Skip to Content

Volume 2 Chapter 2 Gardiners visit Longbourn

Summary: Mr. Collins leaves for his parish and Mrs. Bennet’s brother Mr. Gardiner and his wife arrive for Christmas. Mrs. Gardiner is very close to both Jane and Elizabeth and is acquainted with news of Bingley, Darcy and Wickham. She invites Jane to stay with her in London for a while.

 

v¸. Põ¼ßì, uÚx CÀ»zvØSU QÍ®¦QÓõß. v¸©v. ö£ßÚmiß \÷PõuµµõÚ v¸. PõºiÚ¸®, AÁµx ©øÚ²® Q¸ìx©ìêØPõP Á¸QßÓÚº. ÷áÝhÝ®, G¼\ö£zxhÝ® v¸©v. PõºiÚº ö|¸[Q¯ Aߦ öPõsi¸UQÓõÒ. ÷áÛØS® ¤[Q¼US® Cøh÷¯ |h¢u Âå¯zøu ÷PÒ²ØÓ AÁÒ ]Ôx |õmPÐUPõP, ußÝhß »shÛÀ Á¢x u[S©õÖ AøÇUQÓõÒ.

SκPõ»® •ÊÁx® »shÛÀuõß AÁºPÒ u[P¨ ÷£õQÓõºPÒ Gߣøuz öu›Âzx, ªì. ¤[Q¼, ÷áÛØS ©ØöÓõ¸ Piu® Aݨ¦QÓõÒ. ¤[Q¼ø¯¨£ØÔ÷¯, AÁÒ öuõhº¢x, ÷£]U öPõsi¸¨£uõÀ, ÷áÛØS ©ÚÁ¸zuzøuzuõß AÎUQÓõÒ GßÖ CÖv¯õP G¼\ö£z, v¸©v. ö£ßÚmih® TÖQÓõÒ. ußÝøh¯ ö\õ¢u Pèh[PÎ÷»÷¯ ]UQ°¸¢u G¼\ö£z, \õºö»m&&Põ¼ßêß v¸©nzvØS GvµõP ÷áÛh® ÷£aø\z öuõh¸QÓõÒ. ¤[Q¼°ß \÷Põu›PЮ, hõº]²®uõß AÁøÚ AÁÎhª¸¢x »USQßÓÚº GßÖ TÔ ÷áøÚ \©õuõÚ¨£kzu •¯ÀQÓõÒ. ö£ßÚm Sk®£zvÚ›h®, ÂUPõ® AvP ÷|µ® ö\»ÁÈUQÓõß. ÂøµÂÀ hõº] AÁøÚ ÷©õ\©õP |hzv¯ PøuPÒ GÀ»õ® GÀ÷»õ¸US® öu›¯¨£kzu¨£kQÓx.

 

SκPõ»® •ÊÁx® »shÛÀuõß AÁºPÒ u[P¨ ÷£õQÓõºPÒ Gߣøuz öu›Âzx, ªì. ¤[Q¼, ÷áÛØS ©ØöÓõ¸ Piu® Aݨ¦QÓõÒ. ¤[Q¼ø¯¨£ØÔ÷¯, AÁÒ öuõhº¢x, ÷£]U öPõsi¸¨£uõÀ, ÷áÛØS ©ÚÁ¸zuzøuzuõß AÎUQÓõÒ GßÖ CÖv¯õP G¼\ö£z, v¸©v. ö£ßÚmih® TÖQÓõÒ. ußÝøh¯ ö\õ¢u Pèh[PÎ÷»÷¯ ]UQ°¸¢u G¼\ö£z, \õºö»m&&Põ¼ßêß v¸©nzvØS GvµõP ÷áÛh® ÷£aø\z öuõh¸QÓõÒ. ¤[Q¼°ß \÷Põu›PЮ, hõº]²®uõß AÁøÚ AÁÎhª¸¢x »USQßÓÚº GßÖ TÔ ÷áøÚ \©õuõÚ¨£kzu •¯ÀQÓõÒ. ö£ßÚm Sk®£zvÚ›h®, ÂUPõ® AvP ÷|µ® ö\»ÁÈUQÓõß. ÂøµÂÀ hõº] AÁøÚ ÷©õ\©õP |hzv¯ PøuPÒ GÀ»õ® GÀ÷»õ¸US® öu›¯¨£kzu¨£kQÓx.book | by Dr. Radut