº.
Good will, born out of good nature is not for her.
CÛø©¯õÚ _£õÁ® |Àö»sn® AÁ¸US›¯uÀ».
It is no fault of hers.
Ax AÁº uÁÓÀ».
Therefore her tone is of ill-nature about Charlotte.
AuÚõÀ åõº÷»õmih® AÁº SµÀ öÁÖ¨£õPÄÒÍx.
The ordinary courtesy of wishing an engaged couple happiness defies her organized consciousness.
{a\¯©õÚÁøµ ÁõÌzx® ÁÇUP® AÁº BÌ¢u ©Ú{ø»US Jzx ÁµÂÀø».
She deserves understanding, not condemnation.
|õ® AÁøµU PsiUPU Thõx, ¦›¢x öPõÒÍ ÷Ásk®.
It is not mind that works in her.
AÁ¸Ò ÷Áø» ö\´Áx ©ÚªÀø».
It is the mind of ignorance that is active in her.
AÔ¯õø© ©Ú® ö\¯À£kQÓx.
To appreciate her fully, think of a period when you have moved up into silence or sweetness or goodness.
AÁøµ £õµõmh ÷Ásk©õÚõÀ, ö©ÍÚ® SiöPõsk ö|g_ CÛzu ÷|µzøu {øÚÄTµ ÷Ásk®.
From there the previous position is unthinkable.
A®©Ú {ø»°¼¸¢x •ß {ø»ø¯ {øÚUP •i¯õx.
Coming down, one feels at home in the old position.
CÓ[Q Á¢uõÀ £øǯ {ø» Cu©õP C¸US®.
At least we can consider both statuses.
C¸ {ø»PøÍ {øÚUP •i²®.
She knows only her position.
AÁ¸USz uß {ø»ø© ©mk® öu›²®.
She is not aware of another mental status.
Akzu ©Ú{ø» AÁµÔ¯õux.
She is oblivious and unconsciously self-righteous.
Ps‰i uß ö£¸ø©ø¯ {øÚ¨£vÀ ußøÚ ©Ó¢uÁº.
Self-righteousness needs self-awareness.
ußøÚ¯Ô¢uõÀ uõß \›ö¯Ú Enµ»õ®.
She is not endowed with it.
AÁ¸US Ax CÀø».
That is why even after Darcy and Bingley entered her family she remained what she was.
AuÚõÀuõß hõº]²® ¤[¼²® Sk®£zxÒ Á¢u¤ßÝ® AÁº A¨£i÷¯ ©õÓõ©¼¸UQÓõº.
To understand her is psychological wisdom.
AÁº ¦›Áx ©Ú® ÂÍ[S® bõÚ®.
 
 
66.     “Ungracious and reluctant good wishes”.
|õPŸP©ØÓ u¯[Q¯ ÁõÌzxPÒ.
One who is capable of gracious behaviour cannot lose it as sandalwood cannot cease to smell sandal.
CÛ¯ |õPŸP•ÒÍÁº Aøu J¸ ö£õÊx® CÇUP •i¯õx. \¢uÚ ©µ® uß ©nzøu CÇUP C¯»õx.
In ignorant ill will graciousness becomes ungracious.
AÔ¯õø©°ß öPmh Gsn® |õPŸPzøu A|õPŸP©õUS®.
The congratulation of jealousy sounds strong abuse.
ö£õÓõø©°À ÁõÌzvÚõÀ Ax Pkø©¯õÚ Á\ÁõS®.
Even abusive words escape his mouth.
Ax \©¯® vmk® ö\õØP÷Í ußøÚ¯Ô¯õ©À Áõ°À Á¸®.
When an ignorant man of ill will forces himself to be gracious and manages to utter the right word anyone can perceive it becomes ungracious uncouth performance.
öPmh Gsn•ÒÍ AÔÂÀ»õuÁß ußøÚ ÁئÖzv ÁõÌzx TÓ •ß Á¢uõÀ ö\¯À A|õPŸ©õÚ A\®£õÂu©õS®.
Good wishes have a spontaneous outflow.
|Àö»sn® C¯À£õP ö£õ[Q ÁÈ¢÷uõk®.
To deliver good wishes reluctantly is a contradiction.
u¯UP©õÚ |Àö»sn® Gߣx •µs£õk.
The inner contradiction expresses as outer clumsiness.
APzvß •µs£õk ¦ÓzvÀ SǨ£©õÚ SÇÖ£i.
Ignorant dynamism is awkward in its outer form.
AÔ¯õø© _Ö_Ö¨£õÚõÀ, AuØS›¯ ¦Ó E¸Á® uõ÷Ú GÊ®.
A form expresses the Force it contains.
¹£® \Uv¯õ»õÚx. Aa\Uv uõ÷Ú öÁΨ£k®.
A right form cannot express a wrong force.
\›¯õÚ ¹£® uÁÓõÚ \Uvø¯ öÁΨ£kzuõx.
Loss of a marriage opportunity added to loss of property to one’s inferior as rightful endowment recasts the very foundation of social, legal, psychological structure. No wonder it becomes ungracious.
CÇ¢u v¸©n Áõ´¨¦ ö\õzøu ö£ÓõuÁÝUS \mh¨£iU öPõkzuõÀ, Ai¨£øh P»[S®, ©Ú•® F›À |® {ø»²®, \mhzøu¨ £ØÔ¯ P¸zx® ¦xø© ö£Ó •¯¾®. Ax A|õPŸP©õÁvÀ Ba\›¯ªÀø».
Grace is God’s uncalled for action. The uncalled for action of the inconscient darkness is ungraciousness.
uõ÷Ú ö\¯À£k® BshÁß ö\¯À A¸Ò.
The look of Mrs. Bennet explained here descriptively is the face of Selfishness actively practicing Self-giving.
_¯|»® ¸®¤ •¯ßÖ ußøÚ Aº¨£o¨£øu Mrs. ö£ßÚm •P£õÁ® ÁºoUQÓx.
It is a supreme gracious act that does not make a face in accepting these ‘good’ wishes.
Cx ÷£õßÓ ÁõÌzøu HØ£x A£›ªu©õÚ A¸øÍ HØS® EÒÍ®.
To extend an invitation to the daughter after this exhibition, Charlotte must be the carrier of Super grace.
CuØP¨¦Ó® G¼\ö£zøu ÃmiØS AøÇUP åõº»m ÷£µ¸Ò ö£ØÓÁÍõP C¸UP ÷Ásk®.
Elizabeth’s acceptance of the invitation might be to mitigate and neutralise her mother’s behaviour.
uõ¯õ›ß ]k‰g]¨ ÷£a_US ©õÖuÀ ö\´¯ G¼\ö£z AøǨø£ HØÖU öPõshõÒ.
12.                  
"I shall depend on hearing from you very often, Eliza."
©õi¨£i°À JßÓõP R÷Ç CÓ[Q¯ ö£õÊx \õºö»m "EßÛhª¸¢x uPÁÀPøÍ |õß AiUPi Gvº£õº¨÷£ß, G¼\õ" GßÖ TÔÚõÒ.
 
 
13.                  
"That you certainly shall."
"Psi¨£õP"
 
 
14.                  
"And I have another favour to ask. Will you come and see me?"
"|õß ©ØöÓõ¸ Eu²® ÷PmP¨ ÷£õQ÷Óß. } GßøÚ Á¢x £õº¨£õ¯õ?"
67.Elizabeth has that soothing atmosphere which can neutralise the irksome behaviour of Mr. Collins.
68.Somehow, somewhere Charlotte wishes to do a kind turn to Lizzy.
69.     The favour is from Charlotte not from Elizabeth.
\¾øP åõº÷»õmkøh¯x, G¼\ö£zvß \¾øP°Àø».
Man accepting god’s grace is a favour done to god!
©Ûuß A¸øÍ HØ£x ©Ûuß CøÓÁÝUSU öPõkUS® \¾øP !
15.                  
"We shall often meet, I hope, in Hertfordshire."
"|õ® AiUPi íºm÷£õºm寛À \¢v¨÷£õ® GÚ |®¦Q÷Óß."
 
 
16.                  
"I am not likely to leave Kent for some time. Promise me, therefore, to come to Hunsford."
"öPßøh Âmk |õß ]Ôx Põ»zvØS G[S® öÁÎ÷¯ ö\À» ©õm÷hß. BøP¯õÀ } íßì÷£õºkUS Á¸Áõ´ GÚ ÁõUS öPõk."
 
70.As Darcy thrust himself on Lizzy, Charlotte does so now.
17.                  
Elizabeth could not refuse, though she foresaw little pleasure in the visit.
AvÀ G¼\ö£zvØS G¢u \¢÷uõå•® CÀø»ö¯ßÓõ¾®, AÁÍõÀ ©ÖUP •i¯ÂÀø».
 
71.Without strong streaks of lack of culture one cannot refuse such an invitation.
A|õPŸP® BÇ©õP CÀ»õ©À C¢u AøǨø£ ©ÖUP •i¯õx.
18.                  
"My father and Maria are to come to me in March," added Charlotte, "and I hope you will consent to be of the party. Indeed, Eliza, you will be as welcome to me as either of them."
"GÚx uP¨£Úõ¸®, ©›¯õÄ® ©õºa ©õu® GßøÚ¨ £õºUP Á¸ÁõºPÒ, }²® AÁºPÐhß Áµ \®©v¨£õ´ GÚ {øÚUQ÷Óß. AÁºPøÍ Gvº£õº¨£x ÷£õ»÷Á } Á¸Áx® GÚUS ªPÄ® \¢÷uõåzøuU öPõkUS®" GßÖ \õºö»mTÔÚõÒ.
 
72.Charlotte already sees the future relationship.
73.Charlotte does not complain of Mr. Collins to Elizabeth. Elizabeth has denied her that pleasure by her “Impossible”.
74.Also she has the dignity of the wife of that period.
19.                  
The wedding took place: the bride and bridegroom set off for Kent from the church door, and everybody had as much to say, or to hear, on the subject as usual. Elizabeth soon heard from her friend; and their correspondence was as regular and frequent as it had ever been; that it should be equally unreserved was impossible. Elizabeth could never address her without feeling that all the comfort of intimacy was over; and though determined not to slacken as a correspondent, it was for the sake of what had been rather than what was. Charlotte's first letters were received with a good deal of eagerness; there could not but be curiosity to know how she would speak of her new home, how she would like Lady Catherine, and how happy she would dare pronounce herself to be; though, when the letters were read, Elizabeth felt that Charlotte expressed herself on every point exactly as she might have foreseen. She wrote cheerfully, seemed surrounded with comforts, and mentioned nothing which she could not praise. The house, furniture, neighbourhood, and roads, were all to her taste, and Lady Catherine's behaviour was most friendly and obliging. It was Mr. Collins's picture of Hunsford and Rosings rationally softened; and Elizabeth perceived that she must wait for her own visit there, to know the rest.
v¸©n® |h¢÷uÔ¯x, ©n©UPÒ \ºa]¼¸¢x ÷|µõP öPßiØS¨ ¦Ó¨£mhÚº. G¨ö£õÊx®÷£õÀ GÀ÷»õ¸US® Cøu¨£ØÔ ÷£\, ÷PmP {øÓ¯ Âå¯[PÒ C¸¢uÚ. G¼\ö£zvØS ußÝøh¯ ÷uõÈ°hª¸¢x ÂøµÂÀ Piu® Á¢ux. AÁºPÒ C¸Á¸® G¨ö£õÊx® C¸¢ux÷£õÀ Põ»¢uõÌzuõ©À, AiUPi GÊvU öPõshÚº. BÚõÀ ©Ú®Âmk GÊvU öPõÒÍ •i¯ÂÀø». u[PÎøh÷¯ C¸¢u ö|¸UP® GÀ»õ® •i¢x Âmhx GßÓ {øÚ¨¦ CÀ»õ©À G¼\ö£zuõÀ Piu® GÊu •i¯ÂÀø». BÚõ¾® uØ\©¯® C¸US® |mø£ P¸uõ©À, •ß¦ u[PÐUSÒ C¸¢u |mø£ P¸v, Piu® GÊu ÷Ásk®, Piu® GÊxÁøuU SøÓzxÂh ÷Áshõ® GߣvÀ wº©õÚ©õP C¸¢uõÒ. AÁÐøh¯ ¦v¯ Ãmøh¨£ØÔ²®, ÷»i Põu›øÚ, AÁÐUS GÆÁõÖ ¤izxÒÍx Gߣøu¨£ØÔ²®, AÁÒ GÆÁÍÄ \¢÷uõå©õP C¸UQÓõÒ Gߣøu¨£ØÔ²® CøÁö¯À»õÁØøÓ£ØÔ²® öu›¢xU öPõÒЮ BÁ¼À \õºö»miß Bµ®£U Piu[PÒ ªP BÁ¾hß Gvº£õºUP¨£mhÚ. BÚõÀ Piu[PÒ £iUP¨£mh ö£õÊx, JÆöÁõ¸ Âå¯zøu¨£ØÔ²® uõß Gvº£õºzux ÷£õ»÷Á \õºö»m GÊv°¸¨£øu Enº¢uõÒ. AÁÒ Piu[PÒ \¢÷uõå©õP GÊu¨£mi¸¢ux, ö\ÍP›¯©õP C¸¨£øu öu›Âzux, AÁÒ ¦PÇõu Âå¯[P÷Í CÀø». Ãk, ©µa\õ©õßPÒ, A¸QÀ Á]¨£ÁºPÒ, öu¸UPÒ GÀ»õ® AÁÐøh¯ µ\øÚø¯ Jzv¸¢ux, ÷»i Põu›ß ªPÄ® AߣõPÄ®, Eu¦›£ÁÍõPÄ® C¸¢uøuU SÔ¨¤mi¸¢uõÒ. Põ¼ßø騣ØÔ²®, ÷µõê[ø騣ØÔ²® ªu©õP GÊv°¸¢uõÒ, ©ØÓøÁPøͨ£ØÔ uõß ÷|›À ö\ßÖ £õºUS®Áøµ Põzv¸UP ÷Ásk® GßÖ ¦›¢x öPõshõÒ.
75.A deeper relationship to be effective, the surface friendship must recede.
76.The determination not to slacken writing confirms the deeper relationship.
77.Really it is for the sake of what is to come.
78.Charlotte must really be cheerful for her to write cheerfully.
79.She wanted comforts which she got.
80.Charlotte went to Collins. Just then Jane went seeking her Collins.
81.When confidence is shaken in one important issue, intimacy is lost forever. Confidence generates intimacy.
|®¤UøP ÷£õÚõÀ ö|¸UPzvØS ãÁÛ¸UPõx. |®¤UøP÷¯ ö|¸UP®.
82.The real psychological strength of Charlotte is she who is a channel for luck to Elizabeth somewhere recognises that Elizabeth brings her good luck.
G¼éö£zvØS AvºèhzøuU öPõsk Á¸® åõº÷»õm AÁÒ ‰»® uÚUS Avºèh® Á¸Áøu AÔ¢x AhUP©õP |ßÔø¯ EnºQÓõÒ.
83.The physical forgets persons once they are out of sight. The vital loses all interest once the touch is lost. Mind does so by a changed understanding. Only the Spirit, on all occasions, endeavours to keep the contact.
Gv›¼À»õÂmhõÀ ©Ó¢x ÷£õS®. Bø\ ÷£õÚõÀ £õ\® Âmk¨ ÷£õS®. ©Ú® ©õÔÚõÀ »S®. Bz©õ GÀ»õ ÷|µzv¾® Gzöuõhºø£²® AÖUPõx.
84.In human life, there are more objects than emotions.
©Ûu ÁõÌÂÀ ö£õ¸ÒPmS›¯ •UQ¯zxÁ® Enºa]UQÀø». AxÄ® Põ¼ßì, åõº÷»õm ÁõÌÂÀ Enºa] GÚ JßÖ GÇ ÁÈ°Àø».
85.     Lydia played a role in Charlotte’s wedding, as the one the latter played in Elizabeth’s.
åõº÷»õmiØS G¼\ö£z v¸©nzvÀ £[SÒÍx ÷£õÀ ¼i¯õÄUS åõº÷»õm v¸©nzvÀ £[Ssk.
86.     The comfort intimacy gives is psychological.
ö|¸UP® u¸® _P® ©Ú® Aݣ¨£x.
87.     “Determined not to slacken as a correspondent”.
Piu® GÊu u¯[Põ©¼¸UP
Correspondence was a civilized phenomenon through writing.
Piu® GÊxÁx |õPŸP ÁõÌÂß GÊzx A®\®.
Before writing was learnt messages were oral.
GÊu Bµ®¤US®•ß ö\´vPøÍ Áõ´ö©õȯõP Aݨ¤Úº.
Even after the advent of writing correspondence was confined to conveying messages.
GÊu Bµ®¤zu ¤ßÝ® u£õÀ ö\´vPmS ©mk® £¯ß£mhx.
Letter writing was a further stage of civilization.
Piu¨ ÷£õUSÁµzx|õPŸP ÁõÌÂß Akzu Pmh®.
Letters were written not merely to convey messages but almost as a replacement of personal intimate conversation.
ö|¸[Q¯ ÷|µi¯õÚ Eøµ¯õhø»z öuõhµ Piu¨÷£õUSÁµzx C[Q»õ¢vÀ £¯ß£mhx.
A new prose began to take shape for the purposes of writing letters.
PiuzvØS›¯ ¦v¯ Eøµ |øh B[Q»zvÀ HØ£mhx.
It is almost a major section of the prose literature.
Eøµ |øh C»UQ¯zvß Ax Po\©õÚ £Sv.
Reading the old letters is a pasttime because they carried life.
£øǯ Piu[PmS ãÁÝsk GߣuõÀ Aøu¨ £iUS® £ÇUP® HØ£mhx.
Queen Victoria during her rides used to read the letters of Albert.
ÂU÷hõ›¯õ ©Põµõo BÀ£ºm Piu[PøÍ A¨£i¨ £i¨£õº.
As conversation became an art letter writing too became an art.
Eøµ¯õh¾®, Piu® GÊxÁx® Pø»¯õP ©õÔÚ.
In the letters information through emotions of intimacy carried life which is capable of renewing the vigour of friendship.
|m¤ß wµ ö|¸UP©õÚ EnºÁõÀ öÁΨ£h Piu® £¯ß£mhx.
Letters kept alive the flame of friendship by writing what cannot be spoken personally.
÷|µi¯õPa ö\õÀ» •i¯õuøua ö\õÀ» Piu® £¯ß£mhx.
Personal meeting has an intimacy that is unequalled.
÷|µi¯õP \¢v¨£x® Auß ö|¸UP•® Cøn¯ØÓøÁ.
Writing gives an opportunity to communicate what cannot be said personally.
GÊxÁx ÷|µi¯õP ö\õÀ» •i¯õuÁØøÓa ö\õÀ¾® Áõ´¨ø£z u¸QÓx.
Thus the languages for letters have acquired a prose of its own.
Piu® GÊu uÛ Eøµ|øh GÊ¢ux.
Letters are a medium that brings people closer together.
J¸Áøµ AkzuÁ¸hß ö|¸[Q Áµ Piu® £¯ß£mhx.
Elizabeth used to read Jane’s letters as a pasttime.
ö£õÊx÷£õUSUPõP G¼\ö£z ÷áß Piu[Pøͨ £i¨£õÒ.
It is true letters mainly convey information.
Piu® ö\´vUPõP Gߣx \›.
88.     “Charlotte’s first letters were received with a good deal of eagerness”.
åõº÷»õmiß •uØ Piu[PøÍ BÁ¾hß ö£ØÓÚº.
The value of the letters lies in this eagerness it creates.
BÁø» Gʨ¦® Piu[PÒ Aºzu•ÒÍÚ.
This is eagerness to know, not an eagerness to do.
Cx öu›¢x öPõÒЮ BÁÀ, ö\´ÁuØPÀ».
Married life is a new phase. To Charlotte it is an avenue to discover the truth of what she has chosen with eyes open.
v¸©n® ¦x ÁõÌÄ. uõß Â¸®¤ HØÓ ÁõÌøÁ AÝ£ÂUS® Áõ´¨¦ åõº÷»õmkUS Á¢xÍx.
What that experience is, how Charlotte has taken it are matters of deep concern and interest.
Ax GßÚ AÝ£Á®, G¨£i åõº÷»õm Aøu AÝ£ÂUQÓõÒ GߣøÁ •UQ¯©õÚøÁ.
Apart from all these, how Charlotte has expressed them in her letters is of significance to one who disapproved of the marriage.
G¼\ö£z Azv¸©nzøu HØPÂÀø» GߣuõÀ åõº÷»õm AÆÁÝ£Ázøu G¨£i GÊxQÓõÒ Gߣx •UQ¯®.
Elizabeth, in her reply, should rise to that new wonder, an occasion made intense by the proximity of Lady Catherine.
÷»i PõuŸß A¸÷P Si°¸US® Áõ´¨¦ £õUQ¯®, G¼\ö£zvß £vÀ AuØ÷PØ£ Aø©¯ ÷Ásk®.
Between two letters, the material will occupy the minds of the correspondents. Hence the additional importance.
C¸ Piu[PmQøh÷¯ CÆÂ寮 GÊx£Áº ©Úvö»Ê® GߣuõÀ C¸Á¸US® •UQ¯zxÁ® GÊQÓx.
Darcy was not able to speak to Elizabeth what he could write in a letter. That is the significance of writing.
Piuzvö»ÊxÁøu hõº]¯õÀ G¼\ö£zvh® ÷£\ •i¯ÂÀø». Ax GÊzvß •UQ¯®.
In a conversation one can be interrupted at any time.
÷£_® ö£õÊx AkzuÁº SÖUQh»õ®.
That fear is not there in writing. He has to read the whole letter without having the joy of stopping the other in the middle.
Piu® GÊvÚõÀ A¢u £¯ªÀø». •Ê Piuzøu²® ö£ØÓÁº £iUP ÷Ásk®.
Many cannot command presence of mind in the heat of the conversation even if the subjects are not controversial.
©Ö¨¦US ChªÀø»ö¯ÛÝ® ÷£_®ö£õÊx £»µõÀ Eh÷Ú \›¯õÚ £vÀ TÓ •i¯õx.
In the cooler moments of one’s own desk, in the absence of the intimidating physical presence, one has time and inclination to wait for his own choice of words.
uÛ¯õP EmPõº¢x ]¢vUS®ö£õÊx GsnzvØS›¯ ö\õÀö»Ê®. Gv›À J¸Á›¸¢uõÀ AøÁ GÇõ.
Letter writing is an exercise in composing thought material not for an essay but for communication.
Piuö©ÊxÁx Pmkøµ°ÛßÖ ÷ÁÖ£mhx. ö\´vø¯ ö\õÀÁ÷u ÷|õUP®.
Letter writing at its best helps the growth of personality.
Piu® GÊvÚõÀ ©Ú® Á͸®.
The advent of email, with the additional advantage of abbreviated words totally deprived this branch of literature its cherished value. Emails are almost telegraphic.
e-ö©°À, ¦x ö\õØPÐhß Á¢x Piu® GÊx® C»UQ¯zvß Pø»²nºøÁ »UQ Âmhx.e-ö©°À u¢v C[Q½åõÀ GÊu¨£kQÓx.
The letters of a great man are of greater value than his biography or even his autobiography.
_¯ \›øu, ÁõÌUøP Áµ»õØøÓÂh ö£›¯ ©Ûuº Piu[PÒ •UQ¯®.
 
 
89.     “Curiosity to know”.
öu›¢x öPõÒЮ BºÁ®.
Curiosity is of the mind, interest is of the vital, urge is of the body.
©Ú® AÔ¯ BÁÀ öPõÒЮ, Enºa]US Bø\²sk, EhÀ ö\¯À£h •øÚ²®.
Mind is alive by curiosity.
AÔ²® BÁÀ ©ÚzvØS ãÁÚÎUQÓx.
Observation leads to curiosity.
PÁÛ¨£Á¸US AÆÁõÁÀ GÊ®.
Observation is the way senses are alive.
¦»ßPÒ EåõµõP C¸¢uõÀ PÁÛUP •i²®.
Observation is the relationship of senses with the world.
¦»ßPÒ E»Shß öPõÒЮ öuõhº¦ PÁÚ®.
Without curiosity man and mind will be dull.
BÁ¼ßÔ ©Ú÷©õ, ©Ûu÷Úõ CÀø».
Similarly interest keeps the vital alive.
Bø\ Enºa]US E°µÎUQÓx.
Without interest one is likely to become depressed.
Bø\°À»õÂmhõÀ ©ÛuøÚ ÷\õP® BmöPõÒЮ.
Without urge man will sink into inaction.
÷ÁPªßÔ ©Ûuß ÷\õ®÷£Ô¯õÁõß.
Thus he will become lazy.
ö\¯»ØÖ¨ ÷£õÚõÀ ÷\õ®÷£ÔzuÚ® SiöPõÒЮ.
Curiosity goes with eagerness.
BºÁzvÛßÖ BÁö»ÊQÓx.
Curiosity can act through every mental faculty.
©Úzvß vÓø©PÒ AøÚzvØS® BÁ¾sk.
It is curiosity that makes man think of a tangle.
BÁÀ AÁøÚ ]UPø» {øÚUPa ö\õÀQÓx.
Imagination is activated by curiosity to new-create.
PØ£øÚø¯ BÁÀ ysiÚõÀ ¦v¯ £øh¨¦ GÊQÓx.
When a Man’s will fails, he is curious to know how best to exercise it a new.
ö\´Áx uÁÔÚõÀ, «sk® G¨£ia ö\´¯»õ® GÚ BÁ¾hß ]¢v¨£õß.
Faced with a wrong judgement, curiosity sets him to work to arrive at the right judgement.
uÁÓõÚ •iÄUS Á¢uõÀ \›¯õÚ •iÄUPõP¨ £õk£kÁõß.
Discrimination defies curiosity.
£õS£õk BÁø» AhUS®.
To arrive at the right discrimination, facts are not enough, principles too are insufficient. What is needed is the right experience that will guide us here.
£õS£õk \›¯õP C¸UP Âå¯÷©õ, AøuÂh •UQ¯©õÚ \mh÷©õ ÷£õuõx. \›¯õÚ £øǯ AÝ£Á® ÁÈPõmk®.
Exercising every faculty of Mind, we will find curiosity is one of the skills energies are organized into.
©Ú® AøÚzxz vÓø©PøͲ® ö\¯À£kzvÚõÀ BÁÀ J¸ vÓø©ö¯ÚÄ® AuÝÒ \Uv ¦øu¢xÒÍx GÚÄ® öu›²®.
The other mental skills that serve the other mental faculties are many.
©ØÓ vÓø©PÒ £». AÁØøÓa ö\¯À£kzxÁx® £».
Memory itself is the skill that helps thinking.
{øÚÄ ]¢uøÚø¯a ö\¯À£kzx®.
Imagination is helped and activated by fancy.
CÀ»õuøu {øÚzuõÀ PØ£øÚ E¸ÁõS®.
Fancy is constructive while fantasy is destructive.
PØ£øÚ E¸¨£i¯õÚx, PØ£øÚU ÷Põmøh AÈUS®.
The skill that helps judgement is detachment.
•iÄUS¨ £¯ß£k® vÓø© £õµ£m\ªßø©.
 
 
90.     “Charlotte expressed herself… exactly as she might have foreseen”.
åõº÷»õm HØPÚ÷Á ÷£]¯£i Piuö©Êv°¸¢uõÒ.
Had not Elizabeth withdrawn the confidence and intimacy, we may expect Charlotte to speak out her impressions.
G¼\ö£z uß A¤¨¤µõ¯zøu ©õØÓõ©¼¸¢uõÀ åõº÷»õm ©Ú® Âmk GÊxÁõÒ GÚ Gvº£õºUP»õ®.
Now that it is not there, she can send only a polite version of things.
Ax CÀ»õuuõÀ åõº÷»õm ©›¯õøuUS›¯ÁõÖ GÊxQÓõÒ.
Assuming they remained as close as they had been, still knowing the attitude of Elizabeth, Charlotte might not be fully frank.
£øǯ |m¦ A¨£i÷¯°¸¢uõ¾®, G¼\ö£z A¤¨¤µõ¯® öu›²ö©ß£uõÀ åõº÷»õm EÒÍøu EÒÍ£i GÊxÁõÒ GÚ Gvº£õºUP •i¯õx.
Maybe in such a case, there is the danger of Charlotte writing how happy she is with Collins. That may be a mortal blow.
Ax÷ÁEsø©¯õÚõÀ åõº÷»õm uõß AÝ£ÂUS® BÚ¢uzøu GÊv°¸¨£õÒ. Ax G¼\ö£zvØS Ci ÂÊ¢uuõS®.
No such frankness need embarrass letter writing now.
C¨ö£õÊx Á¢u PiuzvÀ Ax ÷£õßÓ Gvº£õµõu ö\´vPÒ C¸UP ÁÈ°Àø».
In the scheme of things, Charlotte is flattered beyond measure by dining at Rosings.
EÒÍøuU P¸vÚõÀ ÷µõê[ ißÚº åõº÷»õmøh ÷©P ©sh»zxÒ AøÇzx¨ ÷£õ°ØÖ.
Elizabeth has not allowed her to speak out frankly about Lady Catherine.
÷»i PõuŸøÚ¨ £ØÔ öÁΨ£øh¯õP åõº÷»õm ÷£_®£i G¼\ö£z Ch® öPõkUPÂÀø».
So, letters become polite, formal versions, not actual facts.
GÚ÷Á Piu® •øÓ¨£i GÊu¨£mhx. EÒÍx AÀ», ö\õÀ» ÷Ási¯x Á¢ux .
Poultry and pigs form the best part of the letter.
÷PõÈ, £ßÔ Piuzøu {µ¨¦®.
A wife, in the nature of things, is likely to take to the ways of her husband.
©øÚ GߣuõÀ PnÁß Aia_Ámøh¨ ¤ß£ØÖÁx |õÍøhÂÀ |h¨£x.
Charlotte has not exhibited that trait in the letters or after Elizabeth went there.
PiuzvÀ åõº÷»õm A¢u A®\zøuU SÔUPÂÀø». G¼\ö£z Á¢uö£õÊx® A¨£i¨ ÷£\ÂÀø».
It is very likely with the passage of time.
|õÍøhÂÀ Ax |hUS®.
It is no mean event for Charlotte that a colonel or a Darcy calls on her even once in her lifetime. No such possibility was there at Lucas Lodge in Meryton.
hõº] AiUPi ÃmiØS Á¸Áx®, J¸ PºÚÀ Á¸Áx® åõº÷»õmiØS Gί Põ›¯ªÀø». ö©›hß ¿Põì »õmâÀ Ax ÷£õÀ |hUPÂÀø».
Elizabeth has closed the door of frankness in that regard.
G¼\ö£zuõÀ EÓÂß ö|¸UP® AÈ¢ux.
To have Lady Anne at her door for a few minutes is no small privilege to Charlotte.
÷»i Bß PuÁ¸QÀ öPõg\ |õÈ Á¸Áx åõº÷»õmiØS¨ ö£›¯ Â寮.
Why, there were occasions when Lady Catherine herself visited Charlotte. We know how awed Mrs. Bennet and Elizabeth were to have that lady for a few minutes in their house.
÷»i PõuŸ÷Ú ÂmiØS Á¢uõÒ. ]» {ªå® ÷»i PõuŸß ÃmiÀ u[Q¯x ö£ßÚmiØS® G¼\ö£zvØS® G¨£i¨£mh Ba\›¯® GÚ |õ©Ô÷Áõ®.
In England of that period they were ‘noble’ personages.
A¢u |õÎÀ C[Q»õ¢vÀ AÁºPÒ ö£›¯ ©ÛuºPÒ.
 
 
91.     “wrote cheerfully…surrounded with comforts…mentioned nothing which she could not praise.”
\¢÷uõå©õP GÊvÚõÒ .. Á\v ö£ØÓ Ãk .. ö£¸ø©¨£h•i¯õuÁØøÓ GÊuÂÀø».
It is true Charlotte is cheerful according to her lights.
åõº÷»õm uß A¤¨¤µõ¯¨£i \¢÷uõå©õP C¸UQÓõÒ.
If she is not, her disappointment will be seen in the letter.
Ax Esø©°À»õÂmhõÀ, H©õØÓ® PiuzvÀ öu›²®.
No one can write a letter concealing her disappointment in marriage.
v¸©nzvÀ H©õÔ¯Áº Piu® Aøu ©øÓUP •i¯õx.
Letters do have the personality to reveal the writer.
GÊx£Áøµ öÁΨ£kzx® vÓß PiuzvØSsk.
Many may not see, but it will be there for the perceptive to see.
£»º PsoÀ £hõ©¼¸UP»õ®. PÁÛ¨£Á¸USz öu›²®.
She is writing about the surrounding comforts as she sought them.
uõß ÷ui¯ Á\vPÒ `Ì¢v¸¨£øu AÁÒ ÁºoUQÓõÒ.
She was not looking for romance or domestic felicity.
AÁÒ Á\v¯õÚ \¢÷uõåzøuU Sk®£zvÀ Gvº£õºUQÓõÒ, Põu¼Àø».
Cheerfulness is the appearance on the surface.
÷©ö»Ê¢uÁõ›¯õPU P»P»¨£õP C¸UQÓõÒ.
Comforts are physical reality; the one she feared she would miss forever.
Á\v ö£õ¸ÒPÒ u¸Áx, ÁõÌÄ ©ÖUS® GÚ AÁÒ £¯¢ux.
As a matter of policy, she wished to present a good picture to Elizabeth.
G¼\ö£zvh® |À» ö\´v TÓ AÁÒ •iÄ ö\´xÒÍõÒ.
So, she does not mention anything she will be sorry for.
G¼\ö£zvØS¨ ¤iUPõu Gøu²® AÁÒ GÊuÂÀø».
That is politeness, not friendship or confidence or even intimacy.
Cx ©›¯õøu, |m£À», |®¤UøP¯À», ö|¸UP•ªÀø».
 
 
92.     “Furniture, neighbourhood,and roads, were all to her taste”.
£ºÜa\º, ÷µõk, _ØÖ¨¦Ó® GÀ»õ® ¤izv¸¢ux.
All of them are the material parts of matrimony.
AøÁ¯øÚzx® v¸©nzvÀ ö\õzx.
 
 
93.     “Friendly and obliging”.
Eu ö\´£Áº CÛ¯Áº.
The attitudes, attitudes of social superiors are vital property.
\‰PzvÀ ö£›¯Áº BuµÄ |©USz öu®¦, ö\õzx.
 
 
94.     “Rationally softened”.
AÔÄøh¯ CÛø©.
Reporting can be factually true or false.
GÊxÁx Esø©¯õP÷Áõ, ö£õ´¯õP÷Áõ C¸UP»õ®.
It can be a colourful rendering.
£PmhõP¨ ÷£\»õ®.
One may report only the part he saw.
£õºzuvÀ £Svø¯ ©mk® ÷£\»õ®.
One may be awed and go into silence.
¤µªzx ö©ÍÚ©õP»õ®.
A snob gives play to his imagination.
SøÇ£Áß PØ£øÚø¯ AÂÌzx Âh»õ®.
Those who like the Lady may not see anything else.
A¢u ö£s©oø¯¤izx ÂmhõÀ ÷ÁöÓxÄ® PsoÀ £hõx.
One who hates the owner may paint everything with hatred.
AÁøµ öÁÖ¨£Áº, AzuøÚø¯²® öÁÖ¨¦hß ÷£\»õ®.
A small mind of details may keep a store of such anecdotes.
]ßÚ ¦zv Pshøuö¯À»õ® v›zx {øÚÄ øÁzv¸US®.
Dull physical people will tell you about the good food.
áh©õÚÁºUS \õ¨£õk {øÚ¸US®.
There are people who cannot phrase their thoughts.
©ÚvÀ £mhøua ö\õÀ» •i¯õuÁ¸sk.
There are others who have no thoughts at all.
G¢u Gsn•ªÀ»õuÁ¸sk.
There are others who can report exactly.
öuÎÁõP¨ ÷£_£Á¸sk.
 
 
95.     “She must wait for her own visit there, to know the rest”.
«vø¯ AÔ¯ uõ÷Ú A[S ÷£õS®ÁøµU Põzv¸UP ÷Ásk®”.
A genuine faithful reporting can be partial, may omit intentionally or miss the essentials.
Esø©¯õP GÊxÁv¾® ]» Âmk¨ ÷£õS®.
÷Áskö©Ú »UP»õ® AÀ»x •UQ¯©õÚ ö\´v Âmk¨ ÷£õP»õ®.

Teachers reporting about a school can be thorough about teaching, can largely err on education.
£ÒÎø¯¨ £ØÔ¨ ÷£_® B]›¯ºPÒ £õh® Pؤ¨£øu ÂÁµ©õPU TÖÁõºPÒ. PÀ ©Ó¢x ÷£õS®.
There are occasions when a Man in error cannot be shown the justice.
uÁÖ ö\´£ÁÝUS AÁß uÁØøÓU Põmh •i¯õu ÷|µ•sk.
Even his lawyer can be guilty of it.
AÁß ÁUR»õ¾® Gkzxa ö\õÀ» •i¯õu ÷|µ•sk.
In a lever we can never see the power coming from the subtle plane.
ö|®¦ ÷Põ¼À \Uv `m_©©õP GÊQÓx. AøuU Põn •iÁvÀø».
It is right the last reporting awaits one’s own visit.
Pøh]U Piu®, ÷|µi¯õP Áµmk® GÚU Põzv¸US®.
Charlotte cannot see the argument to refuse Collins.
Põ¼ßøéz uõß ©ÖUP ÷Ásk® GÚ åõº÷»õmkUS¨ ¦›¯õx.
Elizabeth cannot conceive how Collins could be accepted.
Põ¼ßøé G¨£i ©n¨£x GÚ G¼\ö£zvØS¨ ¦›¯õx.
It is right, just, rational, proper for Lady Catherine to get a promise from Elizabeth not to accept Darcy.
hõº]ø¯ ©nUP ©õm÷hß GÚ ÷»i PõuŸÝUS ÁõUSU öPõk¨£x AÁ¸US \›, {¯õ¯®, AÔÄUS¨ ö£õ¸zu©õÚx, •øÓ¯õÚx.
To see the opposite values is difficult, but they are still in the same plane.
GvµõÚ P¸zx® A÷u {ø»°¼¸UQÓx GÛÝ®, £õºUP •iÁvÀø».
To see the values of a higher plane is not given to the human mind.
÷©À {ø»°¾ÒÍ P¸zøu AÔ¯ ©ÚzuõÀ •i¯õx.
To award a special medal for a loser in a game for his sportsmanship is rare but not unheard of.
÷uõØÓÁÝUS ìö£åÀ ö©hÀ öPõk¨£x GßÓ P¸z÷u E»Q¼Àø». GÛÝ® ÷PÒ£hõuvÀø».
Even after her visit Elizabeth could not justify Charlotte’s marriage.
åõº÷»õm ÃmiØS Á¢x £õºzx®, G¼\ö£zuõÀ Azv¸©nzøu HØP •i¯ÂÀø».
Elizabeth has no penetration into the values of Charlotte.
åõº÷»õm ©Úzøu¯Ô²® vÓß G¼\ö£zvØQÀø».
As Charlotte is unable to appreciate Elizabeth’s refusal to dance with Darcy, Elizabeth is unable to sympathise with Charlotte’s matrimonial requirements.
hõº]²hß |hÚ©õh G¼\ö£z ©Özux åõº÷»õmiØS¨ ¦›¯ÂÀø».
v¸©nzøu¨ £ØÔ¯ åõº÷»õm P¸zøu G¼\ö£z AÔ¯ •i¯ÂÀø».

There are things one can see only by a visit.
÷|›À Á¢x £õºzx ©mk® AÔ²® Âå¯[PÐsk.
There are other things one needs to be told.
÷ÁÖ Âå¯[PøÍa ö\õßÚõÀ uõß öu›²®.
There are still other things one cannot see even if told.
ö\õÀ¼²® öu›¯ •i¯õu Âå¯[PÐsk.
Even then full appreciation does not arise.
A¨ö£õÊx® Âå¯zøu •ÊÁx©õP¨ £õµõmh •iÁvÀø».
To feel as the other person feels is comprehension.
©ØÓÁº {øÚ¨£x ÷£õÀ {øÚ¨£x AÔÄ.
It is an understanding out of sympathy and an appreciation of the other man’s needs.
Ax AÝuõ£zuõÀ ¦›Áx, ©ØÓÁº ÷uøÁø¯ Enº¢x £õµõmkÁx.
Needs are mental, vital, physical, spiritual, etc.
÷uøÁ Eh¾US®, E°¸US®, ©ÚzvØS®, Bß©õÄUS® Esk.
20.                  
Jane had already written a few lines to her sister to announce their safe arrival in London; and when she wrote again, Elizabeth hoped it would be in her power to say something of the Bingleys.
»shÛØS ö\ÍP›¯©õP¨ ÷£õ´ ÷\º¢uøu¨£ØÔ ÷áß •ß÷£ GÊv°¸¢uõÒ. ©Ö£i²® AÁÒ GÊx® ö£õÊx, ¤[Q¼ Sk®£zvÚøµ¨£ØÔ H÷uÝ® AÁÍõÀ GÊu •i²® GÚ G¼\ö£z Gvº£õºzuõÒ.
96.Jane was to overcome her false faith in Caroline for her to marry.
97.At the same time Elizabeth’s visit to Hunsford helps her to overcome her false belief in a rational marriage.
98.When there is love, invariably, one runs across the other. The fact that Jane has not seen Bingley anywhere in London is a clear statement that neither had love in any measure of intensity. On Jane’s part, it is plainly marriage. On the part of Bingley it is surely a very strong attraction. Had it not been crossed, it would not have risen in intensity enough to mature into a wedding.
ö|g_ {øÓ¢u EnºÄ PõuÀ. Ax C¸Á¸Ò J¸Á¸UPõÁx C¸¢v¸¢uõÀ uÁÓõ©À \¢vzv¸¨£õºPÒ. J¸Áº Aøu¨ ö£ØÖÒÍ ö£õÊx AkzuÁº AÆÄnºøÁ QµõUQUPõP¨ £¯ß£kzvÚõÀ GzuøÚ Á¸å©õÚõ¾® AkzuÁº AÁº PsoÀ £h©õmhõº. ÷áÝUSz v¸©n® ¤[¼US BÌ¢u ¸¨£®. hõº]°ß Gvº¨£õÀ Ax wµ©õQz ußøÚ¨ §ºzv ö\´x öPõshx.
 
 
99.“I enquired after their brother,” says Jane. Compare this with Bingley at Lambton unable to utter Jane’s name to Elizabeth. She was buried into the phrase, “all your sisters”. Bingley is more delicate than Jane is in this respect. Hers was a physical need, his was an emotional requirement. The physical can be indelicate.
|õß AÁºPÒ \÷Põuµøµ¨ £ØÔ Â\õ›z÷ußGÚ ÷áß TÖQÓõÒ. »õ®¨hÛÀ ¤[¼ G¼éö£zøua \¢vzuö£õÊx ÷áß ö£¯øµU SÔ¨¤hz u¯[Q E[PÒ GÀ»õ \÷Põu›PЮGßÖ •iUQÓõß. AÁÐUS Buõ¯®, AÁÝUSU PÁºa]. Buõ¯® öÁmP¨£hõx.
 
 
100.        All advance of intimacy started from Caroline. The rule is he who has not taken initiative will never be the loser. Jane is meticulous in that regard even in her opinions. That is her strength and that wins her at the end.
|mø£ Bµ®¤zux Põµ¼ß. AÁ\µ¨£k£Áº •¢vU öPõÒÁº. uõ÷Ú |hUPmk® GߣÁº ö£õÖzv¸¨£õº. uõ÷Ú Bµ®¤UPõÂmhõÀ uÁÖ GÇõx Gߣx \mh®. ÷áß AÆÁøP°À ©Úzuõ¾® AÁ\µ¨£kÁvÀø». Ax AÁÐUS £»®. Ax öÁØÔ u¸QÓx.
 
 
101.        Wickham assumed Elizabeth would have fortune. Caroline and her sister likewise assumed a certain social status to their family. Both were disappointed. Friendship is between equals. Jane is not their equal.
G¼éö£zvØS £n•sk GÚ ÂUPõ® {øÚzuõß. ÷áß Sk®£® AøÚÁ¸® á«ßuõºPÒ GÚ ¤[¼ \÷Põu›PÒ {øÚzuÚº. C¸Á¸® H©õ¢uÚº. |m¦ \© A¢uìxÒÍÁ›øh÷¯ ©mk® {»Ä®. ÷áß AÁºPmS \©©õÚÁÍÀ».
21.                  
Her impatience for this second letter was as well rewarded as impatience generally is. Jane had been a week in town without either seeing or hearing from Caroline. She accounted for it, however, by supposing that her last letter to her friend from Longbourn had, by some accident, been lost.
ö£õÖø©¯õP CÀ»õ©À C¸¨£uØS GßÚ £»ß QøhUS÷©õ A¢u £»ßuõß, CµshõÁx PiuzvØS ö£õÖø©°Ç¢x Põzx C¸¢uuØS Qøhzux. ÷áß J¸ Áõµ©õP »shÛÀ C¸¢x®, P÷µõ¼øÚ¨ £õºUPĪÀø», AÁÎhª¸¢x G¢uz uPÁ¾® CÀø», »õ[£ºÛ¼¸¢x uõß ußÝøh¯ ÷uõÈUS GÊv¯ Pøh] Piu® uÁÖu»õPz öuõø»¢x ÷£õ°¸UP»õ® GÚ CuØS Põµn©õPU TÔÚõÒ.
102.        Impatience.
AÁ\µ®.
Here impatience follows the
rule.
AÁ\µ® Auß \mhzøu¨ ¤ß£ØÖQÓx.
Darcy’s visit with Bingley to Longbourn gave Elizabeth impatience.
¤[¼²hß hõº] »õ[£õºß Á¢ux G¼\ö£zøu¨ ö£õÖø©ø¯ CÇUPa ö\´ux.
In the first two visits impatience is rewarded in its own place.
•u¼µsk •øÓ²® AÁ\µ¨£mhuØS›¯ £»ß Á¢ux.
On the third visit impatience transformed itself to give the opposite result.
‰ßÓõ® •øÓ°À AÁ\µ® v¸Ä¸©õÔ GvµõÚ £»øÚz u¢ux.
Jane’s engagement diffused the tension and Elizabeth’s impatience was rewarded.
÷áÝUS {a]¯©õÚÄhß öhßåß ÷£õ´ G¼\ö£z AÁ\µ® £»ß ö£ØÓx.
Jane’s impatience traveled as per rule to receive the reward.
÷áÝøh¯ AÁ\µ® \mh¨£i Áͺ¢x AuØS›¯ £›ø\¯øh¢ux.
Mrs. Bennet’s impatience remained impatience and was rewarded.
Mrs.ö£ßÚm AÁ\µ® AÁ\µ©õP÷Á°¸¢x £›_ ö£ØÓx.
Mr. Bennet’s improper patience became an impatience to mature into a decision based on responsibility.
Mr.ö£ßÚmiÀ ö£õ¸zu©ØÓ ö£õÖø© AÁ\µ©õP ©õÔ ö£õÖ¨¦US›¯ •iøÁ Gkzux.
Lady Catherine acts according to rule.
÷»i PõuŸß \mh¨£i |hUQÓõÒ.
Darcy’s patience and impatience travel the full cycle to become patient again.
hõº]°À AÁ\µ® Auß ÷£õUS¨£i Áͺ¢x «sk® ö£õÖø©¯õ°ØÖ.
The impatient initiative of Caroline compelled her to be patient reversing herself.
Põµ¼ß AÁ\µ¨£mk ö\¯À£mhx {º¨£¢uzuõÀ uø»R÷Ç ö£õÖø©¯õ°ØÖ.
The patience Charlotte counsels Elizabeth is tinged with two inappropriate comments – one at Netherfield ball, the other through Collins’ letter.
ö£õÖø©¯õÚ åõº÷»õmiß AÔÄøµø¯ G¼\ö£z ö£ØÓõÒ. AvÀ C¸ SøÓ & ö|uº¥Àm hõßêÀ ÷£]¯x, Põ¼ßì GÊv¯ Piu®.
Thwarted patience with responsibility for Bennet gave him the ultimate reward of Pemberley.
ö£ßÚmiß ö£õÖø©US ÷\õuøÚ Á¢x ö£õÖ¨¦ GÊ¢x •iÁõP¨ ö£›¯ £›_ ö£®£º¼¯õP Á¢ux.
Charlotte won Collins through patience of common sense.
ö£õÖø©¯õÚ ¦zv\õ¼zuÚzuõÀ åõº÷»õm Põ¼ßéüUS ö£õUQå©õÚõÒ.
Lydia’s impatience is richly and fully rewarded in her plane.
¼i¯õÂß ö£¸ AÁ\µ® AÁÒ ©ÚzvØ÷PØ£ ©i {øÓ¯¨ £»øÚ¯Îzux.
The very great energy in the story is seen as impatience of everyone but was checked in the middle for eight months when the energy was absorbed by the stupidity of Collins and vulgarity of Lydia.
Pøu°À ö£›¯ \Uv ö\¯À£kQÓx. Ax AøÚÁ¸US® AÁ\µzøuU öPõkUQÓx. Põ¼ßì ©hø©²®, ¼i¯õÂß B£õ\•® Aøu QµQzxU öPõÒQßÓÚ.
Bingley’s intolerable impatience is never described but we see the results as he exactly desired, through Darcy’s confession.
¤[¼°ß AÁ\µ® ö£õÖUP •i¯õux. Pøu Auß Â£µzøuU TÓÂÀø».
The one person who was patient all along, planning perfidy, did not lose his patience when tragedy crowned him. Maybe it is what he sought -- Wickham.
Pøu°À •iÄ hõº]°ß ©ßÛ¨¦ ‰»® Aøu öuÎÄ ö\´QÓx. Pøh] Áøµ ö£õÖø©ø¯U Pøh¨¤izuÁß \v ö\´uÁß. B£zx Á¢uö£õÊx® AÁß Aø©vø¯ CÇUPÂÀø». Ax÷Á AÁÝUS›¯x ÷£õ¾®.
 
 
103.        “By some accident, been lost”.
G¨£i÷¯õ öuõø»¢x Âmhx”.
Man wants to justify himself.
©Ûuß uõß ö\´Áx \›ö¯Ú {ø» {ÖzxÁõß.
To do so he exercises his imagination and justifies the other lapses.
uß SøÓPøÍ \›ö¯Ú {¹¤UP AÁß PØ£øÚ ÷Áø» ö\´²®.
It was the pride of the British Post office that no single letter was lost in its long existence.
C¢u }sh AÝ£ÁzvÀ ¤›miè ÷£õìmhõ¥ì J¸ Piu•® uÁÔ¯vÀø»ö¯Ú¨ ö£¸ø©¨£kQÓx.
Human stupidity transfers it to the post office which is unfailing.
uÁØøÓ AÔ¯õu ÷£õìmhõ¥ì «x AÔÂÀ»õuÁß SøÓ ö\õÀQÓõß.
22.                  
"My aunt," she continued, "is going to-morrow into that part of the town, and I shall take the opportunity of calling in Grosvenor Street."
"|õøÍ »shÛ¾ÒÍ A¢u¨ £SvUS Azøu ÷£õP¨ ÷£õQÓõº, C¢u \¢uº¨£zøu¨ £¯ß£kzvU öPõsk U÷µõìöÁÚº öu¸Â¾ÒÍ AÁºPøÍa \¢vUPa ö\ÀQ÷Óß."
104.        Jane takes the initiative to meet Caroline. It will not work.
105.        Charlotte’s marriage is by her initiative but she manages to let the apparent initiative in the hands of Collins.
106. “My aunt is going tomorrow into that part of the town.”
©õª C»shÛÀ A¢u¨ £SvUSa ö\ÀQÓõÒ.
It never pays to chase that which eludes.
H©õØÖÁøu öuõhº¢x |õkÁvÀ £»ÛÀø».
Mrs. Gardiner even in the beginning said there was no possibility of meeting Bingley. That eliminated chances.
Bµ®£zv÷»÷¯ Mrs. PõºiÚº ¤[¼ø¯ \¢vUS® \¢uº¨£® GÇõx GßÓõº. A¢u \¢uº¨£® AuÚõÀ µzuõQÓx.
Jane’s faith in Caroline effectively stays in the way.
Põµ¼ß «x ÷áÝUSÒÍ |®¤UøP öuÎÁõÚ uøh.
A woman, who wants to be courted by the Man, wants it from all around him.
ußøÚ Bs |õi Áµ ¸®¦® ö£s A÷u ÷£õÀ AÁøÚa _ØÔ²ÒÍÁº |hUP ¸®¦QÓõÒ.
Jane’s energy will not support it.
÷áÝøh¯ öu®¦US A¢u \Uv°Àø».
Neither her personality, nor her status or wealth will support it.
AÁÐøh¯ _£õÁ÷©õ, A¢uì÷uõ, ö\ÀÁ÷©õ AuØSz xøn°Àø».
 
 
107. “I shall take the opportunity of calling in Grosvenor Street”.
S÷µõìÃÚº ÃvUS¨ ÷£õS® \¢uº¨£® Esk.
Opportunities should come, not that we should go and take it.
Áõ´¨¦ Áµ÷Ásk®, ÷ui¨ ÷£õÁvÀø».
Jane cannot meet Bingley going with the aunt as it was she who ruled out her meeting him.
©õª ¤[¼ø¯ \¢vUP •i¯õx GßÖ TÔ¯uõÀ AÁ¸hß ÷£õ´ ¤[¼ø¯ ÷áß \¢vUP •i¯õx.
At Pemberley Mrs. Gardiner was interested in Elizabeth visiting there.
G¼\ö£z ö£®£º¼ø¯¨ £õºUP ÷Ásk® GÚ Mrs.PõºiÚº EÖv¯õP C¸¢uõº.
Jane’s meeting him cannot be accomplished as a secondary work.
÷áß ¤[¼ø¯a \¢v¨£x Cµshõ®£m\ ÷Áø»¯õP |hUPõx.
At Gracechurch Street Jane could not meet Bingley but Lydia was married from there.
Q÷µì \ºa öu¸ÂÀ ÷áÚõÀ ¤[¼ø¯ \¢vUP •i¯õx. ¼i¯õÄUS A[S v¸©n©õ°ØÖ.
It means the personality weight of Mrs. Gardiner was enough for Lydia and not for Jane.
¼i¯õÂß v¸©n® •i¯ EuÄ® Mrs. PõºiÚµõÀ ÷áß v¸©nzøu •iUP •i¯õx.
23.                  
She wrote again when the visit was paid, and she had seen Miss Bingley. "I did not think Caroline in spirits," were her words; "but she was very glad to see me, and reproached me for giving her no notice of my coming to London. I was right, therefore; my last letter had never reached her. I inquired after their brother, of course. He was well, but so much engaged with Mr. Darcy that they scarcely ever saw him. I found that Miss Darcy was expected to dinner. I wish I could see her. My visit was not long, as Caroline and Mrs. Hurst were going out. I dare say I shall soon see them here."
A[S ö\ßÖÂmk Á¢uÄhß, ÷áß ©Ö£i²® J¸ Piu® GÊvÚõÒ. ªì. ¤[Q¼ø¯ \¢vzv¸UQÓõÒ. P÷µõ¼ß AÆÁÍÄ EØ\õP©õP CÀø» GßÖ |õß {øÚUQ÷Óß. BÚõÀ GßøÚ \¢vzuvÀ AÁÐUS ªUP ©QÌa], |õß »shÛØS Á¸Áøu¨£ØÔ Hß AÁÎh® ö\õÀ»ÂÀø» GÚ GßøÚU Pi¢xU öPõshõÒ. GßÝøh¯ Pøh] Piu® AÁÐUS¨ ÷£õ´ ÷\µÂÀø» GÚ |õß {øÚzux \›. AÁºPÐøh¯ \÷PõuµøÚ¨£ØÔ ÷PmPzuõß ö\´÷uß. AÁß |ßÓõP C¸UQÓõß. hõº]²hß •®•µ©õP C¸¨£uõÀ uõ[P÷Í AÁøÚ¨ £õº¨£x A›uõP C¸UQÓx GßÓÚº. ªì. hõº] CµÄ ¸¢xUS Áµ¨÷£õÁøu AÔ¢÷uß. AÁøÍ £õºUP ÷Ásk® GßÖ Bø\uõß. P÷µõ¼Ý®, v¸©v. íºìk® öÁÎ÷¯ ÷£õP ÷Ási°¸¢uuõÀ |õß AvP ÷|µ® u[P •i¯ÂÀø». AÁºPøÍ C[S ÂøµÂÀ £õº¨÷£ß."
 
108.        Caroline is a liar. In England the history of lost letters was then unknown.
109.        Caroline would have allowed Jane to meet Miss Darcy if there had been any truth in Bingley’s interest in Georgiana.
110. “I did not think Caroline in spirits”.
Põµ¼ß EØ\õP©õP CÀø».
Caroline and her sister did adore sweet Jane. It lingers. She comes.
Põµ¼Ý® AÁÒ \÷Põu›²® CÛø©¯õÚ ÷áøÚ¨ £õµõmkQÓõºPÒ. Auß £»ß öuõhºQÓx. AÁÒ Á¸QÓõÒ.
All the initiatives of intimacy was on Caroline’s side. So, its momentum is there.
|mø£ Bµ®¤zux, ö|¸[Q Á¢ux Põµ¼ß, Auß öu®¦ }iUQÓx.
Conscious ill nature and an initiative based on that cannot keep the spirits alive.
öPmh Gsn®, Auß ö\¯À EØ\õP® uµõx.
Caroline thinks low of Gracechurch Street.
Q÷µì \ºa öu¸øÁ¨£ØÔ Põµ¼ÝUS ©mh©õÚ A¤¨¤µõ¯®.
It was a lie about the letter and Darcy resorted to a ruse.
Ax Piuzøu¨ £ØÔ¯ ö£õ´, hõº]°ß `x.
Caroline’s objection is not for Bingley’s marriage with Jane, but she is mortally frightened about Elizabeth coming close to Darcy.
¤[¼°ß v¸©n® Põµ¼ÝUS¨ ö£õ¸miÀø».
G¼\ö£z hõº]ø¯ ö|¸[Q Á¸Áx AÁÐUS ]®© ö\õ¨£Ú®.
111. “Caroline and Mrs. Hurst were going out”.
Põµ¼Ý® ªéì íºìmk® öÁΰÀ ÷£õQÓõºPÒ.
Again it is a fabrication.
«sk® Cx J¸ ö£õ´, ¦øÚ¢x TÖuÀ.
24.                  
Elizabeth shook her head over this letter. It convinced her, that accident only could discover to Mr. Bingley her sister's being in town.
Piuzøu¨ £izx •izu¤ß, G¼\ö£z uÚx ©õÖ£mh P¸zvÚõÀ uø»ø¯ Aø\zuõÒ. uÚx \÷Põu› »shÛÀ C¸¨£øu, Gvº£õµõu HuõÁx J¸ \¢uº¨£® ‰»®uõß v¸. ¤[Q¼USz öu›¯ Á¸® Áõ´¨¦ÒÍx GÚ¨ ¦›¢x öPõshõÒ.
 
112.        Mrs. Gardiner cancelled any accidental meeting of Jane and Bingley.
113.        Caroline could have suspected Jane of following Bingley.
25.                  
Four weeks passed away, and Jane saw nothing of him. She endeavoured to persuade herself that she did not regret it; but she could no longer be blind to Miss Bingley's inattention. After waiting at home every morning for a fortnight, and inventing every evening a fresh excuse for her, the visitor did at last appear; but the shortness of her stay, and yet more, the alteration of her manner, would allow Jane to deceive herself no longer. The letter which she wrote on this occasion to her sister will prove what she felt.
|õßS Áõµ[PÒ •i¢x® ÷áß AÁøÚ¨ £õºUP •i¯ÂÀø». AuÚõÀ AÁÒ Á¸zu® Aøh¯ÂÀø» GÚ ußøÚ \©õuõÚ¨£kzvU öPõÒÍ •¯Ø] ö\´uõ¾®, ªì. ¤[Q¼ ußøÚU PÁÛUPõuøu AÁÍõÀ ¦›¢x öPõÒÍ •i¢ux. £vøÚ¢x |õmPÍõP vÚ® Põø» ªì. ¤[Q¼ø¯ Gvº£õºzxU Põzv¸¢x, AÁÒ ÁµõuuØS vÚ® ©õø» J¸ PõµnzøuU PØ£øÚ ö\´x öPõsk Põzv¸¢uõÒ. CÖv¯õP AÁÒ Á¢uõÒ, BÚõÀ ªPU SøÓÁõÚ ÷|µ÷© A[S C¸¢uøu²®, AÁÐøh¯ |hzøu°À EÒÍ Âzv¯õ\zøu²® ÷áß PÁÛzuõÒ. ußøÚ CÛ²® H©õØÔU öPõÒÍ u¯õµõP CÀø». Cøu¨£ØÔ AÁÒ uÚx \÷Põu›US GÊv¯ Piu•® Aøu EÖv ö\´ux.
 
 
26.                  
"My dearest Lizzy will, I am sure, be incapable of triumphing in her better judgment, at my expense, when I confess myself to have been entirely deceived in Miss Bingley's regard for me. But, my dear sister, though the event has proved you right, do not think me obstinate if I still assert that, considering what her behaviour was, my confidence was as natural as your suspicion. I do not at all comprehend her reason for wishing to be intimate with me; but if the same circumstances were to happen again, I am sure I should be deceived again. Caroline did not return my visit till yesterday; and not a note, not a line, did I receive in the mean time. When she did come, it was very evident that she had no pleasure in it; she made a slight, formal apology for not calling before, said not a word of wishing to see me again, and was in every respect so altered a creature, that when she went away, I was perfectly resolved to continue the acquaintance no longer. I pity, though I cannot help blaming her. She was very wrong in singling me out as she did; I can safely say that every advance to intimacy began on her side. But I pity her, because she must feel that she has been acting wrong, and because I am very sure that anxiety for her brother is the cause of it. I need not explain myself farther; and though we know this anxiety to be quite needless, yet if she feels it, it will easily account for her behaviour to me; and so deservedly dear as he is to his sister, whatever anxiety she may feel on his behalf is natural and amiable. I cannot but wonder, however, at her having any such fears now, because, if he had at all cared about me, we must have met long, long ago. He knows of my being in town, I am certain, from something she said herself; and yet it would seem, by her manner of talking, as if she wanted to persuade herself that he is really partial to Miss Darcy. I cannot understand it. If I were not afraid of judging harshly, I should be almost tempted to say that there is a strong appearance of duplicity in all this. But I will endeavour to banish every painful thought, and think only of what will make me happy -- your affection, and the invariable kindness of my dear uncle and aunt. Let me hear from you very soon. Miss Bingley said something of his never returning to Netherfield again, of giving up the house, but not with any certainty. We had better not mention it. I am extremely glad that you have such pleasant accounts from our friends at Hunsford. Pray go to see them, with Sir William and Maria. I am sure you will be very comfortable there. -- Your's, etc."
"GÚu¸ø© ¼], ªì. ¤[Q¼ Gß÷©À ªUP Aߦ øÁzv¸UQÓõÒ GßÖ {øÚzx |õß H©õ¢x Âm÷hß Gߣøu JzxU öPõÒÍ ÷Ásk®. EßÝøh¯ Po¨¦ \› GßÓ {øÚ¨¤À } ©QÌa] Aøh¯ ©õmhõ´ GÚ GÚUSz öu›²®. GÚu¸ø© \÷Põu›÷¯, Ca\®£Á® } {øÚzux \› GßÖ Fºâu¨£kzvÚõ¾®, AÁÒ |h¢x öPõsh ÂuzøuU P¸zvÀ GkzxU öPõshõ¾®, GßÝøh¯ ußÚ®¤UøP, EßÝøh¯ \¢÷uPzøu ÷£õßÖ C¯À£õP CßÚ•® C¸UQÓx GßÖ |õß ö\õßÚõÀ, GßøÚ ¤iÁõuUPõ› GÚ {øÚzxU öPõÒÍõ÷u. ªì. ¤[Q¼ G¢u PõµnzvØPõP GßÛh® ö|¸UP©õP¨ £ÇQÚõÒ GÚ¨ ¦›¢xU öPõÒÍ •i¯ÂÀø». BÚõÀ «sk® Gß÷©À P›\Ú® PõmiÚõÀ |õß ©Ö£i²® H©õ¢x ÷£õ÷Áß GÚ GÚUSz öu›²®. |õß AÁøͨ £õºzxÂmk Á¢u ¤ÓS, £v¾US ÷|ØÖÁøµ AÁÒ GßøÚ \¢vUP ÁµÂÀø», J¸ ö\´v²®, J¸ Á›Th AÁÎhª¸¢x GxÄ® GÚUS QøhUPÂÀø». AÁÒ Á¢u ö£õÊx®, AÁÐUS AvÀ \¢÷uõå÷© CÀø» GÚz öuÎÁõPz öu›¢ux. •ß÷£ ÁµõuuØS ö£õxÁõP J¸ ©ßÛ¨¦ ÷PmkU öPõshõÒ. ©Ö£i²® £õºUP ¸®¦Q÷Óß GßÖ® TÓÂÀø», GÀ»õÂuzv¾® Âzv¯õ\©õP |h¢x öPõshõÒ, AÁÒ QÍ®¤a ö\ßÓ ¤ÓS, C¢|mø£ CÛ²® öuõhµ ÷Áshõ® GÚz wº©õÛz÷uß. ©ÚzvØS Á¸zu©õP C¸¢uõ¾®, AÁøÍU SØÓ® \õmhõ©À C¸UP •i¯ÂÀø». uÛ¨£mh •øÓ°À Gß÷©À Põmi¯ P›\Ú® AÁÒ ö\´u uÁÖ. AÁÍõP÷Áuõß GßÛh® ö|¸UP©õP¨ £ÇP Bµ®¤zuõÒ. AÆÁõÖ GßÛh® |h¢x öPõÒÁx uÁÖ GÚ AÁÒ Enµ Bµ®¤zv¸¨£õÒ, CuØSU Põµn® uß \÷Põuµß÷©À C¸US® AUPøÓuõß. Bu»õÀ AÁøͨ £õºzuõÀ £õÁ©õPzuõß C¸UQÓx. ÷©¾® |õß ¦›¯ øÁUP ÷Áshõ®, C¢uU PÁø» ÷uøÁ÷¯ CÀ»õux GÚ |©USz öu›¢v¸¢uõ¾®, BÚõ¾® AÁÒ A¨£i {øÚzuõÀ, AÁÒ GßÛh® |h¢x öPõshuØS Põµn® Cxuõß GÚz öuÎÁõQÓx. uß \÷Põu›PÎh® AÁß AvP® £õ\® øÁzv¸¨£uõÀ AÁÛh® AÁºPÒ Põmk® AUPøÓ {¯õ¯©õÚx, ¸®£zuUPx. AÁÐUS GßøÚ {øÚzx, CÆÂå¯zvÀ EÒÍ £¯zøu {øÚzuõÀ Ba\›¯¨£hõ©À C¸UP •i¯ÂÀø». HöÚÛÀ AÁÝUS Gß÷©À P›\Ú® C¸¢v¸¢uõÀ, |õ[PÒ G¨ö£õÊ÷uõ \¢vzxU öPõsi¸¨÷£õ®. |õß »shÛÀ C¸UQ÷Óß GÚ AÁÝUSz öu›²®. Cx {a\¯®, HöÚÛÀ AÁ÷Í H÷uõ Cøu¨£ØÔ ö\õßÚõÒ; BÚõ¾® AÁÒ ÷£]¯ Âuzøu¨ £õºzuõÀ, AÁß Esø©°÷»÷¯ ªì. hõº]ø¯ ¸®¦QÓõß GÚ ußøÚ÷¯ |®£a ö\´Áx÷£õÀ C¸¢ux. Cx GÚUS¨ ¦›¯ÂÀø». |õß Pkø©¯õP ©v¨¤kÁuØS £¯¨£hÂÀø» GßÓõÀ, CøÁ GÀ»õÁØÔ¾® J¸ £»©õÚ ö£õ´ø©°ß ÷uõØÓ® C¸UQÓx GßÖuõß ö\õÀ»z ÷uõßÖQÓx. BÚõÀ |õß Á¸zu® uµUTi¯ GÀ»õ Gsn[PøͲ® xµzvÂmk, GßøÚ \¢÷uõ娣kzx® Âå¯[Pøͨ£ØÔ²®, EßÝøh¯ Aߦ, £õ\®, ©õ©õ, Azøu CÁºPÐøh¯ ©õÓõu Aßø£¨£ØÔ²® ©mk÷© {øÚzxU öPõÒÍ ÷Ásk®. EßÛhª¸¢x ÂøµÂÀ £vø» Gvº£õºUQ÷Óß. CÛ ö|uº¥ÀiØS ¤[Q¼ Áµ÷Á ©õmhõß GßÖ H÷uõ TÔÚõÒ. Ãmøh ÂØÖÂh¨ ÷£õÁuõPÄ® ö\õßÚõÒ, BÚõÀ wº©õÚ©õPa ö\õÀ»ÂÀø». Cøu¨£ØÔ CÛ ©ØÓ GÁ›h•® ÷£\ ÷Áshõ®. íßì÷£õºiÀ EÒÍ |©x |s£ºPÎhª¸¢x EÚUS |À» ö\´vPÒ Á¢ux £ØÔ GÚUS ªUP \¢÷uõå®. \º ÂÀ¼¯®, ©›¯õÄhßTh }²® ö\ßÖ \õºö»møh¨ £õºzxÂmk Áõ. } A[S ªPÄ® ö\ÍP›¯©õP C¸UP •i²® GÚ |õß |®¦Q÷Óß."
EÚx ÷áß,
114.        This is the first time Jane is disillusioned. Even here she tries to justify her confidence.
Cx÷Á ÷áß •u¼À ÁõÌÂß CµPì¯[PøÍ AÔÁx. C[S® uß {øÚÄ uÁÔÀø» Gß÷Ó AÁÒ CßÝ® {øÚUQÓõÒ.
115.        Jane feels for certain Bingley knows of her being in town. The other man’s point of view is a great attitude, not easily assumed by all. There is a factor of Caroline hiding her presence in London. The complexities of life arise from such events.
¤[¼US uõÛ¸¨£x öu›²® GÚ ÷áß {øÚUQÓõÒ. AÁÍõÀ Põµ¼ß Aøu ©øÓzv¸¨£õÒ GÚ |®£ •i¯ÂÀø». G¢u Bµõ´a]°¾® (facts) Esø©ø¯U Põs£x PiÚ® Gߣøu GkzxU TÖ® {PÌa]¯x. AkzuÁº ÷PõnzvÀ £õº¨£x AÔÄUS AÁ]¯®. Ax GÎuÀ».
116.        Assuming Bingley knows of her presence, the mind goes on building further assumptions that he is partial to Miss. Darcy. Analysis is thus vitiated by non-facts.
uõÛ¸¨£x ¤[¼USz öu›²® GßÖ öPõshõÀ, ©Ú® AkzuõØ÷£õÀ AÁÝUS  Miss. hõº]ø¯¨ ¤iUS® GßQÓx. Esø© Ax CÀø». Bµõ´Áx GÎuÀ». AuØS Esø© ÷Ásk®. A¤¨¤µõ¯¨£i ÷¯õ\øÚ ö\´¯ •i¯õx.
117.        Jane talks of duplicity. Never, not even in the worst cases does she use such language. It is this insight being true, that enabled events to turn right at the end.
¯õ÷µõ H©õØÖQÓõºPÒ GÚ ÷áß TÖQÓõº. A¢u Áõºzøuø¯ AÁÒ G¨ö£õÊx® ö\õÀÁvÀø». C¢uz öuÎ÷Á AÁøÍ •iÂÀ Põ¨£õØÓ EuÄQÓx.
118.        To avoid Jane, it is not necessary for Bingley to quit Netherfield. Bingley could have cooled off. Darcy knows Bingley’s affection would not cool off and his own liking will become a passion.
119.        Their effort to be away from Netherfield shows the strength of the real possibility.
120.        To Jane, Elizabeth’s affection is equal to that of her aunt and uncle.
121.        To her, appearances matter. Bingley suits that character.
122.        Small triumphs of life are more fascinating than the large victories of life. Caroline may enjoy thwarting Elizabeth and Jane overmuch.
123.        As every advance to Jane was on Caroline’s side, finally Jane married Bingley. The significance of an initiative cannot be wiped out even by her who took it.
124.        The effort Jane takes in this letter to maintain the appearance of her neutrality is great.
125.        Its reward too is great.
126.        Friendship without substance is evanescent.
Â寪À»õu |m¦ PõØÔÀ Pøµ²®.
127. “incapable of triumphing in her better judgement”.
AÔÄÒÍÁÒ GߣuõÀ GßøÚU ÷P¼ ö\´¯ ©õmhõÒ.
Jane’s obstinate belief in Caroline’s goodness was the bar to her wedding.
Põµ¼ß |À»ÁÒ GßÓ ÷áÝøh¯ ¤iÁõu©õÚ A¤¨¤µõ¯® AÁÒ v¸©nzvØSz uøh.
Now that is removed, the coast is clear.
Azuøh »Q¯uõÀ, CÛz uøh HxªÀø».
It is impossible to triumph. Only Elizabeth can desist with Jane.
öÁØÔ öPõshõh •i¯õx. ÷áß Âå¯zvÀ G¼\ö£zuõÀuõß öÁØÔ öPõshõhõ©¼¸UP •i²®.
Jane had absolutely no basis of any judgement. She is blind, in illusion.
J¸ •iÄUS Áµ ÷áÝUS G¢u Buõµ•ªÀø». AÁÒ S¸k, CÀ»õuøu |®¦QÓõÒ.
Had Elizabeth felt the triumph, the engagement must be postponed.
G¼\ö£z öÁØÔø¯ Enº¢v¸¢uõÀ, v¸©n® uÒΨ ÷£õ°¸US®.
Because Elizabeth did not triumph, Darcy was able to confess to Bingley.
G¼\ö£z öá¯zøuU P¸uÂÀø» GߣuõÀ hõº] ¤[¼°h® ©ßÛ¨¦U ÷Pmhõß.
Elizabeth has perception, Jane is stupid.
G¼\ö£zvØS¨ ¦›QÓx. ÷áß ©sk.
Her stupidity was her asset. It is only for her stupidity he liked her.
©hø© AÁÒ ö\õzx. AÁÒ AÔ¯õø©ø¯ ¤[¼ ¸®¤Úõß.
Intelligence is a threat.
AÔÄÒÍÁøµU Psk £¯¨£kÁõºPÒ.
Anyone is safe with stupidity.
AÔ¯õuÁøµ AøÚÁ¸® Bu›¨£õºPÒ.
A stupid man will be in his elements with another stupid man.
AÔ¯õuÁß AÔ¯õuÁøÚa \¢vzuõÀ CÛø©¯õP Jzx¨ ÷£õÁõºPÒ.
Bennet’s knowledge and his wife’s dynamism have combined in her as dynamic stupidity.
PnÁÛß AÔÄ® ©øÚ塧 _Ö_Ö¨¦® ÷\º¢x _Ö_Ö¨£õÚ ©hø©¯õQÓx.
Knowledge comes down as the vigour of idiocy.
©hø©°ß ÷ÁPzøu AÔÄ ukUS®.
Mrs. Bennet is all over expanding dynamically sending him to the library silent.
ªéì. ö£ßÚmiß BµÁõµ©õÚ Bº¨£õmh® PnÁøÚ ø»¨µ›USÒ ö©ÍÚ©õP AhUQ¯x.
Jane is the physical personification of the parents in this combination.
ö£Ø÷Óõ›ß C¢u A®\® ÷áß ÁõÌÂÀ E¸ÁP©õ²ÒÍx.
She has her mother’s beauty.
uõ°ß AÇS AÁÐUSsk.
She has the calm of her father’s education.
uP¨£Úõº £i¨¤ß Aø©v²sk.
She has created a principle of conduct of life for herself.
uÚUöPÚ ÷áß J¸ öPõÒøPø¯ ÁSzxU öPõshõÒ.
There is no streak of dynamism in her.
_Ö_Ö¨¤ß _Ák AÁÎhªÀø».
Her dynamism is in sticking to her way of life.
uß öPõÒøP¨¤i¨¤À AÁÐUSz wµ® Esk.
There seems to be in her no worry about her future.
GvºPõ»zøu¨ £ØÔ AÁÒ PÁø»¨£hÂÀø».
Wealthy upbringing has given all the children security.
Á\v¯õÚ ÁõÌÂÀ PÁø» »Q¯x.
Wealth and freedom to all is his household.
ö£ßÚm Sk®£® Á\v²® _u¢vµ•©õÚx.
Freedom created two good human products.
_u¢vµ® C¸ |À» EÒÍ[PøÍ E¸ÁõUQ¯x.
In others it resulted in dissipation.
©ØÓÁº AÈa\õmh® ö\´uÚº.
Freedom has made their dissipation self-righteous.
Pmk¨£õiÀø» GߣuõÀ AÈa\õmh® {¯õ¯® GÚU öPõshÚº.
128. “I… have been entirely deceived”.
|õß •ÊÁx® H©õ¢x Âm÷hß.
One deceives the other.
J¸Áº AkzuÁøµ H©õØÖÁõº.
Deceit needs falsehood.
H©õØÓ ö£õ´ AÁ]¯®.
Deceit may be intentional or non-intentional.
÷Áskö©Ú H©õØÓ»õ®, öu›¯õ©¾® H©õØÓ»õ®.
You cannot deceive another if he does not have scope.
Ch® öPõkUPõÂmhõÀ J¸Áøµ H©õØÓ •i¯õx.
The scope exists in false expectation or false promise.
ö£õ´¯õÚ ÁõUS, CÀ»õuøu Gvº£õº¨£x CÀ»õÂmhõÀ H©õØÓ •i¯õx.
Self-deception is man’s forte.
ußøÚ÷¯ H©õØÔU öPõÒÁvÀ ©Ûuß öPmiUPõµß.
Its origin is in self-conception of the Absolute.
¤µ®©® _¯©õP ]¸èi¨£uõÀ Cx HØ£kQÓx.
Self-deception has its components in Time and Space.
_¯©õP H©õÖÁx Põ»zv¾®, Chzv¾® Esk.
Without a strong relation, deception is not possible.
£»©õÚ EÓÂÀ»õ©À H©õØÓ •i¯õx.
When you relate to a person for what she is not, deception is possible.
J¸Á›h® CÀ»õuøu |®¤ÚõÀ Ax ÁÈ H©õÓ •i²®.
Without an element of falsehood in both, deception is not possible.
C¸Á›h•® KµÍÄ ö£õ´°À»õ©À H©õØÓ® GÇõx.
What is falsehood may not be outright false, it may be inappropriate.
÷|µi¯õÚ ö£õ´¯õP CÀ»õÂmhõ¾®, ö£õ¸zu©ØÓuõP C¸US®.
Memory is a wonderful faculty of Mind.
bõ£P® ©Úzvß Aئuz vÓß.
For one who tries to outgrow Mind, memory is an obstacle.
©ÚzøuU PhUP •¯À£ÁÝUS bõ£P® uøh.
In that sense memory is false to him, to Mind.
CU÷PõnzvÀ ©ÚzvØS bõ£® ö£õ´.
Deception arises when people are at cross purposes.
C¸Áº ÷ÁÖ ÷ÁÖ A¤¨¤µõ¯zxhß |h¢uõÀ H©õØÓ® Áµ»õ®.
If a man likes in you what is not true, he can deceive you.
EßÛh® CÀ»õuøuU Psk ¤›¯¨£k£Áß H©õØÓ •i²®.
True emotional relationships know no deceit.
Esø©¯õÚ |m¦ H©õÓ Ch® uµõx.
Deceit is not possible in trade partnership.
¯õ£õµz öuõhº¤À H©õØÓ® GÇ ÁÈ°Àø».
There is no deception possible if one likes in another what is low.
J¸Á›h® ©mh©õÚøu ©ØÓÁº ¸®¤ÚõÀ H©õÓ •i¯õx.
Deceit arises out of appearances.
÷uõØÓzuõÀ H©õØÓ® GÊ®.
Man insists in marriage only on appearances.
v¸©n® •ÊÁx® ÷uõØÓ®.
So marriage is a rich field of deceit.
GÚ÷Á v¸©n EÓÂÀ HµõÍ©õP H©õØÓ •i²®.
Man or woman loves to be deceived.
©Ûuß H©õÓ Bø\¨£kÁõß.
As he who deceives draws pleasure out of it, he who is deceived is fulfilled in his subconscious when deceived.
H©õØÖ£Áß \¢÷uõ娣kÁøu¨ ÷£õÀ, H©õØÓ¨£mhÁß H©õÔ¯ö£õÊx BÌ ©ÚzvÀ v¸¨v¯øhQÓõß.
A valid complaint can be that no one deceives him.
GßøÚ GÁ¸® H©õØÓÂÀø» GÚU SøÓ¨£ku¾sk.
Successful partnerships and marriages contain a large dose of deceit.
ö|k |õøͯ TmhõÎ, u®£vPÎøh÷¯ H©õØÓ® ¦øu¢v¸US®.
Deceit makes for long relationships. It is not overcome till one enters the higher or lower plane.
H©õØÓzøu HØÓõÀ |m¦ öuõh¸®.
J¸Áº ©Ú® ©õÔ E¯º¢uõ¾®, uõÌ¢uõ¾® Ax }iUPõx.
129. “Do not think me obstinate”.
GßøÚ¨ ¤iÁõuUPõ› GÚ {øÚUPõ÷u.
Obstinacy is strong adherence to something low.
uõÌ¢uøu¨ £»©õP¨ ¤i¨£x ¤iÁõu®.
Strong adherence to something ideal is firmness.
C»m]¯zøu¨ £»©õP HØ£x EÖv.
Strong dedication to something adorable is devotion.
•iÁõÚuØS £»©õP |®ø© Aº¨£n® ö\´Áx £Uv.
Obstinacy evolving to firmness through devotion is man’s progress.
¤iÁõu® ©»º¢x EÖv¯õÁx, £Uv ‰»® A®©õÖuÀ Á¸Áx •ß÷ÚØÓ®.
Strength is not wrong.
£»® uÁÓÀ».
Adherence is not wrong.
¤ß£ØÖÁx uÁÓÀ».
Wrong or right arises out of what you are dedicated to.
GuØS Aº¨£n® ö\´Q÷Óõ® Gߣx \›, u¨ø£ {ºn°US®.
What is wrong for an adult is right for the child.
ö£›¯ÁºPmSz uÁÖ SÇ¢øuPmSa \›.
Wrong is relative.
uÁÖ Gߣx Chzøu¨ ö£õÖzux.
Wrong in Being is right in Non-Being.
\zvØS uÁÖ A\zvØSa \›.
Being in Being doing what is right for Non-Being is amiss or inappropriate, cannot give results; it is not wrong.
\zvÀ \›¯õP C¸¨£x A\zvÀ \›¯õP C¸UPõx, £»ß uµõx, uÁÓÀ».
No one likes to be thought of as obstinate.
¤iÁõu® GÚ¨ ö£¯º Áõ[P GÁ¸® ¤›¯¨£h ©õmhõºPÒ.
But everyone likes to be obstinate.
BÚõÀ ¤iÁõu® ¤iUP AøÚÁ¸® ¸®¦Áº.
One likes obstinacy as it issues intensity.
wµ® u¸ÁuõÀ ¤iÁõu® ¤iUS®.
Man loves steadiness, loyalty, truthfulness.
\zv¯®, ÂìÁõ\®, {uõÚ® ©ÛuÝUS¨ ¤iUS®.
In obstinacy he sees himself steady.
¤iÁõuzvÀ uõß {uõÚ©õP C¸¨£øuU PõsQÓõß.
The element of loyalty seen in the obstinacy makes him like it.
¤iÁõuzvÀ ÂìÁõ\® Esk. Ax ¤iUS®.
More than Bingley, Elizabeth not considering herself as obstinate matters to her.
¤[¼ø¯Âh G¼\ö£z ußøÚ ¤iÁõu® GÚU TÓõux ÷áÝUS •UQ¯®.
In any transaction Man loves to know he is right, steady.
Â寮 GÚ Á¢uõÀ uõß {uõÚ©õP {¯õ¯©õP C¸¨£x AÁ]¯® GÚ ©Ûuß {øÚ¨£õß.
It is one thing she is obstinate, it is another thing that Elizabeth thinks herself to be obstinate.
÷áß ¤iÁõu©õP C¸¨£x ÷ÁÖ, G¼\ö£z ÷áß ¤iÁõu® GÚ {øÚ¨£x ÷ÁÖ.
Elizabeth thinking herself obstinate is appearance.
G¼\ö£z ÷áß ¤iÁõu® GÚ {øÚ¨£x ÷uõØÓ®.
What matters is appearance even with a beloved sister.
ö|¸[Q¯ u[øP°h® ÷uõØÓ® •UQ¯®.
At no time one likes to be transparent.
£Î[S ÷£õÀ AøÚÁ¸® ußøÚ JÎÄ ©øÓÂÀ»õ©À Põn GÁ¸® ¸®£ ©õmhõºPÒ.
Spirituality renders one transparent to himself.
Bß«P® uß EÒÍzøu¨ £Î[S ÷£õÀ Põmk®.
Complete transparency of mind reveals the soul.
©Ú® £Î[PõÚõÀ Bz©õ öÁΨ£k®.
What you cannot speak to another you can write in a letter.
÷£\ •i¯õuøu GÊu»õ®.
This is one of them.
AÁØÖÒ CxÄ® JßÖ.
Personal shyness is removed by letter writing.
Piu® GÊvÚõÀ öÁmP® SÖUQhõx.
 
 
130. “Considering what her behaviour was, my confidence was natural”.
G¨£i¨ £ÇQÚõÒ GߣøuU P¸vÚõÀ Gß |®¤UøP C¯À£õÚ÷u.
One behaves with respect to oneself.
©Ûuß uß A¤¨¤µõ¯¨£i¤Ó›h® |hUQÓõß.
One’s manners are with respect to the other or society.
¤Óº HØS®£i |õ¾÷£º ©zv°À ©Ûuß |h¢x öPõÒQÓõß.
Behaviour is manners with respect to the social man.
\‰Pzøua \õº¢uÁß uß £ÇUPzøu ©ØÓÁº HØP ÷Ásk® GÚ |®¦Áõß.
Character acts on its own disregarding the person.
_£õÁ® ©ÛuøÚ «Ôa ö\¯À£k®.
Personality is the character or the capacity of character at the disposal of Man.
ö\õ¢uz vÓø© Gߣx ©Ûuß _u¢vµ©õP¨ £¯ß£kzx® _£õÁ®.
Individuality is the character of one’s personality.
_£õÁzvß _u¢vµ® ©ÛuÛß uÛzußø©.
Jane’s individuality is that of a gentleman who is incapable of asking anything for himself.
GÁ›h•® GxÄ® Gvº£õºUPõu gentleman |À»ÁÝøh¯ £ÇUP® ÷áÝøh¯x.
Her manners are passive and sweet.
AÁÒ £ÇUP® \õxÁõÚ CÛø©²øh¯x.
Her behaviour is one of non-initiative.
uõ÷Ú GxÄ® ö\´¯õux AÁÒ |hzøu.
Her character is incapable of seeing defects in others.
¤Ó›h® SøÓ Põnõu _£õÁ® AÁÐøh¯x.
Her personality is capable of accepting any defect in any situation solely on her.
G¢u {ø»ø©°¾® G¢uU SøÓ²® ußÝøh¯÷u GÚU öPõÒÁx AÁÒ _£õÁzvß ]Ó¨¦.
There is confidence at all these levels.
CÁØÔÀ AÁÐUS |®¤UøP²sk.
There is no human relationship without mental confidence.
|®¤UøP°ßÔ EÓÂÀø».
The greatest confidence lies in honour.
÷|ºø©ø¯ AvP©õP |®¦÷Áõ®.
Honour arises on the basis of property or wealth.
ö\õzx £n® EÒÍ ChzvÀ |õn¯® ÷uøÁ¨£k®.
Without wealth, honour has no occasion to be born.
ö\õzvÀ»õu ChzvÀ |õn¯zvØS AºzuªÀø».
Confidence is generated by liking, subordination or circumstance.
Ah[Q°¸¢uõÀ, ¤›¯® HØ£mhõÀ \¢uº¨£® |®¤UøP u¸®.
Confidence is tender and is nurtured by sincerity.
|®¤UøP ö©ßø©¯õÚx, Esø©¯õÀ Á͸®.
Absence of sincerity physically takes people apart.
Esø©¯ØÓÁøµ E»P® ¤›zx Âk®.
No false confidence can be supported when falsehood is exposed.
ö£õ´ A®£»©õÚõÀ ö£õ´¯õÚ |®¤UøP C¸UPõx.
False confidence will serve only false purposes.
ö£õ´¯õÚ |®¤UøP ö£õ´U÷P £¯ß£k®.
False confidence can change into true confidence.
ö£õ´ |®¤UøP ö©´¯õÚ |®¤UøP¯õP ©õÓ ÁÀ»x.
Confidence is not rational.
|®¤UøP AÔÁõÀ GÊÁvÀø».
Confidence creates intimacy.
|®¤UøP ö|¸UP® u¸®.
Love is a product of intimate confidence.
ö|¸UP©õÚ |®¤UøP ¤›¯® u¸®.
Love, intimacy, confidence do not lend themselves to explanation.
¤›¯®, ö|¸UP®, |®¤UøP ÂÍUPU Ti¯vÀø».
An attempt to explain them destroys them or at least thins the emotion.
ÂÍUP •¯ßÓõÀ AøÁ _øÁø¯ CÇUS®.
 
 
131. “As natural as your suspicion”.
Eß \¢÷uPzøu¨ ÷£õßÓ C¯À£õÚx.
Suspicion can be as natural as confidence.
|®¤UøPø¯¨ ÷£õ» \¢÷uP•® C¯À£õP GÊ®.
What makes it natural is its appropriateness.
ö£õ¸zu©õP C¸¢uõÀ Ax C¯À£õP C¸US®.
Suspicion is lack of belief in what is said.
÷Pmhøu |®£ •i¯õÂmhõÀ \¢÷uP® GÊ®.
Suspicion arises out of lack of confidence.
|®¤UøPU SøÓÄ \¢÷uPzvØS Ai¨£øh.
It may be out of lack of truth or incapacity to believe.
Esø©°À»õÂmhõ¾®, |®¤UøP°À»õÂmhõ¾® \¢÷uP® GÊ®.
Suspicion is generated by the falsity of the situation or the defect in the person.
Â寮 ö£õ´¯õÚõ¾®, ©ÛuøÚ |®£ •i¯õÂmhõ¾® \¢÷uP® GÊ®.
Whatever the reason, a work cannot be completed as long as suspicion is there.
\¢÷uPzvØS Gx Põµn©õÚõ¾® Ax AȲ® Áøµ Põ›¯® •i¯õx.
 
 
132. “If the same circumstances were to happen again”.
A÷u \¢uº¨£[PÒ «sk® GÊ¢uõÀ
Several people or events meeting create a circumstance.
£»º \¢v¨£uõ¾® £» {PÌa]PÒ CønÁuõ¾® \¢uº¨£® GÊ®.
Circumstances have a truth of energy.
\¢uº¨£zvÀ EÒÍ Esø©USz öu®¦sk.
No two people can meet without some purpose.
PõµnªßÔ C¸Áº \¢vUP •i¯õx.
Circumstance creates opportunity.
\¢uº¨£® Áõ´¨ø£ EØ£zv ö\´¯ •i²®.
They can create problems.
AøÁ ¤µaøÚPøͲ® Gʨ£»õ®.
A problem is created by two unequal events meeting.
C¸÷ÁÖ \¢uº¨£[PÒ \¢v¨£uõÀ ¤µaøÚ GÊQÓx.
Opportunities are created by positive events meeting.
|À» {PÌa]PÒ \¢v¨£uõÀ \¢uº¨£® GÊ®.
All events are complementary.
GÀ»õ {PÌa]PЮ JßÖUöPõßÖ EuÄ£øÁ.
 
 
133. “She had no pleasure in it”.
AÁÐUS AvÀ \¢÷uõåªÀø».
Pleasure is physical.
\¢÷uõå® ö\¯¾US›¯x.
Happiness is vital, mental.
©ÚzvØS®, E°¸US® E›¯ \¢÷uõå•sk.
Joy is of the soul.
Bz©õ Aݣ¨£x BÚ¢u®.
Pleasure, happiness, joy can be experienced in all parts of the being.
\¢÷uõå®, ©QÌa], BÚ¢u® Eh¼ß GÀ»õ £SvPЮ EnµUTi¯x.
Pleasure is a sensation.
\¢÷uõå® Enºa].
Excess energy in the body is pleasure.
E£›¯õÚ öu®¦ \¢÷uõå©õQÓx.
Energy is used to work.
öu®¦ ÷Áø» ö\´²®.
The excess saturates the body and creates pleasure.
E£› Eh¼À ö\Ô¢x \¢÷uõå©õQÓx.
The vital energy is refined and yields happiness.
EnºÂÀ öu®¦ öuÎÁõÚx AuÚõÀ Ax \¢÷uõå©õQÓx.
Excess mental energy brings harmony of thoughts and widens the mind. Hence the sensation.
©ÚzvÀ E£› öu®¤¸¢uõÀ _•P® HØ£mk ©Ú® Â\õ»©øh²®.
AÆÄnºÄ \¢÷uõå®.

All these energies come from Ananda.
\Uvö¯À»õ® BÚ¢uzv¼¸¢x GÊQÓx.
Ananda received in the soul is the joy of love.
Bz©õ BÚ¢uzøu¨ ö£ÖÁx Aß¤ß \¢÷uõå®.
Pleasure usually comes from work.
EhÀ ö£Ö® Cߣ® ÷Áø» ö\´ÁuõÀ Á¸Áx.
It comes from eating.
Ax \õ¨¤kÁuõÀ Á¸Áx.
Physical intimacy gives pleasure.
EhÀ ö|¸[Q Á¢uõÀ EhÀ ö£ÖÁx Cߣ®.
One can feel pleasure or receive it from another.
¤ÓµõÀ EhÀ Cߣ® ö£Ö®, AÁ›hª¸¢x ö£Ó •i²®.
Pleasure is self-existent, therefore self-evident.
EhÀ ö£Ö® Cߣ® öu›²®, Ax _¯©õÚx.
Having a free play of personality with another who is apparently passive can yield pleasure or joy.
\õxÁõP C¸¨£Á¸hß uß vÓø© öÁΨ£h £ÇSÁx £ÀÁøP¯õÚ \¢÷uõå® u¸®.
One’s energy expanding in another’s personality gives joy or pleasure.
J¸Á›ß vÓø©²® öu®¦® AkzuÁ¸Ò ~øÇ¢x ©»ºÁx Cߣ®, \¢÷uõå®.
The sensation comes from expansion.
©»ºa] Enºa] u¸®.
The sensation coming from contraction is depression.
_¸UP® u¸® Enºa] ÷\õP®.
An idea can expand mental energies of imagination.
Gsn® ©ÚvÀ öu®¦ HØ£kzv PØ£øÚø¯ Gʨ¦®.
An ideal can expand the vital energies because of wider play.
C»m]¯® ©Úzöu®ø£ Áͺzx £µ¢u ö\¯¾US ÁÈ ö\´²®.
Vision is of the spirit.
v¸èi Bß©õÄUS›¯x.
It can exhilarate the soul.
Ax Bz©õÄUS¨ ¦ÍPõ[Qu® u¸®.
Recognising the One, the soul feels the emotion of gratitude.
HPøÚU Psk öPõshõÀ, |ßÔ EØ£zv¯õS®.
It thrills down to the very cells of the body.
Eh¼ß ö\À EÒ£h ¦ÍPõ[Qu©øh²®.
Self-giving yields selfless joy.
Aº¨£n® £µ|»©õÚ \¢÷uõå® u¸®.
Selfish pleasures are of intensity.
_¯|»©õÚ Cߣ® wµ©õÚx.
Selfless joy is due to expansion.
_¯|»©ØÓ Cߣ® ãÁß ©»ºÁuõÀ GÊÁx.
Selfishness, selflessness are both movements.
_¯|»®, £µ|»® Cµsk® \»Ú®.
The source of sensation is movement.
\»Ú® Enºa]US EøÓÂh®.
Joy in one creating joy in another creates ecstasy.
Cߣ® ¤Ó›À Cߣzøu EØ£zv ö\´Áx §›¨¦.
Samadhi is the ecstasy created in the soul by the Transcendent.
¤µ®©® Bz©õÂÀ Gʨ¦® §›¨¦ \©õv.
Samadhi in the waking is the communion of the individual soul with the souls of the universe which is creation.
ÂȨ¤À ©Ûuß AøÚzx»ShÝ® öuõhº¦ öPõÒÁx \©õv. Ax ]¸èi.
Every known movement in any part of the being or body creates sensations appropriate to its intensity and direction.
G¢u¨ £Sv°¾® G¢u \»Ú•® Enºa]ø¯ Gʨ¤ wµ® u¸®.
Life on earth is sustained by this joy which is Ananda.
 
 
134. “She made a slight, formal apology”.
]Ö ©ßÛ¨¦ ÷PmhõÒ.
Apology for intentional discourtesy can only be formal.
÷Áskö©Ú ö\´u uÁØÖUS ©ßÛ¨¦ ÷Pm£x öÁÖ® ÷£a_.
That it is slight shows Caroline is not malicious.
]Ö ©ßÛ¨¦ Gߣx öPmh GsnªÀø»ö¯ÚU PõmkQÓx.
A malicious person will accuse another for his fault.
öPmh Gsn•ÒÍÁº uß SøÓø¯¨ ¤Óº «x HØÔ¨ ÷£_Áõß.
She tried to do so in saying she had not received the letter.
Piu® ÁµÂÀø» Gߣx Ax ÷£õßÓ ÷£a_.
A cunning scoundrel will offer a deeply felt apology.
öPmhGsn•ÒÍ ÷£õUQ› BÌ¢u ©ßÛ¨¦ öu›Â¨£õß.
Hypocrites will blame chance and invoke God’s will for their crime.
EÒöÍõßÖ øÁzx¨ ¦Óö©õßÖ ÷£_£Áº uÁÖ uõ÷Ú |h¢ux Gߣº, uß SØÓzvØSU PhÄøÍz xønUPøǨ£õºPÒ.
An educated pompous person will expand the apology to a drama.
£i¨¦ÒÍ ÷Põ©õÎ ©ßÛ¨ø£ J¸ |õhP©õUSÁº.
 
 
135. “Said not a word of wishing to see me again”.
«sk® \¢v¨£øu¨ £ØÔ J¸ Áõºzøu²® TÓÂÀø».
Caroline is motivated in this behaviour.
C¨£i¨ ÷£_ÁvÀ Põµ¼ÝUS G¢u ÷|õUP•ªÀø».
She is not cunning, hypocritical or even malicious.
Põµ¼ÝUS Âå÷©õ, ©øÓzx¨ ÷£_Á÷uõ, H©õØÖ® Gsn÷©õ°Àø».
All that she is, is selfish.
AÁÒ SØÓ® _¯|»®.
For selfish benefit she will do anything.
_¯|»zvØPõP Gøu²® ö\´ÁõÒ.
She has no values that can inhibit her selfishness.
_¯|»zøu ©øÓUS® £s£ØÓÁÒ.
Her value is selfishness.
_¯|»÷© AÁÒ £s¦.
 
 
136. “Was in every respect so altered a creature”.
G¨£i¨ £õºzuõ¾® AÁÒ ÷£õUS ©õÔ°¸¢ux.” 
Losing social personal values, one becomes a creature.
|õ¾ ÷£¸UPõP, AÀ»x uÚUPõP¨ £s£ØÓÁÒ Â»[PõQÓõÒ.
It is evident her previous behaviour was that of a pleasant creature.
CuØS •ß AÁÒ CÛø©¯õP¨ £ÇQÚõÒ.
She remains a creature taking on herself various forms.
»[Qß Sn® ©õÔz ÷uõßÖ®.
 
 
137. “I was perfectly resolved to continue the acquaintance no longer”.
C¢u |mø£z öuõh¸® AÁ]¯ªÀø»ö¯Ú •iÄ ö\´x Âm÷hß.
Resolution is a mental decision based on incoming thoughts.
÷uõßÖ® Gsn¨£i ©Ú® GkUS® •iÄ wº©õÚ®.
A resolution resolves the tangled forces of the mind.
©Úzvß ]UPø» wº©õÚ® wºzx Âk®.
Mind can harbour conflicting ideas unable to decide.
GvµõÚ Gsn[PÒ •iÄUS Áµ •i¯õ©À vnÖ®.
It can have unrelated ideas generating confusion.
öuõhº£ØÓ Gsn[PÒ •iÄUS Áµ •i¯õ©À SÇ®¦Áxsk.
Sometimes it can allow unrelated ideas that harmoniously combine to move in another direction generating irresolution.
]» \©¯[PÎÀ öuõhº£ØÓ Gsn[PÒ _•P©õPa ÷\º¢x H÷uõ J¸ ÁÈ ö\ßÖ •iÄUS GvµõPa ö\¯À£k®.
Resolution is done by the coordinating intelligence.
GsnU÷PõºøÁ •øÓ¯õP •iÄUS Áµ •i²®.
We call it reason because it lends itself to logic.
|õ® Aøu¨ £SzuÔÄ GßQ÷Óõ®. Ax uºUP Ÿv¯õÚx.
Perfect resolution issues out of single mindedness.
J÷µ SÔ¯õP C¸¢uõÀ ]Ó¨£õÚ •iÄ GÊ®.
There is no energy in Jane to continue the acquaintance.
|mø£z öuõh¸® öu®¦ ÷áÝUQÀø».
 
 
138. “Though I cannot help blaming her”.
GßÚõÀ AÁÒ «x SøÓ TÓ •i¯õÂmhõ¾®.
Blame is the result of a blemish.
SøÓ°¸¢uõÀ SøÓ TÓ •i²®.
A blemish arises out of an intention. What arises out of skill is a defect; out of circumstances is a lapse.
÷|õUP® SøÓUS Ai¨£øh. vÓø©U SøÓÁõÀ GÊÁx ö\¯¼À SøÓ, \¢uº¨£zuõÀ GÊÁx uÁÖ.
Something can go wrong for no fault of Caroline’s.
Põµ¼ÝUSz öu›¯õ©À GxÄ® uÁÓ»õ®.
It arises out of Time, space, skill, capacity, resources, feelings, thought, understanding, intention, attitude, opinion and motive.
A¤¨¤µõ¯®, ÷|õUP®, {øÚÄ, öuÎÄ, Gsn®, EnºÄ, vÓø©, ÷|µ® Põ»zuõÀ Ax ÷£õßÓ uÁÖ GÊ®.
To find the right name for each error is to make one’s knowledge precise.
JÆöÁõ¸ ÁøP¯õÚ SøÓUS›¯ ö\õÀø»U Põs£x AÔÄUSz öuÎÄ u¸®.
What is precise in its own context may be out of place in the context of the whole, hence comprehensive preciseness.
SÔ¨¤mh ChzvØS¨ ö£õ¸zu©õÚ ö\õÀ, •Êø©US¨ ö£õ¸¢uõx, •Êø©ø¯U SÔUS® •øÚ GÊÁx ö£›¯x.
Precision is individual.
öuÎÄ SÔ¨¤mhuØS›¯x.
Comprehensiveness is universality.
•Êø© ö£õx A®\zvØS›¯x.
Comprehensive preciseness is the universal Individual.
•Êø©US›¯ •øÚ ö£õx A®\zvØS›¯ uÛ ©Ûuß.
“If I cannot blame her” -- Jane wants to find the blame in her.
Põµ¼øÚ SøÓ TÓ •i¯õÂmhõÀ AUSøÓø¯z ußÛh® Põn ÷áß •øÚQÓõÒ.
It is Jane’s character, not necessarily right.
Ax ÷áß _£õÁ®, \›ö¯ÚU TÓ •i¯õx.
Then the source of the error must be located.
uÁÖ GÊ¢u ChzøuU Põn •¯» ÷Ásk®.
As long as something goes wrong, something or someone must be the source.
J¸ Põ›¯® uÁÔÚõÀ, AuØSU Põµn® Esk.
To know is to correct, knowledge is power.
öu›Áx v¸zu EuÄ®. AÔÄ vÓø© u¸®.
Not to blame Caroline may suit Jane, but will not solve the problem.
Põµ¼øÚU SøÓ TÓõux ÷áÝUS¨ ö£õ¸¢x®. Ax ¤µa]øÚø¯z wºUPõx.
The desire not to apportion the blame to where it belongs may have other powers of Silence, but it is not to understand.
uÁÖUS›¯ÁøµU SøÓ PõnõÂmhõÀ AuØS›¯ ö©ÍÚzvß £»ß Esk. Ax ¦›ÁuõPõx.
It is necessary to have the right understanding.
\›¯õP¨ ¦›Áx AÁ]¯®.
Till it dawns on Jane, the problem will remain.
Ax ÷áÝUS¨ ¦»¨£k® Áøµ ¤µa]øÚ wµõx.
Her way is to generate a power of Silent will which will solve the problem in its own time and in its own way.
ö©ÍÚ©õP C¸¢x E›¯ ÷|µzvÀ, AuØS›¯ ÁÈ°À ¤µa]øÚ wºÁx ÷áÝøh¯ •øÓ.
That is not the way for immediate solution of the problem.
Eh÷Ú ¤µa]øÚø¯z wºUP Ax EuÁõx.
Elizabeth’s soft corner for Wickham can put off the solution to Jane.
ÂUPõ® «xÒÍ G¼\ö£zvß Bu[P®, ÷áß ¤µa]øÚø¯ }iUS®.
So, Jane cannot herself contribute to the problem.
÷áß ¤µa]øÚø¯ ÁͺUP •i¯õx.
Jane’s problem is not only her problem.
÷áß ¤µa]øÚ AÁÐøh¯ ¤µa]øÚ ©mk©À».
It is a cumulative result.
£» ö\¯ÀPÒ ÷\º¢u •iÄ Ax.
We see Jane’s engagement was delayed by the irresponsibility of Mrs. Bennet, till Mrs. Bennet exhausted her lamentation, Elizabeth overcame her infatuation, Caroline was exposed, Darcy confessed.
Mrs. ö£ßÚm K»ªkÁøu {Özx® Áøµ, Mr. ö£ßÚm ö£õÖ¨÷£ØS® Áøµ, G¼\ö£z PõuÀ ©¯UP® w¸® Áøµ, Põµ¼ß Smk öÁΨ£k® Áøµ, hõº] ©ßÛ¨¦ ÷PmS® Áøµ ÷áß v¸©n® uÒΨ ÷£õ°ØÖ.
Bingley’s fulfillment is in his total loyal submission to Darcy.
hõº]US ÂìÁõ\©õP¨ £oÁvÀ ¤[¼ v¸¨v Pshõß.
His strength, if any, will collect only when that phase is over.
¤[¼US öu®¦ GÚ C¸¢uõÀ, C¢u Pmh® uõsk® Áøµ Ax Põzv¸US®.
He was truly in love with her and it made Darcy confess.
¤[¼°ß PõuÀ Esø© GߣuõÀ hõº] ©ßÛ¨¦ ÷PmP •i¢ux.
All these stem from the simple fact that Jane is unwilling to blame Caroline.
CÆÁÍÄ® ÷áß Põµ¼øÚ \¢÷uP¨£h •i¯ÂÀø» Gߣv¼¸¢x GÊQÓx.
Each word in the story has its roots in the language.
Pøu°À JÆöÁõ¸ ö\õÀ¾® ö©õÈ°ß ‰»zøuz öuõkQÓx.
Each word is used perfectly without flaw.
JÆöÁõ¸ ö\õÀ¾® ¤øǯӨ £¯ß£kQÓx.
Going to the roots of the word, concept, and the occasion is necessary.
ö\õÀ¼ß ‰»zøuz öuõmk, Gsnzøu AÔ¢x, \¢uº¨£zøu AÔÁx AÁ]¯®.
 
 
139. “It will easily account for her behavior”.
AÁÐøh¯ |hzøuø¯ Ax GÎvÀ ÂÍUS®.
To account for her behaviour will not solve the problem.
AÁÒ |hzøuø¯ AÔÁx ¤µa]øÚ wµ¨÷£õuõx.
Jane does not understand her behaviour.
÷áÝUS AÁÒ |hzøu ¦›¯ÂÀø».
To account for it is to satisfy one’s own conviction.
|hzøuø¯ ÂÍUSÁx |® |®¤UøPø¯ Fºâu¨£kzxÁx.
It is intellectual.
Ax AÔÄ §ºÁ©õÚx.
Intellectuality explains the issue according to one’s own predilection.
|® ©Ú{ø»U÷PØÓÁõÖ AÔÄ ÂÍUP® u¸®.
Intellectuality of prejudice is not expected to solve an issue by its understanding.
u¨£¤¨¤µõ¯÷©õ, AÔÂß ÂÍUP÷©õ Auß öuÎÁõÀ ¤µa]øÚø¯z wºUPõx.
 
 
140. “So deservedly dear as he is to his sister.”
\÷Põu›PmS {¯õ¯©õÚ AߤØS›¯ \÷Põuµß.
Jane goes by her assumption.
÷áß uõß HØÓvß ‰»® ¦›¢x öPõÒQÓõÒ.
It is based on Elizabeth’s attachment to her.
G¼\ö£zvß £õ\® ÷áÝøh¯ {øÚÄUS Ai¨£øh.
It is not based on her understanding of Caroline’s feeling for her brother.
Põµ¼ß ¤[¼ø¯¨ £ØÔ {øÚ¨£øu Ax ö£õ¸zuvÀø».
Caroline is not thinking of Bingley or Jane. She is thinking of herself.
Põµ¼ß ¤[¼, ÷áøÚ¨ £ØÔU P¸uÂÀø», ußøÚ¨ £ØÔ {øÚUQÓõÒ.
She is mortally afraid of Elizabeth marrying Darcy.
G¼\ö£z hõº]ø¯ ©nUS® Áõ´¨¦ AÁÐUS ]®© ö\õ¨£Ú®.
Her actions are motivated to prevent it.
Aøuz ukUP AÁÒ ö\¯À£kQÓõÒ.
‘Deservedly dear’ expresses Jane’s attitude to Bingley.
{¯õ¯©õÚ Aߦ Gߣx ÷áÝUS ¤[¼ «xÒÍ Aߦ.
Jane does not see, does not want to see, wants to justify herself.
÷áÝUS¨ £õºøÁ°Àø», £õºUP¨ ¤›¯ªÀø», uß {øÚøÁ EÖv¨£kzxQÓõÒ.
Self-justification has no power to solve a problem.
uß {øÚøÁ HØ£uõÀ ¤µa]øÚ wµõx.
If the self is just, in the long run it may solve it.
uß {øÚÄ {¯õ¯©õÚõÀ, |õÍøhÂÀ ¤µa]øÚ w¸®.
 
 
141. “I cannot but wonder”.
GÚUS Ba\›¯® uõ[PÂÀø».
Wonder arises as the issue is outside Jane’s frontier of perception.
÷áÝøh¯ AÝ£Ázvß GÀø»ø¯U Ph¢uuõÀ Ba\›¯® GÊQÓx.
 
 
142. “ If she had at all cared about me”.
GßøÚ¨ £ØÔ AUPøµ°¸¢uõÀ.
Jane subconsciously here recognizes that Caroline does not care for her.
Põµ¼ÝUS uõß ö£õ¸mhÀ» Gߣx ÷áß ©ÚvÀ £kQÓx.
 
 
143. “He knows of my being in town”.
|õß hÄÛ¼¸¨£x AÁ¸USz öu›²®.
Opinion is invalid because it can form on false information.
uÁÓõÚ ö\´v°¼¸¢x® A¤¨¤µõ¯® E¸ÁõS® GߣuõÀ, A¤¨¤µõ¯zøu |®£ •i¯õx.
A woman is in the pathetic position of longing for a man who does not care.
ußøÚ¨ ö£õ¸m£kzuõu ©ÛuÝUPõP H[S® £›uõ£ {ø» ö£sqøh¯x.
In the presence of wealth and status, it looks mercenary.
£n•® A¢uìxª¸US®ö£õÊx Cx Buõ¯©õPz öu›QÓx.
The same longing arises psychologically when it is ideal.
C»m]¯©õÚõÀ A÷u HUP® ©ÚvÀ GÊ®.
Why should one be mercenary and the other psychologically ideal?
Hß JßÖ Buõ¯©õPÄ® Akzux C»m]¯©õPĪ¸UP ÷Ásk®?
That which is common to both is longing.
CµsiØS® ö£õxÁõÚx HUP®.
Longing arises for affection or property or security.
£õ\zvØS®, ö\õzvØS®, £õxPõ¨¦US® HUP® GÊ®.
Psychologically it is because man is gregarious.
©Ûuß Tmh©õP ÁõÌ£Áß GߣuõÀ H[SQÓõß.
Spiritually it is so because the soul is universal.
Bz©õ ¤µ£g\zvØS›¯uõÚuõÀ Bß«P HUP® GÊ®.
Jane assumes Bingley knows of her being there.
uõß C»shÛ¼¸¨£x ¤[¼USz öu›²® GÚ ÷áß {øÚUQÓõÒ.
Her assumption is not based on a fact but on an inference.
AÁÒ {øÚÄUS BuõµªÀø», AÁÍõP øÁzxU öPõÒQÓõÒ.
An opinion is built of several assumptions.
J¸ A¤¨¤µõ¯zvØS £» Ai¨£øhPÐsk.
Even a right opinion is inadmissible because it is opinion.
\›¯õÚ A¤¨¤µõ¯•® A¤¨¤µõ¯® GߣuõÀ HØP •i¯õx.
It is striking that when Jane called on Caroline, Bingley was not there.
÷áß Põµ¼ß ÃmiØS¨ ÷£õÚö£õÊx ¤[¼ A[QÀ»õux SÔ¨¤hzuUPx.
This fact has several explanations.
AuØS¨ £» ÂÍUP[PÐÒÍÚ.
1)    Jane is weak.
       ÷áÝUSz öu®¤Àø».
2)    Mrs. Gardiner pronounced she would not meet Bingley.
       ¤[¼ø¯ \¢vUS® Áõ´¨¤Àø» GÚ ªéì. PõºiÚº TÔÚõº.
3)    The intensity of love that causes that accident is not there in either.
      uØö\¯»õPa \¢vUS® wµ® C¸Á›h•ªÀø».
4)    The father’s wish for the failure of his wife.
        ©øÚ ÷uõØP uP¨£Úõº ¤›¯¨£kQÓõº.
5)    Her expectation to meet him by visiting London.
       C»shÛÀ ¤[¼ø¯ \¢vUP»õ® GÚ ÷áß Gvº£õºzuõÒ.
6)    The power of Mrs. Bennet’s initiative to send her on horseback.
         ©øÇ°À ªéì. ö£ßÚm ö£søn Aݨ¤¯vß wµ®.
7)    Elizabeth’s partiality to Wickham.
       G¼\ö£zvØS ÂUPõ® «x Bø\.
Mrs. Gardiner was prompted to speak so because it was not in the air and she saw the girls were trying to climb high.
ªéì. PõºiÚ¸US Ax ÷£õßÓ Áõ´¨¤Àø» GÚÄ® ö£sPÒ ö£›¯ Ch©õP¨ £õº¨£x |hUPõx GÚz öu›²®.
Mrs. Gardiner’s neglect of the younger girls will affect Jane.
ªéì. PõºiÚº Pøh] ö£sPøͨ ¦ÓUPo¨£x ÷áøÚ¨ £õvUS®.
 
 
144. “By her manner of talking”.
AÁÒ ÷£]¯v¼¸¢x’.
As man exhibits manners, even talking has its own manners.
©ÛuÝUS £ÇUPª¸¨£x ÷£õÀ ÷£a_US® £ÇUP® Esk.
Manners can express itself in each act of Man such as manners of action.
JÆöÁõ¸ ö\¯¼¾® £ÇUP® öÁΨ£k®. Ax ö\¯¼ß £ÇUP©õS®.
The language does not have words for all that Man is or does.
©ÛuÝøh¯ ö\¯ÀPmS®, AÁß EÒÐnºÄUS® ö©õÈ°À ö\õÀ¼Àø».
For instance, joy can issue from success, attention, accomplishment or by simply being. We can only say joy of success as there is no single word.
öÁØÔ, PÁÚ®, \õuøÚ°¼¸¢x \¢÷uõå® GÊ®. GxĪßÔ²® GÊ®.
|õ® öÁØÔ°ß \¢÷uõå® GÚ»õ®. J¸ ö\õÀ¼Àø».

Satisfaction is from doing, fulfillment is of being.
ö\¯À v¸¨v u¸®. {øÓÄ ãÁÝUS›¯x.
It is interesting to note that talking has its own manner.
÷£a_U÷P E›¯ £õo²sk Gߣøu |õ® PÁÛzx AÔ¯»õ®.
To know the different shades of each act or thought and create a new word for each is a good linguistic exercise.
JÆöÁõ¸ ö\¯ø»²®, Gsnzøu²® PÁÛzx AuØS›¯ ö\õÀø» EØ£zv ö\´Áx ö©õÈ°¯¼À J¸ £°Ø].
The female voice is different from the male voice.
ö£s SµÀ Bs Sµ¼¼¸¢x ÷ÁÖ£mhx.
Each man has a different voice.
JÆöÁõ¸Á¸US® uÛUSµ¾sk.
Each thought and emotion expresses through a different voice.
JÆöÁõ¸ Gsn•®, Enºa]²® AuØ÷P²›¯ Sµø»²øhzux.
Such voices, tones, accents, intonations are distinct.
A¨£i¨£mh SµÀ, Ea\›¨¦, öuõÛ ÷ÁÖ£mi¸US®.
In a conversation of significance, each of these separate individualities is taken note of.
•UQ¯ Â寮 ÷£\¨£k®ö£õÊx CøÁ¯øÚzøu²® PÁÛ¨£õºPÒ.
People do not go by what is said, but how it is said.
GßÚ ö\õÀQÓõºPÒ Gߣøu Âh G¨£ia ö\õÀQÓõºPÒ Gߣøu PÁÛ¨£õºPÒ.
Caroline’s words may all be perfect, but her manner is revealing.
Põµ¼Ýøh¯ ö\õØPÒ _zu©õP C¸US®. AÁÐøh¯ £õo ÷ÁÖ£k®.
Caroline was always capable of this different manner.
Põµ¼ÝUS G¨ö£õÊx® ©õÖ® £ÇUP® Esk.
Elizabeth was able to see through it.
G¼\ö£zvØS C¢u Âzv¯õ\® öu›²®.
Jane could not discern.
÷áÝUS¨ ¤›zx¨ £õºUPz öu›¯õx.
Not that Jane is stupid not to see, but her attitude was prejudiced in Caroline’s favour.
÷áÝUS AÔÂÀ»õ©¼Àø». Põµ¼ß uÁÖ ö\´¯©õmhõÒ Gߣx AÁÒ P¸zx.
Every form of matter has a manner of its own.
G¢u Âå¯zvØS® E›¯ £õo²sk.
A calendar demands display.
Põ»shøµ ©õmi øÁUP ÷Ásk®.
Books are usually kept in a shelf vertically.
¦zuPzøu A»©õ›°À ö\[SzuõP øÁUQ÷Óõ®.
Utensils require to be cleaned every day.
£õzvµzøu vÚ•® ÂÍUP ÷Ásk®.
Currency compels us to keep it safely.
£nzøu £zvµ©õP øÁUP ÷Ásk®.
 
 
145. “I cannot understand” his partiality to Miss Darcy.
Miss hõº]ø¯¨ ¤iUS® Gߣøu GßÚõÀ HØP •i¯õx.
Understanding is a faculty of Mind.
¦›Áx ©Úzvß vÓß.
It is different from memory or thinking.
Cx {øÚÄ, ]¢uøÚ°ÛßÖ ÷ÁÖ£mhx.
In the process of understanding, Mind accepts the truth of the object.
¦›¯ •øÚ¢uõÀ ©Ú® A¨ö£õ¸Îß \zv¯zøu AÔQÓx.
Each object, material or non-material has a truth of itself.
G¢u¨ ö£õ¸Ð® áh©õÚõ¾®, CÀø»ö¯ßÓõ¾® AuØöPÚ J¸ \zv¯® Esk.
We may call it, its essential value or essence.
|õ® Aøu Auß \õµ® GÚ»õ®, \õµ©õÚ P¸zx GÚ»õ®.
Mind accepting that essence and making it its own is understanding.
©Ú® Aa\õµ©õÚ P¸zøu HØÖ ö\õ¢u©õUQU öPõÒÁx ¦›¢x öPõÒÁx.
Taking into itself some thoughts and exerting itself on them is the process of mental understanding.
]» Gsn[PøÍ ußÝÒ Gkzx, AÁØøÓ ]¢v¨£x, •iÄ ö\´Áx ©Ú® ¦›¢x öPõÒЮ £õ[S.
I cannot understand is different from I do not want to understand.
GÚUS¨ ¦›¯ÂÀø» Gߣx GÚUS¨ ¦›¢x öPõÒÍ Â¸¨£ªÀø» Gߣv¼¸¢x ÷ÁÖ£mhx.
Here Jane does not want to understand.
÷áÝUS¨ ¦›¢x öPõÒÍ CèhªÀø».
Thinking itself is different from imagination.
]¢uøÚ PØ£øÚ°¼¸¢x ÷ÁÖ£mhx.
Imagination differs from fantasy.
PØ£øÚ ÷ÁÖ, PØ£øÚU ÷Põmøh ÷ÁÖ.
Thinking is creation of thoughts.
]¢uøÚ Gsn[PøÍa ]¸èi¨£x.
Imagination is creative of possibility.
PØ£øÚ CÀ»õu Áõ´¨¦PøÍ EØ£zv ö\´Áx.
Thinking and understanding must be distinguished from decision.
¦›Áx, ]¢v¨£x, •iÄ Gk¨£vÛßÖ ©õÖ£mhx.
Decision is the understanding of the will.
•iÄ EÖv°ß bõÚ®.
Determination is the commitment of will.
wº©õÚ® \õvUP •iÄ ö\´Áx.
Prior to understanding there is listening.
¦›Áuß •ß ©ÚuõÀ ÷PmP ÷Ásk®.
It is preceded by hearing.
Auß •ß PõuõÀ ÷PmP ÷Ásk®.
Hearing, listening, understanding, volition, will are separate.
÷Pm£x, ©ÚuõÀ ÷Pm£x, ¦›Áx, EÖv, wº©õÚ® BQ¯øÁ ÷ÁÖ£mhøÁ.
Each of these can act independently of the other.
CøÁ uÛzuÛ÷¯ ö\¯À£k®.
Jane may not understand Caroline.
÷áÝUSU Põµ¼øÚ¨ ¦›¯õ©¼¸UP»õ®.
Caroline understands Jane.
Põµ¼ÝUS ÷áøÚ¨ ¦›²®.
Caroline’s understanding Jane is to understand Jane’s intention.
÷áß Gsn® GßÚöÁßÖ Põµ¼ß ¦›¢x öPõÒÁx ÷áøÚ¨ ¦›¢x öPõÒÁx.
Caroline does not understand Jane’s Character..
Põµ¼ÝUS ÷áÝøh¯ _£õÁ® ¦›¯ÂÀø».
Nor does she know of the power of that character.
_£õÁzvß \Uv Põµ¼ÝUSz öu›¯õx.
It is the ultimate power of women.
ö£sPmS Ax •iÁõÚ vÓß.
A power that never fails when it is exercised silently.
ö©ÍÚ©õP Aøu¨ £¯ß£kzvÚõÀ Ax uÁÖÁvÀø».
The best example for Silent Will is the behaviour of women.
Silent WillUS ]Ó¢u Euõµn® ö£sPÒ ©Ú®.
 
 
146. “If I were not afraid of judging harshly”.
|õß Pkø©¯õP •iÄ ö\´uõÀ
Judgement is a superior faculty of the Mind.
wº©õÚ® ©Úzvß E¯º¢u vÓß.
Everyone is capable of opinion.
GÁ¸US® A¤¨¤µõ¯® Esk.
Reaction, even mental reaction, is readily possible.
G›a\À, Á°ØöÓ›a\À AøÚÁ¸US® Esk.
For judgement, Mind must be neutral.
•iÄUS Áµ ©Ú® |k{ø»ø©°¼¸UP ÷Ásk®.
Mind is not under man’s control.
©Ú® |® Pmk¨£õmi¼Àø».
Man is under the control of Mind.
©Ûuß ©ÚzuõÀ PmkshÁß.
And Mind is filled with running thoughts.
©ÚzvÀ Gsn[PÒ Ki¯£i°¸UQßÓx.
It is not easy to stop these thoughts.
Kk® Gsn[PøÍ {Özu •i¯õx.
When thoughts cease, Mind is Silent and calm.
Gsn® KhõÂmhõÀ, ©Ú® ö©ÍÚ©õS®.
Calm and Silence are not neutrality.
Aø©v²® ö©ÍÚ•® |k {ø»ø©¯õPõx.
Without neutrality judgment is not possible.
|k {ø»ø©°ßÔ wº©õÚ® PiÚ®.
Further a neutral Mind must have discrimination.
|k {ø»ø©°À ©ÚzvØS £õS£õk ÷uøÁ.
It is a discrimination between right and wrong, fact and non-fact, true and false, opinion and fact, good and bad.
|À»x, öPmhx; \›, uÁÖ, Esø©, ö£õ´, A¤¨¤µõ¯®, Esø© Gߣx £õS£õk.
All these things come out of experience.
CøÁ AÝ£ÁzuõÀ ö£Ö£øÁ.
Experience will give a faculty according to one’s character.
AÝ£ÁzuõÀ ö£Ö® vÓß Auß uµzøu¨ ö£õÖzux.
Not only Man must have discrimination but he must have the right character.
©ÛuÝUS £õS£õkhß |À» _£õÁ•® ÷uøÁ.
We do not come across right characters in life at all.
ÁõÌÂÀ |À» _£õÁ® |® PsoÀ £kÁvÀø».
He who has the judgment may judge hardly or softly.
•iÄUS Á¸£Áß ö©ßø©¯õP AÀ»x Pkø©¯õP •iÄ ö\´Áõß.
Again it depends on our character.
AxÄ® |® _£õÁzøu¨ ö£õ¸zux.
Judgement is not for us, it is for Him they say.
•iÄ CøÓÁÝUS |©UPÀ» Gߣx ÁÇUS.
If at all we judge, we must judge at our best.
|õ® •iÄ ö\´¯ ÷Ásk©õÚõÀ, E¯º¢u •iøÁ HØP ÷Ásk®.
Jane’s judgment will be biased in Caroline’s favour.
÷áß Põµ¼ß |À»ÁÒ GÚ {øÚUQÓõÒ.
There is no fear of a harsh judgment from Jane.
÷áß Pkø©¯õÚ •iöÁkUP¨ ÷£õÁvÀø».
The fear of going wrong in her judgment is great in her.
uÁÖ Á¢xÂk÷©õ GßÓ £¯® ÷áÝUS AvP®.
That way she is overscrupulous.
÷áÝUS ©Úa\õm] •UQ¯®.
One may age; judgment is not born by age.
Á¯uõP»õ®, AuÚõÀ wº©õÛUS® vÓöÚÇõx.
The desire to judge is intense in Man.
•iÄ GkUP ©Ûuß xi¨£õß.
 
 
147. “A strong appearance of duplicity”.
H©õØÓzvß ÷uõØÓ® £»©õÚx.
Duplicity is an appearance.
|i¨¦ ÷uõØÓ®.
Appearance of duplicity is a strong dose of it certainly.
|i¨¤ß ÷uõØÓ® H©õØÓzvß ö£¸® £Sv.
People of character of duplicity are strong characters.
H©õØÖ® _£õÁ•ÒÍÁº Á¼ø©¯õÚ EÒÍ® ö£ØÓÁº.
Duplicity is the beginning of schizophrenia.
H©õØÓ Bµ®¤zuõÀ ußøÚ÷¯ H©õØÖÁvÀ •i²®.
Schizophrenia is duplicity foisted on oneself.
Cµmøh ©Ûuß GߣÁß ußøÚ÷¯ H©õØÔU öPõÒ£Áß.
 
 
148. “Banish every painful thought”.
Á¸zu©õÚ Gsn[PøÍ Â»UQ
Emotions give pain.
Enºa] Á¼ u¸®.
Thought that gives pain does so generating painful emotions.
Gsn® Á¸zu® uµ Á¸zu©õÚ Enºa]ø¯ Gʨ¦®.
Expanding emotions give joy.
©»¸® Enºa] ©QÌa].
Contracting emotions give pain.
_¸[S® Enºa] Á¸zu®.
Vital joy that tries to understand evolves towards mind.
\¢÷uõå©õÚ Enºa]US¨ ¦›¯ Bµ®¤¨£x, ©Ú® ÁͺÁx.
Such an evolution generates expansion.
EnºÄ AÔøÁ |õkÁx ©»ºa].
Vital emotions that look at them from mercenary motives contract.
Buõ¯ ©Ú¨£õßø©²hß Enºa] AøuU P¸vÚõÀ _¸UP® HØ£k®.
This is vital shrinking into physical. Hence pain.
EnºÄ _¸[Q Eh¾hß Ah[SÁx Á¼ u¸®.
 
 
149. “Think only of what will make me happy”.
GÚUS \¢÷uõå® u¸Áøu ©mk® {øÚ¨÷£ß.
It is not in our power to choose our thinking.
Gøu {øÚ¨£x Gߣx |® øP°¼Àø».
If Jane does it or can do it, it means she is more mental than vital.
÷áÚõÀ Ax •i²® GßÓõÀ AÁÒ ©Ú® Áͺ¢xÒÍx
Only those who can control their thoughts can do so.
uß GsnzøuU Pmk¨£kzx£Áµõ÷»÷¯ Ax •i²®.
It means a little of the spirit is awakened in the mind.
Bß©õ ]Ôx ÂȨ£øh¢xÒÍx GÚ¨ ö£õ¸Ò.
 
 
150. “We had better not mention it”.
|õ® Aøu¨ ÷£\õ©¼¸¨£x |ßÖ
Jane wants this news to be a secret.
Cøu CµP쯩õP øÁzv¸UP ÷áß ¤›¯¨£kQÓõÒ.
What concerns her alone, she does not want others to know of.
AÁøÍ ©mk® ö£õ¸zux AkzuÁºUSz öu›¯ ÷Áshõ®.
In her mind, Bingley’s affairs are her own affair.
AÁÒ ©ÚvÀ ¤[¼ Â寮 ö\õ¢u Â寮.
This comes out of a sense of possession that gives strength.
Cx E›ø©. £»® u¸®.
We find in Jane such small traits that made her marriage possible.
Cx ÷£õßÓ ]Ö Âå¯[PÒ ÷áß v¸©nzøu •izux.
 
 
151. “I am extremely glad that you have such pleasant accounts.”
|À» ö\´v \¢÷uõå® u¸QÓx.
To feel happy about others’ pleasure shows joy is greater in her than sorrow. Another example of Jane’s strength.
©ØÓÁº \¢÷uõå® ÷áÝUS ©QÌa] u¸Áx, Á¸zuzøu Âh \¢÷uõå® AvP©õP C¸¨£øuU PõmkQÓx. Cx ÷áÛß Á¼ø©.
27.                  
This letter gave Elizabeth some pain; but her spirits returned as she considered that Jane would no longer be duped by the sister at least. All expectation from the brother was now absolutely over. She would not even wish for any renewal of his attentions. His character sunk on every review of it; and as a punishment for him, as well as a possible advantage to Jane, she seriously hoped he might really soon marry Mr. Darcy's sister, as by Wickham's account, she would make him abundantly regret what he had thrown away.
C¢uU Piu® G¼\ö£zvØS ]Ôx Á¸zuzøu AÎzux. BÚõÀ CÛ²® ÷áß AÁÝøh¯ \÷Põu›¯õ»õÁx H©õØÓ¨£h©õmhõÒ GßÖ {øÚzuuõÀ AÁÍx EØ\õP® AÁÐUS «sk® v¸®¤¯x. \÷PõuµÛhª¸¢x CÛ G¢u Gvº£õº¨¦® CÀø». AÁß ÷áß÷©À PÁÚ® ö\¾zxÁøu¨ ¦x¨¤UP ÷Ásk® GßÓ CÛ Â¸®£UTh ©õmhõÒ. AÁøÚ¨£ØÔ JÆöÁõ¸•øÓ {øÚUS® ö£õÊx®, AÁß÷©À C¸¢u A¤¨¤µõ¯® SøÓ¢x öPõs÷h Á¢ux. AÁÝUS ushøÚ¯õPÄ®, ÷áÝøh¯ |ßø©UPõPÄ®, AÁß ÂøµÂ÷»÷¯ ªì. hõº]ø¯ v¸©n® ö\´x öPõÒÁõß GÚ AÁÒ wµ©õP {øÚzuõÒ. ÂUPõ•øh¯ TØÖ¨£i, ªì. hõº], AÁß CÇ¢uøu {øÚzx, AÁß ªPÄ® Á¸¢x®£i |h¢x öPõÒÁõÒ.
 
152.        Elizabeth could not bring herself to curse Bingley for his inattention.
153.        It keeps the door open for him to return.
154.        A touch of realism pleases Elizabeth.
Esø© G¼éö£zvØS EØ\õP‰mkQÓx.
155.        What inspires Elizabeth is her subtle awareness that Jane has removed the obstacle from her side for the final consummation.
•iÁõP |À»x |hUP uøh¯õP C¸¢uøu ÷áß Â»UQ¯x G¼éö£z ußøÚ¯Ô¯õ©À AÔ¢x ©»ºÁx.
156. “Her spirits returned”.
AÁÒ EØ\õP® «sk® GÊ¢ux.
Elizabeth’s spirit always returns when sagged because she is a spirited girl.
G¼\ö£z EØ\õP® G¨ö£õÊx® v¸®¤ Á¸®. AÁÒ EØ\õP©õÚÁÒ.
157. “All expectation from the brother was now absolutely over.”
¤[¼°hª¸¢x CÛ Gvº£õºUP JßÖªÀø».
Elizabeth’s giving up Bingley now postpones Jane’s engagement.
¤[¼ «x G¼\ö£z |®¤UøP CÇ¢uuõÀ, ÷áß v¸©n® Jzv¨ ÷£õ°ØÖ.
158. “His character sunk on every review”.
©º\Ú® ö\´uõÀ ¤[¼ «v¸¢x |À» ©v¨¦ SøÓQÓx.
Bingley has no strong character, but there is truth in his love.
¤[¼ EÖv¯õÚÁÛÀø». BÚõÀ AÁß Põu¼À Esø©°¸¢ux.
Elizabeth knows how submissive he is to Darcy.
hõº]US G¢u AÍÄ ¤[¼ £oQÓõß GÚ G¼\ö£z AÔÁõÒ.
His character is not sunk, but it is sunk in her expectation.
¤[¼°ß |À» ö£¯º öPhÂÀø». AÁÒ Gvº£õºzux H©õ¢ux.
Such a character like Bingley silently asserting his submissive character to marry Jane shows the strong positive atmosphere.
¤[¼ ÷£õßÓÁº ö©ÍÚ©õP ußøÚ ÁئÖzxÁx & ÷áøÚ ©nUP `ÇÀ Á¼ø©¯õÚuõP |À»uõP C¸¨£øuU PõmkQÓx.
159. She wanted Bingley to marry Georgiana and regret it.
¤[¼ áõºâ¯õÚøÁ ©n¢x Á¸zu¨£h ÷Ásk® GÚ
G¼\ö£z {øÚzuõÒ.

Disappointed frustration desires revenge.
H©õ¢u µUv £È Áõ[P {øÚUQÓx.
Such a desire cannot be based on truth, as in truth Georgiana is not conceited.
áõºâ¯õÚõ PºÁ® ¤izuÁÎÀø» GߣuõÀ A¢u {øÚÄUS Ai¨£øh°Àø».
28.                  
Mrs. Gardiner about this time reminded Elizabeth of her promise concerning that gentleman, and required information; and Elizabeth had such to send as might rather give contentment to her aunt than to herself. His apparent partiality had subsided, his attentions were over, he was the admirer of some one else. Elizabeth was watchful enough to see it all, but she could see it and write of it without material pain. Her heart had been but slightly touched, and her vanity was satisfied with believing that she would have been his only choice, had fortune permitted it. The sudden acquisition of ten thousand pounds was the most remarkable charm of the young lady to whom he was now rendering himself agreeable; but Elizabeth, less clear-sighted perhaps in his case than in Charlotte's, did not quarrel with him for his wish of independence. Nothing, on the contrary, could be more natural; and while able to suppose that it cost him a few struggles to relinquish her, she was ready to allow it a wise and desirable measure for both, and could very sincerely wish him happy.
ÂUPõø©¨£ØÔ G¼\ö£z öPõkzu ÁõUSÖvø¯ v¸©v. PõºiÚº AÁÐUS C¨ö£õÊx {øÚÄ£kzvÚõÒ. ÷©¾® AÁøÚ¨£ØÔ¯ ÂÁµ[PÒ ÷PmhõÒ. uÚUS v¸¨v AÎUPõÂiÝ® uÚx Azøuø¯ v¸¨v¨£kzx® AÍÂØS AÁÍõÀ ÂÁµ[PÒ Aݨ£ •i¢ux. AÁß÷©À C¸¢u ¸¨£® SøÓ¢x ÷£õÚx, AÁÚx PÁÚ[PÒ GÀ»õ® •i¢x ÷£õÚx, AÁß ÷ÁöÓõ¸ÁÎß µ]PÚõQÂmhõß. Cøuö¯À»õ® öu›¢x öPõÒЮ AÍÂØS G¼\ö£z PÁÚ©õP C¸¢uõÒ. BÚõÀ G¢uÂu Á¸zu•® CÀ»õ©À AÁÍõÀ £õºUP •i¢ux, Aøu¨£ØÔ GÊuÄ® •i¢ux. ußÛh® ©mk® £n® C¸¢v¸¢uõÀ ußøÚuõß AÁß Â¸®¤°¸¨£õß GÚ |®¦ÁvÀ AÁÍx Ãsö£¸ø©US J¸ v¸¨v HØ£mhx. BÚõÀ AÁÒ AÁøÚ AvP©õP ¸®¤°¸UPÂÀø». £zuõ°µ® £ÄÛØS vjöµßÖ Av£v¯õÚxuõß J¸ CÍ® ö£soß PÁºa]¯õP C¸¢ux. A¨ö£soh® AÁß |À»ÁÚõP ußøÚ öÁΨ£kzvU öPõsi¸¢uõß. \õºö»m Âå¯zvÀ öÁΨ£øh¯õPz öu›¢u Esø© CÁß Âå¯zvÀ ¦›¢x öPõÒÍ •i¯ÂÀø». AÁÝøh¯ _u¢vµzv¾®, AÁÝøh¯ ¸¨£zv¾® uø»°mk \søh ÷£õhÂÀø». CÆÁõÖ |h¨£x ªPÄ® C¯ØøP¯õÚxuõß. ußøÚ ÂmkÂh J¸ ]» Pèh[PÒ AÁß £mi¸UP ÷Ásk® GÚ |®¤¯ AÁÒ CÆÁõÖ |h¨£x C¸Á¸US÷© |À»xuõß GÚ HØÖU öPõÒÍz u¯õµõP C¸¢uõÒ. Esø©¯õP÷Á AÁøÚ ©Úuõµ ÁõÌzvÚõÒ.
160.        Wickham deserted Elizabeth for Miss King.
161.        Jane sees the duplicity of Caroline.
162.        As long as Elizabeth nurtured the illusion of Wickham’s unaltered goodness, Jane could harbour her illusion about Caroline.
163.        Wickham’s movement towards Elizabeth and later away from Elizabeth have left marked changes in her life.
164.        In the case of Charlotte it was her mind that responded whereas in his case her mind is not free.
165.        A good example of rationality.
166.        Longbourn in the background made her bitter with Charlotte.
167.        Perhaps Elizabeth always had subconscious reserve about Wickham’s poor income.
168.        She wrote about Wickham’s desertion without material pain. Her love of Wickham is so ethereal that nothing he does will hurt her. She only knows joy in anything he is connected with. She could not bring herself to condemn him. To feel pain is to condemn his actions.
ÂUPõ® ußøÚ ©Ó¢uøu¨ £ØÔ Á¸zu¨£hõ©À GÊvÚõÒ. ÂUPõ® Gx ö\´uõ¾® AÁÐUS Auß ì£º\® Cu©õÚx. Á¸zu® GÊ¢uõÀ, Põµn® GxÁõÚõ¾®, Ax ÂUPõªh® SøÓ Põs£uõS®. AÁÒ EÒÍ® Aøua ö\´¯õx. ÁõÌ|õÒ •ÊÁx® AÁ÷Ú AÁÐUS Buº\ ¦¸åß.
169.        “She would have been his only choice had fortune permitted it”.
uÚUS £nªÀ»õu SøÓ öu›QÓ÷u uµ AÁß {ø»¯ØÓÁß GßÓ SøÓ AÁÒ ©ÚvÀ GÇ÷Á°Àø». Põu¼À EÒÍ® P¸zøu AÔ¯õx.
170.        Charlotte is foolish to her, but not Wickham in going to £10,000.
åõº÷»õm Âå¯zvÀ AÁÐUQ¸¢u öuÎÄ ÂUPõ® Âå¯zv¼Àø».
171.        Her view is, on any showing Wickham must only be adored.
G¨£i¨ £õºzuõ¾® ÂUPõ® £õµõmku¾US›¯Áß Gߣ÷u AÁÒ ö|g]ß SµÀ.
172.        Elizabeth is wrong about the pure emotion of evil. Love that is pure cannot wish evil or turn into hate. She did love him. Her love is of that character. She could not hate him for anything he does to her.
E¯º¢u Põuø»¨ £ØÔ G¼éö£z TÖÁx uÁÖ. ¤›¯® öÁÖ¨£õP ©õÓõx. ¤›¯® HØ£mh¤ß AkzuÁº öPmk¨ ÷£õP ©Ú® {øÚUPõx. ÂUPõ® Gx ö\´uõ¾® AÁÍõÀ AÁøÚ öÁÖUP •i¯õx. ¼i¯õ Ki¨ ÷£õÚö£õÊx AÁøÚ J¸ Áõºzøu¯õ¾® AÁÒ PsiUPÂÀø». ¼i¯õøÁ Áõ¯õµz vmiÚõÒ.
173.        She is not even jealous of Miss. King. She has good opinions about her. That certainly is great.
G¼éö£zvØS¨ ö£õÓõø©°Àø». AÁøͨ £ØÔ G¼éö£zvØS |À» A¤¨¤µõ¯®. Ax ö£›¯ Â寮.
174.        To her she is comparatively insignificant with his greatness.
AÁÝøh¯ E¯ºøÁU P¸x®ö£õÊx G¼éö£z uß ]Öø©ø¯U P¸xQÓõÒ.
175.        Even in his going away, he is a handsome young man to her.
AÁøÍ Âmk¨ ÷£õÁøuU TÖ®ö£õÊx® AÁÚÇS {øÚÄ Á¸QÓx.
176. Elizabeth was to tell her aunt about Wickham’s desertion.
ÂUPõ® »Q¯øu G¼\ö£z ©õªUSa ö\õÀ» ÷Ásk®.
Her giving up hope goes with the news of Wickham’s desertion.
AÁÒ |®¤UøP°Ç¢ux®, ÂUPõ® »Q¯x® Cøn¢x Á¸QÓx.
Wickham’s desertion opens up the lives of Elizabeth and Jane to fulfillment.
ÂUPõ® »Q¯uõÀ G¼\ö£z, ÷áß ÁõÌÄ ©»¸® Áõ´¨ö£ÊQÓx.
Still, one disappointment goes with another.
C¸¨¤Ý® J¸ H©õØÓ®. Akzuxhß Á¸QÓx.
The mixture of hope and disappointment has a balance at any point.
|®¤UøP²® H©õØÓ•® ÷\ºÁx G¢u ÷|µ•® Esk.
That balance is at our disposal.
•iÄ |® øP°¼Àø».
177. “Elizabeth was watchful enough to see it all, but she could see it and write of it without material pain”.
G¼\ö£z AøÚzøu²® AÔ²©ÍÄUS EåõµõP C¸¢uõ¾® Á¸zuzøu »UQ AÁÍõÀ GÊu •i¯ÂÀø».
One in love watches her lover with all her being.
PõuÀ GÊ¢uõÀ P¸zx •ÊÁx® Põu»ß «v¸US®.
He cannot be in the vicinity without her knowing of it.
AÁÒ AÔ¯õ©À A¢u ÁmhõµzvØSÒ AÁÚõÀ Áµ •i¯õx.
It is a pity that while in love you can only watch, not control it.
Põu¼À EÒÍ ÷|µ® PÁÛUP»õ®, Pmk¨£kzu •i¯õx.
There is no greater pain than to see your lover moving to another girl.
J¸zv°ß Põu»ß AkzuÁøÍ |õkÁøuU Põn ©ÚÁ¼ GÊ®.
To see the same after the marriage is tragedy.
v¸©n©õÚ¤ß AøuU Põs£x xºAvºèh®.
The greatest of tragedies is his moving away and your seeing he has no love to move to another. It is death.
»S£ÁÝUS Â¸¨£ªÀø»ö¯Ú AÔÁx xºAvºèh®. Ax \õÄ.
Is it possible for her to know his moving away is luck coming to her.
AÁß Â»SÁx Avºèh® GÚ AÁÍõÀ AÔ¯ •i²©õ?
The pain in seeing him move away is equal to the joy in his coming to her in the beginning.
ÂUPõ® »SÁv¼¸¢u Á¸zu® Bµ®£zvÀ AÁß ö|¸[SÁvÀ ö£ØÓ CߣzvØSa \©®.
It is material pain as it is felt deeply.
EhÀ Á¸¢v¯x. BÌ¢u EnºÄ u¸® Á¼.
Had she been in love truly, she would have fainted.
Ax Esø©U Põu»õP C¸¢v¸¢uõÀ AÁÐUS ©¯UP® Á¢v¸US®.
Love is a passion that chooses between life and death.
Põu¼ß ÷ÁP® ÁõÌÁõ \õÁõ GÚ {ØS®.
 
 
178. “Her heart had been but slightly touched, and her vanity was satisfied.”
Cu¯® ÷»\õP |Pº¢ux, Ãs ö£¸ø© v¸¨v²ØÓx.
Heart cannot be slightly
touched.
Cu¯zøu ÷»\õPz öuõh •i¯õx.
It is fully touched or not.
|Pº¢uõÀ Cu¯® •ÊÁx® Aø\²®, CÀ»õÂmhõÀ CÀø».
The slight touch is in the emotion in the mind, not the emotion in the vital.
÷»\õPz öuõkÁx Gߣx ©Ú®, EnºÂÀø».
In marriage there is always the element of overtaking other candidates.
v¸©nzvÀ AkzuÁøµ ªg_Áx •UQ¯®.
That element can be slightly touched, not the heart that wants the man.
Ax ÷»\õP C¸UP»õ®. Bøn |õk® Cu¯® A¢u \mhzvØSm£hõx.
 
 
179. “She would have been his only choice, had fortune permitted it”.
G¼\ö£zvØS¨ £nª¸¢v¸¢uõÀ, AÁøÍ÷¯ •iÁõPz ÷uº¢öukzv¸¨£õß.
Love does not wait for permission, much less fortune.
PõuÀ \®©uzvØSU Põzv¸UPõx. £n® AuØS¨ ö£õ¸mhÀ».
It is a moment of pride to know she would have been the only choice.
ußøÚ ©mk® ÷uº¢öuk¨£õß Gߣx ö£¸ø©US›¯ Â寮.
Choice made possible by fortune is no choice.
£nzuõÀ Á¸® •iÄ, PõuÀ •iÂÀø».
She would have been utterly fulfilled, had she won him with fortune.
£nª¸¢x ÂUPõ® Qøhzv¸¢uõÀ AÁÐUS •Ê v¸¨v HØ£mi¸US®.
It is shallow and not of a great character.
Ax ö\õÀ£®, ö£›¯ _£õÁ©õPõx.
That was why no love was ever born in her for Darcy.
A÷u PõµnzvÀ AÁÒ ©ÚvÀ hõº] «x PõuÀ GÇÂÀø».
She certainly was grateful to receive Darcy’s love, not with love.
hõº]°ß Aßø£ |ßÔ²hß HØÖU öPõshõÒ, AÁÐUSU PõuÀ GÇÂÀø».
Had she had fortune, his choice would have ended with the spending of the fortune.
AÁÐUS¨ £nª¸¢uõÀ, ÂUPõ® £nzøu ö\»Ä ö\´uÄhß PõuÀ •i²®.
A marriage is permitted not only by fortune but every social attribute.
v¸©nzøu {ºn°¨£x £n® ©mk©À», GÀ»õ \‰P A®\[PЮ {ºn°US®.
There is an energy equilibrium that should permit it.
öu®¦ GÚ JßÖÒÍx. AøuU PnUQÀ GkUP ÷Ásk®.
It was there for her with Darcy, not with Wickham.
A¢uPnUS¨£i AÁÒ hõº]US›¯ÁÒ, ÂUPõ•UQÀø».
Collins married Charlotte because he found it in her.
åõº÷»õmiÀ Põ¼ßì AøuU PshuõÀ v¸©n® |h¢ux.
It arises out of his value for material possessions which he needs.
AÁÝUSz ÷uøÁ¯õÚ ö£õ¸ÒPÍõÀ Az÷uøÁ GÊQÓx.
Such an equilibrium is found by her character in the wealth of Darcy.
hõº]°ß ö\ÀÁzvÀ AÁÒ PnUS Gk£kQÓx.
Darcy’s developed Mind can find it in her rather than in Caroline.
Áͺ¢u hõº]°ß ©Ú® Põµ¼ÛÀ AøuU PõnÂÀø», G¼\ö£zvÀ Pshõß.
There is perfect equilibrium in that sense between Jane and Bingley.
C¢u \mh® ¤[¼ ÷áÝUS ªPÄ® ö£õ¸zu®.
That equilibrium can have the power to accomplish the marriage.
A¢u¨ ö£õ¸zu® v¸©nzøu |hzx®.
 
 
180. “The sudden acquisition of ten thousand pounds was the most remarkable charm”.
£zuõ°µ® £Äß Á¢ux AÁÐøh¯ PÁºa].
The lady mistakes the charm of Money as her own.
£nzvß PÁºa]ø¯ uß PÁºa]¯õP ö£s öPõÒQÓõÒ.
Such a charm belongs entirely to the social sphere.
Ax ÷£õßÓ PÁºa] \‰P EnºÄ.
 
 
181. “Elizabeth, less clear-sighted perhaps in his case than in Charlotte’s”.
ÂUPõ® Âå¯zvÀ G¼\ö£zvØS åõº÷»õm Âå¯zv¼¸¢u öuÎÄ CÀø».
Elizabeth evaluated Charlotte marrying Collins by her mind.
åõº÷»õm Põ¼ßì v¸©nzøu G¼\ö£z AÔÁõÀ ¦›¢x öPõÒQÓõÒ.
This is a personal case. Mind tells us her marriage is outrageous, but life tells us, in view of her age and poverty, it is a desirable match for her.
Cx ö\õ¢u Â寮 Enºa] AÔøÁa ö\¯À£h AÝ©vUPõx. AÔÄ åõº÷»õm v¸©n® A£zu® GÚU TÔÚõ¾®, Á¯x, ö\ÀÁzøuU P¸vÚõÀ v¸©n® |À»uõPz ÷uõßÖQÓx.
Charlotte’s father was empty-headed, valued rank and property.
åõº÷»õm uP¨£Úõ¸US AÔÂÀø». AÁ¸US ö\õzx £mh® •UQ¯®.
It is possible for her to have her father’s attitude to Collins and really value him for the property and connection with Lady Catherine.
uP¨£Úõøµ¨ ÷£õÀ ö\õzøu •UQ¯©õPU PÁÛUS® Snª¸¢uõÀ ÷»i PõuŸß öuõhºø£²® ö\õzøu²® AÁÒ £õµõmi°¸¨£õÒ.
Elizabeth’s youth and idealism will not permit her to see this truth.
G¼\ö£zvß Á¯x® C»m]¯•® AÁØøÓU Põn AÝ©vUPõx.
Charlotte was not offended by the clownishness of Collins because his property and status absorb those ill effects. Infatuation for Wickham prevented Elizabeth from seeing him mercenary.
Põ¼ßì ÷Põ©õÎ Gߣx åõº÷»õmøh¨ £õvUPÂÀø». AÁß ö\õzx Aøu HØQÓx. ÂUPõ® «xÒÍ ø©¯À AÁß Buõ¯ ©Ú¨£õßø©ø¯U Põn ©ÖUQÓx.
Charlotte’s marriage was a triumph for the entire family.
åõº÷»õm v¸©n® Sk®£ öÁØÔ.
They would inherit Longbourn.
åõº÷»õmiØS »õ[£õºß Á¸®.
They are now related to Mr. Bennet.
ö£ßöÚmiØS®, AÁºPÐUS® C¨÷£õx EÓÄ HØ£mk Âmhx.     
The truth in this view is so powerful that it extended itself to relate Charlotte to Darcy.
Cx •UQ¯©õÚx. Auß ÷ÁP® Áͺ¢x hõº]²hß EÓÄ öPõÒЮ AÍÄUS Á¢ux.
True Charlotte and Wickham are mercenary. Elizabeth sees one and not the other.
åõº÷»õmk® ÂUPõ•® Buõ¯©õÚÁº. G¼\ö£zvØS JßÖ öu›QÓx. Akzux öu›¯ÂÀø».
Rationality is rare; when romance arises rationality has no room.
£SzuÔÄ A›x. PõuÀ §zuõÀ AÔÄUS A[S ÷Áø»°Àø».
The need for marriage for an old maid is more powerful than romance.
Á¯uõÚ ö£soØS v¸©n® Põuø» Âh •UQ¯®.
Elizabeth can pardon Bingley’s weakness, Wickham’s mercenary motive, not Charlotte’s choice.
¤[¼°ß £oøÁ²®, ÂUPõ® Buõ¯zøu²® G¼\ö£zuõÀ ©ßÛUP •i²®. åõº÷»õmøh ©ßÛUP •i¯ÂÀø».
Men she readily pardons, women she does not.
BsPøÍ ©ßÛUS® Cu¯® ö£søn ©ßÛUP •i¯ÂÀø».
Mrs. Gardiner, as she is not in love, can see the truth of Wickham.
ªéì. PõºiÚ¸US PõuÀ ©¯UPªÀø» GߣuõÀ ÂUPõ® Buõ¯ ©Ú¨£õßø© ¦›QÓx.
 
 
182. “Did not quarrel with him for his wish of independence.”
_u¢vµ® AÁß ÷ukÁøu AÁÒ Bm÷\¤UPÂÀø».
Certainly, there is no quarrel in her with him.
AÁß Âå¯zvÀ AÁÒ ©ÚvÀ G¢u Bm÷\£øn²ªÀø».
His wish for independence is right, because it is her wish.
AÁß _u¢vµ® ÷ukÁx \›, Ax÷Á AÁÒ Â¸¨£®.
She is ready to pardon him even for his elopement.
AÁß Ki¨ ÷£õÚøu²® AÁÒ ©ßÛUPz u¯õµõP C¸UQÓõÒ.
It is a pity women are willing to be playthings for a handsome face.
AÇPÝUS \xµ[PU Põ¯õP ö£sP訣x Á¸¢uzuUPx.
It is human nature to risk the entire life for a trifling joy.
]Ö \¢÷uõåzvØPõP •UQ¯©õÚøuz v¯õP® ö\´Áx ©Ûu _£õÁ®.
At every moment man makes such a choice.
JÆöÁõ¸ {ªå•® ©Ûuß A¨£i J¸ •iÄUS Á¸QÓõß.
Always he errs, if he is without values.
£s£ØÓÁß G¢u ÷|µ•® uÁÖÁõß.
Values alone compel him to make the right choice.
£s£õÀ ©mk® \›¯õÚ •iÄ GÊ®.
He who errs levels off at that level.
uÁÖ£Áß uÁÖ® {ø»°÷» {ßÖ ÂkÁõß.
Rarely he is given a chance to rise.
Av¼¸¢x GÊ® Áõ´¨¦ GÊÁvÀø».
He who does not err even once, soon is at the top.
J¸ •øÓ²® uÁÓõuÁß ^UQµ® Ea]US Á¸Áõß.
As the society rises, Man errs less.
\‰P® E¯º¢uõÀ ©Ûuß ö\´²® uÁÖ SøÓ²®.
In earlier societies one error was total ruin for a man.
£søh |õmPÎÀ J¸ uÁÔøÇzuõÀ ©Ûu ÁõÌÄ •i²®.
Now, in the same thing, society gives several chances.
A÷u Âå¯zvÀ C¨ö£õÊx \‰P® £» Áõ´¨¦PøÍz u¸QÓx.
Now social consciousness is so advanced that for a slight positive effort it gives him a great reward.
]Ö |À» Põ›¯zvØS ö£¸® £»ß Á¸® AÍÄ \‰P® E¯º¢x Âmhx.
Such a thing was not there in the earlier centuries.
A¨£i¨£mhøu HØPÚ÷Á ÷PÒ¨£h •i¯õx.
Equally for a small error the loss is great.
A÷u ÷£õÀ ]Ö SøÓ ö£¸® |èh® u¸®.
Still after the loss what we are left with is substantial.
A¨£i |èh® Á¢u ¤ÓS® «v²ÒÍ÷u HµõÍ®.
29.                  
All this was acknowledged to Mrs. Gardiner; and after relating the circumstances, she thus went on: -- "I am now convinced, my dear aunt, that I have never been much in love; for had I really experienced that pure and elevating passion, I should at present detest his very name, and wish him all manner of evil. But my feelings are not only cordial towards him; they are even impartial towards Miss King. I cannot find out that I hate her at all, or that I am in the least unwilling to think her a very good sort of girl. There can be no love in all this. My watchfulness has been effectual; and though I should certainly be a more interesting object to all my acquaintance were I distractedly in love with him, I cannot say that I regret my comparative insignificance. Importance may sometimes be purchased too dearly. Kitty and Lydia take his defection much more to heart than I do. They are young in the ways of the world, and not yet open to the mortifying conviction that handsome young men must have something to live on as well as the plain."
CøÁ GÀ»õ•® v¸©v. PõºiÚ¸USz öu›ÂUP¨£mhx. GÀ»õ ÂÁµ[PøͲ® TÔ¯ ¤ÓS, AÁÒ ÷©¾® öuõhµ»õÚõÒ:& "|õß AÁøÚ AvP® Põu¼UPÂÀø» GÚ C¨ö£õÊx |®¦Q÷Óß GÚu¸ø© Azøu÷¯; HöÚÛÀ |õß AÁß÷©À y´ø©¯õÚ, BÌ¢u PõuÀ öPõsi¸¢v¸¢uõÀ, C¢÷|µ® AÁß ö£¯øµU ÷Pmhõ÷» öÁÖ¨¦ Áµ ÷Ásk®, AÁÝUS GÀ»õ® w[PõP÷Á |hUP ÷Ásk® GÚ Â¸®£ ÷Ásk®. BÚõÀ AÁøÚ¨£ØÔ |À»£i¯õP÷Á {øÚUQ÷Óß. ªì. Q[Qh® £õµ£m\ªßÔ |h¢x öPõÒÍ •iQÓx. |õß AÁøÍ öÁÖ¨£uõPÄ®, öu›¯ÂÀø», AÁÒ J¸ |À» ö£s AÀ» GßÖ {øÚUPÄ® CÀø». CvÀ Põu¾U÷P ChªÀø». |õß áõUQµøu¯õP C¸¢ux |À»uõP¨ ÷£õ°ØÖ, |õß AÁøÚ Põu¼zv¸¢uõÀ GÚUSz öu›¢uÁºPÐUöPÀ»õ® |õß J¸ _Áõµ]¯©õÚ ö£õ¸ÍõP ©õÔ°¸¨÷£ß. GßÝøh¯ •UQ¯zxÁ® SøÓ¢x Âmhx GߣuØPõP |õß Á¸¢uÂÀø» GÚ ö\õÀ» •i¯õx. •UQ¯zxÁ® QøhUP ÷Ásk® GÛÀ AuØS |õß AvP Âø» öPõkUP ÷Ásk®. Qmi²®, ¼i¯õÄ® AÁÝøh¯ C¢u |hzøu¯õÀ AvP® £õvUP¨£mkÒÍÚº. Á¯vÀ CøͯÁºPÍõP C¸¨£vÚõÀ AÁºPÐUS E»P AÝ£Á® CÀø». AÇPØÓÁºPøͨ÷£õÀ, AÇPõÚ CøÍbºPÐUS® CÆÄ»QÀ ÁõÇ £n® ÷uøÁ¨£kQÓx GßÓ P\¨£õÚ Esø© AÁºPÐUSz öu›¯ÂÀø»."
183.        It is true Elizabeth never felt that elevating passion of love.
184.        Had she been in love, his desertion would have devastated her, throwing her into a depression.
185.        It should enable her to wish him well.
186.        Bitter hatred will be the response of low passionate attachment.
187.        That Elizabeth was able to think of Miss King a very good sort of girl, shows her clear headedness.
188.        Elizabeth’s mortifying conviction about money does show at bottom she is one capable of marrying Pemberley than her sound common sense.
189.        To Kitty and Lydia Wickham is an agreeable companion not a prospective husband.
190.        She is painfully aware of ‘her comparative insignificance’ because it is true.
191.        The importance she had for Wickham is really too dear.
192.        Mr. Collins’ proposal was a preparation in life to marry Darcy later.
193.        Wickham’s desertion was a psychological encumbrance removed for Darcy to step in later.
194.        Mrs. Gardiner acts as a good angel in her life.
195. “I have never been much in love.”
GÚUSU Põuö»ß£x AvPªÀø».
Hers is not a love that turns to hate. Only passion does so.
Elizabeth is really very good, her goodness is purity itself for her to say good things about Miss King and wish her well.
AÁÒ ¤›¯® öÁÖ¨£õPU Ti¯vÀø», £õ\® öÁÖ¨£õS®. G¼\ö£z |À»ÁÒ. AÁÒ |À» Sn® y´ø©¯õÚx.
ªì. Q[øP¨ £ØÔ |À»£i¯õP¨ ÷£] AÁÒ ÁõÇ ÷Ásk® GÚU TÖQÓõÒ.

Surely it is love in her that wishes him well.
AÁÒ ©Úzv¾ÒÍ ¤›¯® AÁøÚ ÁõÌzxQÓx.
It is strength of character and purity of love.
_£õÁ® Á¼ø©¯õÚx. Aߦ y´ø©¯õÚx.
196. “I should certainly be a more interesting object to all my acquaintance”.
GßøÚa _ØÔ²ÒÍÁºUS |õß PÁÚzvØS›¯ÁÍõ÷Áß.
Meryton is not a malicious spiteful
place.
öPmh Gsn•® öPk ¦zv²•ÒÍ F›Àø» ö©›hß.
Still it is not above laughing at someone’s failure.
uÁÔ¯ÁøµU Psk ]›¨£xsk.
No one laughed at Charlotte; maybe they congratulated her.
åõº÷»õmøh GÁ¸® ÷P¼ ö\´¯ÂÀø». £õµõmiÚõºPÍõ GÚz öu›¯ÂÀø».
The fact that she later married Darcy, speaks of the view of Meryton.
•iÁõP G¼\ö£z hõº]ø¯ ©n¢ux, ö©›mhß ©UPÒ |À»Áº GÚU PõmkQÓx.
There should have been positive good sympathy there for her to marry Darcy.
F›À |À» Gsn® ö£¸Áõ›¯õP CÀ»õ©À Ax |h¢v¸UPõx.
It can also happen if they are virulently vicious.
wµ©õÚ öPmh Gsn•ÒÍ F›¾® Ax |hUS®.
It does not seem to be the case.
ö©›mhß A¨£i¨£mh FµõPz öu›¯ÂÀø».
It is this page that brings out Elizabeth fully.
F›ß C¢u¨ ÷£õUS G¼\ö£zvß GvºPõ»® •Êø©ö£Ó EuÂØÖ.book | by Dr. Radut