Skip to Content

ஜீவியத்தின் ஓசை

ஜீவியத்தின் ஓசை

 

இலட்சியத்திற்குரியது முழு முயற்சி.

இலட்சிய வாழ்வை நாடாதவன் சோம்பேறி.

முழு முயற்சி பலித்தால் முயற்சி முடிவுறும்.

முழு முயற்சியைக் கடந்த வாழ்வில்லை.

முயற்சி தவறும். தெளிவான முயற்சி தவறாது.

 

*******book | by Dr. Radut